S T U D I A N A D B E Z P I E C Z E Ń S T W E M

NR 1

ss. 165–174

ROK 2016

 

 

 

 

 

 

ISSN 2543–7321

Natalia Ciszewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń natalia.ciszewska@interia.pl

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE – ISTOTA I RODZAJE

ECONOMIC CRIMES – THE ENTITY AND TYPES

Zarys treści: Przestępstwa gospodarcze towarzyszą ludzkości niemal od samego początku, trzeba jednak zaznaczyć, że należą do tych najbardziej wyrafinowanych oraz najtrudniej- szych do wykrycia, gdyż najczęściej popełniane są pod przykrywką legalności, tj. prowa- dzenia rzeczywiście istniejącego przedsiębiorstwa. Ponadto tego typu czyny zabronione występują niemal w każdej sferze rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dlatego też z czasem pojawiła się potrzeba usystematyzowania powstałych na przestrzeni lat katego- rii naukowych oraz siatek pojęciowych. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie istniejących teorii i definicji dotyczących przestępstw gospodarczych oraz ich sprawców. Słowa kluczowe: przestępstwo gospodarcze, oszustwa finansowe, nadużycia finansowe, malwersacje, sprawcy przestępstw

Key words: economic crime, financial frauds, malpractices, perpetrator/offenders

Wstęp

Oszustwa finansowe towarzyszą działalności człowieka od bardzo dawna. Jed- nocześnie wiedza o poszczególnych elementach tego zjawiska, od lat występującego i wykształcającego ciągle nowe przejawy, jest niezmiernie uboga. Co więcej, prze- stępczość gospodarcza, jako termin, ciągle powoduje jeszcze wiele kontrowersji. Nie budzi jednak wątpliwości potrzeba wyodrębnienia jej, kiedy bierze się pod uwa- gę aspekt społeczno-ekonomiczny, a przede wszystkim jej uwarunkowania. Oktawia Górniok trafnie podkreśliła jej trwały charakter, bez względu na epokę, i skupiła się na zależności między sposobem i warunkami gospodarowania w danej społeczności

akryminalizacją poszczególnych zachowań ekonomicznych1. Warto przy tym zaak- centować, że niektóre elementy systemu gospodarczego, branże gospodarki, są szcze- gólnie kryminogenne.

———————

1O. Górniok, Przestępczość gospodarcza: wybrane przejawy i uwarunkowania, Katowice 1986, s. 16.

166

Natalia Ciszewska

 

 

Zasięg przestępstw gospodarczych jest bardzo szeroki, co ma swoje odzwiercie- dlenie w wielu definicjach tego rodzaju czynów zabronionych. Warto przytoczyć kilka z nich. Erwin Zimmerli formułuje przestępstwa gospodarcze jako: „czyny ka- ralne naruszające interesy prawne, chronione przepisami o obrocie gospodarczym i zarządzaniu publicznymi dobrami majątkowymi”2. Jak można zauważyć, powyższa definicja ma bardzo ogólny charakter, co może prowadzić do licznych dywagacji, a nawet do niezrozumienia kwintesencji zjawiska. Inny badacz, Klaus Tiedemann, przedstawił zupełnie inne stanowisko, mianowicie stworzył dwuzakresowe pojęcie przestępstw gospodarczych, wyodrębniając dwie grupy: węższą i szerszą3. Według powyższego do pierwszej z nich zalicza się patologiczne zachowania gospodarcze, które szkodzą lub zagrażają ponadindywidualnym dobrom prawnym w sferze go- spodarowania, czyli np. przestępstwa podatkowe, celne, oszustwa, lichwę i nieucz- ciwą konkurencję. Z kolei w szerszym rozumieniu przestępstwami gospodarczymi są przestępstwa majątkowe popełniane na szkodę jednostki, lecz mające masowy charakter (np. przestępstwa na szkodę wierzycieli, przestępstwa czekowe), bowiem mogą one oddziaływać negatywnie na ponadindywidualne interesy gospodarcze4. Trzeba zauważyć, że Tiedemann jako pierwszy wziął pod uwagę skalę występowa- nia oraz liczbę popełnianych czynów na pewnym obszarze, a nie tylko znamiona czynów zabronionych. Przyjęcie tej definicji powoduje, że zaliczenie danego czynu do przestępstw gospodarczych będzie zależało od dwóch zmiennych: czasu i miejsca popełnienia czynu. Jednakże owa synteza zjawiska niesie za sobą problem oceny, a dokładnie oszacowania liczby przestępstw w odniesieniu do obszaru ich występo- wania, który potwierdzałby ich skalę i przesądzał o masowości. Przytaczając poszcze- gólne definicje, nie można pominąć dorobku naukowego O. Górniok, która swoje badania rozpoczęła jeszcze w czasach PRL oraz kontynuowała je po transformacji po- litycznej, w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Górniok pod pojęciem przestęp- stwa gospodarczego rozumie:

czyny karalne godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania społecznego do systemu go- spodarczego lub jego podstawowych instytucji5.

W definicji aprobowanej przez O. Górniok można wyodrębnić dwa elementy:

godzenie w ponadindywidualne interesy w sferze życia gospodarczego,

naruszenie zaufania.

Pierwszy z nich odnosi się do przedmiotu zamachu. Natomiast drugi element au- torka rozumie dwojako: z jednej strony odnosi je do zachowania sprawcy nadużywa- jącego swojego stanowiska, pozycji albo zaufania instytucji finansowej, z drugiej – do skutku czynu przestępnego w postaci osłabienia lub utraty zaufania społeczeń-

———————

2Za: O. Górniok, Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a polityka krymi- nalna, „Państwo i Prawo” 1993, z. 1, s. 63.

3O. Górniok, Przestępczość gospodarcza…, s. 57.

4Tamże.

5Tamże, s. 58.

Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje

167

 

 

stwa do podstawowych instytucji gospodarczych lub całego systemu gospodarcze- go6. W przedstawionej powyżej definicji budzić może pewne zastrzeżenia zapis, aby przestępstwo gospodarcze wiązało się z nadużyciem zaufania. Koncepcję O. Górniok należy bowiem traktować jako wprowadzenie obligatoryjności, aby każde przestęp- stwo niosło za sobą skutek w postaci nadużycia zaufania społeczeństwa do całości systemu gospodarczego lub jego poszczególnych instytucji. Rezultat taki zazwyczaj ma miejsce, gdy przestępstwa dotyczące sfery gospodarczej są popełniane na tyle często bądź na tak dużą skalę, aby ich skutki dotknęły wielu podmiotów, np. różne- go rodzaju afery o aspekcie ekonomicznym7. Nie będzie to jednak regułą w innych przypadkach, w szczególności, gdy pokrzywdzonymi będzie niewiele podmiotów. Warto nadmienić, że drugi sposób pojmowania przez O. Górniok przestępstwa go- spodarczego, łączący się z osobą sprawcy, jest zbieżny z amerykańskim pojęciem white-collar crime. Nie wszystkie jednak przestępstwa dotykające sfery gospodar- czej popełniane są przez osoby nadużywające swoich stanowiska lub pozycji. Ponadto stwierdzić należy, że nadużycie zaufania nie jest cechą immanentną przestępstw go- spodarczych. Co więcej, utratą zaufania społecznego do instytucji gospodarczych lub systemu gospodarczego mogą skutkować także przestępstwa skierowane prze- ciwko mieniu – np. oszustwo, przestępstwa komputerowe czy związane z fałszowa- niem dokumentów8. Wobec powyższego uznać należy, że może mieć miejsce sytuacja, gdy zostanie podjęte działanie naruszające prawo gospodarcze i wypełniające zna- miona czynu zabronionego, które nie będzie jednak stanowiło nadużycia zaufania.

Podsumowując powyższy przegląd stanu badań nad przestępczością gospodarczą, obfitujący w wiele ujęć tegoż zjawiska, można dojść do wniosku, że ten typ czynów penalnych kształtuje się na podłożu życia gospodarczego danego kraju. Dlatego też w państwach o różnych systemach ekonomicznych nie sposób wypracować wspól- nej terminologii. Nie można również pominąć faktu, że innych określeń używa się w gospodarce centralnie sterowanej i innych w systemie kapitalistycznym. Konklu- dując, wydaje się stosowne, aby przedstawić wspólne cechy przestępstw o charakte- rze ekonomicznym, łączące wszystkie powyższe rozważania teoretyczne:

brakuje elementu przemocy;

wytwarzają pozory legalności;

skutkują poważnymi stratami, zarówno materialnymi, jak i niematerialnymi (np. rozwój korupcji jako skutek takich zachowań);

ofiarami są zazwyczaj anonimowe osoby fizyczne, niektóre gałęzie gospodarki oraz ważne instytucje państwowe;

stosunkowo znaczna liczba sprawców rekrutuje się z wysoko usytuowanych

warstw społecznych.

Należy dodać, że wymienione składowe stanowią obecnie podstawę uznaniową oraz kategoryzacyjną, aby móc zaliczyć dany czyn do omawianej puli przestępstw.

———————

6Tamże, s. 58–61.

7H. Fedewicz, P. Kisiel, Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych, Przemyśl

2007, s. 32.

8A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010, s. 25.

168

Natalia Ciszewska

 

 

KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH

Kwestia kategoryzacji i podziału przestępstw gospodarczych wynika z potrzeby usystematyzowania wiedzy na tenże temat oraz zastosowania holistycznego podej- ścia do tego aspektu. Ze względu na dynamiczny charakter oraz złożoność materii nie jest możliwe uzyskanie idealnej typologii. Z racji wielu czynników, według któ- rych można dokonać skatalogowania czynów penalnych, wliczających się do kate- gorii przestępstw o charakterze ekonomicznym, w niniejszym artykule zdecydowano się przedstawić subiektywnie wybrane, uznane za najważniejsze, dwa rodzaje klasy- fikacji:

ze względu na podmiot – sprawców;

ze względu na przedmiot działania – pokrzywdzonych;

Podmiotowe ujęcie przestępstw gospodarczych

Przechodząc do typologii odnoszącej się do sprawców przestępstw gospodarczych, należy przywołać postać amerykańskiego kryminologa Edwina Sutherlanda, jednego z twórców koncepcji przestępstwa gospodarczego, który jako pierwszy posłużył się ważnym dla dziedziny określeniem, mającym zastosowanie do dnia dzisiejszego: „przestępczości białych kołnierzyków” (white-collar crime)9. Niniejszy termin doty- czy przestępstw dokonywanych przez osoby posiadające wysoki status społeczny bądź zawodowy, które wykorzystują dogodne możliwości do dokonywania defraudacji, sprzeniewierzeń, wynikające z posiadanych przywilejów, dopuszczają się korupcji funk- cjonariuszy władzy, naruszania tajemnicy zawodowej, oszustw podatkowych i sub- wencyjnych, wykroczeń w dziedzinie konkurencji, machinacji przetargowych czy też wykroczeń w dziedzinie importu i eksportu towarów10. Kolejną cechą charaktery- styczną tego typu sprawców jest zazwyczaj wysoka pozycja w społeczeństwie oraz fakt, że w oczach osób postronnych nie wyglądają na stereotypowych oszustów. Dzia- łania podejmowane przez przedstawicieli ,,białych kołnierzyków” przybierają pozo- ry legalnych operacji gospodarczych, bankowych czy handlowych. Ze względu na charakter tychże przestępstw pojawił się w społeczeństwie pogląd, że tego typu nad- użycia powinny być traktowane z wyjątkową surowością11. Przestępca w „białym kołnierzyku” różni się od jego pospolitego odpowiednika – trybem prowadzonego ży- cia oraz wrażliwością na werdykt sędziego, gdyż oprócz kary pozbawienia wolności sam fakt oskarżenia staje się dla niego poniżeniem. Nie ulega wątpliwości, że prze- stępczość „białych kołnierzyków” nie jest zjawiskiem jednostkowym, lecz stanowi ciąg przestępstw na ogromną skalę, dokonywanych w celu osiągnięcia pokaźnych zysków. Współcześnie coraz częściej odnotowywane są działania zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomicznym, które cieszą się popularnością ze

———————

9H. Fedewicz, P. Kisiel, Przestępczość gospodarcza w dobie…, s. 68.

10J. Kraciuk, Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania,

,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”

2012, nr 51 (690), s. 801.

11Tamże.

Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje

169

 

 

względu na nieporównywalne zyski oraz brak używania przemocy fizycznej, co mo- że kształtować fałszywą opinię, że nikomu ta przestępczość de facto nie szkodzi.

Kolejnym rodzajem przestępców, który został wyróżniony w efekcie dalszych badań, głównie przedstawicieli szkoły anglosaskiej, rozwijających koncepcję Sutherlanda, są „niebieskie kołnierzyki” (blue-collar crime). Wprowadzenie tego terminu było spowo- dowane koniecznością wyodrębnienia dwóch rodzajów przestępstw dokonywanych przez dwie różne grupy społeczne. Nowe pojęcie odnosiło się do przestępstw dokonywanych przez pracowników zakładów przemysłowych, handlowych i usługowych, w analogii do ich ubrań roboczych, które często bywały niebieskie. Tym samym występuje tu opo- zycja do przestępców rekrutujących się ze średniej lub wyższej klasy. W przypadku przestępców w „niebieskich kołnierzykach” skala oraz wartość poszczególnych oszustw są znacznie niższe i dokonywane w celu zaspokajania bieżących potrzeb. Patrząc z per- spektywy ekonomicznej, przestępstwami popełnianymi głównie przez osoby w „niebie- skich kołnierzykach” są sprzeniewierzenia na szkodę pracodawcy oraz kradzieże.

W literaturze przedmiotu można także natknąć się na zupełnie odmienną klasyfi- kację sprawców przestępstw gospodarczych, powstałą wskutek badań grupy szwaj- carskich ekspertów kwestionujących pojęcie white-collar crime12. Według tychże au- torów nie istnieje jeden typ przestępcy, dlatego też w zasadzie każdy pod wpływem określonych okoliczności byłby zdolny do popełnienia tego typu czynu zabronione- go. Wobec powyższego warto w tym miejscu powtórzyć za Klausem Tiedemannem podział przestępców ze względu na uwarunkowania temporalne13:

zawodowi, czyli utrzymujący się wyłącznie z popełniania przestępstw, w róż- nych sektorach gospodarki;

sytuacyjni, popełniają przestępstwa w obliczu konieczności utrzymania swojego przedsiębiorstwa;

okazjonalni, działają zwykle legalnie i w granicach prawa, ale gdy nadarzy się pozornie bezpieczna okazja do pozyskania znacznych funduszy, decydują się na

popełnienie czynu zabronionego.

Konkludując powyższe rozważania, wyraźnie widać, że ze względu na specyfikę przestępczości gospodarczej oraz jej rozpiętość terminologiczną nie jest łatwo wy- różnić rodzaje sprawców, szeregując ich pod względem jednego kryterium. Wydaje się jednak, iż przedstawione wcześniej podziały pozwalają wyodrębnić dość szcze- gółowy obraz przestępcy gospodarczego.

Przedmiotowe ujęcie przestępstw gospodarczych

Polska Prokuratura Generalna w swoich sprawozdaniach wyszczególnia prze- stępstwa gospodarcze skierowane przeciwko:

interesom osób fizycznych, w szczególności konsumentom, wierzycielom, przed- siębiorcom;

———————

12L. Wilk, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, ,,Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10 (136), s. 15.

13K. Tiedemann, Ocena międzynarodowego stanu badań przestępczości gospodarczej, „Przestęp- czość na Świecie” 1986, t. XIX, s. 39.

170

Natalia Ciszewska

 

 

instytucjom finansowym oraz emitentom papierów wartościowych;

skarbowi państwa.

Do pierwszej z wymienionych kategorii można zaliczyć pospolite oszustwa, ma- jące na celu doprowadzenie potencjalnej ofiary do niekorzystnego dysponowania mieniem poprzez oddziaływanie na jej psychikę przedstawianie różnorakich intrat- nych propozycji, charakteryzujących się przede wszystkim możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, działaniem w imieniu anonimowych ,,inwestorów” oraz tworzeniem nieprzejrzystych całościowo koncepcji finansowych. Ogólnie rzecz uj- mując, ofiara nie jest świadoma, komu i za co przekazuje pieniądze, ale głęboko wierzy, że dzięki takiej inwestycji znacznie się wzbogaci. Należy się zgodzić ze stanowi- skiem Oktawii Górniok, która zaakcentowała, iż stosunek konsumenta, reprezentu- jącego masę anonimowych pokrzywdzonych, w odniesieniu do elitarnego sprawcy pozwala naświetlić społeczno-polityczną warstwę przestępczości gospodarczej14. Ponadto badaczka porównuje czyny karalne, jakie popełniane są na szkodę osób fi- zycznych, do kradzieży cukierka bezbronnemu dziecku przez osobę dorosłą. Nie sposób się nie zgodzić z ową analogią, ze względu na metody, do jakich uciekają się przedstawiciele warstwy ,,białych kołnierzyków”. Karl Jaspers jeszcze w połowie

XXwieku określił sprawców przestępstw gospodarczych jako bezwzględnych in- dywidualistów, znających typowe skłonności przeciętnego człowieka i dzięki temu potrafiących skutecznie nimi manipulować15. Współcześnie często można się zetknąć z różnorakimi maskami, jakie przybierają ci sprawcy, są to np. cieszący się szacun- kiem przedsiębiorcy, olśniewający profesjonalnością partnerzy biznesowi czy rzeczni- cy uczciwości i wzajemnego zaufania. Do podstawowych metod stosowanych w prze- stępstwach gospodarczych na rzecz konsumenta należy zaliczyć piramidy i łańcuszki finansowe, parabanki oraz system argentyński. Wszystkie one opierają się na obiet- nicach osiągnięcia wysokiego zysku, nawet przy stosunkowo małej wpłacie począt- kowej, oraz na unikaniu słownictwa kojarzącego się z zobowiązaniami, np. kredyt, pożyczka, wierzyciel, ma to na celu przekonanie klienta, że nic nie ryzykuje przez podpisanie takiej umowy. Należy dodać, że przestępstwa na szkodę osób fizycznych są szczególnie groźne, jednakże niektórzy znawcy tematu dywagują na temat ich przynależności do samej kategorii przestępstw gospodarczych, uznając je za przejaw przestępczości pospolitej, szczególnie, gdy czyn sprawcy jest zamachem na interesy majątkowe konkretnego, zidentyfikowanego konsumenta. Niniejsze stanowisko uza- sadniane jest argumentem, że trudno się wówczas dopatrzyć się zagrożenia ponadin- dywidualnych interesów gospodarczych. Takie opinie stanowią jednak wyjątki, bowiem większość badaczy opowiada się za ich przynależnością do przestępstw gospodar- czych, również Rada Europy zajęła takie stanowisko i włączyła opisywane działania do katalogu przestępstw gospodarczych16.

Przechodząc do czynów penalnych działających na szkodę instytucji finanso- wych, należy zaznaczyć, że znaczny ich odsetek dotyczy działalności banków. War- to dodać, iż owe przestępstwa polegają najczęściej na fałszowaniu dokumentów oraz

———————

14O. Górniok, Przestępczość gospodarcza…, s. 103.

15Karl Jaspers’ Philosophy and Psychopathology, red. T. Fuchs, T. Breyer, Ch. Mundt, New York 2013, s. 139.

16Council of Europe, Legal Affairs, Economic Crime, Strassbourg 1981, nr R 81/12.

Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje

171

 

 

różnego rodzaju wyłudzeniach, które często stanowią preludium do poważnych oszustw na ogromną skalę. Ponadto przestępczość bankowa jest jedną z najtrudniejszych do wykrycia, a także bardzo niebezpieczna nie tylko dla klientów banku, ale również dla samej instytucji finansowej, która traci zaufanie i dobrą reputację na rynku. Z reguły takie czyny zabronione związane są z wyłudzaniem kredytów, różnego rodzaju nad- użyciami udzielonego zaufania, przekroczeniem uprawnień przez pracowników ban- ku, praniem brudnych pieniędzy albo przestępstwami czekowymi i wekslowymi17. Jednak wbrew pozorom to nie przestępczość zewnętrzna, jak np. napady na bank czy ataki hakerów, jest najbardziej niebezpieczna, ale przestępczość wewnętrzna, której sprawcami są pracownicy danej placówki. Trzeba podkreślić, że przestępczość ban- kowa stanowi istotny oraz stały element przestępczości związanej z obrotem gospo- darczym. Wynika to z faktu, że banki są stałym i pewnym źródłem pieniędzy. W tym kontekście istotne znacznie ma to, aby zarówno przedstawiciele organów ścigania, jak i pracownicy banków uświadomili sobie, że w ramach obowiązujących przepi- sów muszą ze sobą współpracować, mając na uwadze konieczność przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości. Owa wspólnie podejmowana działalność powinna wy- nikać przede wszystkim z potrzeby ochrony wspólnych interesów.

Ostatnim przedmiotem przestępstw gospodarczych jest skarb państwa. Na począt- ku należy wskazać, że ten rodzaj przestępczości można utożsamić z szeroko pojętym zjawiskiem uchylania się od podatków, które niewątpliwie stanowi poważne zagro- żenie bezpieczeństwa finansowego państwa. Niniejszy proceder można sprowadzić do postępowania zarówno umyślnego, jak i nieumyślnego18. W postępowaniu nieu- myślnym podatnik nie ma zamiaru popełnienia czynu prawnie zabronionego, ale wcho- dzi w konflikt z prawem m.in. z powodu własnej niewiedzy o istniejącym obowiązku podatkowym. Takie zachowanie można kwalifikować jako lekkomyślność. Równo- legle umyślnym, celowym i planowanym przestępstwem skarbowym można określić postępowanie podatnika, które ma motyw i uwarunkowania. Główną pobudką do podjęcia działań w celu unikania czy uchylania się od zobowiązań fiskalnych jest konkretny, materialny interes. Wydaje się, że można zgodzić się z opinią, iż nad- mierna stawka podatkowa od dochodu firmy stanowi swoiste moralne usprawiedli- wienie decyzji właściciela firmy o podjęciu częściowej działalności w szarej strefie, czy korzystania z „pustych” faktur, poświadczających niezaistniałe zdarzenia handlo- we, oraz innych podobnych praktyk19. Powyższa sytuacja ma swoje podłoże w mało realistycznej polityce podatkowej państwa, która kształtuje indywidualną nieuczci- wość w tym zakresie i, co więcej, która w dalszych konsekwencjach prowadzi do wytworzenia się w społecznej mentalności pojęcia ,,opłacalności” przestępstw skar- bowych. Należy w tym miejscu przejść do typologii ugruntowanej w nauce prawa podatkowego, która wyróżniła cztery postawy podatników dążących do zmniejsze- nia należności publicznych20:

———————

17J.W. Wójcik, Oszustwa finansowe: zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2008, s. 57.

18R. Bełdzikowski, Przestępczość skarbowa zagrożeniem bezpieczeństwa finansowego państwa – pró- ba wskazania problemu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa” 2012, nr 2, s. 77.

19Tamże, s. 79.

20P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002, s. 13.

172

Natalia Ciszewska

 

 

oszczędzanie podatkowe,

planowanie podatkowe,

unikanie opodatkowania,

uchylanie się od opodatkowania.

Mając na uwadze szkody na rzecz skarbu państwa, należy przedstawić tylko dwie ostatnie formy powyższej typologii. Warto nadmienić, że unikanie opodatkowania i uchylanie się od niego uznaje się za zjawiska współwystępujące. Jednakże drugie z nich jest zdecydowanie bardziej szkodliwe, zarówno ze społecznego, jak i gospo- darczego punktu widzenia21. Odnosząc się stricte do unikania opodatkowania, na grun- cie europejskiego prawa finansowego uznano, że jego istotę stanowi wykorzystywanie luk prawnych w konkretnym systemie podatkowym danego państwa. Trzeba podkreś- lić, iż zaakcentowano również brak bezpośredniego łamania prawa przy stosowaniu tej metody, co z kolei wymaga od organów podatkowych użycia wyrafinowanych środków, aby móc wykryć takie działania. Z kolei uchylanie się od podatku polega na nieujawnianiu organowi podatkowemu stanu faktycznego lub prawnego, z któ- rym związany jest obowiązek podatkowy, lub na podaniu nieprawdziwych informa- cji odnoszących się do rzeczywiście prowadzonej działalności22.

Przechodząc do meritum, przestępstwa popełniane na szkodę skarbu państwa po- legają zarówno na unikaniu terminowej lub pełnej zapłaty podatków w należnej wy- sokości, jak również na uzyskiwaniu nienależnych zwrotów podatku. Ze względu na skalę planowanych wpływów podatkowych w przypadku Polski szczególne zagro- żenie stanowi przestępczość w obszarze podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, ponieważ działania te uszczuplają dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Można się w tym miejscu powołać na dane Służby Celnej, według których dochody z ceł i akcyzy stanowią ok. ⅓ wpływów do budżetu państwa23. Niniejsze dane świadczą o tym, jak ważna jest to część dochodów państwa, dlatego też powinna być szczególnie nadzorowana i kontrolowana. Istotne wydaje się zauważenie, iż oficjalna statystyka może nie odzwierciedlać całości i zło- żoności zjawiska swojego rodzaju nielojalności podatkowej. Nie istnieje bowiem do- kładne rozpoznanie skali zjawiska uchylania się od podatków i innych opłat w Polsce, czyli nieuprawnionego gromadzenia (przez osoby prawne i fizyczne) środków finan- sowych, które powinny być, ale nie są dochodem budżetu państwa. Wynika to z te- go, że nieodłącznym elementem przestępstw popełnianych na szkodę skarbu państwa jest utajenie wszelkich dowodów oraz stworzenie pozorów legalności, które zazwy- czaj trudno zdyskredytować organom kontroli skarbowej.

Podsumowanie

Przestępczość gospodarcza, a ściślej przestępstwa gospodarcze ze względu na swo- ją specyfikę (związek z działalnością gospodarczą) ulegają permanentnym zmianom

———————

21A. Bernal, Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, War- szawa 2008, s. 24.

22A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 251.

23M. Szewczyk, Służba Celna – lepsze usługi w erze cyfrowego stylu życia, www.mf.gov.pl/docu- ments/764034/1526196/folder_SC_PL_podglad.pdf (dostęp: 27.06.2015).

Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje

173

 

 

wraz z przeobrażeniami warunków gospodarowania i pojawianiem się nowych moż- liwości działania w sferze gospodarczej. Dynamiczny postęp techniczny, rozwój tech- nologii komputerowych, nowe możliwości komunikowania się i nawiązywania trans- akcji stwarzają większe możliwości przestępnego działania. Nowe formy przestępstw wypierają tradycyjną przestępczość gospodarczą. Dlatego też współczesne przestęp- stwa gospodarcze często wymykają się istniejącym definicjom i typologiom.

Rozwój i kierunki przestępczości gospodarczej są uzależnione od sytuacji spo- łeczno-politycznej i ekonomicznej. Z jednej strony mamy stabilizację, uszczelnianie prawa, określony stopień wykrywalności przestępstw, a także ustabilizowany sto- pień zagrożenia. Z drugiej strony – konflikty społeczne, również na tle sytuacji eko- nomicznej (kryzys gospodarczy, bezrobocie), spory i przetargi polityczne, koncen- trację uwagi na innych zagadnieniach. Wszystkie te czynniki wywołują przekonanie o mniejszej kontroli społecznej, w tym kontroli formalnej ze strony organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, mediów, co prowadzi do powstania nowych rodzajów przestępstw tego typu, które trudno sklasyfikować i zamknąć w sztywne ramy. Po- wyższy artykuł miał na celu zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat prze- stępstw gospodarczych.

Bibliografia

Bełdzikowski R., Przestępczość skarbowa zagrożeniem bezpieczeństwa finansowego państwa – próba wskazania problemu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa” 2012, nr 2.

Bernal A., Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ogranicza- nia, Warszawa 2008.

Fedewicz H., Kisiel P., Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych, Prze- myśl 2007.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004.

Górniok O., Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a polityka kryminalna, „Państwo i Prawo” 1993, z. 1.

Górniok O., Przestępczość gospodarcza: wybrane przejawy i uwarunkowania, Katowice 1986.

Karl Jasper’s Philosophy and Psychopathology, red. T. Fuchs, T. Breyer, Ch. Mundt, New York 2013.

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002.

Kraciuk J., Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdzia- łania, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2012, nr 51 (690).

Szewczyk M., Służba Celna – lepsze usługi w erze cyfrowego stylu życia, www.mf.gov. pl/documents/764034/1526196/folder_SC_PL_podgląd.pdf (dostęp: 27.06.2015).

Tiedemann K., Ocena międzynarodowego stanu badań przestępczości gospodarczej, „Prze- stępczość na Świecie” 1986, t. XIX.

Wilk L., Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, ,,Edukacja Prawni- cza” 2012, nr 10 (136).

Wójcik J.W., Oszustwa finansowe: zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, War- szawa 2008.

174

Natalia Ciszewska

 

 

Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010.

Council of Europe, Legal Affairs, Economic Crime, nr R 81/12, Strassbourg 1981.

Summary

The study of economic crime has had an uneven history. Over the last few centuries, writers have offered a variety of definitions of economic offenses and theories that use an economic approach to crime. Throughout this period, interest in economic crime and the economic approach to offending has ebbed and flowed. In this article the author pre- sents the evolution of the phenomenon and reorganizes existing theories. She explains the essence of today’s economic crimes and also describes types of offenders.