S T U D I A N A D B E Z P I E C Z E Ń S T W E M

NR 3

ss. 95–110

ROK 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2543–7321

 

Przyjęto:

6.11.2017

© Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku

Zaakceptowano:

11.01.2018

Oryginalna praca badawcza

Ireneusz Bieniecki

Akademia Pomorska Słupsk bieniecki.ireneusz@vp.pl

SZKOŁA PODOFICERÓW SANITARNYCH WOJSK WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE I JEJ ZNACZENIE W SZKOLENIU NIŻSZEGO PERSONELU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB WOJSK OCHRONY POGRANICZA

I KORPUSU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

W LATACH 1958–1966

THE MEDICAL NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL

OF THE INTERIOR FORCES IN SZCZECIN AND ITS

IMPORTANCE IN THE TRAINING OF LOW-LEVEL MEDICAL STAFF FOR THE BORDER DEFENSE FORCES AND FOR THE INTERIOR SECURITY CORPS IN THE YEARS 1958–1966

Zarys treści: W artykule zaprezentowano powstanie i rozwój organizacyjny Szkoły Pod- oficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie, funkcjonującej przy 12. Pomor- skiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1958–1966. Scharakteryzowano jej rolę w przygotowaniu specjalistów podoficerów i sanitariuszy dla Wojsk Ochrony Pogra- nicza (WOP) i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: rozwój organizacyjny tej placówki, organizacja i przebieg procesu na- uczania elewów, wykładane przedmioty oraz obsada personalna.

Słowa kluczowe: szkolnictwo Wojsk Ochrony Pogranicza, Szkoła Podoficerów Sanitar- nych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie, szkolenie sanitariuszy Wojsk Wewnętrznych Key words: Schools of the Border Defense Forces, the Medical Non-Commissioned Of- ficers School of the Interior Forces in Szczecin, training of paramedics for the Interior Forces

96

Ireneusz Bieniecki

Wstęp

Specyfika i charakter służby w Wojskach Ochrony Pogranicza (WOP) powodowa- ły, że w pododdziałach tej formacji od samego początku jej funkcjonowania (13 wrze- śnia 1945 r.) zachodziła potrzeba posiadania licznej grupy specjalistów w różnych dziedzinach, w tym również podstawowego personelu medycznego w grupie żołnie- rzy zasadniczej służby wojskowej (zsw). Dlatego też do 15 maja 1991 r., kiedy to rozwiązano WOP, w jednostkach tej formacji pełnili służbę odpowiednio przeszko- leni sanitariusze – żołnierze zsw1. W dotychczasowej literaturze poświęconej pro- blematyce WOP zagadnienia związane ze szkoleniem specjalistów niższego szcze- bla dla służby zdrowia tej formacji nie były przedmiotem opisu, dlatego celowe wy- daje się zaprezentowanie tej problematyki.

Pomimo licznych badań prowadzonych w archiwach autorowi nie udało się do- trzeć do materiałów potwierdzających organizację szkolenia sanitariuszy w okresie pierwszych kilkunastu lat funkcjonowania formacji WOP. Jednak przyjęto tezę, że początkowo, zanim powołano do życia specjalistyczną placówkę szkolącą sanitariu- szy z grupy żołnierzy zsw dla potrzeb WOP, prawdopodobnie ich szkolenie organi- zowano w brygadach WOP (BWOP).

Powstanie i rozwój organizacyjny Szkoły Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w latach 1958–1966

Podczas prowadzonych badań wyżej podpisanemu udało się odnaleźć pierwszy dokument dotyczący organizacji szkolenia sanitariuszy, datowany na rok 1958, a więc rok, w którym doszło do utworzenia Szkoły Podoficerów Sanitarnych Wojsk We- wnętrznych (SPS WW) przy Pomorskiej BWOP w Szczecinie.

W tym właśnie roku Oddział Szkolenia Bojowego Dowództwa WOP w Warsza- wie opracował i wydał „Program szkolenia sanitariuszy WOP na rok 1958/1959”. Zgodnie z tym dokumentem celem szkolenia sanitarnego było:

[…]zapoznać żołnierzy kursu sanitarnego z niektórymi chorobami zakaźnymi, ich objawami, profilaktyką, zasadami higieny wojskowej, ogólną budową ciała ludzkiego, środkami farmakologicznymi oraz przeprowadzić zajęcia praktyczne, celem wyszko-

lenia w okazywaniu pierwszej pomocy w wypadkach urazów, skażeń bojowymi środ- kami trującymi i promieniotwórczymi […]2.

Zajęcia z zakresu szkolenia sanitarnego realizował personel Służby Medycznej Oddziału (Dowództwa WOP w Warszawie – DWOP). Według tego dokumentu zaję-

———————

1Zob. Z. Jackiewicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1991. Krótki informator historyczny, Kę- trzyn 1998; J. Prochwicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965. Wybrane problemy, Piotrków Trybunalski 2011 oraz H. Łach, System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989– –2004, Olsztyn 2013.

2Archiwum Straży Granicznej (dalej ASG) w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1177, t. 33, Pro- gram szkolenia sanitariuszy WOP na rok 1958/1959, Warszawa 1958, s. 3.

Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie i jej znaczenie…

97

cia teoretyczne z zasad higieny wojskowej, epidemiologii, anatomii, farmakologii, toksykologii i atomistyki zalecano przeprowadzać w formie wykładów z wykorzy- staniem wszelkich służących do tego pomocy poglądowych, tablic orientacyjnych, wykresów i schematów. Natomiast szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomo- cy w wypadku zranień, skażeń ciałami chemicznymi i bojowymi środkami promie- niotwórczymi oraz pracy na izbie chorych nakazano realizować praktycznie. Na tych zajęciach sanitariusze mieli przyswoić sobie wiedzę niezbędną przy realizacji zadań praktycznych.

Opracowany program szkolenia sanitariuszy uwzględniał zestaw przedmiotów, na które przeznaczono łącznie 144 godzin nauki (100%), co zaprezentowano w tabe- li poniżej.

Tabela 1

Program szkolenia sanitariuszy dla potrzeb WOP z roku 1958

Table 1

The paramedic training program for the Border Defense Forces in 1958

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba

Odsetek ogółu

godzin

godzin lekcyjnych

 

 

1.

Ogólne zasady wyposażenia sanitariusza, sposoby przenosze-

10

6,9

 

nia rannych

 

 

 

 

 

 

2.

Ogólne wiadomości o budowie ciała ludzkiego

4

2,8

 

 

 

 

3.

Udzielanie pierwszej pomocy

15

10,5

 

 

 

 

4.

Choroby zakaźne zapobieganie i zwalczanie

20

13,9

 

 

 

 

5.

Higiena wojskowa

30

20,8

 

 

 

 

6.

Zasady ochrony przed działaniem bojowych środków promienio-

8

5,5

 

twórczych oraz udzielanie pierwszej pomocy w tych wypadkach

 

 

 

 

 

 

7.

Bojowe środki trujące

4

2,8

 

 

 

 

8.

Farmakologia

3

2,1

 

 

 

 

9.

Zajęcia praktyczne

20

13,9

 

 

 

 

10.

Kontrola znajomości tematyki

10

6,9

 

 

 

 

11.

Praktyczne zapoznanie się z pracą sanitariuszy izby chorych

20

13,9

 

 

 

 

Ogółem

144

100,0

 

 

 

 

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1177, t. 33, Program szkolenia sanitariuszy WOP na rok 1958/1959, Warszawa 1958, s. 3

Jak wynika z powyższego zestawienia, najwięcej czasu nauki przeznaczono na następujące przedmioty: higiena wojskowa (20,8%), choroby zakaźne (13,9%) i za- jęcia praktyczne (13,9%).

Zajęcia praktyczne w procesie szkolenia nakazano dostosować do wymienionych w programie tematów, przeznaczając po 10 godzin na tematy 1 i 5. Na kontrolę zna- jomości zagadnień przewidywano według tego programu 10 godz. (tematy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)3.

———————

3Tamże.

98

Ireneusz Bieniecki

Natomiast specjalną placówkę przygotowującą niższy personel specjalistyczny w służbie zdrowia – sanitariuszy dla potrzeb Wojsk Wewnętrznych (WW – WOP i KBW) – zorganizowano w połowie roku 1958. Utworzenie Szkoły Podoficerów Sa- nitarnych Wojsk Wewnętrznych (SPS WW) przy 12. Pomorskiej Brygadzie WOP (12. PBWOP) w Szczecinie nastąpiło na podstawie zarządzenia organizacyjnego do- wódcy (dcy) WW nr 013/WW z 30 maja 1958 r.4 Rozkaz zorganizowania z dniem 15 lipca 1958 r. tej placówki (według etatu 348/23) otrzymał dowódca

12.PBWOP i szef Służby Zdrowia WOP. Miejscem dyslokacji szkoły były koszary tej jednostki przy ul. Żołnierskiej 4 w Szczecinie. SPS WW podlegała dowódcy WOP w Warszawie.

Początkowo szkolenie w SPS WW nakazano prowadzić według programu opra- cowanego przez Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSW w dwóch trzymiesięcz- nych turnusach:

pierwszy turnus – od 1 lutego do 30 kwietnia,

drugi turnus – od 1 lipca do 30 września.

W celu obsadzenia stanowisk etatowych w SPS WW dowódca WOP nakazał przy- jąć z KBW kilkanaście osób personelu, w tym: trzech dców plutonów, dziewięciu dców drużyn oraz wykładowcę-lekarza. Natomiast kandydatów na pozostałe stanowi- ska oficerskie miał wytypować szef Oddziału Kadr WOP, a na podoficerskie – dowód- ca 12. PBWOP w Szczecinie. Organizowanie szkoły planowano zakończyć do 30 lip- ca 1958 r.5

Na podstawie powyższego zarządzenia organizacyjnego komendant SPS przy

12.Pomorskiej BWOP otrzymał polecenie rozpoczęcia z dniem 16 lipca 1958 r. programowego szkolenia podoficerów sanitarnych skierowanych z jednostek WOP i KBW. W tym celu dowódcy jednostek WOP wytypowali spośród żołnierzy zsw (rocznik 1937) 40 kandydatów na kurs podoficerów sanitarnych. Przybyli oni dnia

14lipca 1958 r. na trwające 3 miesiące przeszkolenie w tej placówce. Wobec kandy- datów sformułowano następujące wymagania:

zdolność do służby liniowej lub zdolność do służby liniowej z ograniczeniem,

wykształcenie ogólne minimum 7 klas szkoły podstawowej i odpowiedni po-

ziom ogólny.

W pierwszej kolejności nakazano typować żołnierzy, którzy posiadali ukończone kursy sanitarne i zgłosili się na zasadzie dobrowolności6.

Podobnie sytuacja przedstawiała się na początku kolejnego roku (1959), kiedy to ukazało się zarządzenie nakazujące przeszkolenie dla potrzeb WOP i KBW podofice- rów rocznika 1938 w specjalności sanitariuszy. W tym celu dowódca 12. Pomorskiej BWOP otrzymał polecenie zorganizowania szkolenia w SPS WW dla 90 elewów, w tym:

———————

4Z. Jackiewicz w swoim opracowaniu podaje wcześniejszy dokument, na którego podstawie po-

wołano tę placówkę – zarządzenie DWW nr 07/WW z 28 marca 1958 r. Zob. Z. Jackiewicz, Woj- ska…, s. 168.

5ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 73, Rozkaz organizacyjny dcy WOP nr 06 z 1 lipca 1958 r., s. 1–2. Zob. Z. Jackiewicz, Wojska…, s. 168.

6ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1413, t. 10, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 0105/Sztab z 4.07.1958 r. w sprawie szkolenia personelu sanitarnego dla potrzeb jednostek WOP i KBW, s. 1–2.

Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie i jej znaczenie…

99

40 elewów dla potrzeb WOP (skierowanych z jednostek WOP),

50 elewów dla potrzeb KBW (skierowanych z jednostek KBW).

Czas tego szkolenia określono na trzy miesiące (od 1 lutego do 25 kwietnia 1959 r.) według programu Oddziału Służby Medycznej WOP7.

Również i tym razem przy typowaniu kandydatów do SPS WW kierowano się określonymi zasadami, które powinni spełniać kandydaci:

zdolność do służby liniowej,

wykształcenie co najmniej 7 klas szkoły podstawowej,

w zależności od charakteru szkoły (kursu), odpowiednie przygotowanie za- wodowe,

zamiłowanie kandydatów do danej specjalności8.

Tabela 2

Przydział kandydatów do SPS WW przy Pomorskiej BWOP

według stanu z 7 stycznia 1959 r.

Table 2

Assignment of candidates to Medical Non-Commissioned Officers School of the Interior Forces, the Pomeranian Brigade Border Defense Forces as of 7 January 1959

Lp.

Jednostka WOP

Liczba

Odsetek ogólnego stanu

 

 

kandydatów

sanitariuszy WOP

1.

3. Karpacka BWOP

4

10

2.

4. Górnośląska BWOP

4

10

3.

5. Sudecka BWOP

4

10

4.

8. Łużycka BWOP

4

10

5.

9. Lubuska BWOP

4

10

6.

12. Pomorska BWOP

4

10

7.

15. Bałtycka BWOP

4

10

8.

16. Kaszubska BWOP

4

10

9.

19. Kętrzyński OWOP

2

5

10.

22. Białostocki OWOP

2

5

11.

23. Chełmski OWOP

2

5

12.

26. Przemyski OWOP

2

5

 

 

 

 

Razem

40

100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1286, t. 96, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 04 z 7.01.1959 r. w sprawie szkolenia podoficerów rocznika 1938 na szkołach i kursach sanita- riuszy, chemików, majstrów rusznikarskich oraz kierowców łodzi motorowych (zał. nr 1)

Z powyższego zestawienia wynika, że z początkiem 1959 r. do SPS z BWOP kie- rowano na przeszkolenie po 4 kandydatów, natomiast z OWOP po 2 kandydatów.

Kolejny kurs sanitariuszy rozpoczął się w połowie roku 1959. Komendant SPS WW przy 12. Pomorskiej BWOP otrzymał polecenie, aby od 1 lipca 1959 r. rozpo-

———————

7ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1286, t. 96, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 04 z 7.01.1959 r. w sprawie szkolenia podoficerów rocznika 1938 na szkołach i kursach sanitariu-

szy, chemików, majstrów rusznikarskich oraz kierowców łodzi motorowych, s. 1.

8Tamże, s. 2.

100

Ireneusz Bieniecki

cząć programowe szkolenie podoficerów sanitarnych z jednostek WOP i KBW. W tym celu dowódcy jednostek WOP mieli wytypować spośród żołnierzy zsw (rocznik 1938) łącznie 42 kandydatów na trwający trzy miesiące kurs podoficerów sanitarnych. Kandydaci winni byli spełniać następujące warunki:

zdolność do służby liniowej lub zdolność do służby liniowej z ograniczeniem,

wykształcenie ogólne minimum 7 klas szkoły podstawowej i odpowiedni po- ziom ogólny.

W pierwszej kolejności należało typować żołnierzy, którzy posiadali ukończone kursy sanitarne i zgłaszali się na zasadzie dobrowolności9.

Dopiero w końcu 1959 r. wymogi dotyczące kwalifikowania kandydatów uległy niewielkiej modyfikacji i przy typowaniu kandydatów do szkoły i na kursy polecono kierować się następującymi zasadami:

zdolność do służby liniowej,

wykształcenie co najmniej 7 klas szkoły podstawowej,

w zależności od rodzaju szkoły (kursu), odpowiednie przygotowanie zawo- dowe,

zamiłowanie kandydatów do danej specjalności,

typowania przeprowadzić przy współudziale szefów wydziałów i służb, do

których kandydaci byli przeznaczeni10.

Na początku lat 60. XX w. organizacja procesu szkolenia podoficerów i sanita- riuszy w tej placówce nie uległa zmianie, np. w końcu kwietnia 1960 r. zakończono kolejny turnus szkoleniowy sanitariuszy. Słuchaczy szkolonych dla WOP, którzy uzyskali średnią ocenę bardzo dobrą i dobrą, awansowano do stopnia starszego sze- regowego Terminy skierowania absolwentów na praktykę oraz kwestie związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uzgodniono z wojewódzkimi szpitalami MSW. Absolwentów szkoły w terminie do 30 kwietnia 1960 r. po całkowitym rozliczeniu skierowano do macierzystych jednostek w celu dalszego pełnienia służby11.

Kolejny, drugi, turnus w roku 1960 w SPS WW był już przewidziany dla 101 elewów (rocznik 1939) i został zorganizowany od 1 lipca do 30 września 1960 r. według programu opracowanego przez Oddział Służby Medycznej WOP w Warsza- wie. W grupie znalazło się 36 żołnierzy zsw szkolonych dla WOP i 65 żołnierzy zsw dla KBW (z jednostek wojskowych tych formacji). Kandydaci na elewów musieli spełnić podobne wymagania jak wcześniej12.

Przeciętnie z każdej BWOP typowano 4–5 kandydatów na sanitariuszy w celu ich przeszkolenia w SPS WW w Szczecinie.

———————

9 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1286, t. 96, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 0101/Sztab z 19.06.1959 r. w sprawie szkolenia personelu sanitarnego dla potrzeb jednostek WOP i KBW, s. 1.

10ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1413, t. 11, Wytyczne dcy WOP w sprawie organizacji szkół podoficerskich i kursów specjalistycznych spośród żołnierzy rocznika 1939, s. 1, 3.

11ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1606, t. 41, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP pf 78/Sztab z 14.04.1960 r. w sprawie zakończenia szkolenia programowego w Podoficerskiej Szkole Sanitarnej WW przy 12. PBWOP, s. 1.

12ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1606, t. 41, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP pf 131/Sztab z 14.06.1960 r. w sprawie szkolenia personelu sanitarnego dla potrzeb jednostek WOP i KBW, s. 1–2.

Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie i jej znaczenie… 101

Tabela 3

Przydział kandydatów do SPS WW przy 12. PBWOP

z jednostek WOP z 14 czerwca 1960 r.

Table 3

Assignment of candidates to the Medical Non-Commissioned Officers School of the Interior Forces, the 12th Border Defense Brigade Border Defense Forces from units of the Border Defense Forces of 14 June 1960

Lp.

Nazwa jednostki WOP

Liczba kandydatów

1.

Karpacka BWOP w Krakowie

4

2.

Górnośląska BWOP w Gliwicach

4

3.

Sudecka BWOP w Kłodzku

4

4.

Łużycka BWOP w Lubaniu Śląskim

4

5.

Lubuska BWOP w Krośnie Odrzańskim

4

6.

Pomorska BWOP w Szczecinie

4

7.

Bałtycka BWOP w Koszalinie

5

8.

Kaszubska BWOP w Gdańsku

4

9.

Białostocki Oddział WOP w Białymstoku

2

10.

Oficerska Szkoła WOP w Kętrzynie

1

Ogółem

36

 

 

 

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1606, t. 41, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Szefa Sztabu WOP pf 131/sztab z 14.06.1960 r., s. 1

Natomiast podczas kursu sanitariuszy, który odbył się od 4 marca do 30 sierpnia 1963 r., w SPS przeszkolono łącznie 50 sanitariuszy (rocznik 1942) z ośmiu BWOP13.

Na początku lat 60. XX w. sanitariusze-żołnierze zsw WOP brali również udział w zabezpieczaniu medycznym ćwiczeń wojskowych organizowanych w tej formacji. Dla przykładu, wydane w związku z organizacją takich ćwiczeń zarządzenie Szefa Sztabu WOP nakazywało, aby do dyspozycji dowódcy 23. Chełmskiego Oddziału WOP (Chełm Lubelski) skierować oficerów, podoficerów i żołnierzy, którzy posiadali dodatkowe wyniki szczepień przeciwko ospie oraz zostali wyposażeni w indywidual- ne opatrunki osobiste.

Wspomniane ćwiczenia miały być zabezpieczone siłami plutonu medyczno- -sanitarnego 23. Chełmskiego Oddziału WOP oraz środkami i sprzętem izby chorych.

Dla zabezpieczenia organizowanych ćwiczeń do dyspozycji dowódcy plutonu medyczno-sanitarnego 23. Chełmskiego Oddziału WOP skierowano lekarza z Gra- nicznej Placówki Kontrolnej (GPK) WOP Terespol wraz z pojazdem sanitarnym oraz 10 sanitariuszy z ukompletowanymi torbami sanitarnymi na wyposażeniu. Skierowani sanitariusze wywodzili się z następujących jednostek tej formacji:

3. Karpacka BWOP – 1 sanitariusz,

4. Górnośląska BWOP – 2 sanitariuszy,

5. Sudecka BWOP – 1 sanitariusz,

8. Łużycka BWOP – 1 sanitariusz,

9. Lubuska BWOP – 1 sanitariusz,

12. Pomorska BWOP – 1 sanitariusz,

———————

13ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 1544, t. 144, Zestawienie liczbowe żołnierzy służby za- sadniczej rocznika 1942 przeznaczonych do szkolenia (zał. nr 1 do wytycznych Szefa Sztabu WOP przy rozkazie dcy WOP nr 0179/WOP z 14.12.1962 r., s. 1.

102

Ireneusz Bieniecki

16. Kaszubska BWO – 2 sanitariuszy,

22. Białostocki Oddział WOP – 1 sanitariusz.

W związku z ćwiczeniami nakazano, aby chorych i rannych ewakuować trans- portem własnym i w zależności od wskazań hospitalizować w najbliższych szpita- lach społecznej służby zdrowia, MSW względnie izbie chorych. Chorych zakaźnie polecono izolować natychmiast w szpitalach szkolnych, stosując wobec żołnierzy kontaktujących się z nosicielami chorób zakaźnych odpowiednie środki zapobie- gawcze.

Ponadto zalecano systematycznie kontrolować stołówki, kuchnie, magazyny żyw- nościowe, przebadać personel kuchenny oraz źródła wody, z których jednostka korzy- stała w okresie ćwiczeń. Żołnierzy w tym czasie polecono zaopatrzyć w przegotowaną wodę do picia względnie kawę. Nad pododdziałami ćwiczącymi zamierzano wzmóc nadzór sanitarno-higieniczny, a w rejonie ćwiczeń przeprowadzić zwiad sanitarny14.

Z dniem 1 września 1964 r. rozpoczęto w SPS WW w Szczecinie kolejny kurs sanitarny dla 165 żołnierzy zsw, w tym 16 dowódców drużyn i 149 szeregowych. W organizacji szkoły występowały w tym czasie cztery plutony, każdy składający się z czterech drużyn (dr.). Stany osobowe plutonów były następujące:

1. pl. – 4 dców dr. + 41 szer.,

2. pl. – 4 dców dr. + 34 szer.,

3. pl. – 4 dców dr. + 39 szer.,

4. pl. – 4 dców dr. + 35 szer.15.

W pierwszej połowie 1965 r. organizacja SPS WW uwzględniała 120 elewów stanu zmiennego (w tym 80 z KBW i 40 z WOP) oraz 180 sanitariuszy stanu zmien- nego z jednostek WOP. Kadra i słuchacze szkoły posiadali na swoim uzbrojeniu 8 pistoletów i 133 pistolety maszynowe16. Natomiast w pierwszej połowie 1965 r. największy odsetek szkolonych w SPS WW stanowili przeszkoleni żołnierze zsw – łącznie 207 żołnierzy, w tym 40 podoficerów i 167 szer. na kursie sanitariuszy, któ- rych następnie przydzielono do macierzystych jednostek.

Ponadto w SPS WW w Szczecinie prowadzono także szkolenia rezerwistów. Na przykład w 1965 r. zorganizowano przeszkolenie grupy kilkudziesięciu żołnierzy re- zerwy: w kwietniu przeszkolono ich 30, w tym 10 podoficerów i 20 szeregowych (1–30 kwietnia 1965 r.), natomiast w maju – 18, w tym 3 podoficerów i 15 szerego- wych (3 maja – 1 czerwca 1965 r.).

W tym czasie elewów do szkoły nadal kierowano z jednostek WW, np. na po- czątku 1965 r. do placówki tej wcielono ogółem 128 elewów, w tym 47 z jednostek WOP i 81 z jednostek KBW17.

———————

14ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1544, t. 114, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP płka Bronisława Wąsowskiego nr 0151 z 13.08.1963 r. o zabezpieczeniu medycznym ćwiczeń woj- skowych w 23. Chełmskim Oddziale WOP w dniach 26.08–16.09.1963 r., s. 1.

15ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1939, t. 60, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 2 z 1.09.1964 r., s. 1.

16ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 63, Książka ewidencyjna Szkoły Sanitarnej WOP 2.02-30.07.1965 r., s. 1–6.

17ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 64, Książka ewidencji Szkoły Sanitarnej WOP 2.02.1965–30.07.1965 r., s. 1–6.

Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie i jej znaczenie… 103

Tabela 4

Przydział żołnierzy zsw do jednostek WOP po przeszkoleniu w SPS WW w Szczecinie odbytym od 2 lutego do 30 lipca 1965 r.

Table 4

Assignment of conscripts to units of the Border Defense Forces after training

in the Medical Non-Commissioned Officers School

of the Interior Forces in Szczecin conducted between February 2 and July 30, 1965

Lp.

Jednostka WOP

Szkoleni

Kurs

Odsetek

 

 

podoficerowie

sanitariuszy

sanitariuszy przydzielonych

 

 

w SPS WW

w SPS WW

do jednostek WOP

 

 

1.02–30.07.1965

1.02–30.07.1965

w stosunku do całego stanu

 

 

 

 

kursu sanitariuszy

 

 

 

 

 

1.

Pomorska BWOP

16

28

16,7

2.

Karpacka BWOP

3

8

4,8

3.

Górnośląska BWOP

3

20

12,0

4.

Sudecka BWOP

2

14

8,4

5.

Łużycka BWOP

4

30

18,0

6.

Lubuska BWOP

5

28

16,7

7.

Bałtycka BWOP

14

8,4

8.

Kaszubska BWOP

3

12

7,2

9.

22. Oddział WOP

2

1,2

10.

23. Oddział WOP

1

0,6

11.

26. Oddział WOP

4

2,4

12.

Oficerska Szkoła WOP

3

1,8

13.

GPK Terespol

1

0,6

14.

Samodzielna Eskadra

4

2

1,2

 

Lotnictwa

 

 

 

 

Rozpoznawczego WOP

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

40

167

100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 64, Książka ewidencji Szkoły Sanitar- nej WOP 2.02.1965–30.07.1965 r., s. 1–6

W połowie lat 60. XX w. SPS WW posiadała strukturę organizacyjną opartą na czterech plutonach. Dla przykładu, jesienią 1965 r. w związku z kursem sanitariuszy dla WOP trwającym od 1 września do 30 października 1965 r. na stanowiska do- wódców poszczególnych plutonów szkolnych zostali wyznaczeni:

dca 1. pl. (4 dr.) – por. Hieronim Tyll,

dca 2. pl. (4 dr.) – plut. pchor. Zdzisław Markowski,

dca 3. pl. (4 dr.) – plut. pchor. Stanisław Baster,

dca 4. pl. (4 dr.) – kpr. Andrzej Bieniek18.

Natomiast w związku z przybyciem poborowych do SPS w dniach 20–24 paź- dziernika 1965 r. i rozpoczęciem procesu szkolenia tych żołnierzy na stanowiska dowódców plutonów szkolnych zostali wyznaczeni:

———————

18ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 65, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 162 z 31.08.1965 r., s. 9-11.

104

Ireneusz Bieniecki

dca 1. plutonu szkolnego (3 dr. po 11 żołnierzy) – por. Hieronim Tyll,

dca 2. plutonu szkolnego (3 dr. po 11 żołnierzy) – kpr. pchor. Jerzy Marczyński,

dca 3. plutonu szkolnego (3 dr. – 13, 14 i 13 żołnierzy) – por. Lipiński,

dca 4. plutonu szkolnego (3 dr. po 13 żołnierzy) – por. Ryszard Stefaniak19. Od 1 lutego 1966 r. (zgodnie z rozkazem dowódcy WOP) w SPS rozpoczęło się

szkolenie kolejnej grupy sanitariuszy dla tej formacji. W związku z powyższym na stanowiska dowódców plutonów wyznaczono:

dcę plutonu III (4 dr. – 40 żołnierzy) – kpr. Jana Faltyna,

dcę plutonu IV (4 dr. – 40 żołnierzy) – kpr. pchor. Mariana Pietrachę20. Egzaminy końcowe dla uczestników tego kursu przeprowadzono 15–16 marca

1966 r. z następujących siedmiu przedmiotów:

organizacja i taktyka służby zdrowia (OTSZ),

anatomia,

chirurgia,

higiena,

epidemiologia,

choroby wewnętrzne,

obrona przed bronią masowego rażenia (OPBMAR)21.

Po ukończonym kursie sanitariuszy WOP do 12 jednostek tej formacji skierowa- no łącznie 139 żołnierzy.

Z tabeli 5 wynika, że w roku 1966 najwięcej sanitariuszy skierowano do: Łużyc- kiej i Lubuskiej BWOP – po 14 oraz Pomorskiej BWOP –13.

W ostatnich latach działalności SPS WW (w roku 1965 i 1966 – zob. załącz- nik 1) jej struktura organizacyjna zawierała cztery podstawowe części składowe,

wtym:

Komendę SPS (komendant, zca komendanta szkoły ds. polit., szef szkoły oraz pisarz gospodarczy – żołnierz zsw);

wykładowców (st. wykładowca i wykładowca);

dwa plutony szkolne – 1. pluton szkolny (4 dr.) – dca: por. Hieronim Tyll,

2. pluton szkolny (4 dr) – dca: kpr. pchor. Jan Marczyński;

dwa plutony kursu (sanitariuszy) – 1. pluton (4 dr.) – dca: plut. pchor. Marian

Pietracha, 2. pluton (4 dr. ) – dca: vacat22.

Na ostatni kurs sanitariuszy organizowany w szkole 3 lipca 1966 r. skierowano

47 żołnierzy WOP. Zostali oni przydzieleni do 1. i 2. plutonu (każdy z nich liczył po 4 drużyny)23.

———————

19ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 65, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 208 z 25.10.1965 r., s. 53–57.

20ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 66, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 25 z 31.01.1966 r., s. 36–39.

21ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 66, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 60 z 12.03.1966 r., s. 36–39.

22ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 97, Książka ewidencyjna SPS wcielenie wiosna 1966, s. 1–4.

23ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 98, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 157 z 4.07.1966 r.; oraz Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 159 z 6.07.1966 r.

Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie i jej znaczenie… 105

Tabela 5

Przydział żołnierzy kursu sanitariuszy w SPS WOP do jednostek WOP

z 18 marca 1966 r.

Table 5

Assignment of soldiers who completed the paramedic course

in the Medical Non-Commissioned Officers School of the Interior Forces

to units of the Border Defense Forces of 18 March 1966

Lp.

Jednostka WOP

Liczba

Odsetek

 

 

żołnierzy-sanitariuszy

żołnierzy

 

 

skierowanych do jednostki

 

 

 

WOP

 

1.

Karpacka BWOP

5

6

2.

Górnośląska BWOP

10

12

3.

Sudecka BWOP

5

6

4.

Łużycka BWOP

14

18

5.

Lubuska BWOP

14

18

6.

Pomorska BWOP

13

17

7.

Bałtycka BWOP

6

7

8.

Kaszubska BWOP

5

6

9.

Oficerska Szkoła WOP

2

3

10.

Białostocki Oddział WOP

2

3

11.

Chełmski Oddział WOP

1

1

12.

Przemyski Oddział WOP

2

3

 

 

 

 

Ogółem żołnierzy

79

100

 

 

 

 

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 66, Rozkaz dzienny komendanta SPS WOP nr 65z 18.03.1966 r., s. 75–78

Zgodnie z programem szkolenia kursu sanitariuszy egzaminy końcowe wszyst- kich uczestników kursu przeprowadzono 15–16 sierpnia 1966 r. z następujących przedmiotów:

organizacja i taktyka służby zdrowia (OTSZ),

anatomia,

chirurgia,

higiena,

epidemiologia,

choroby wewnętrzne,

OPBMAR (obrona przed bronią masowego rażenia)24.

Należy podkreślić, że podczas nauki elewi SPS WOP w Szczecinie odbywali także praktyki zawodowe. Dla przykładu, 26 września 1966 r. na praktykę do po- szczególnych jednostek wojskowych na terenie miasta udało się 29 elewów 1. plu- tonu, a 2 października – 26 elewów 2. plutonu.

———————

24ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 98, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 186 z 8.08.1966 r., s. 76.

106

Ireneusz Bieniecki

Tabela 6

Przydział elewów plutonów szkolnych SPS WOP na praktyki do jednostek wojskowych na terenie Szczecina 26 września i 2 października 1966 r.

Table 6

Assignment of school platoons of the Medical Non-Commissioned Officers School of the Interior Forces to internships at military units in Szczecin of 26 September and 2 October 1966

Lp.

 

Jednostka wojskowa

Liczba żołnierzy skierowanych

 

 

 

na praktykę

 

 

 

1. plutonu

2. plutonu

 

 

 

(26.09.1966)

(2.10.1966)

1.

JW 3465

(ul. Mickiewicza)

5

5

2.

JW 3692

(o.plot – ul. Ku Słońcu)

5

5

3.

JW 2015

(ul. Ku Słońcu)

5

5

4.

Jednostka WOW im. Ziemi Szczecińskiej (al. Piastów)

5

5

5.

JW 3458

(ul. Łukasińskiego)

5

5

6.

Pomorska BWOP

4

1

 

 

 

 

Ogółem żołnierzy

29

26

 

 

 

 

 

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 99, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 227 z 1966 r., s. 17 oraz Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 233 z 1966 r., s. 22

Zgodnie z programem szkolenia podoficerów sanitarnych ostatnie końcowe eg- zaminy dla całego stanu osobowego (elewów) szkoły przeprowadzono 17–18 paź- dziernika 1966 r. Słuchaczy oceniano nadal z siedmiu następujących przedmiotów:

OTSZ,

OPBMAR,

chirurgia,

higiena,

choroby wewnętrzne,

epidemiologia,

szkolenie polityczne25.

Dwa dni później – 20 października 1966 r. – żołnierzy, którzy zakończyli szkole- nie w SPS WW, skierowano do macierzystych jednostek WOP i KBW26.

SPS WW w Szczecinie rozformowano w roku 1966, a braki kadrowe w tej spe- cjalności miało uzupełniać MON27.

Podsumowanie

Oceniając kilkuletni okres funkcjonowania SPS WW w Szczecinie (1958–1966), należy stwierdzić, że w tym czasie placówka ta wykształciła liczną grupę podofice-

———————

25ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 99, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 244 z 1966 r., s. 51.

26ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 99, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 248 z 1966 r., s. 33–35.

27Z. Jackiewicz, Wojska…, s. 168.

Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie i jej znaczenie… 107

rów i szeregowych specjalistów-sanitariuszy, którzy zasilili personel medyczny jed- nostek WOP i KBW. W placówce tej elewi i szeregowi uzyskiwali wiedzę fachową, która była im niezbędna podczas służby wojskowej w jednostkach WOP i KBW. By- ła ona im również przydatna po zakończeniu zsw, w późniejszym życiu cywilnym.

Bibliografia

Archiwum Straży Granicznej (dalej ASG) w Szczecinie

Akta DWOP, sygn. nr 1177, t. 33, Program szkolenia sanitariuszy WOP na rok 1958/1959, Warszawa 1958.

Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 73, Rozkaz organizacyjny dcy WOP nr 06 z 1 lipca 1958 r. Akta DWOP, sygn. nr 1413, t. 10, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 0105/Sztab z 4.07. 1958 r. w sprawie szkolenia personelu sanitarnego dla potrzeb jednostek WOP i KBW. Akta DWOP, sygn. nr 1286, t. 96, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 04 z 7.01.1959 r.

w sprawie szkolenia podoficerów rocznika 1938 na szkołach i kursach sanitariuszy, chemików, majstrów rusznikarskich oraz kierowców łodzi motorowych.

Akta DWOP, sygn. nr 1286, t. 96, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 0101/Sztab z 19.06.1959 r. w sprawie szkolenia personelu sanitarnego dla potrzeb jednostek WOP i KBW.

Akta DWOP, sygn. nr 1413, t. 11, Wytyczne dowódcy WOP w sprawie organizacji szkół podoficerskich i kursów specjalistycznych spośród żołnierzy rocznika 1939.

Akta DWOP, sygn. nr 1606, t. 41, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP pf 78/Sztab z 14.04.1960 r. w sprawie zakończenia szkolenia programowego w Podoficerskiej Szkole Sanitarnej WW przy 12. PBWOP.

Akta DWOP, sygn. 1544, t. 144, Zestawienie liczbowe żołnierzy służby zasadniczej rocz- nika 1942 przeznaczonych do szkolenia (zał. nr 1 do wytycznych Szefa Sztabu WOP przy rozkazie dcy WOP nr 0179/WOP z 14.12.1962 r.).

Akta DWOP, sygn. nr 1544, t. 114, Zarządzenie Szefa Sztabu WOP płka Bronisława Wą- sowskiego nr 0151 z 13.08.1963 r. o zabezpieczeniu medycznym ćwiczeń wojskowych w 23. Chełmskim Oddziale WOP w dniach 26.08-16.09.1963 r.

Akta PBWOP, sygn. nr 1939, t. 60, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 2 z 1.09.1964 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 63, Książka ewidencyjna Szkoły Sanitarnej WOP 2.02–

–30.07.1965 r.

Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 64, Książka ewidencji Szkoły Sanitarnej WOP 2.02.1965– –30.07.1965 r.

Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 65, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 162 z 31.08.1965 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 65, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 208 z 25.10.1965 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 66, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 25 z 31.01.1966 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 66, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 60 z 12.03.1966 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 66, Rozkaz dzienny komendanta SPS WOP nr 65

z 18.03.1966 r.

Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 97, Książka ewidencyjna SPS wcielenie wiosna 1966 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 98, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 157 z 4.07.1966 r.

oraz Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 159 z 6.07.1966 r.

108

Ireneusz Bieniecki

Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 98, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 186 z 8.08.1966 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 99, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 227 z 1966 r. oraz

Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 233 z 1966 r.

Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 99, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 244 z 1966 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1941, t. 99, Rozkaz dzienny komendanta SPS nr 248 z 1966 r. Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 63, Książka ewidencyjna Szkoły Sanitarnej WOP 2.02–

–30.07.1965 r. oraz sygn. nr 1940, t. 64, Książka ewidencyjna Szkoły Sanitarnej WOP 1.09–30.10.1965 r.

Jackiewicz Z., Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1991. Krótki informator historyczny, Kętrzyn 1998.

Łach H., System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989–2004, Olsztyn 2013.

Prochwicz J., Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Wybrane problemy, Piotrków Trybunalski 2011.

Summary

The Medical Non-Commissioned Officers School of the Interior Forces was the only school that prepared non-commissioned officers and paramedics to serve with the Interi- or Forces of the People’s Republic of Poland. It was a part of the structure of the 12th Pomeranian Border Defense Forces Brigade in the years 1958–1966. The article discuss- es the creation and the organizational development of the school and describes its role in the education of non-commissioned officers and paramedics for service with the Border Defense Forces and the Interior Security Corps (ISC). The authors discuss such matters as the origin and organizational development of the school, the organization and imple- mentation of the teaching process, the subjects taught, and the staff working at the school.

Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie i jej znaczenie… 109

Załącznik 1

Obsada etatowa SPS WW w 1965 r.

Lp.

Stanowisko

Stopień

Okres zajmowania stanowiska

 

 

wg etatu

2 lutego – 30 lipca 1965 r.

1 września –

 

 

 

 

30 października 1965 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

stopień, imię i nazwisko

stopień, imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenda SPS WW

 

 

 

 

 

 

1.

Komendant

mjr

mjr Mieczysław Adamczyk

mjr Mieczysław Adamczyk

 

szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zca komendanta

kpt.

kpt. Jerzy Bułyk

kpt. Jerzy Bułyk

 

szkoły ds.

 

 

 

 

politycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Szef szkoły

st. sierż.

sierż. Władysław Ziemczonek

sierż. Władysław Ziemczonek

 

 

 

 

 

4.

Pisarz

szer.

st. szer. Stanisław Grycel

 

gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładowcy

 

 

 

 

 

 

5.

St. wykładowca

mjr

kpt. Józef Brzostek

kpt. Józef Brzostek

 

 

 

 

 

6.

Wykładowca

kpt.

kpt. Henryk Pacut

kpt. Henryk Pacut

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowódcy plutonów

 

7.

Dca 1. plutonu

por.

kpr. pchor. Zdzisław Markowski

por. Hieronim Tyll

 

(4 dr.)

 

 

 

8.

Dca 2. plutonu

por.

por. Hieronim Tyll

plut. pchor. Zdzisław

 

(4 dr.)

 

 

Markowski

 

 

 

 

 

9.

Dca 3. plutonu

por.

plut. pchor. Stanisław Baster

plut. pchor. Stanisław Baster

 

(4 dr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Dca 4. plutonu

por.

vacat

 

 

 

 

 

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta PBWOP, sygn. nr 1940, t. 63, Książka ewidencyjna Szkoły Sani- tarnej WOP 2.02–30.07.1965 r., s. 1–6 oraz sygn. nr 1940, t. 64, Książka ewidencyjna Szkoły Sa- nitarnej WOP 1.09–30.10.1965 r., s. 1–6