S T U D I A N A D B E Z P I E C Z E Ń S T W E M

NR 2

ss. 77–88

ROK 2017

 

 

 

 

 

 

ISSN 2543–7321

Stanisław Kozdrowski

Akademia Pomorska Słupsk kadry@agopol.eu

METODY I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

DO STATYSTYKI POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ

(19191934)

METHODS AND SCOPE OF THE DATA COLLECTION

TO POLICE STATISTICS IN THE SECOND POLISH REPUBLIC

(19191934)

Zarys treści: W Polsce międzywojennej główny ciężar walki z przestępczością spoczy- wał na barkach policji kryminalnej, która stanowiła jeden z pionów służbowych w struk- turze Policji Państwowej, wyspecjalizowany do wykrywania i zwalczania przestępstw. Własną statystykę kryminalną w PP zaczęto tworzyć już w 1919 r., a następnie rozwijać w kolejnych koncepcjach. Autor niniejszego artykułu podjął próbę dokonania ogólnej charakterystyki systemów statystyki policyjnej, które funkcjonowały w latach: 1919– –1934. Opisuje genezę tworzenia statystyki policyjnej dotyczącej przestępczości, struk- turę i dynamikę ujawnionych przestępstw (i wykroczeń) w badanym okresie oraz meto- dy gromadzenia danych statystycznych i zasady działania rozwiniętego systemu z 1922 r., w którym rejestrowano przestępstwa i inne zdarzenia przez 13 lat.

Słowa kluczowe: Policja Państwowa, policja kryminalna, przestępczość, statystyka poli- cyjna, arkusz statystyczny

Keywords: National Police, criminal police, crime, police statistics, the statistical sheet

Wprowadzenie

Jednym z najważniejszych zadań każdego państwa, realizowanych przez jego aparat władzy i administracji, jest zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa poszczególnym obywatelom. Podstawową organizacją, stworzoną w celu „utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”, była w okresie mię-

78

Stanisław Kozdrowski

 

 

dzywojennym Policja Państwowa, powołana do życia ustawą sejmową z dnia 24 lip- ca 1919 r.1

Odrębną strukturą, utworzoną w tym samym celu co Policja Państwowa, był korpus Policji Województwa Śląskiego, który funkcjonował w ramach autonomii te- go województwa. Podstawą prawną tejże autonomii była Ustawa Konstytucyjna Sejmu RP z dnia 15 lipca 1920 r., która zatwierdziła Statut Organiczny Wojewódz- twa Śląskiego2. Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej zostało wydane Rozpo- rządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r. o organizacji korpusu Po- licji Województwa Śląskiego. W art. 1 tego aktu czytamy, że „Policja Województwa Śląskiego jest organizacją służby bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”. W dalszych rozważaniach skupimy się na funkcjonowaniu korpusu Policji Pań- stwowej, ponieważ korpus Policji Śląskiej był utworzony i szkolony na wzór PP3.

Szef resortu spraw wewnętrznych, działając na podstawie art. 5, 7 i 9 Ustawy o PP, wydał przepisy wykonawcze o utworzeniu służby śledczej. Paragraf 2 tych przepisów stanowi, że „Zadania urzędów policyjno-śledczych polegają na zapobie- ganiu i ujawnianiu przestępstw”4. Zatem zwalczaniem przestępczości zajmowała się głównie policja kryminalna, funkcjonująca przy każdej Komendzie Okręgowej Poli- cji Państwowej w formie Urzędu Policyjno-Śledczego. W okręgach policyjnych zor- ganizowano ekspozytury tego urzędu, odpowiedniej kategorii, zależnej od lokalnych warunków przestępczości. Były to ekspozytury:

I rzędu, które liczyły nie mniej niż 50 funkcjonariuszy;

II rzędu, liczące od 25 do 50 funkcjonariuszy;

III rzędu, składające się z 10 do 25 funkcjonariuszy;

IV rzędu, które zatrudniały od 3 do 10 funkcjonariuszy (§ 3 zarządzenia).

W ciągu 20 lat istnienia II RP służba śledcza (nazywana też policją kryminal- ną), ulegała wielokrotnym przekształceniom organizacyjnym5.

Dążąc do poprawy efektywności walki z przestępczością kryminalną, władze po- licyjne obciążyły obowiązkiem działania w tym kierunku także tzw. policję mundu- rową. Była to koncepcja „uśledczania” policji. Programy stałych szkół policyjnych i kursów specjalistycznych zawierały odpowiednie przedmioty traktujące o taktyce i technice wykrywania przestępstw. Na przykład w największej szkole policyjnej, ulokowanej w Mostach Wielkich, realizowano m.in. takie przedmioty, jak: Służba śledcza, Medycyna kryminalna, Zastosowanie psów w służbie zapobiegawczej w Po- licji Państwowej, Psy w służbie śledczej, Stowarzyszenia polityczne6.

———————

1„Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 61, poz. 363 oraz liczne rozporządzenia wykonaw- cze. Od 1928 r. podstawą prawną działania PP było Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 mar- ca 1928 roku o Policji Państwowej (Dz.U. RP 1928, nr 82, poz. 643).

2„Dziennik Ustaw Śląskich” 1923, nr 13.

3O Policji Województwa Śląskiego, zob.: A. Misiuk, Przyczynek do dziejów Policji Województwa Śląskiego w latach 19221926, „Zeszyty Naukowe WSO” 1988, nr 3(62).

4„Monitor Polski” 1919, nr 235, [w:] Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 19151945.

Wybór źródeł, wybór P.K. Marszałek, Toruń 2009, s. 723.

5Szerzej na ten temat zob.: S. Kozdrowski, Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej, Kraków

2006, s. 461–486.

6Tamże, s. 630–634.

Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej...

79

Proces „uśledczenia” policji rozpoczął się od 1928 r. Od tego czasu zaczęto rów- norzędnie traktować wszystkie piony Policji Państwowej, a co za tym idzie włączo- no policję mundurową do wykonywania czynności z zakresu służby śledczej oraz politycznej. Kadra policji kryminalnej bardzo często była delegowana na stanowiska komendantów posterunku i kierowników komisariatów, natomiast policjantów służb mundurowych delegowano na śledcze kursy szkoleniowe7.

W rozważaniach teoretycznych o tworzeniu statystyki policyjnej w owym czasie napotykamy na wiele poważnych trudności. Przede wszystkim nie ma zbyt wielu opracowań tego tematu. Można tutaj wskazać na kilka publikacji Leona Radzinowi- cza8, natomiast ze współczesnych opracowań dotyczących m.in. funkcjonowania PP w II Rzeczypospolitej w aspekcie zwalczania przestępczości oraz statystyki krymi- nalnej warto wymienić książkę Jacka Dworzeckiego9.

Zachowały się też źródła archiwalne w postaci Zbioru Zarządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 19181930, wydanego nakładem „Gazety Administracji i Policji Państwowej” (Warszawa 1930), a w Archiwum Akt Nowych w Warszawie Zbiór rozkazów Komendanta Głównego Policji Państwowej II Rzeczypospolitej (z lat: 1922–1939, t. I–V). Ponadto dostępne są tomy „Małych Roczników Staty- stycznych GUS” z lat: 1930, 1931, 1933, 1935, 1937, 1938 i 1939. Można dodać, że istnieją także w zbiorach archiwalnych Arkusze statystyczne Komendy Głównej Po- licji Państwowej z oryginalnymi zestawieniami liczbowymi o przestępstwach i wy- kroczeniach z lat: 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 oraz miesięczne zestawienie za okres od stycznia do lipca 1939 r. Na szczególną uwagę zasługują Arkusze statystyczne PP z 1919 r. oraz dane policyjne za okres od 1 stycznia do 1 lutego 1920 r. Wskazane źródła archiwalne wykorzystał Zbigniew Piotrowski w swojej pracy magisterskiej10.

Należy przyjąć, że głównym czynnikiem kryminogennym w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej były skutki materialne i moralne I wojny światowej. Zaliczyć tutaj można: wycofanie przed nadejściem frontu milionów osób do Rosji, ogromne zniszczenia i grabieże dóbr materialnych dokonywane głównie przez woj- ska zaborczych armii; degradację rolnictwa i gwałtowny spadek produkcji przemy- słowej. Z tych względów czynniki materialne w sposób bezpośredni bardzo silnie wpłynęły na wzrost przestępczości, zwłaszcza kradzieży i bandytyzmu. Ponadto od- rodzona Polska musiała przetrwać silny wstrząs związany z wybuchem wojny so- wiecko-polskiej w 1920 r.

———————

7K. Halicki, Policja polityczna w województwie pomorskim w latach 19201939, Łódź 2015, s. 32.

8L. Radzinowicz, Przestępczość w Polsce w latach 1924-1933. Na podstawie policyjnej statystyki kryminalnej, Warszawa 1935; tenże, Przestępczość w 1934 r., „Głos Sądownictwa” 1935, nr

7–8; tenże, Wpływ warunków ekonomicznych na przestępczość w Polsce w latach 19281934,

„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. XXI, z. 2.

9J. Dworzecki, Policja w Polsce. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011, s. 34–61.

10Z. Piotrowski wnikliwie badał policyjne statystyki przestępczości z okresu istnienia II Rzeczy- pospolitej. Sprawozdanie z tych badań zamieścił w niepublikowanej pracy magisterskiej pt.: Przestępczość w II Rzeczypospolitej w świetle statystyki policyjnej, obronionej w Akademii

Spraw Wewnętrznych w Warszawie w 1986 r.

80

Stanisław Kozdrowski

 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dopiero pod koniec lat dwudziestych i w latach trzydziestych Polska osiągnęła ogólny poziom produkcji materialnej z 1913 r. Jak pisali Zbigniew Landau i Jerzy Tomaszewski, w całym okresie istnienia II Rzeczy- pospolitej 8 lat przypadało na kryzysy (1924–1925 i 1930–1935). Przez pozostałe 13 lat koniunktura gospodarcza była w zasadzie dobra. Z tego jednak należy jeszcze odli- czyć lata 1918–1920, które stanowiły nie tylko okres początków odbudowy kraju, ale i nowych poważnych zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi11. W su- mie więc dokładnie połowa okresu międzywojennego przypadła na lata istotnych trudności gospodarczych.

To wszystko przekładało się negatywnie nie tylko na wzrost przestępczości w kraju, ale także na kondycję sił policyjnych w latach 1919–1934 i późniejszych. Czynnikiem kryminogennym były również manifestacje uliczne i masowe strajki chłopskie i robotnicze (1936–1937).

Źródła wskazują, że korpus policyjny od samego początku był nieźle zorganizo- wany do walki z przestępczością – już w 1919 r. przygotowywano się do opracowa- nia własnej statystyki kryminalnej12. Celem niniejszego szkicu jest próba przedsta- wienia wybranych elementów policyjnego systemu statystyki kryminalnej, który funkcjonował w latach 1919–1934. Ten okres przyjęto za cezurę czasową z tego względu, że szczupłe ramy zaplanowanej publikacji nie pozwalają na opis systemu statystyki policyjnej w latach 1935–1939.

Geneza systemu

W zasobach archiwalnych zachowały się wykazy statystyczne przestępczości z sześciu okręgów (z m.st. Warszawy oraz okręgów: warszawskiego, łódzkiego, kie- leckiego, lubelskiego i białostockiego). Wykazy obejmowały rok 1919 oraz tylko styczeń 1920 r. Nie zdołano ustalić, kto zainicjował prowadzenie takich statystyk.

Wykazy statystyczne z tego okresu obejmowały 108 kolumn. W kolumnach od 1 do 72 zamieszczano zbiorcze dane o tzw. przestępstwach właściwych, wykrocze- niach i niektórych innych zdarzeniach (np. samobójstwach, zaginięciach osób) z wymienionych wyżej okręgów. W pozostałych kolumnach omawianych wykazów zamieszczono informacje o stanie uzbrojenia policji, liczbie osób aresztowanych, dane ilościowe o niektórych formach pracy PP (np. o inwigilacjach osób czy o prze- pływie korespondencji biurowej)13.

Podstawą sporządzenia zbiorczego wykazu statystycznego były jednostkowe ra- porty pisemne przygotowane przez funkcjonariuszy urzędów śledczych i komisaria- tów. Przykładowo arkusz statystyczny m.st. Warszawy obejmował dane Urzędu Śledczego i 26 komisariatów, a okręgu warszawskiego zawierał dane z dwóch urzę-

———————

11Z. Landau, J. Tomaszewski, Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski 1918

1939, Warszawa 1978, s. 61.

12W październiku 1919 r. wydrukowano 1000 arkuszy statystycznych, na których w styczniu 1920 r. zarejestrowano pierwsze dane liczbowe o przestępczości, zob.: Z. Piotrowski, Przestęp- czość w II Rzeczypospolitej..., s. 44.

13Tamże, Aneks nr 1, s. 173–178.

Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej...

81

dów śledczych (UŚ Komendy PP okręgu warszawskiego i UŚ KM PP we Włocław- ku14) oraz z 24 jednostek powiatowych15.

Z. Piotrowski opracował treść tabeli 1 na podstawie zsumowania pozycji od 1 do

71 arkuszy statystycznych ze stycznia 1920 r., które zachowały się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Nie rozgraniczał przestępstw od wykroczeń, bo nie było jed- noznacznych kryteriów. Nie widział też potrzeby takiego rozgraniczenia, zakładając, że informacje z tego zestawienia „do porównań z przestępczością w innych okresach nie nadają się”16.

Tabela 1

Statystyka PP za styczeń 1920 r. (z 6 okręgów)

 

 

 

 

 

 

Table 1

 

PP statistics for January 1920 (from 6 districts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestępstwa

 

 

Samobójstwo,

 

Okręgi

 

Różne

Razem

zagrożenie

Ogółem

 

i wykroczenia

 

 

 

 

osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – m. st. Warszawy

 

3803

728

4531

36

4567

 

 

 

 

 

 

 

II – warszawski

 

1731

670

2401

7

2408

 

 

 

 

 

 

 

III – łódzki

 

2982

1723

4705

16

4721

 

 

 

 

 

 

 

IV – kielecki

 

1300

377

1677

10

1687

 

 

 

 

 

 

 

V – lubelski

 

1580

322

1902

7

1909

 

 

 

 

 

 

 

VI – białostocki

 

709

288

997

3

1000

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

12 105

4 108

16 213

79

16 292

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Z. Piotrowski, Przestępczość w II Rzeczpospolitej…, s. 47.

Można przyjąć, że rejestry tego rodzaju miał dwa cele, a raczej dwa różne aspek- ty tego samego problemu. Z jednej strony wyraźnie dążono do zapewnienia dopływu pełnych danych o liczbie, strukturze i dynamice przestępstw oraz wykroczeń, reali- zując w ten sposób kryminologiczny aspekt statystyki policyjnej. Z drugiej strony zaś kierowano się celami kryminalistycznymi, zamierzając uzyskać dane, które cha- rakteryzowały przestępczość z punktu widzenia miejsca dokonania czynu i równo- cześnie żądano od jednostek policji informacji o sposobie popełnienia przestępstwa, czyli określenia modus operandi sprawcy17. Miało to istotne znaczenie praktyczne dla trafnego typowania sprawcy przestępstwa w sytuacjach istnienia tzw. przestęp- ców zawodowych, którzy kształtowali swoje umiejętności przestępcze w jednym kierunku, co wyrażało się w powtarzalności sposobu popełniania czynów.

———————

14KM PP we Włocławku do 1938 r. znajdowała się w strukturze VI Okręgu – warszawskiego, a od tego roku ulokowano ją w strukturach XII Okręgu – pomorskiego.

15Z. Piotrowski, Przestępczość w II Rzeczpospolitej…, s. 45.

16Tamże.

17Modus operandi (z łac.) – sposób działania, w tym przypadku sposób popełnienia przestępstwa.

Zob.: B.M. Szawer i A.J. Winberg, Kryminalistyka, Warszawa 1949, s. 32.

82

Stanisław Kozdrowski

 

 

Jednostki wykonawcze były obowiązane zamieszczać takie informacje w co- dziennych raportach. Obowiązek ten zniesiono na mocy Rozkazu nr 150 Komendan- ta Głównego PP z dnia 24.01.1922 r., w którym m.in. napisano, że „Przedkładanie codziennych raportów zwyczajnych pisanych znosi się”18.

Rejestry tego rodzaju w jakiś sposób przybliżały wiedzę o doświadczeniach i na- wykach przestępców, ale to było możliwe jedynie pod warunkiem, że w modus ope- randi odnotowuje się trwałe, indywidualne i powtarzalne cechy postępowania prze- stępcy, który „dopracował się” własnej techniki i taktyki dokonywania czynów, swoistej specjalizacji (np. taką mieli tzw. kasiarze, doliniarze, kieszonkowcy, oszu- ści)19. W 1921 r. nastąpił dalszy rozwój metod sporządzania danych o przestępczości dla potrzeb policyjnej statystyki. W tymże roku przygotowywano już zestawy mie- sięczne ze wszystkich 16 okręgów policyjnych. Na ich podstawie Komenda Główna

PPzestawiała arkusze zbiorcze o przestępczości na terenie całej Rzeczypospolitej, jednakże zakres rejestrowanych wówczas danych uległ znacznemu zawężeniu. Zre- zygnowano mianowicie z umieszczania w wykazach statystycznych informacji ilo-

ściowej o pracy PP, o stanie jej uzbrojenia, wyposażenia w przybory daktyloskopij- ne, aparaty fotograficzne itp.; zaniechano umieszczania danych o liczbie spraw przekazanych do postępowania sądowego. Nie zaszły większe zmiany dotyczące systemu rejestrowanych zdarzeń przestępczych w układzie wewnętrznym kolumn arkusza statystycznego.

W tabeli 2 ukazano zestawienie liczby przestępstw w Polsce w 1921 r. opraco- wane na podstawie zmodyfikowanych arkuszy policyjnej statystyki.

 

 

 

 

 

Tabela 2

 

Statystyka PP o przestępczości w Polsce w 1921 r.

 

 

 

 

 

 

Table 2

 

PP statistics about crime in Poland in 1921

 

 

 

 

 

 

 

Kwartał

Przestępstwa

Zaginięcia

Samobójstwa

 

Ogółem

1921 r.

i wykroczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

59 709

109

238

 

60 056

 

 

 

 

 

 

II

74 641

279

398

 

75 318

 

 

 

 

 

 

III

90 016

278

411

 

90 705

 

 

 

 

 

 

IV

94 961

253

346

 

95 560

 

 

 

 

 

 

Razem:

319 327

919

1393

 

321 639

 

 

 

 

 

 

Źródło: Z. Piotrowski, Przestępczość w II Rzeczpospolitej…, s. 53.

Po 1921 r. Policja Państwowa zrezygnowała ze stosowania omawianego arkusza, w którym nie rozdzielono przestępstw od wykroczeń. Szacunkowo w podanej licz- bie mieści się ponad 200 tys. przestępstw i ponad 100 tys. wykroczeń. Są to stosun-

———————

18Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Zespół MSW, Zbiór rozkazów KG PP, t. 1, poz. 150.

19L. Radzinowicz, Przestępczość w Polsce w latach 1924–1933…, s. 70.

Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej...

83

kowo niskie wskaźniki liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń, bo w następ- nym roku odnotowano już ok. 320 tys. przestępstw i prawie 540 tys. wykroczeń, a kolejnym roku liczby te wzrosły do poziomu ok. 437 tys. przestępstw i ok. 1097 tys. wykroczeń20.

W 1922 r. przystąpiono do wprowadzania bardziej rozwiniętego systemu poli- cyjnej statystyki przestępczości.

Statystyka kryminalna Policji Państwowej w latach 19221934

W dniu 24 stycznia 1922 r. Komendant Główny Policji Państwowej wydał wspomniany wyżej Rozkaz nr 150, którym (w punkcie V) został uregulowany nowy system statystyczny wg nowych arkuszy sprawozdawczych dotyczących stanu prze- stępczości.

Analiza tego rozkazu w kontekście doboru i układu nazw kolumn statystycznych oraz danych liczbowych z lat 1922–1934 uzasadnia podjęcie próby dokonania ogól- nej charakterystyki istotnych cech omawianego systemu. Wyniki analizy pozwalają na streszczenie wniosków w następujących punktach:

Po pierwsze – można uznać za dominującą zaletę nowego systemu jego

kompleksowość. Kolumnami arkusza objęto wszystkie typy przestępstw i wykroczeń. Taka teza wynika z tego, że każdą grupę przestępstw uzupełnia- ła kolumna o nazwie „inne”, a przedmiotowo nazwane wykroczenia zamyka- ła kolumna o nazwie „różne”21. Ponadto w arkuszach rejestrowano trzy rodzaje zdarzeń kryminalnopodobnych. Były to: pożary przypadkowe, samo- bójstwa i nieszczęśliwe wypadki. Oczywiście praktyczne korzyści dla orga- nów ścigania zależały już od stopnia wykrywalności rejestrowanych zdarzeń i ich wiarygodności.

Po drugie – zagadnieniu wiarygodności rejestrowanych zdarzeń poświęcono wiele uwagi. Takie traktowanie problemu ścisłości zbioru danych jest kolejną zaletą nowego systemu statystycznego. Od samego początku obowiązywała zasada, zgodnie z którą zameldowane (czyli wykryte) zdarzenie rejestrują tylko te jednostki wykonawcze, które uzyskały informacje pierwotne na ten temat. Chodziło tu o posterunki PP, komisariaty, urzędy śledcze i ich ekspo- zytury, przy czym rejestracji podlegały tylko informacje sprawdzone. W ten sposób zapobiegano ich dublowaniu przez powtórne rejestrowanie (niejako „na swoje konto”). Z tych powodów Komendant Główny w Rozkazie nr 150 kategorycznie nakazał, że dane dostarczane przez „[...] posterunki, komisaria- ty, ekspozytury śledcze i ewentualnie urzędy śledcze [...] muszą być stwier- dzone dochodzeniem policyjnym”.

W tym samym kierunku szły dalsze zalecenia Komendanta Głównego PP, skoro w Rozkazie nr 742 z dnia 28.02.1938 r. napisał: „Aby unikać na przyszłość pewnego odsetka danych nieprawdziwych w statystyce polecam: [...] 1) po stwierdzeniu, że

———————

20Z. Piotrowski, Przestępczość w II Rzeczpospolitej..., s. 54.

21L. Radzinowicz, Przestępczość w Polsce w latach 1924–1934..., s. 14.

84

Stanisław Kozdrowski

 

 

przestępstwo nie miało miejsca, natychmiast wysłać sprostowanie; 2) po upływie roku wraz z wykazem przestępczości za dany rok, wszystkie jednostki policyjne przesyłają jednostkom wyższej instancji wykaz sprostowań dokonanych w ciągu ubiegłego roku. Na podstawie tego wykazu poprawia się roczny wykaz przestępczo- ści z danego terenu”22.

Z tego widać, że w praktyce tworzenia zbiorów statystycznych stwierdzono jed- nak „pewien odsetek danych nieprawdziwych”. Stąd decyzja Komendanta Główne- go Policji Państwowej, aby temu zapobiec na przyszłość. Na podkreślenie zasługuje tu jeszcze stanowisko autorów zbiorów statystycznych Głównego Urzędu Staty- stycznego, którzy w dwóch kolejnych rocznikach napisali, że publikowane zestawy policyjne o przestępczości zawierają „czyny przestępcze będące przedmiotem do- chodzeń policyjnych”23. Jest to wyraz zaufania GUS-u do wiarygodności policyjnej statystyki przestępczości.

Po trzecie – kolejną ważną zaletą omawianej na tym miejscu statystyki była stosunkowo duża jej szczegółowość. Przestępstwa, wykroczenia i inne zda- rzenia początkowo grupowano w 59 odrębnych kolumnach, po czym rozsze-

rzono je na 65 rubryk. Na rejestrację przestępstw właściwych przeznaczono

52 kolumny, na wykroczenia – 10, a na inne zdarzenia – 324. Znaczne uszcze- gółowienie zbioru statystycznego pozwala na łatwiejszą analizę wielu odręb- nych typów przestępstw i innych rejestrowanych zdarzeń. Ale trudności pozostały, bo zatarta była granica podziału między niektórymi typami prze- stępstw, szczególnie w grupie przestępstw skierowanych przeciwko państwu, porządkowi publicznemu i przestępstw tzw. natury politycznej.

Po czwarte – statystyka kryminalna z lat 1922–1934 została dostosowana do poziomu wykształcenia policjantów z najniższych ogniw Policji Państwo- wej. To ważny walor, ponieważ trudności wynikające z niskiego wykształce- nia posterunkowych były w praktyce potęgowane różnorodnością przepisów prawnych. Równocześnie funkcjonowały trzy kodeksy karne byłych zabor- ców (austriacki, pruski i rosyjski). Ponadto wprowadzono wiele szczegóło- wych aktów materialno-normatywnych i proceduralnych, w postaci zarzą- dzeń, okólników, instrukcji itp. W omawianym okresie wszedł w życie Kodeks karny i wykroczeń z 1932 r. (autorstwa J. Makarewicza), co dodat-

kowo utrudniało opanowanie nowej problematyki prawnej.

Z tych wszystkich powodów władze policyjne utrzymały przedmiotowe określe- nie zdarzeń podlegających rejestracji, co pozwoliło na wprowadzenie i utrzymanie ciągłości statystyki przez 13 lat, tj. do czasu wdrożenia nowego ustawodawstwa. Wprowadzono w tym czasie tylko jedną drobną zmianę, która polegała na wyłącze- niu z arkuszy statystycznych (w 1929 r.) pojęć: zameldowano policji i wykryty (cho- dzi o sprawców) i wprowadzeniu na to miejsce określeń: wiadomo policji i nie wy- kryto (także sprawców)25.

———————

22AAN, Zespół MSW, Zbiór rozkazów KG PP, t. 3, poz. 742.

23„Mały Rocznik Statystyczny GUS” 1938, s. 350; tenże za rok 1939, s. 362.

24L. Radzinowicz, Przestępczość w Polsce w latach 19241934..., s. 20–23.

25AAN, Zespół MSW, Zbiór rozkazów KG PP, t. 3, poz. 413, akapit IX, Rozkaz KG PP nr 413 z dnia 8 X 1928 r.

Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej...

85

Po piąte – istotną zaletą nowego systemu policyjnej statystyki przestępczości była dość duża liczba przekazywanych informacji. Dlatego duża, bo poza danymi o ujawnionych zdarzeniach, w wielu rubrykach notowano w tym sys- temie także informacje o wykrywalności sprawców czynów karalnych. Umieszczano również częściowe dane o miejscu zdarzenia (pole, las, miesz- kanie, kasa) i rodzajach popełnianych przestępstw (fałszerstwa, oszustwa, kradzieże z włamaniem i bez włamania, rozboje, wymuszenia itd.). Wszystko to istotnie przybliżało ustalenie poziomu realnej przestępczości w danym ro-

ku i na określonym obszarze.

W tabeli 3 ukazano zbiorczą liczbę przestępstw i wykroczeń w Polsce (w latach 1922–1934) przedstawioną przez L. Radzinowicza.

Tabela 3

Przestępstwa i wykroczenia w Polsce

wlatach 19241934 (i ich wskaźniki)

 

 

 

Table 3

 

Crimes and misdemeanors in Poland

 

in the years 19241934 (and pointers)

 

 

 

 

Rok

 

Suma w liczbach

Wskaźniki dynamiki

 

bezwzględnych

1924 r. = 100%

 

 

 

 

 

 

1924

 

1 948 586

100,00

 

 

 

 

1925

 

1 822 912

93,55

 

 

 

 

1926

 

1 755 052

91,09

 

 

 

 

1927

 

2 455 680

126,02

 

 

 

 

1928

 

2 232 774

114,58

 

 

 

 

1929

 

2 358 397

121,03

 

 

 

 

1930

 

2 023,192

103,82

 

 

 

 

1931

 

1 869 135

95,92

 

 

 

 

1932

 

1 945 248

99,82

 

 

 

 

1933

 

1 945 248

99,82

 

 

 

 

1934

 

2 040 123

104,69

 

 

 

 

Źródło: L. Radzinowicz, Przestępczość w Polsce w latach 19241934…, s. 25–26.

Dane zawarte w tabeli 3 jednoznacznie wskazują, że w porównaniu z rokiem 1924 najwyższą dynamikę przestępstw i wykroczeń odnotowano w roku 1927. Pro- centowy wskaźnik tego wzrostu wyniósł 126,02. Nieco niższy wskaźnik dynamiki był w roku następnym (114,58). Najniższy wskaźnik omawianej tendencji odnoto- wano w roku 1926 (91,09).

86

Stanisław Kozdrowski

 

 

Przedstawione informacje o zbiorczym zestawieniu liczby przestępstw i wykro- czeń w Polsce (w latach 1922–1934) zweryfikował Z. Piotrowski, który przeliczył wszystkie wskaźniki na podstawie zachowanych w archiwach kompletnych i orygi- nalnych arkuszy statystycznych PP z omawianego okresu. Wyniki tej weryfikacji (w uproszczeniu) wyglądają następująco26:

wg uzupełnionych przez niego danych za rok 1922 i 1923, liczba przestępstw

iwykroczeń w roku 1922 została ustalona na poziomie 858 228, a wskaźnik dy- namiki wyniósł 44,06, natomiast w roku następnym, odpowiednio, 1 533 310

i78,72;

w 1924 r. przestępstw i wykroczeń było mniej o 925;

w 1925 r. w wyliczeniu Radzinowicza zaniżono liczbę przestępstw i wykro- czeń o 1315;

w 1927 r. zaniżono liczbę przestępstw i wykroczeń o 8996, a wskaźnik dy- namiki o 0,52%;

w następnym roku zaniżenie to wyniosło 9013, a wskaźnik dynamiki 1,48%. Ponadto Z. Piotrowski ustalił w ten sposób jeszcze kilka innych rozbieżności, np.

w 1929 r. przestępstw i wykroczeń było mniej o 7175, a wskaźnik dynamiki był niż- szy o 0,31%.

Nie można przy tym wykluczyć pomyłki Z. Piotrowskiego, który wykonał bar- dzo żmudną i pracochłonną analizę porównawczą przedstawionych danych liczbo- wych i procentowych. Rozbieżności wystąpiły w liczbach bezwzględnych, nato- miast różnice we wskaźnikach dynamiki mieściły się w granicach 1% /+/-1.

Można jeszcze zaprezentować dane statystyczne dotyczące stanu przestępczości opublikowane w innej książce L. Radzinowicza.

Liczby zawarte w tym zestawieniu zbiorczym dają przybliżony obraz zadań Poli- cji Państwowej na odcinku zwalczania przestępczości. Najmniej przestępstw zareje- strowano w 1925 r. (331 742), a najwięcej w 1934 r. (657 892).

Tabela 4

Zbiorcze zestawienie statystyczne o przestępczości w Polsce w latach 19241934

Table 4

Summary statistics on crime in Poland in the years 19241934

Rok

Ogólna liczba przestępstw

Rok

Dane ze statystyki policyjnej

 

 

 

 

1924

364 033

1930

479 017

 

 

 

 

1925

331 742

1931

531 373

 

 

 

 

1926

404 654

1932

619 748

 

 

 

 

1927

450 956

1933

643 720

 

 

 

 

1928

470 194

1934

657 892

 

 

 

 

1929

485 937

 

 

 

 

 

 

Źródło: L. Radzinowicz, Struktura przestępczości w Polsce, Warszawa 1937, s. 25.

———————

26Z. Piotrowski, Przestępczość w II Rzeczpospolitej..., s. 63.

Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej...

87

Po odjęciu liczby zarejestrowanych w danym roku przestępstw od ogólnej licz- by przestępstw i wykroczeń stwierdzonych w danym roku, pozostaje liczba zareje- strowanych wykroczeń. Wykroczenia dominowały w policyjnych statystykach, np. w 1927 r. stwierdzono największą zbiorczą liczbę przestępstw i wykroczeń, która wy- niosła 2 455 680, w tym zarejestrowano 450 956 przestępstw (wg wyliczeń L. Ra- dzinowicza, tab. 4). Po odjęciu liczby przestępstw różnica wynosi 2 004 724, co sta- nowi sumę wykroczeń zarejestrowanych w policyjnych statystykach w 1927 r.

Podsumowanie

Nasuwające się refleksje i wnioski da się streścić w kilku następujących punk- tach:

1.Mimo licznych mankamentów w organizacji i działaniach Policji Państwowej w Polsce przedwrześniowej zdołano zorganizować sprawny aparat policyjny, który zapewniał społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa i efektywnie zwal- czał przestępczość.

2.Główny ciężar zadań dotyczących wykrywania i ścigania przestępstw natury kryminalnej spoczywał na barkach służby śledczej, którą powołano jako pion specjalistyczny do walki z przestępstwami.

3.Pierwsze próby opracowania i wcielenia w życie policyjnej statystyki krymi- nalnej miały miejsce w latach 1919–1920. Podstawę zbiorów stanowiły co- dzienne raporty policjantów z poszczególnych jednostek wykonawczych, po- czątkowo z sześciu okręgów (1919 r.). Następnie udoskonalono wykazy statystyczne i gromadzono dane ze wszystkich okręgów. Przełom w organi- zacji statystyki nastąpił w 1922 r. Wówczas odstąpiono od codziennych ra- portów, w to miejsce wprowadzono do użytku kolejny szczegółowy arkusz statystyczny, który prawie bez zmian funkcjonował 13 lat – do 1934 r. Kolej- ne zmiany nastąpiły w 1935 r.; ich charakterystyka może być przedmiotem rozważań w odrębnej publikacji.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół MSW, Zbiór rozkazów KGPP, t. 1 i 3.

Dworzecki J., Policja w Polsce. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011.

Halicki K., Policja Polityczna w województwie pomorskim w latach 19201939, Łódź 2015.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 1997. Kozdrowski S., Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej, Kraków 2006.

Landau Z., Tomaszewski J., Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski 19181939, Warszawa 1978.

Misiuk A., Przyczynek do dziejów Policji Województwa Śląskiego w latach 19221926, „Zeszyty Naukowe WSO” 1988, nr 3 (62).

88

Stanisław Kozdrowski

 

 

Piotrowski Z., Przestępczość w II Rzeczypospolitej, wg statystyki policyjnej, 1986 – pra- ca magisterska niepublikowana.

Radzinowicz L., Przestępczość w Polsce w latach 19241933. Na podstawie policyjnej statystyki kryminalnej, Warszawa 1935.

Radzinowicz L., Przestępczość w Polsce w 1934 r., „Głos Sądownictwa” 1935, nr 7–8. Radzinowicz L., Struktura przestępczości w Polsce, Warszawa 1937.

Radzinowicz L., Wpływ warunków ekonomicznych na przestępczość w Polsce w latach 19281934, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. XXI, nr 2.

Służba śledcza. Podręcznik dla funkcjonariuszów Policji Państwowej, oprac.: podinspek- tor Józef Piątkiewicz, nadkomisarz dr Gabryel Lax i komisarz Józef Jakubiec – wy- kładowcy I kursu instruktorskiego Głównej Szkoły Policji w Warszawie, Warszawa 1928.

Szawer B.M., Winberg A.J., Kryminalistyka, Warszawa 1949.

Summary

Despite the many flaws in the organization and activities of the national police, this does not change the fact that interwar Poland managed to organize an efficient police apparatus, which gave the public a sense of security and effectively combated social crime. The main burden of tasks relating to the detection and prosecution of criminal of- fences rested on the shoulders of the investigative services, which was established as a specialized division to fight crime. The first attempts to develop and implement police force crime statistics took place in 1919-1920. The basic sets were the daily reports of police officers from different units, initially with six districts (1919). Then statistical lists were improved and data was collected from all districts. A breakthrough in the organiza- tion of statistics came in 1922, which departed from "daily reports". Instead a detailed statistical sheet was used that did not change much for 13 years – to 1934, and subse- quent changes occurred in 1935.