S T U D I A N A D B E Z P I E C Z E Ń S T W E M

NR 3

ss. 25–46

ROK 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2543–7321

 

Przyjęto:

27.09.2017

© Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku

Zaakceptowano:

28.12.2017

Oryginalna praca badawcza

Jerzy Nikołajew

Uniwersytet Opolski Opole jerzy-nikolajew@wp.pl

PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO

ARESZTOWANYCH W POLSCE

RIGHTS VS OBLIGATIONS OF PEOPLE DETAINED

IN CUSTODY IN POLAND

Zarys treści: Przyjęty przez ustawodawcę katalog uprawnień i obowiązków osób tymcza- sowo aresztowanych uwzględnia konstytucyjną zasadę zakazu naruszania godności ludz- kiej. W Kodeksie karnym wykonawczym uwzględniono prawo aresztanta do powiadomie- nia o miejscu jego pobytu, prawo do obrony, prawo do korzystania z wyżywienia, środków leczniczych i higienicznych otrzymywanych spoza aresztu śledczego oraz prawo do za- trudnienia. Natomiast do podstawowych obowiązków tymczasowo aresztowanych zali- czono przestrzeganie postanowień regulaminowych i porządkowych oraz wykonywanie prac porządkowych w obrębie aresztu śledczego. Jednak realizacja powyższych upraw- nień, jak również egzekwowanie obowiązków nastręcza trudności, przez co ogranicza się wolności obywatelskie.

Słowa kluczowe: tymczasowo aresztowani, prawa, obowiązki

Key words: detained in custody, rights, obligations

Wprowadzenie

Przepisy rozdziału XV Kodeksu karnego wykonawczego (dalej: k.k.w. lub Ko- deks) w pełni uwzględniły konstytucyjną zasadę zakazu naruszania godności ludz- kiej, skoro katalog uprawnień aresztantów został rozbudowany w zakresie gwarantu- jącym realizację ich prawa do zawiadomienia o miejscu swojego pobytu, prawa do obrony, prawa do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz wyżywienia i środków higienicznych otrzymywanych spoza aresztu, a także prawa do zatrudnie- nia. Z kolei obowiązki tymczasowo aresztowanych sprowadzono głównie do ko-

26

Jerzy Nikołajew

nieczności przestrzegania przez nich postanowień regulaminowych i porządkowych oraz wykonywania prac porządkowych w obrębie aresztu1. W tym miejscu należy zauważyć, że niemal identyczny modus operandi został przyjęty wobec skazanych, jednak z uwzględnieniem różnic dotyczących celów stosowania tego środka zapobie- gawczego, a zwłaszcza zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. W przypadku tymczasowo aresztowanych nie wolno też nie uwzględniać potrzeby uszanowania procesowej zasady domniemania niewinności jako podstawy traktowania osób, wobec których nie wydano jeszcze prawomocnego orzeczenia o winie i karze. Stąd też „liberalizm” ustawodawcy, dotyczący chociażby kwestii zatrudniania i wyna- gradzania tych osób, możliwości korzystania przez nich z „niewięziennej” odzieży czy realizacji uprawnień procesowych związanych z prawem do obrony. Niemniej jednak konieczność zabezpieczenia dobra śledztwa oraz zapewnienia porządku i bezpieczeń- stwa w areszcie śledczym implikują potrzebę uwzględnienia przede wszystkim dyrek- tywy bezwzględnego przestrzegania przez aresztantów ustaleń regulaminowych i po- rządkowych obowiązujących w areszcie2. Wydaje się także, że zobowiązanie tymczasowo aresztowanych do przestrzegania zasad określonych w tych przepisach w żaden sposób nie narusza ich uprawnień wyszczególnionych w Kodeksie.

Natomiast w kwestiach terminologicznych należy podkreślić, że użycie w tytule niniejszego opracowania łacińskiego przyimka versus wcale nie musi tu oznaczać uwzględnienia czynnika „rywalizacji” pomiędzy prawami a obowiązkami aresztantów, gdyż polskiemu ustawodawcy udało się praktycznie zastosować inne rozumienie tego słowa związane z jego znaczeniem „ku” lub „w kierunku”3. In fine kodeksowy usta- wodawca osiągnął efekt proporcjonalnej zależności realizacji praw tej kategorii osób i ich obowiązków związanych z pobytem w areszcie. Z tych też względów zdecydo- wano się zająć powyższą problematyką, która zasługuje na uwzględnienie również z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej osób tymczaso- wo aresztowanych.

Prawo zawiadomienia o miejscu pobytu

W k.k.w. przyjęto jako zasadę, że podczas pobytu osadzonego w tymczasowym areszcie stosuje się wobec niego odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zmian, o których mowa w rozdziale XV k.k.w. dotyczącym tymczasowego aresztowania (art. 209 k.k.w.). Stąd też przede wszystkim po przyjęciu tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego należy go bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim

———————

1W art. 30 Konstytucji RP ustrojodawca wyartykułował wprost zasadę zakazu naruszania godności osobistej jako odnoszącej się do każdego (zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) Z kolei w k.k.w., przepisy odnoszące się do tymczasowo aresztowanych znalazły się w art. 207–223a (zob. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 2017 r., poz. 665, 666, 768, 1452).

2Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organiza-

cyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. z 2016 r., poz. 2290).

3Zob. Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, Warszawa 1997, s. 299.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

27

obowiązkach. W szczególności chodzi o umożliwienie zapoznania się z przepisami Kodeksu i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania. Do tego dochodzi też obowiązek administracji aresztu polegający na poddaniu aresztanta odpowiednim badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym (art. 210 k.k.w.). Jednak podstawowym zadaniem administracji aresztu śledczego po przyjęciu osadzonego do aresztu jest bezzwłoczne zawiadomienie o tym fakcie orga- nu, do którego dyspozycji pozostaje aresztowany i jednoczesne prawo tymczasowo aresztowanego do bezzwłocznego zawiadomienia określonego katalogu osób. Zali- czono do nich osobę najbliższą lub inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub insty- tucję, a także jego obrońcę. Jednak Kodeks nie zdefiniował pojęcia osoby najbliższej, gdyż wcześniej taka definicja pojawiła się już w art. 115 § 11 k.k. i na tej podstawie osobą najbliższą jest „małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej sa- mej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżo- nek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”4.

W art. 211 § 1 k.k.w. ustawodawca nie sprecyzował sposobu kontaktu aresztowa- nego z tymi osobami, co w praktyce oznaczać może różnorodność form takiego kon- taktowania się. Po 1 lipca 2015 r. i po zmianach w k.k.w. w przypadku obrońcy moż- liwy jest kontakt telefoniczny nie tylko po przyjęciu do aresztu śledczego, ale także w czasie całego pobytu w areszcie. W przypadku osób najbliższych lub innych osób kontakt telefoniczny wydaje się też być najprostszym rozwiązaniem, z tym że ustawo- dawca pominął tu kwestie szczegółowe, które w istocie mogą się okazać decydujące w realizacji tego właśnie uprawnienia. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania praktyczne związane z osadzeniem w areszcie i pozbawie- niem aresztanta jego przedmiotów osobistych, w tym telefonu komórkowego będące- go najczęściej w jego posiadaniu. Stąd też po zdeponowaniu telefonu komórkowego obowiązek udostępnienia telefonu powinien spoczywać na funkcjonariuszach Służby Więziennej (dalej: SW) dokonujących czynności związanych z przyjęciem aresztanta do aresztu. Natomiast kwestią sporną nadal pozostaje zaliczenie telefonów komórko- wych do przedmiotów wartościowych, gdyż na podstawie przedmiotowego rozporzą- dzenia Ministra Sprawiedliwości telefonów komórkowych do tej kategorii się nie zali- cza5. Dlatego też wydaje się, że umożliwienie kontaktu (w tym telefonicznego) aresztowanego z osobą najbliższą lub inną osobą to domena aresztu śledczego, a nie „problem” tymczasowo aresztowanego. Hipotetycznym rozwiązaniem w tej sytuacji mógłby być także kontakt listowny, polegający na przekazaniu informacji najbliższym aresztanta o fakcie jego osadzenia w areszcie, ale wówczas tego typu korespondencja musiałaby podlegać cenzurowaniu przez organ dysponujący, co w sposób istotny wy- dłużyłoby proces informowania i przeczyłoby idei bezzwłoczności zawiadomienia. Jeszcze inny problem dotyczący informowania o pobycie aresztanta w areszcie może dotyczyć stowarzyszeń, organizacji lub instytucji. Po pierwsze, nie doprecyzowano, jaki rodzaj podmiotów powinien być w tym przypadku uwzględniony: czy abstrakcyj-

———————

4Zob. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137, 2138; z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214.)

5Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 października 2003 r. w sprawie czynności admini- stracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto- ściowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 192, poz. 1880 i 1881).

28

Jerzy Nikołajew

nych, czy też konkretnych, z którymi związany jest w sposób instytucjonalny lub luź- ny tymczasowo aresztowany. Po drugie, administracja aresztu ani organ dysponujący nie posiadają realnej możliwości weryfikacji tego typu powiązań. Po trzecie, brakuje wskazania sposobu przekazania takiej informacji. Natomiast w przypadku pisma wysłanego przez aresztanta do takiego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji powinna być bezwzględnie uruchomiona procedura kontroli ze strony organu dys- ponującego. Dlatego też uprawnienie tymczasowo aresztowanego związane z prawem niezwłocznego po osadzeniu go w areszcie zawiadomienia o miejscu jego pobytu mo- że się okazać uprawnieniem iluzorycznym, a na pewno trudnym do praktycznego zre- alizowania6.

Jeszcze więcej trudności może się pojawić w przypadku tymczasowo aresztowa- nego, który nie jest obywatelem RP. Co prawda w art. 211 § 2 k.k.w. formalnie umoż- liwiono tymczasowo aresztowanemu cudzoziemcowi powiadomienie właściwego urzędu konsularnego albo przedstawicielstwa dyplomatycznego o fakcie jego pobytu w areszcie, ale nie wskazano sposobu realizacji tego rodzaju uprawnienia. W związku z tym możliwe do wykorzystania pozostają metody powiadamiania wymienione w poprzednim akapicie, a dotyczące osób najbliższych, określonych podmiotów oraz obrońcy tymczasowo aresztowanego obywatela RP. Poza tym tymczasowo aresz- towany cudzoziemiec korzysta z uprawnień takich samych jak obywatel RP w zakre- sie bezzwłocznego zawiadomienia o pobycie w areszcie osób najbliższych, innych osób, stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, a także obrońcy. W przypadku cudzo- ziemców dodatkowa trudność związana jest z posługiwaniem się przez nich języ- kiem obcym, a przez to niezrozumiałym dla pracowników aresztu śledczego zajmu- jących się przyjmowaniem aresztantów (np. językiem arabskim)7.

Należy też pamiętać, że uprawnienie określone w art. 211 § 2 k.k.w. dotyczące bezzwłocznego zawiadomienia o osadzeniu w areszcie nie jest tożsame z prawem tymczasowo aresztowanego do wskazania osób, z którymi ten chce utrzymywać kon- takty w czasie pobytu w areszcie śledczym. Katalog tychże osób może być znacznie szerszy, jednak za każdym razem widzenie z nimi uzależnione będzie od zgody organu tymczasowego, który określi w formie zarządzenia sposób i charakter takiego widze- nia. Informacje dotyczące powyższych kwestii umieszczone zostały także w spe- cjalnie przygotowanym przez SW „Informatorze dla tymczasowo aresztowanych, skazanych, ukaranych oraz cudzoziemców”. Takie kilkustronicowe broszury powin- ny się znaleźć w każdej tzw. celi przejściowej, w której umieszcza się tymczasowo aresztowanych zaraz po przyjęciu do aresztu śledczego8.

Podobne pouczenie związane z powiadomieniem odpowiednich osób i organów o pobycie tymczasowo aresztowanego w areszcie przygotowano w jednostkach pro- kuratury i z jego treścią zapoznawane są osoby już na etapie wydawania postano-

———————

6Zob. P. Pałaszewski, Przyjęcie tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego, „Nowa Kodyfika-

cja Prawa Karnego” 2009, t. XXV, s. 228.

7Zob. L. Bogunia, Kluczowe zagadnienia wykonywania tymczasowego aresztowania, „Nowa Kody- fikacja Prawa Karnego” 2005, t. XVIII, s. 303.

8www.sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/informatory-dla-cudzoziemcow/polski_2014.pdf (dostęp: 7.05.2017).

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

29

wienia o przedstawieniu zarzutów9. Jednak tego typu pouczenie może się okazać przedwczesne w sytuacji niezastosowania wobec podejrzanego środka zapobie- gawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zresztą podejrzany (oskarżony) może sam wskazać osobę najbliższą, którą chce, aby powiadomić o jego tymczaso- wym aresztowaniu (art. 261 § 1 k.p.k.)10. Jednak zasadą powinno być to, że sąd przy- staje na prośbę podejrzanego (oskarżonego) i powiadamia o jego aresztowaniu wska- zaną osobę najbliższą. Przyjmuje się także, że sąd powinien powiadomić więcej niż jedną osobę o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, jeżeli taka potrzeba wynika z okoliczności danej sprawy lub została w sposób racjonalny uzasadniona przez wnio- skodawcę (aresztanta)11.

Z powyższego wywodu wynika, że nie tylko administracja aresztu, ale również sąd wydający postanowienie o tymczasowym areszcie powinien powiadomić osoby naj- bliższe dla aresztanta o jego osadzeniu w areszcie śledczym. Taka konstrukcja ma na celu uspokojenie osób najbliższych w stosunku do tymczasowo aresztowanego w sy- tuacji braku z nim kontaktu, a jednocześnie umożliwić podjęcie kroków związanych z ustanowieniem obrońcy na rzecz podejrzanego (oskarżonego) przez inną osobę (w tym przypadku osobę najbliższą). Należy jednak zauważyć, że tymczasowo aresz- towany po przyjęciu do aresztu śledczego może nie skorzystać z uprawnienia, o któ- rym mowa w art. 211 § 2 k.k.w., gdyż norma określona w tym przepisie posiada ce- chy wyłącznie uprawnienia, a nie obowiązku tymczasowo aresztowanego. Dlatego też w przypadku bierności ze strony tymczasowo aresztowanego w tym zakresie nie moż- na wyprowadzać skutków o charakterze przymuszającym go do takiego zachowania. Brak kontaktu z rodziną lub brak takiej rodziny (najbliższych) nie może też być prze- szkodą w realizacji prawa podejrzanego (oskarżonego) do skorzystania przez niego z pomocy obrońcy i wyznaczenia mu w takiej sytuacji obrońcy z urzędu12.

Prawo do obrony

Wydaje się, że zasada prawa do obrony to w rzeczywistości zasada prawa proce- sowego, a w mniejszym znaczeniu prawa karnego wykonawczego. Wynika to m.in. z brzmienia art. 6 k.p.k., na którego podstawie „oskarżonemu przysługuje prawo do

———————

9Na przykład we wzorze przygotowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu dotyczącym „Pouczenia podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach” ustalono, że zatrzymanemu w postę- powaniu karnym przysługuje uprawnienie „do zawiadomienia osoby najbliższej, jak również pra- codawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego al- bo przedsiębiorstwem, za które jest on odpowiedzialny, o zatrzymaniu (art. 245 § 2, art. 261 § 1 i 3 k.p.k.)”. Z powyższego widać, że zastosowano tutaj wykładnię rozszerzającą w stosunku do tzw. słowniczka z k.k. i za osoby najbliższe uznano także podmioty niewymienione w tamtej usta- wie (pracodawca, uczelnia, szkoła, dowódca), www.poznan.pr.gov.pl/?m=prawa-i-obowiazki-

podejrzanego &ide=29 (dostęp: 7.05.2017).

10Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017, poz. 1904).

11Zob. R. Stefański, Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1998, s. 77.

12Zob. K. Eichstaedt, Wykonanie postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu okresu tymczasowego aresztowania, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 4, s. 106–107.

30

Jerzy Nikołajew

obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go po- uczyć”. Jednak w sytuacji wykonywania postanowienia o tymczasowym aresztowa- niu powyższe uprawnienie procesowe dotyczy egzekucji środka zapobiegawczego realizowanego w warunkach aresztu śledczego i w tym rozumieniu ma to ważne znaczenie wykonawcze. Generalnie prawo do obrony obejmuje okres od podjęcia pierwszych czynności faktycznych przeciwko konkretnej osobie (nawet bez wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów) aż do zakończenia postępowania karnego i dotyczy także etapu wykonywania orzeczeń. Poza tym wyrażona w art. 42 ust. 2 Konstytucji zasada prawa do obrony „każdego” czyni z tego uprawnienia element standaryzujący demokratyczne państwo prawne, w którym formalnie dopuszcza się możliwość podejmowania czynności procesowych wynikających z obrony materialnej i formalnej, zarówno przez samego oskarżonego, jak i poprzez skorzystanie z pomocy obrońcy. Tego typu uprawnienie jest wysoce „pomocne”, zwłaszcza wobec tych podej- rzanych i oskarżonych, co do których możliwości swobody działania zostały ograni- czone poprzez ich umieszczenie w areszcie13.

Jednym z podstawowych uprawnień wpisujących się w specyfikę prawa tymcza- sowo aresztowanego do obrony materialnej jest jego prawo do informacji i wysłu- chania. Chodzi o uzyskanie przez osobę zainteresowaną wszechstronnej i nie- zwłocznej informacji o powodach najpierw zatrzymania, a potem aresztowania. Poza tym osobom tymczasowo aresztowanym (także zatrzymanym) przyznano pra- wo wysłuchania ich, co przecież nie jest równoznaczne ani też nie powinno zastę- pować przesłuchania podejrzanego14.

Kolejne uprawnienia dotyczące realizacji prawa do obrony związano z etapem przedstawienia zarzutów i po nowelizacji k.p.k., czyli po 1 lipca 2015 r., pouczenie podejrzanego o jego uprawnieniach rozszerzono o żądanie przesłuchania z udziałem obrońcy, przez co zdecydowanie wzmocniono pozycję podejrzanego, szczególnie osa- dzonego w areszcie śledczym15.

Poza tym w ramach prawa do obrony można wyróżnić: uprawnienie oskarżonego do składania wniosków oraz jego udziału w czynnościach procesowych, prawo za- skarżania decyzji procesowych w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz prawo do korzystania z pomocy tłumacza. Zwłaszcza problematyka związana z bez- płatnym tłumaczeniem w toku postępowania karnego ma szczególne znaczenie prak- tyczne w przypadku aresztantów-obcokrajowców i z punktu widzenia prawa do obrony wydaje się być wymogiem podstawowym. Obowiązek zapewnienia pomocy tłumacza nie należy do administracji aresztu śledczego, ale obciąża organ dysponu- jący (sąd, prokuraturę). Ten powinien też doręczyć oskarżonemu wraz z tłumacze- niem postanowienie o przedstawieniu zarzutów (także uzupełnieniu lub zmianie), orzeczenia podlegające zaskarżeniu i orzeczenia kończące postępowanie. Tymcza- sowo aresztowany swoje prawo do obrony może także realizować poprzez udział w posiedzeniach sądowych w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Uzyskał on

———————

13Zob. D. Dudek, Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999, s. 202.

14Zob. J. Wałach, Uprawnienia procesowe zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego w świetle za- sady prawa do obrony, Białystok 2014, s. 110-111, www.repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstraem/ 11320/3129/1/pracadoktorska.pdf (dostęp: 15.05.2017).

15Zob. P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 39.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

31

przecież status strony, który został rozciągnięty także na jego udział w postępowaniu odwoławczym16.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na wcale niemały zestaw uprawnień proceso- wych osoby tymczasowo aresztowanej dotyczących tzw. obrony formalnej. Należy do nich zaliczyć prawo aresztanta do kontaktu z obrońcą, prawo do korzystania z pomocy obrońcy oraz jego wyboru, prawo do ustanowienia obrońcy z urzędu, prawo do ko- rzystania z pomocy pełnomocnika, prawo do porozumiewania się z obrońcą oraz przygotowania się do obrony. Prawo tymczasowo aresztowanego do obrony może być realizowane także poprzez zawiadomienie obrońcy i jego udział w posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz poprzez uprawnienia obrońcy wy- nikające z tajemnicy adwokackiej17.

Warto jeszcze zwrócić szczególną uwagę na aspekt praktyczny związany z pra- wem do obrony tymczasowo aresztowanych w zakresie realizacji ich prawa do ko- munikowania się z obrońcą i pełnomocnikiem. W 2010 i 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO) zarzucił Dyrektorowi Generalnemu SW praktyki ogra- niczające tego rodzaju kontakt, zwłaszcza w sytuacji odbywania przez tymczasowo aresztowanego kary dyscyplinarnej osadzenia w celi izolacyjnej, a także odmowy kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem czy radcą prawnym, czy też z notariuszem. Rzecznikowi chodziło o przekonanie dyrektorów więzień, że ci nie mają możliwości odmówić zgody na takie widzenie, jeżeli obrońcy (szeroko rozumiani) okażą legitymację służbową, a widzenie będzie realizowane w pomiesz- czeniu przeznaczonym do dokonywania czynności procesowych w godzinach pracy administracji aresztu śledczego. Poza tym w korespondencji z RPO Dyrektor Gene- ralny SW słusznie przyznał, że sposób udzielania takich widzeń różni się zdecydo- wanie od widzeń udzielanych np. osobom najbliższym, gdyż oprócz tego, że miej- scem jest osobne pomieszczenie przeznaczone do czynności procesowych, to także nie są stosowane żadne ograniczenia czasowe. Pozostałe wątpliwości dotyczyły za- gadnień związanych z monitoringiem takich pomieszczeń oraz dokonywaniem przez funkcjonariuszy SW kontroli osobistej oraz bagażu obrońców wchodzących na tzw. teren ścisły aresztu. Takie zachowania według RPO mogłyby naruszać tajemnicę zawodową adwokacką, na co wcześniej zwracała uwagę Naczelna Rada Adwokacka (dalej: NRA), której znane były już przypadki wykorzystywania kamer przemysło- wych zainstalowanych w aresztach śledczych w sposób sprzeczny z obowiązujący- mi regulacjami prawnymi. Zaniepokojenie członków NRA wynikało także z faktu, że wcześniej policjanci nagrywali rozmowy adwokatów z ich klientami, potem wy- korzystywali je procesowo, a dodatkowo ujawniali w mediach18.

———————

16Zob. P. Nowak, Zasady porozumiewania się zatrzymanego z adwokatem oraz tymczasowo areszto- wanego z obrońcą w Kodeksie postępowania karnego w aspekcie konstytucyjnym oraz prawno- -międzynarodowym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 1, s. 89.

17Zob. D. Tarnowska, Prawo tymczasowo aresztowanego oskarżonego do kontaktowania się ze swo- im obrońcą, „Prawo i Prokuratura” 2003, nr 12, s. 141.

18Zob. M. Kolendowska-Matejczuk, Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, s. 34. Trzeba zauważyć, że spór pomiędzy SW a RPO w głównej mierze wynika stąd, że więziennictwo jest przekonane o właściwym realizowaniu przez siebie po- stanowień k.k.w. i przepisów regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczaso- wego aresztowania w zakresie realizacji uprawnień związanych z kontaktowaniem się aresztantów

32

Jerzy Nikołajew

Prawo do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia

Z art. 216 § 1 k.k.w. wynika możliwość korzystania przez tymczasowo aresztowa- nych z własnej odzieży, bielizny i obuwia. Jedyna przesłanka ograniczająca realizację tego typu uprawnienia może wynikać z tego, że nie powinno to zakłócać porządku ustalonego w areszcie śledczym, ani sprzeciwiać się względom bezpieczeństwa lub re- żimowi sanitarnemu w areszcie śledczym. Jednocześnie umożliwiono dyrektorowi aresztu śledczego kontrolę nad tym poprzez nadanie mu władczego uprawnienia pole- gającego na określaniu ilości i rodzaju własnej odzieży, bielizny i obuwia, które tym- czasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej19.

Z powyższego zestawienia wynika, że prawo aresztanta do wykorzystywania wła- snego, a nie więziennego ubioru stanowi konsekwencję przyjęcia procesowej zasady domniemania niewinności. Z tego powodu zezwala się aresztantom na wykorzystywa- nie podczas pobytu w areszcie własnej garderoby, gdyż tzw. ubranie skarbowe, czyli więzienne, to domena wyłącznie osób skazanych, i to głównie w zakładach typu zamkniętego. Jednakże w przypadku niemożności skorzystania z własnej odzieży (w domyśle także butów i bielizny), np. z powodu nieposiadania tychże przez aresz- tanta oraz niemożności dostarczenia ich do aresztu przez rodzinę aresztanta, admini- stracja aresztu zobowiązana jest do zapewnienia mu odpowiedniej do pory roku odzieży, obuwia i bielizny pochodzących z zasobów magazynowych aresztu według norm ustalonych na podstawie przepisów dotyczących należności tzw. munduro- wych przewidzianych dla tymczasowo aresztowanych. W konsekwencji tymczaso- wo aresztowany będzie korzystał z takich samych elementów wyposażenia „odzie- żowego” jak skazany. Natomiast w praktyce trudno będzie też zidentyfikować tak ubranego aresztanta wśród skazanych, zwłaszcza w sytuacji przebywania poza celą mieszkalną, i to w takich zakładach penitencjarnych, w których przebywają jedno- cześnie (choć w innych oddziałach) skazani i tymczasowo aresztowani20.

———————

z ich obrońcami. Natomiast RPO swoje negatywne stanowisko, o którym była mowa wcześniej, opracowuje na podstawie wyników kontroli wykonywanych w ramach Krajowego Systemu Pre- wencji i zalecenia pokontrolne wysyłane są do Ministerstwa Sprawiedliwości, formalnie nadzoru- jącego funkcjonowanie SW. Ponadto RPO dokonuje kontroli w oparciu o system skarg osób po- zbawionych wolności, w tym tymczasowo aresztowanych. Spornym problemem, przynajmniej do 1 lipca 2015 r., pozostawała kwestia kontaktu telefonicznego tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą. Wcześniej dyrektor generalny SW także prezentował przed RPO stanowisko o le- galności postępowania podległych sobie funkcjonariuszy i pracowników w przedmiocie kontak- towania się aresztantów z ich obrońcami. Poza tym ówczesny zastępca RPO (od września 2015 r.) Krzysztof Olkowicz, emerytowany pułkownik SW i były dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie, wobec którego prowadzono umorzone później postępowanie karne za to, że polecił swojej sekretarce, ażeby ta zapłaciła grzywnę za odbywającego karę zastępczą (sprawca ukradł batonik o wartości ok. 5 zł), zapowiedział, że będzie monitorował sytuację związaną z realizacją przez SW obowiązku zapewnienia właściwych warunków do realizacji uprawnień dotyczących kontaktu aresztantów z ich obrońcami. Zob. A. Łupińska, Krzysztof Olko- wicz zastępcą RPO, „Forum Penitencjarne” 2015, nr 10, s. 4.

19Zob. § 14 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

20Zob. J. Kosonoga, Podstawy stosowania środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10, s. 26.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

33

Wykorzystywanie własnego ubrania przez tymczasowo aresztowanych widoczne jest szczególnie w sytuacjach związanych z ich uczestnictwem w widzeniach i z udziałem w rozprawach sądowych oraz w innych czynnościach procesowych re- alizowanych poza aresztem śledczym. Zwłaszcza w sądzie osoby te mają możliwość występowania bez stygmatyzacji „ubraniowej” związanej z pobytem w areszcie i nie- wyróżniania się spośród innych oskarżonych, co do których nie zastosowano tym- czasowego aresztowania. Z kolei powyższa zasada nie ma już zastosowania w sytu- acji nadania aresztantowi statusu osadzonego niebezpiecznego. Wówczas każde jego opuszczenie celi (widzenia, spacer, czynności procesowe itp.) powoduje konieczność wykorzystania przez niego nie własnej odzieży, ale więziennego uniformu w czerwo- nym lub pomarańczowym kolorze21.

Więcej, choć nieco innego typu, wątpliwości w kwestii odzieży może pojawić się wówczas, kiedy zostanie wykorzystana formuła „względów bezpieczeństwa lub sa- nitarnych”. Chociaż przepis wprost nie precyzuje, że chodzi tu o uprawnienie przy- sługujące dyrektorowi aresztu, z wykładni funkcjonalnej wydaje się oczywiste, że zaproponowana tu koncepcja ustawodawcy niepozbawiona jest cechy niedookreśle- nia tego akurat przepisu. Klauzule „bezpieczeństwa i względów sanitarnych” mogą być przecież nadużywane i wykorzystywane niezgodnie z wolą ustawodawcy przez organy stosujące taką normę prawną. In fine wprowadzenie obowiązku polegającego na konieczności korzystania przez aresztantów z więziennej odzieży (zamiast własnej) może być naruszeniem zasady takiego ich traktowania i pominięcia możliwości roz- strzygnięcia postępowania karnego polegającego na uniewinnieniu oskarżonego. Po- dobnie niejasne względy stały u podstaw wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z takiej odzieży z powodu zagrożenia sanitarnego. W rzeczywistości jednakowym za- grożeniem może być brudna i zanieczyszczona higienicznie odzież oraz bielizna – zarówno ta będąca własnością aresztanta, jak i pochodząca z więziennego magazynu. Dlatego wydaje się, że rygorystyczne podejście ustawodawcy w tym względzie nie ma żadnego uzasadnienia, a jedynie stanowi wyraz uznania władczej pozycji administracji aresztu wobec tymczasowo aresztowanych nakazującej wprost korzystanie z więzien- nych drelichów22.

Warto również w tym kontekście zwrócić uwagę na sprawowaną pod tym wzglę- dem funkcję kontrolną dyrektora aresztu, który w formie administracyjnego nakazu (zarządzenia) ustala ilość i rodzaj tych przedmiotów, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej. Dlatego też zbędna (ale tylko w subiektywnej ocenie administracji aresztu) ilość własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz jej asor- tyment niewynikający z realnych potrzeb aresztanta powodować powinny podjęcie decyzji dyrektora aresztu lub osoby przez niego uprawnionej o zdeponowaniu tych przedmiotów w magazynie lub przekazaniu najbliższym, np. podczas widzenia (o ile przedmioty te nie zostały zaliczone do kategorii dowodów procesowych w prowadzo- nym postępowaniu karnym). Decyzja dyrektora ograniczająca wykorzystanie własnej odzieży może mieć uzasadnienie także w sytuacji dotyczącej zbyt małej powierzchni celi mieszkalnej i braku możliwości przechowywania tam przedmiotów osobistych

———————

21Zob. S. Przybyliński, Więźniowie „niebezpieczni” – ukryty świat penitencjarny, Kraków 2012, s. 17.

22Zob. T. Szymanowski, Bezpieczeństwo w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowe- go aresztowania w świetle przepisów prawa, [w:] Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Peni- tencjarny, red. T. Bulenda, A. Rzepliński, Warszawa 2015, s. 75.

34

Jerzy Nikołajew

tymczasowo aresztowanych. W praktyce oznacza to, że dyrektorzy aresztów śledczych w opracowanych przez siebie porządkach wewnętrznych z reguły ustalają dość precy- zyjnie (aczkolwiek skromnie) liczbę przedmiotów wchodzących w skład asortymentu „ubraniowego” aresztantów. Jednak nie wyklucza to podejmowania decyzji uwzględ- niających prośby aresztantów o zwiększenie ilości albo rodzaju przedmiotów wcho- dzących w skład własnego wyposażenia aresztantów i wykraczających poza ramy określone w porządku wewnętrznym aresztu23.

Dogodnym instrumentem pomocnym w tym przedmiocie może być instytucja tzw. paczki odzieżowej uwzględniającej własną odzież, bieliznę i obuwie. W celu realizacji tego uprawnienia wystarczy jedynie uzyskanie wcześniej talonu odzieżo- wego i przygotowanie paczki zgodnie z listą przedmiotów stanowiących jej zawar- tość. Jednak w tym przypadku ustawodawca w ogóle nie sprecyzował wielkości tej paczki ani częstotliwości jej wysyłania i w przeciwieństwie do paczek żywnościo- wych pozostawił zupełną swobodę władzom aresztów śledczych. Stąd też najczę- ściej stosowaną praktyką jest przyjęcie założenia, że jedna paczka odzieżowa przy- sługuje raz na miesiąc. Ze względów pragmatycznych jej wielkość ustalana jest na poziomie 3 lub 5 kilogramów, chociaż np. w niektórych aresztach nie przyjęto ja- kichkolwiek ograniczeń ilościowych i jakościowych w tym zakresie (przykładowo w Areszcie Śledczym w Mysłowicach paczki odzieżowe przyjmowane są w każdej ilości i w każdym czasie)24. Tego typu informacje upubliczniane są w komunikatach dla osadzonych, a także na stronie internetowej aresztu – w zakładce dotyczącej pa- czek. Jednak zupełna liberalizacja sposobu dostarczania aresztantom własnej odzie- ży, bielizny i obuwia w paczkach może być ograniczana przez nadzór administra- cyjny i fakt kontroli wydawanych talonów odzieżowych aresztantom w taki sposób, ażeby uwzględnić warunki lokalowe cel aresztanckich, pojemność magazynów odzieżowych oraz jednocześnie uczynić zadość względom bezpieczeństwa i sanitar- nym obowiązującym w areszcie śledczym25.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowość określoną w art. 216 § 3, gdzie przewi- dziano także ingerencję organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, w ten sposób, że możliwe jest ograniczanie albo określanie sposobu ko- rzystania z tych uprawnień przez ten podmiot. W praktyce oznacza to, że np. organ dysponujący w postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu może nakazać korzy- stanie przez aresztanta z odzieży więziennej w każdym miejscu i czasie jego pobytu. Dlatego też nie można traktować normy z art. 216 § 1 jako przepisu o charakterze bezwzględnym i zakwalifikować go jako w pełni gwarantującego prawo do korzy-

stania przez tymczasowo aresztowanych wyłącznie z własnych „zasobów” ubranio- wych26.

———————

23Zob. O. Horna, Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych a zadania dla personelu, [w:] Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań – Gdańsk – Warszawa 2008, s. 321.

24www.zamuramizk.pun.pl/as-myslowice-251.htm (dostęp: 9.05.2017).

25Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009, s. 209.

26Zob. T. Bulenda, Z. Hołda, A. Rzepliński, Prawa człowieka a zatrzymanie i tymczasowe aresztowa- nie w polskim prawie i praktyce jego stosowania, „Archiwum Kryminologii” 1992, t. XVIII, s. 66.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

35

Prawo do korzystania z wyżywienia, środków leczniczych i higienicznych otrzymywanych spoza aresztu śledczego

Krajowy ustawodawca karno-wykonawczy zdecydował, że kwestie zapewnienia tymczasowo aresztowanym odpowiednich warunków socjalnych nie powinny w ża- den sposób obciążać ich samych, gdyż jest to obowiązek organów państwowych, które zdecydowały się na izolowanie tych osób wbrew ich woli, ale za to w interesie ochrony porządku publicznego. Dlatego postanowiono, że ich wyżywienie powinno odpowiadać określonym normom kalorycznym, wagowym i dietetycznym wspól- nym dla wszystkich osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych bez względu na status prawny tych osób. Stąd też w odpowiednich przepisach przyjęto jednolite zasady żywieniowe27. Wynika z nich przede wszystkim wartość dziennego wyżywienia określana kalorycznie (2600 kcal) w artykułach żywnościowych (zwiększona do 2800 kcal w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia). Poza tym szczegółowo określona została procentowa zawartość składników odżyw- czych w rozbiciu na białko, tłuszcze i węglowodany oraz wartość dzienna warzyw w posiłkach dostarczanych z kuchni więziennej28. Ponadto przepisy żywieniowe przewidują możliwość otrzymywania wyżywienia według odpowiednich norm i diet. Z tego powodu w żywieniu aresztantów przewidziano normę podstawową, dla młodocianych i dla zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych oraz dietę lekkostrawną i cukrzycową (chorzy na cukrzycę insulinozależną oprócz wyżywienia przewidzianego dla diety cukrzycowej otrzymują przy śniadaniu cukier w postaci stałej w ilości 6 g na dobę). Także w rozporządzeniu „żywieniowym” ustalony został ścisły wykaz produktów zabronionych przy sporządzaniu diety lekkostrawnej i cu- krzycowej. Jeszcze jedną formą udogodnień związanych z żywieniem chorych aresz- tantów może być lekarskie zalecenie w sprawie indywidualnego wyżywienia, określa- jące np. liczbę i godziny wydawania posiłków, kaloryczność dobową, procentową zawartość składników odżywczych, zabronione sposoby przyrządzania posiłków, listę produktów zabronionych. Kolejne uprawnienie związane bezpośrednio z wyżywie- niem dotyczy prawa domagania się dodatkowych napojów w sytuacji przebywania aresztanta w pomieszczeniu, w którym temperatura spowodowana warunkami atmos- ferycznymi przekracza 28°C29.

Jednocześnie ustawodawca zezwolił aresztantom na otrzymywanie z zasobów magazynowych aresztu środków leczniczych i higienicznych, a w wyjątkowych sy- tuacjach dopuścił uzyskanie tych środków spoza tego źródła. W przypadku środków leczniczych chodzi nie tylko o lekarstwa, ale także środki opatrunkowe, dezynfek- cyjne, protezy i sprzęt niezbędny do rehabilitacji. Natomiast pod pojęciem środków higienicznych umieszczono przedmioty niezbędne do codziennej higieny osobistej30.

———————

27Zob. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzo- nych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2016 r, poz. 302).

28Określenie „dostarczanych z kuchni więziennej” może dziś być nieprecyzyjne o tyle, że część za- kładów karnych i aresztów śledczych zrezygnowała z „gotowania u siebie” na rzecz posiłków do- starczanych do więzienia na zasadach cateringu.

29Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1057.

30Zob. J. Zagórski, Wykonywanie tymczasowych aresztowań w Polsce, „Państwo i Prawo” 2007, z. 10, s. 40.

36

Jerzy Nikołajew

Poza uprawnieniami do otrzymywania posiłków dostarczanych przez administra- cję aresztu śledczego oraz środków leczniczych i higienicznych pochodzących z aresztu, jako zasadę w art. 216 § 2 k.k.w. przewidziano opcję dostarczania tychże przedmiotów spoza aresztu jako sytuację wyjątkową. Wymagana jest wówczas po- dwójna zgoda pochodząca od organu dysponującego i dyrektora aresztu. Dodatkowo organ dysponujący może ograniczyć lub określić sposób korzystania z tych upraw- nień, z tym że takich kompetencji nie przyznano już dyrektorowi aresztu. Kontrola dyrekcji aresztu sprowadza się jednak do stwierdzenia, czy przedmioty mogą stano- wić zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu, a kontrola organu dysponującego opie- rać się będzie na przesłankach, czy posiadanie takich przedmiotów może utrudnić prowadzone postępowanie karne. Za każdym razem ogranicza się swobodę decydo- wania przez aresztantów w przedmiocie wyboru określonego, czyli alternatywnego wobec więziennego, wyżywienia, środków leczniczych czy higienicznych. W ten sposób tymczasowo aresztowani zmuszeni są do korzystania z tanich posiłków, ta- kich samych leków i środków higieniczno-kosmetycznych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób ich uprawnień o charakterze socjalnym, gdyż administracje aresz- tów śledczych zasadniczo zapewniają im podstawowy asortyment z zakresu wyży- wienia, środków leczniczych i higienicznych. Jakość dostarczanego pożywienia oraz przedmiotów traktowanych jako środki lecznicze i higieniczne może być przedmio- tem skarg osadzonych. Za każdym razem należy jednak brać pod uwagę, czy za- pewnione zostały normy określone w przepisach, a nie zaspokojone subiektywne odczucia tymczasowo aresztowanych na temat jakości posiłków czy skuteczności leczenia pacjentów przebywających w aresztach śledczych31.

Prawo do widzeń, paczek, korespondencji i kontaktu telefonicznego

Taki rodzaj uprawnień dotyczy prawa tymczasowo aresztowanych do kontakto- wania się ze światem zewnętrznym. Z uwagi na izolacyjny charakter tymczasowego aresztowania prawo do widzeń, paczek, korespondencji i kontakty telefoniczne pod- legają ścisłym rygorom kontrolnym ze strony organu dysponującego i administracji aresztu, a ich liczba (częstotliwość) i sposób realizacji jest reglamentowany. Zwłasz- cza sposób udzielania tymczasowo aresztowanym widzeń zasadniczo wpływa na status aresztantów, dlatego też ustawodawca poświęcił tym zagadnieniom stosunko- wo dużo uwagi w rozbudowanej normie art. 217 § 1 k.k.w. (szczególnie po 1 lipca 2015 r.). W tym przepisie ustalono częstotliwość widzeń na poziomie co najmniej jednego w miesiącu, i to z osobą najbliższą. Decyzje wydawane są przez organ dys- ponujący, a w przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda ich wszystkich, chyba że organy te postanowią inaczej. Jednak w przypadkach określonych w art. 217 § 1b k.k.w. może nastąpić

———————

31Zob. T. Kalisz, Wybrane problemy związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania: status prawny osoby tymczasowo aresztowanej, [w:] Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia: Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Warszawa 2011, s. 400.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

37

odmowa zgody na widzenie. Chodzi tu o przesłanki wykorzystania widzenia w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego, do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do niego. Zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody można „zażalić” do sądu lub prokuratora nadrzędnego i takie uprawnienie dotyczy tymczasowo aresztowanego oraz osoby ubiegającej się o widzenie. Jednak w sytu- acji, gdy zaskarżone zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie zostanie utrzymane w mocy, ustawodawca przewidział, że wniesienie zażalenia na zarządze- nie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządze- nia jest niedopuszczalne. Poza tym w art. 217 § 1 d oraz § 1e k.k.w. określono spe- cjalne zasady odbywania widzeń z osobami małoletnimi (pojęcie cywilistyczne do- tyczące osób poniżej 18. roku życia). Wówczas zgoda na widzenie uzależniona jest od złożenia wniosku przedstawiciela ustawowego. Natomiast w sytuacji osób poniżej

15.roku życia do odbywania widzeń potrzebna jest obecność pozostającego na wolno-

ści przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, ewentualnie wi- dzenie takie może odbywać się pod opieką wyznaczonego przedstawiciela SW32.

Jako zasadę przyjęto udzielać widzeń pod nadzorem funkcjonariusza więzienne- go w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (poprzez siatkę, szybę, domo- fon). Wówczas możliwe jest także spożywanie przez aresztanta posiłków i napojów zakupionych w miejscowej kantynie. Z kolei organ dysponujący może w zarządze- niu o udzieleniu widzenia określić inny sposób, tzn. umożliwiający bezpośredni wzajemny kontakt odwiedzanego i odwiedzających, jednak na żądanie osoby odwie- dzającej widzenie może być udzielane w sposób tradycyjny, czyli bez bezpośredniego kontaktu. Poza tym w przypadku tymczasowo aresztowanych stwarzających po- ważne zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa administracja więzienna ma obowiązek powiadomienia organu dysponującego o zagrożeniu dla osoby odwie- dzającej i że konieczne jest udzielanie widzenia w sposób uniemożliwiający bezpo- średni kontakt z tymczasowo aresztowanym (art. 217 § 5 k.k.w.). Z kolei w art. 217 § 6 k.k.w. ustawodawca przewidział jeszcze jedną możliwość ingerencji organu dysponującego w zakresie kontaktów aresztantów ze światem spoza aresztu i ta do- tyczy kontaktów z duchownymi świadczącymi posługi religijne na terenie aresztu. Wówczas organ dysponujący może zdecydować o ograniczeniu takiego kontaktu lub określić jego sposób (np. w formie uniemożliwiającej bezpośredni kontakt). Wydaje się jednak, że takie ograniczenia muszą pozostawać w sprzeczności z ak-

sjologią ochrony praw człowieka, określoną zwłaszcza w art. 8 i 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka33.

Tymczasowo aresztowanym umożliwiono także prawo do otrzymania paczki żywnościowej. Należy jednak zaznaczyć, że tego typu uprawnienie nie zostało za- gwarantowane na podstawie ustawy (k.k.w.), ale wynika z postanowienia zawartego w § 23 pkt 1 regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. Jako zasadę (choć przewidującą odstępstwa) przyjęto, że prawo do otrzymania paczki przysługuje

———————

32Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze…, s. 210.

33Zob. M. A. Nowicki, Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009, s. 78–80.

38

Jerzy Nikołajew

tymczasowo aresztowanym raz w miesiącu, a jej ciężar wraz z opakowaniem nie powinien przekraczać 5 kg. Zawartość paczek podlega sprawdzeniu w obecności tymczasowo aresztowanego i wyklucza się w nich zawartość artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, oraz ar- tykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę zawartości. Istnieje również moż- liwość uznania przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia aresztu artykułów żywnościowych za nienadające się do spożycia i wówczas podle- gają one zniszczeniu w obecności tymczasowo aresztowanego. Poza paczkami żyw- nościowymi przewidziano także możliwość otrzymania paczki z odzieżą, bielizną i obuwiem oraz środkami higienicznymi, a także lekarstwami34.

Kwestie dostępności lub braku dostępności paczek żywnościowych zostały umieszczone w katalogu nagród i kar dyscyplinarnych. W art. 221 § 2 pkt 3 k.k.w. po- stanowiono, że formę nagrody może przybrać zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej lub otrzymanie paczki przekraczającej dopuszczalny ciężar, a w art. 222 § 2 pkt 3 k.k.w. pozbawienie możliwości otrzymania jednej paczki żyw- nościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w którym kara została wymierzona, uznano za karę dyscyplinarną35.

Poza prawem do widzeń i paczek tymczasowo aresztowanym przyznano także prawo do korespondencji. Jednak z uwagi na istotę tymczasowego aresztowania, w przeciwieństwie do wcześniejszych uprawnień, zdecydowano się na przyjęcie roz- wiązań wysoce restrykcyjnych. Generalnie całość korespondencji tzw. nieurzędowej obwarowano koniecznością kontroli ze strony organu dysponującego. W art. 217a

§1 k.k.w. ustawodawca zdecydował się na wykorzystanie niezdefiniowanych póź- niej w tzw. słowniczku konstrukcji związanych z taką kontrolą korespondencji tym- czasowo aresztowanych (chodzi o „zatrzymanie”, „cenzurę” i „nadzór”) i nie określił zasad dokonywania takich czynności, które faktycznie ingerują w prawa osobiste aresztantów. Ponadto w Kodeksie (art. 217) postanowiono, że cenzurze nie podlega korespondencja urzędowa i ta może być wysyłana do adresatów wymienionych enu- meratywnie w tym przepisie. Do katalogu tych podmiotów zakwalifikowano obroń- ców lub pełnomocników będących adwokatami albo radcami prawnymi, Rzecznika Praw Człowieka, Rzecznika Praw Dziecka i inne organy na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organy

państwowe i samorządowe. Takie rozszerzające ujęcie podmiotów, zwłaszcza tych ostatnich, wydaje się jednak być nieuzasadnione36.

Trzeba też uwzględnić fakt, że przed nowelizacją k.k.w. obowiązywała dość sztywna zasada zakazująca korzystania przez aresztantów z aparatu telefonicznego i kontaktowania się z kimkolwiek, kto znajdował się poza aresztem śledczym. Po 1 lipca 2015 r. ustawodawca otworzył „furtkę” dla kontaktów z obrońcą i umożliwił telefonowanie, które będzie możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody tzw. organu

———————

34Zob., Prawo penitencjarne. Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowy- mi, red. W. Śledzik, Kraków 2006, s. 538.

35Zob. K. Kowaluk, Dodatkowy sposób realizacji paczek z żywnością dla osadzonych, „Forum Peni- tencjarne” 2012, nr 2, s. 14.

36Zob. M. Płachta, Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy ochrony praw oskarżonego w procesie karnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV, s. 25.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

39

dysponującego. W sytuacji pozostawania tymczasowo aresztowanego do dyspozycji kilku organów (np. sądów różnych instancji lub prokuratur) potrzebna jest zgoda każdego z nich, chyba że zarządzą one inaczej. Nie oznacza to wcale, że organy zo- bowiązane są wyłącznie do wydawania decyzji zgodnych z żądaniem aresztantów. Przewidziano także formułę negatywnego załatwiania takich wniosków, biorąc pod uwagę przede wszystkim uszanowanie dobra śledztwa. Negatywna przesłanka to także uzasadniona obawa, że zgoda na korzystanie z aparatu telefonicznego może być wykorzystana w celu bezprawnego utrudniania prowadzenia postępowania kar- nego lub wręcz do popełnienia przestępstwa. W szczególności może także chodzić o podżeganie do popełnienia czynu zabronionego. Zdecydowanie okolicznością sta- nowiącą podstawę do odmowy w takiej sytuacji może być bez wątpienia sytuacja, gdy podstawą do stosowania tymczasowego aresztu będzie nakłanianie do składania fałszywych zeznań albo utrudnianie śledztwa w inny bezprawny sposób37.

Poza tym tymczasowo aresztowanym umożliwiono złożenie zażalenia na odmo- wę skorzystania z takiego kontaktu z obrońcą. Organem właściwym jest tu sąd, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, a w przypadku zarządzeń wy- danych w tym przedmiocie przez prokuratora zażalenie rozpoznaje prokurator nad- rzędny. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że ustawodawca wyłączył możliwość innej formy kontaktu z obrońcą z wykorzystaniem technik łączności przewodowej lub bez- przewodowej (np. poprzez wiadomości SMS, e-mail, komunikatory społecznościowe).

Warto również zwrócić uwagę na stan prawny i faktyczny związany z telefonicz- nym kontaktowaniem się tymczasowo aresztowanych przed omawianą nowelą Ko- deksu. Trzeba przy tym się odnieść do roli RPO sygnalizującego od 2008 r. problem utrudnień ze strony SW w utrzymywaniu kontaktów aresztantów ze swoimi obrońca- mi po to, żeby lepiej zrozumieć intencje ustawodawcy nowelizującego k.k.w. w takim właśnie kierunku. Owo zaangażowanie RPO w powyższej sprawie związane było z wykonywaniem przezeń funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji i z wnio- skami z wizytacji prowadzonych w aresztach, na których podstawie uznano, że SW niewłaściwie interpretuje treść art. 217c k.k.w., gdyż istniejący wówczas stan prawny w sposób bezdyskusyjny dawał prawo tymczasowo aresztowanym do kontaktów tele- fonicznych z obrońcami. Pracownicy Biura RPO wskazywali, że zakaz korzystania przez osoby tymczasowo aresztowane z aparatów telefonicznych oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej nie może obejmować kontaktów z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym. Powoływano się tu na unormowanie z art. 215 § 1 k.k.w. dotyczące prawa porozumiewania się z obrońcą podczas nieobecności innych osób. Prawnicy zatrudnieni w więziennictwie polemi- zowali z taką tezą, zwracając uwagę na to, że gdyby ustawodawca chciał takiego roz- wiązania, to wskazałby na to w sposób wyraźny. Poza tym użyto innej argumentacji: że organy SW to organy postępowania wykonawczego i nie mogą spełniać oczekiwań formułowanych li tylko poprzez rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji. W związku z takim stanowiskiem dyrektora generalnego SW RPO zwrócił się do Try- bunału Konstytucyjnego (dalej: TK) o stwierdzenie niezgodności art. 217c k.k.w. z ustawą zasadniczą. I choć od złożenia przedmiotowego wniosku (15 listopada

———————

37Zob. J. Wierzbicki, Telefony dla tymczasowo aresztowanych?, „Forum Penitencjarne” 2014, nr 8, s. 16.

40

Jerzy Nikołajew

2013 r.) upłynęło sporo czasu, to ostatecznie TK nie podjął się rozstrzygnięcia w tej sprawie z uwagi na wydarzenia intertemporalne (15 maja 2014 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt zmian w k.k.w. – druk sejmowy nr 2393, a już 10 czerwca odbyło się jego pierwsze czytanie)38.

Prawo do zatrudnienia

Przepisy Kodeksu w żaden sposób nie nakładają obowiązku pracy w stosunku do tymczasowo aresztowanych, a jedynie uczyniły z zatrudnienia uprawnienie aresztan- tów. W art. 218 k.k.w. przyjęto dwojaką formę zatrudnienia tymczasowo aresztowa- nego: odpłatną i nieodpłatną. Za każdym razem wymagana jest jednak jego zgoda, a samo zatrudnienie może się odbywać zarówno w obrębie aresztu, jak i poza nim. W przypadku zatrudnienia poza aresztem potrzebne jest także uzyskanie zgody na zatrudnienie wydane w formie zarządzenia organu dysponującego. W stosunku do zatrudnionych aresztantów stosuje się takie same zasady wynagradzania, jak wobec pozostałych pracowników niebędących aresztowanymi, poza potrąceniami związa- nymi z wymogami określonymi w art. 125 § 1 k.k.w. (10% na cele Funduszu Pomo- cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i 25% na cele Funduszu Akty- wizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy). Z powyższego zestawienia wynika, że rodzaj i wysokość potrąceń z wynagrodzenia uzyskiwanego przez aresztantów mogą być skuteczną barierą w podejmowaniu przez nich jakiegokolwiek zatrudnienia odpłatnego. Poza tym przeszkodą w zatrudnieniu w areszcie może być także mało atrakcyjna oferta pracy związana z ograniczoną liczbą stanowisk pracy w obrębie aresztu i brakiem dostatecznego zainteresowania ze strony kontrahentów zewnętrznych. Niewątpliwie ogólne trudności na rynku pracy dotyczą także osób przebywających w aresztach39.

Obowiązek przestrzegania postanowień regulaminowych i porządkowych

Na wyraźne podkreślenie zasługuje to, że w k.k.w. w części dotyczącej tymczaso- wo aresztowanych nie wyartykułowano wprost grupy przepisów związanych z ko- niecznością wypełniania przez tymczasowo aresztowanych konkretnych obowiąz- ków, a te, które uwzględniono, zostały rozproszone w różnych miejscach. Jednak podstawowym obowiązkiem dla tej grupy osadzonych wydaje się być konieczność poddania się wymogom przepisów wynikających z ustawy, regulaminu czy porząd- ku wewnętrznego obowiązującego w areszcie śledczym. Po analizie postanowień zawartych w poszczególnych grupach przepisów okazuje się, że najmniej takich obowiązków znalazło się w ustawie karno-wykonawczej. Natomiast w regulaminie organizacyjno-porządkowym umieszczono kilka różniących się rodzajowo od siebie

———————

38Zob. J. Wierzbicki, Telefony dla tymczasowo aresztowanych…, s. 16.

39Zob. T. Kalisz, Zatrudnianie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności, „Nowa Kody- fikacja Prawa Karnego” 2008, t. XXII, AUW nr 3027, s. 179.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

41

powinności. Przede wszystkim chodzi o poddanie się czynnościom związanym z przyjęciem do aresztu i rozmieszczeniem w celach mieszkalnych. Poza tym obo- wiązkiem, aresztanci powinni się poddać regułom regulaminowym wynikającym z organizacji przyjmowania korespondencji i udzielania widzeń, a także czynno- ściom związanym z leczeniem, kąpielą, zabiegami sanitarnymi, zakupami w aresz- cie, spacerami, posiłkami, apelami, zakazem palenia wyrobów tytoniowych, zasa- dami poruszania i niekontaktowania się z innymi, deponowaniem w magazynie aresztu przedmiotów wartościowych, spotkaniami o charakterze religijnym40.

Podobne obowiązki zostały określone w porządkach wewnętrznych aresztów śled- czych, w których doprecyzowano poszczególne zakresy obowiązki aresztantów. Te dotyczą np. obowiązków związanych z przeprowadzaniem apelu, pory przeznaczonej na sen i odpoczynek czy zajęcia sportowe i kulturalne, porządku związanego z widze- niami, zakupami w kantynie, udziałem w nabożeństwach religijnych, kontaktowaniem się z osobami spoza aresztu, składaniem skarg i próśb. Generalnie obowiązkiem aresz- tantów jest przestrzeganie tych zasad, które z założenia powinny spełniać także funk- cje zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, utrzymania porządku, bezpieczeństwa i dyscypliny oraz zapewnić właściwe warunki bytowe, sanitarne i zdrowotne41.

Obowiązek wykonywania prac porządkowych w obrębie aresztu śledczego

W art. 218 § 1 k.k.w. zawarto dość ogólną normę dotyczącą tego, że „tymczasowo aresztowany ma obowiązek wykonywania prac porządkowych w obrębie aresztu śledczego”. Tak sformułowany przepis wymaga komentarza, gdyż brakuje tu zdefi- niowania podstawowych pojęć. Według K. Postulskiego „za prace porządkowe (art. 218 § 1 zdanie pierwsze k.k.w.) wykonywane w obrębie aresztu śledczego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie wynagrodzenie tymczasowo aresztowanemu nie przysługuje (art. 123a § 1 w zw. z art. 209 k.k.w.)”42. Jednak au- tor ten nie dokonał wyjaśnienia tego, co wydaje się być najbardziej istotne w oma- wianej materii, czyli rozumienia terminu „prace porządkowe”. Zresztą brakuje także legalnej definicji „prac porządkowych” wykonywanych w areszcie śledczym lub za- kładzie karnym. Dlatego też należy przyjąć, że takimi pracami mogą być czynności wykonywane przez aresztantów (tak samo skazanych) na rzecz utrzymania porząd- ku, higieny i czystości obiektów wchodzących w skład aresztu (zakładu). W prakty- ce chodzi np. o sprzątanie cel, korytarzy, pomieszczeń, z których korzystają aresz- tanci, wynoszenie nieczystości, odśnieżanie, grabienie liści, strzyżenie trawników. Takie rozwiązania przyjęte zostały w aresztach śledczych, gdyż do utrzymania czy- stości nie zatrudnia się tam zewnętrznych firm zajmujących się sprzątaniem. Nie

———————

40Zob. P. Pałaszewski, Przyjęcie tymczasowo aresztowanych do aresztu śledczego, „Nowa Kodyfika- cja Prawa Karnego”, t. XXV, AUW nr 3165, Wrocław 2009, s. 228.

41Zob. S. Pich, E. Żywucka-Kozłowska, Wykonywanie tymczasowego aresztowania – aspekty peni- tencjarnej procedury resocjalizacyjnej, [w:] Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii dzia- łań resocjalizacyjnych, red. B. Skafiruk, Kraków 2007, s. 76.

42Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, s. 1077.

42

Jerzy Nikołajew

wymaga się przy tym zgody tymczasowo aresztowanego, chyba że wykonywanie tych prac w cyklu miesięcznym przekracza 90 godzin. Natomiast gdyby ten wymiar czasu prac porządkowych został przekroczony, wówczas tymczasowo aresztowany mógłby wnosić roszczenia wobec aresztu o zapłatę za pracę wykonaną ponad prze- widzianą normę. Stąd też administracja aresztu prowadzi ewidencję czasu „pracy” tych aresztantów, którzy wykonują prace porządkowe. Poza tym należy zwrócić uwagę na miejsce tych prac, które sprowadzono do obrębu aresztu, a nie np. we- wnątrz aresztu. Wówczas nie można by wykonywać tych prac przed wejściem do aresztu czy wokół więziennych murów43.

Zakończenie

Zachowanie równowagi pomiędzy uprawnieniami tymczasowo aresztowanych a obowiązkami nałożonymi na nich to bez wątpienia domena władzy publicznej i jednoczesny probierz poziomu demokratyzacji każdego państwa. W przypadku polskich rozwiązań udało się w miarę przejrzyście określić katalog praw tej katego- rii osób i zapewnić im możliwości zawiadomienia o miejscu swojego pobytu (vide areszt), korzystania z własnej garderoby, wyżywienia, środków służących leczeniu i higienie, a także umożliwić realizację prawa do obrony w znaczeniu materialnym i formalnym oraz prawa do zatrudnienia (nie pracy). Z drugiej strony (ale nie w opo- zycji do uprawnień aresztantów), ustawodawca zobowiązał tymczasowo aresztowa- nych do przestrzegania postanowień regulaminowych i porządkowych oraz wyko- nywania prac porządkowych w obrębie aresztu. Trudno odmówić racji takiemu ułożeniu poszczególnych rodzajów uprawnień i zobowiązań aresztantów, gdyż te są logiczną konsekwencją uznania godności ludzkiej każdej osoby za podstawę jej praw i wolności. Do takich wniosków dochodzi się, biorąc pod uwagę nie tylko po- wyższe rozumowanie, ale także uwzględniając status prawny aresztantów wraz z przy- sługującym im prawem traktowania jako niewinnych aż do prawomocnego skazania sądowego. Stąd też ustawodawca (k.k.w.) zdecydował się na wzmocnienie uprawnień tych osób związanych z prawem do obrony, chociaż ten rodzaj ochrony został uwzględniony również w przepisach karnoprocesowych. Także możliwości korzysta- nia przez aresztantów z odzieży, wyżywienia i środków leczniczych oraz higienicz- nych pochodzących spoza aresztu oraz zatrudniania (na innych zasadach niż obowią- zujące skazanych) można oceniać w kategoriach pewnych udogodnień dla samych aresztantów. Jednak realizacja niektórych uprawnień osób tymczasowo aresztowanych może okazać się utrudniona. Ograniczanie kontaktu telefonicznego z obrońcą, trudno- ści z nawiązaniem takiego kontaktu w związku z zawiadomieniem o miejscu pobytu (dotyczy to zwłaszcza obcokrajowców), limity w odniesieniu do paczek – to przykła- dy mogące świadczyć o niewydolności polityki państwowej w stosunku do osób, wo- bec których wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Stąd też z uzna- niem należy przyjąć to, że segment obowiązków związany z koniecznością wdrożenia aresztantów do przestrzegania postanowień regulaminowych i porządkowych oraz

———————

43Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze…, s. 211–212.

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

43

wykonywaniem prac o charakterze porządkowym może być wystarczającym argu- mentem dla przeciwników nadmiernych restrykcji stosowanych wobec tych osób. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje konieczność przeprowadzania bieżącej kontroli sposobu realizacji tych uprawnień i obowiązków ze strony sądu i prokuratury, a także innych organów państwowych i międzynarodowych.

Bibliografia

Bogunia L., Kluczowe zagadnienia wykonywania tymczasowego aresztowania, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XVIII, Wrocław 2005.

Bulenda T., Hołda Z., Rzepliński A., Prawa człowieka a zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w polskim prawie i praktyce jego stosowania, „Archiwum Kryminolo- gii” 1992, t. XVIII.

Dudek D., Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999. Eichstaedt K., Wykonanie postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu okresu tymcza-

sowego aresztowania, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 4.

Horna O., Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych a zadania dla personelu, [w:] Mi- sja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań spo- łecznych, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań – Gdańsk – Warszawa 2008.

Kalisz T., Wybrane problemy związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania: status prawny osoby tymczasowo aresztowanej, [w:] Problemy penologii i praw czło- wieka na początku XXI stulecia: Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Warszawa 2011.

Kolendowska-Matejczuk M., Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013.

Kosonoga J., Podstawy stosowania środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10.

Kowaluk K., Dodatkowy sposób realizacji paczek z żywnością dla osadzonych, „Forum Penitencjarne” 2012, nr 2.

Kuć M., Gałązka M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009.

Łupińska A., Krzysztof Olkowicz zastępcą RPO, „Forum Penitencjarne” 2015, nr 10. Nowak P., Zasady porozumiewania się zatrzymanego z adwokatem oraz tymczasowo

aresztowanego z obrońcą w Kodeksie postępowania karnego w aspekcie konstytucyj- nym oraz prawnomiędzynarodowym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penal- nych” 2013, z. 1.

Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.

Pałaszewski P., Przyjęcie tymczasowo aresztowanych do aresztu śledczego, „Nowa Ko- dyfikacja Prawa Karnego” 2009, t. XXV, AUW nr 3165.

Pich S., Żywucka-Kozłowska E., Wykonywanie tymczasowego aresztowania – aspekty penitencjarnej procedury resocjalizacyjnej, [w:] Pomoc postpenitencjarna w kontek- ście strategii działań resocjalizacyjnych, red. B. Skafiruk, Kraków 2007.

Płachta M., Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy ochrony praw oskarżone- go w procesie karnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV.

44

Jerzy Nikołajew

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015.

Przybyliński S., Więźniowie „niebezpieczni”– ukryty świat penitencjarny, Kraków 2012. Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, Warszawa 1997.

Stefański R., Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego, Warsza- wa 1998.

Szymanowski T., Bezpieczeństwo w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymcza- sowego aresztowania w świetle przepisów prawa, [w:] Modernizowanie więziennic- twa. V Kongres Penitencjarny, red. T. Bulenda, A. Rzepliński, Warszawa 2015.

Prawo penitencjarne. Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związ- kowymi, red. W. Śledzik, Kraków 2006.

Tarnowska D., Prawo tymczasowo aresztowanego oskarżonego do kontaktowania się ze swoim obrońcą, „Prawo i Prokuratura” 2003, nr 12.

Wałach J., Uprawnienia procesowe zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego w świetle zasady prawa do obrony, Białystok 2014 (praca doktorska Wydział Prawa UwB).

Wierzbicki J., Telefony dla tymczasowo aresztowanych?, „Forum Penitencjarne” 2014, nr 8.

Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006. Zagórski J., Wykonywanie tymczasowych aresztowań w Polsce, „Państwo i Prawo” 2007,

z. 10.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 października 2003 r. w sprawie czynno- ści administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności, (Dz.U. Nr 192, poz. 1880 i 1881, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 302).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. z 2016 r., poz. 2290).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137, 2138; z 2017 r., poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665, 666, 768, 1452).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1904).

www.sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/informatory-dla-cudzoziemców/polski_2014.pdf (dostęp: 7.05.2017).

www.poznan.pr.gov.pl/?m=prawa-i-obowiazki-podejrzanego&ide=29 (dostęp: 7.05.2017).

www.zamuramizk.pun.pl/as-myslowice-251.htm (dostęp: 9.05.2017).

Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce

45

Summary

The catalogue of rights and obligations of people detained in custody takes into ac- count the constitutional prohibition against violating human dignity. The Executive Pe- nal Code provides for the right of a person detained in custody to notify his/her place of residence, the right of defence, the right to use food, medical and hygienic resources re- ceived from outside of the pre-trial detention centre and the right to employment. On the other hand, the basic duties of detainees include the observance of the detention centre’s rules and regulations as well as cleaning duties within the detention centre. However, the exercise of these powers and the enforcement of obligations are difficult, thus limiting civil liberties.