S T U D I A N A D B E Z P I E C Z E Ń S T W E M

NR 3

ss. 145–160

ROK 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2543–7321

 

Przyjęto:

30.03.2017

© Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku

Zaakceptowano:

10.01.2018

Oryginalna praca badawcza

Michał Kruk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń michalkruk93@wp.pl

PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI

LEGAL ASPECTS OF POLICE POLITICAL NEUTRALITY

Zarys treści: Problematyka apolityczności stanowi interesujące zagadnienie dotyczące przepisów prawnych regulujących pracę funkcjonariuszy Policji. W artykule poddano ana- lizie pojęcie apolityczności w ujęciu prawnym, zwłaszcza jego funkcjonowanie w prawie policyjnym. Wyodrębniono w nim istotę apolityczności, zestawiając ją z zagadnieniem apartyjności, jak również dokonano jej egzemplifikacji w kontekście funkcjonowania praw człowieka.

Słowa kluczowe: policja, apolityczność, apartyjność, prawo policyjne, prawa człowieka

Key words: political neutrality, non-partisanship, police law, human rights

Tomasz Mann w swojej powieści pt. Czarodziejska góra stwierdził, że „nie ma nie-polityki, wszystko jest polityką”. Czy w świetle stwierdzenia niemieckiego no- blisty należy uznać, że zagadnienie polityzacji życia publicznego obejmuje również materię działań funkcjonariuszy Policji? Na pierwszy rzut oka można niewątpliwie stwierdzić, że apolityczność to wyraz postawy wywodzącej się z kręgu zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, unaoczniający trudność w jej zdefiniowaniu, abstrakcyjność oraz niemierzalność. Można ją postrzegać jako element uformowanego etosu zawodowego, uwidaczniającego respektowanie zasad etycznych i prawnych przez skonkretyzowaną zbiorowość. Na mechanizm przestrzegania zasad etosu za- wodowego przez ową zbiorowość celnie wskazuje Monteskiusz, twierdząc że „na początku ludzie kształtują instytucje, potem instytucje kształtują ludzi”1. Należy podjąć próbę analizy odpowiadającej na pytanie, czy instytucje prawne, przede

———————

1Za: A. Nowak, Apolityczność Policji, [w:] Ochrona człowieka w świetle praw Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18–19 października 2001, red. S. Pikulski, Olsztyn 2002, s. 603.

146

Michał Kruk

wszystkim w postaci przepisów prawnych, realnie oddziałują, a nawet – kontynuując tok monteskiuszowskiego myślenia – kształtują prawidłowe postawy i zachowania funkcjonariuszy Policji wobec apolityczności. Wspomnianą apolityczność w Policji, a także w szerszym kontekście, czyli w sferze funkcjonowania służb mundurowych, w przestrzeni publicznej poddawano pod dyskusję, która często wzbudzała kontro- wersje. Analizowane zagadnienie ma charakter wielowymiarowy, można je analizo- wać między innymi w kontektach etycznym, historycznym czy politologicznym. W niniejszym artykule ujęcie tego zagadnienia zawężono do równie istotnego kon- tekstu prawnego.

Analizę prawnych uwarunkowań apolityczności należy rozpocząć od wyjaśnie- nia terminu, do którego się ona odnosi, a więc definicji polityki. Etymologia tego słowa wywodzi się z języka greckiego, w którym oznacza ono sztukę rządzenia pań- stwem2. Polityka jest zagadnieniem wieloaspektowym, z czego wynika pluralizm definicyjny. Warto przedstawić interesujące ujęcie autorstwa niemieckiego socjologa Maxa Webera, który stwierdził, że polityka to „dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą”3. Niemiecki teoretyk poli- tyki wyróżnia podstawowe elementy ją kształtujące: wpływ, udział we władzy, byt ludzki oraz państwowy4.

Apolityczność Policji może mieć wymiar przedmiotowy oraz podmiotowy. Regu- lacja przedmiotowa obejmuje zachowania i postawy funkcjonariuszy Policji w obrębie rzeczywistości etycznej, mającej cechować się apolitycznością. Natomiast zakres podmiotowy reguluje aktywność funkcjonariusza Policji w sferze publicznej, okre- ślając go jako funkcjonariusza publicznego. Szerokie ujęcie podmiotowe przedsta- wiono w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zgodnie z którym jest to funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego5.

Pojęcie apolityczności

Jak słusznie wskazuje Monika Gmurek, w polskim prawie policyjnym, a konkret- nie w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30, poz. 179 z pózn. zm.), nie występuje termin prawny „apolityczność”6. Zdaniem Michała Brzezińskiego jest to brak zaangażowania w działalność polityczną, przejawiający się w zakazie członkostwa w partii politycznej, obowiązku poinformowania przeło- żonego o przynależności do stowarzyszeń krajowych funkcjonujących poza działal- nością służbową, a także w konieczności uzyskania zezwolenia Komendanta Głów-

———————

2E. Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2014, s. 115.

3M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków 1998, s. 56.

4 Tamże, s.116.

5 Art. 115 par. 13 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553

z późn. zm.).

6 M. Gmurek, Loch udawanej niewiedzy. Polityczność CBA, Policji i Prokuratury, Warszawa 2016, s. 20.

Prawne aspekty apolityczności Policji

147

nego lub upoważnionego przez niego przełożonego na przynależność do stowarzy- szeń, organizacji międzynarodowych i zagranicznych7. Powyższe wymogi powielono w treści przepisów prawnych ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, które omó- wiono w dalszej części pracy8. Ponadto tak rozumiane pojęcie apolityczności należy interpretować również jako brak możliwości połączenia dwóch stosunków pracy w administracji publicznej w ramach zasady incompatibilitas, co oznacza, że nie moż- na w czasie pełnienia służby w Policji pełnić mandatu posła czy senatora9. W Leksy- konie policyjnym wskazano na postawę obojętności wobec aktualnego życia politycz- nego lub całkowitą rezygnację z niego. Może się ona przejawiać w nieuczestniczeniu w wyborach czy w krytycznym stosunku wobec wszelkich apeli i decyzji rządzących władz10. Należy wspomnieć również o ujęciu formalnoprawnym, które określało apo- lityczność jako zakaz członkostwa policjanta w partii politycznej oraz jego ustanie w momencie przyjęcia do służby w policji. Celem takiego ograniczenia swobody obywatelskiej jest rzetelne, bezstronne wykonywanie obowiązków służbowych11. W obydwu wspomnianych publikacjach definicję apolityczności utożsamiono z poję- ciem apartyjności, co wskazuje na wąski zakres jego pojmowania.

Apolityczność a apartyjność

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 kwietnia 2002 r. wyodrębniono po- jęcia apartyjności i apolityczności. Z treści wyroku Trybunału wynika między inny- mi, że:

[…]pojęcie politycznej neutralności, którym posługuje się Konstytucja, i pojęcie apartyjności, wyrażające się w zakazie członkostwa w partiach politycznych określo- nych kategorii osób, nie są pojęciami przedmiotowo tożsamymi. Apartyjność ma na celu usunięcie zagrożenia płynącego z faktu istnienia organizacyjnych i politycznych więzi pomiędzy osobą sprawującą funkcje publiczne a partią polityczną. Zagwaran-

towanie apolityczności służb publicznych nie jest możliwe do realizacji w sytuacji, gdy osoby pełniące takie funkcje są członkami ugrupowań politycznych12.

Wyodrębnienie prawnie obydwu pojęć zostało zaaprobowane przez Prokuratora Generalnego, który stwierdził, że „apolityczność to nie brak poglądów politycznych, lecz ich niemanifestowanie. Przynależność do określonej partii jest faktycznym uze- wnętrznieniem poglądów politycznych i zaprzeczeniem apolityczności”13. Przeciwne do tych poglądów z racji charakteru pełnienia funkcji, mianowicie wnioskodawcy

———————

7M. Brzeziński, Apolityczność policjantów, [w:] Słownik wiedzy o Policji, red. P. Bogdalski, M. Świderski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2015 s. 35.

8Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.).

9 M. Brzeziński, Apolityczność policjantów..., s. 35.

10Leksykon policyjny, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno 2001, s. 23.

11Tamże, s. 23.

12Wyrok TK z 10 IV 2002 r., K 26/00, s. 14.

13Tamże, s. 8.

148

Michał Kruk

sprawy, jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który również zwrócił uwagę na potrzebę rozróżnienia apolityczności i apartyjności, lecz jego interpretacja była odrębna wobec powyżej przedstawionych punktów widzenia na omawiane kwestie. Rzecznik stwierdził, że „w ustawodawstwach europejskich zasadą obowią- zującą funkcjonariuszy publicznych jest apolityczność i bezstronność, nie zaś apar- tyjność”14. Apolityczność oznacza zakaz publicznego manifestowania poglądów po- litycznych i zakaz kierowania się przy wykonywaniu obowiązków służbowych własnymi przekonaniami politycznymi. Apolityczność i bezstronność funkcjonariu- szy publicznych, egzekwowana za pośrednictwem odpowiedzialności dyscyplinar- nej, nie wymaga apartyjności. Także w ustawodawstwie polskim występuje wymóg apolityczności odróżniony od apartyjności. Rzecznik zaznacza, że „apolityczności wymaga się od urzędników państwowych zatrudnionych w Kancelarii Sejmu, Kan- celarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Biurze Kra- jowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast od członków korpusu służby cywilnej wymaga się najpierw apolityczności, a nadto apartyjności”15. Przywołana opinia Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca interpretacji apolityczności jako wymogu nakładanego na pracę funkcjonariuszy publicznych, który nie łączy się z kategorią apartyjności, wzbudza kontrowersje. Takie stwierdzenie niesie praktyczne zagrożenie w postaci odbioru społecznego, który w następstwie prowadziłby do klasyfikowania, nadawania etykiet politycznych poszczególnym funkcjonariuszom publicznym, będą- cym formalnie członkami partii politycznych. Ponadto Trybunał Konstytucyjny używa terminu politycznej neutralności a contrario do zakazu afiliacji do partii politycznych konkretnych grup podmiotów16. Samo pojęcie neutralności oznacza przede wszystkim niezależność, nieskłanianie się w żadną stronę sporu politycznego17. Wojciech Drobny przedstawia neutralność jako element składowy bezstronności, będący jednocześnie integralnym składnikiem zagadnienia apolityczności. Należy dodać, że według tego autora bezstronność to „postawa nieopowiadająca się za żadną stroną, [charakteryzu- jąca] osobę niebędącą stronniczą, nieuprzedzoną, sprawiedliwą oraz obiektywną”18. Zdaniem Moniki Gmurek bezstronność i neutralność uczestniczą we współtworzeniu desygnatów terminu „apolityczność” w ujęciu prawnopolitologicznym, co stanowi o tym, że obydwa pojęcia zawierają się w kategorii badawczej apolityczności19.

Podsumowując, apartyjność, czy inaczej bezpartyjność, oznacza brak przynależ- ności do jakiejkolwiek partii politycznej, czyli organizacji występującej pod okre- śloną nazwą, stawiającej sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywiera-

———————

14Wyrok TK z 10 IV 2002, K 26/00, s. 6-7.

15Mówi o tym art. 45 ust. 1 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 1982 r. nr 31, poz. 214 z późn. zm.). Wyrok TK z 10 IV 2002 r., K 26/00, s. 6.

16A. Domańska, K. Skotnicki, Dopuszczalność ustawowych ograniczeń wolności zrzeszania się w zakresie aktywności politycznej, [w:] Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasady samorząd- ności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów – Przemyśl 2013, s. 79.

17B. Przywora, Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012, s.116.

18W. Drobny, Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pra- cowników samorządowych w prawie polskim po 1989 roku, Warszawa 2015, s. 59.

19M. Gmurek, Loch udawanej niewiedzy…

Prawne aspekty apolityczności Policji

149

nie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej20. Natomiast apolityczność jest pojęciem szerszym i oznacza zasadę prawną, która zobowiązuje osoby sprawujące określone funkcje publiczne do nieangażowania się w żadną działalność polityczną21. Tożsamy pogląd wyraził Paweł Semmler dodając, że nieuczestniczenie w życiu politycznym wiąże się z brakiem przynależności do partii politycznych czy związków zawodowych22.

Apolityczność w prawie policyjnym

Analiza zagadnienia pozwala na wyodrębnienie grup przepisów prawnych regu- lujących kwestię apolityczności. Są to przepisy zawarte w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., aktach prawnych o charakterze międzynarodowym oraz krajo- wym23. W myśl artykułu 153 Konstytucji wprowadzono nakaz neutralności poli- tycznej wobec podmiotów wchodzących w skład korpusu służby cywilnej funkcjo- nującej w ramach administracji rządowej. Marcin Pryciak definiuje służbę cywilną jako „system wartości, norm, procedur i instytucji stworzony w celu zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa przez funkcjonujący w jego strukturach korpus urzędniczy”24. W rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej w skład korpusu służby cywilnej wchodzą między innymi pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straż25. Należy dodać, że de iure powyższych podmio- tów nie obowiązuje zasada apartyjności, lecz jedynie dyrektywa stanowiąca o poli- tycznej neutralności w wykonywaniu powierzonych zadań o charakterze państwowym w ramach funkcjonowania w administracji rządowej26. Bezstronność w wydawaniu sądów politycznych obliguje członków korpusu służby cywilnej do kierowania się wy-

———————

20Art. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 1997 nr 98, poz. 604).

21Okiem prawnika. Sekretarz gminy lub powiatu musi być apartyjny, a nie apolityczny, http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/12743-sekretarz-apartyjny-a-nie-apolityczny (dostęp: 30.01.2017 r.)

22P. Semmler, Apolityczność jako element kształtujący autorytet Policji. Analiza na przykładzie rozwiązań polskich, czeskich, słowackich i węgierskich, [w:], Autoryet w Policji, red. M. Her- manowski, S. Weremiuk, Poznań 2013, s. 163.

23Mowa tu o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętej przez w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483); Deklaracji o Policji, Rezolucji 690 Zgromadzenia Parlamen- tarnego Rady Europy z 1979 r.; Etycznym Kodeksie Policjanta przyjętym na 96. dorocznej konfe- rencji w Louisville w Kentucky we wrześniu 2989 r.; Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.); Zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”.

24M. Pryciak, Służba cywilna w państwie, Poznań 2011, s. 9.

25Art. 2.1 pkt.4, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. O służbie cywilnej, Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505.

26J. Mordwiłko, Zestawienie przepisów (wraz z komentarzem) dotyczących apolityczności i ogra- niczenia prawa do aktywności politycznej różnym grupom podmiotów prawa, http://biurose. sejm.gov.pl/biuletyn/be36-3.htm (dostęp: 27.02.2017).

150

Michał Kruk

łącznie obowiązującym porządkiem normatywnym, nie zaś innymi normami, kreowa- nymi przez różnorodne organizacje polityczne, religijne czy społeczne27.

Należy dodać, że na szczeblu ustawowym w stosunku do grupy zawodowej poli- cjantów skonkretyzowano zasadę apolityczności. Konkretnie zaś w ramach artyku- łów 63 oraz 152 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. W myśl art. 63 ust. 1 funk- cjonariusz Policji nie może być członkiem partii politycznej28. Przepis ten ma charakter obligatoryjny oraz oznacza, że policjant nie może być zarówno biernym, jak i czynnym członkiem partii politycznej, co wyklucza możliwość zawieszenia na okres pełnienia służby członkostwa w organizacji politycznej. Należy dodać, że tożsamość każdego funkcjonariusza Policji nie może widnieć w rejestrach partii politycznych. Zakaz ten dotyczy wyłącznie czasu trwania służby w Policji. Ustęp 2. omawianego przepisu ustawy brzmi: „Z chwilą przyjęcia policjanta do służby ustaje jego dotych- czasowe członkostwo w partii politycznej”29. Ów fakt zachodzi ipso iure, czyli z mocą ustawy, a nie poprzez przejaw indywidualnego działania podmiotu prawa. Moment przyjęcia do służby reguluje art. 28 ust.1 ustawy, mówiący o tym, że stosunek służbo- wy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby30. W art. 28 ust.1a pkt. 1–3 wymieniono sytuacje, w których fakultatyw- nie występuje przyjęcie do służby, mianowicie: na okres służby przygotowawczej lub kandydackiej, kontraktowej lub na stałe31. Ustęp 2 omawianego artykułu stanowi rów- nież, że początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funk- cjonariusza Policji, co oznacza, że ipso iure policjant przestaje być członkiem partii politycznej.

Przemysław Szustakiewicz zwraca uwagę na problem związany z interpretacją definicji stosunku służbowego. Autor ten podkreśla, że przymiotnik „służbowy” po- chodzi od słowa „służyć”, co należy interpretować jako działanie w interesie jakiejś idei, czyjegoś dobra32. Natomiast słowo „stosunek” należy interpretować jako zależ- ność, związek, między poszczególnymi elementami. Reasumując, w sensie potocz- nym połączenie obydwu analizowanych słów definiuje stosunek służbowy jako rela- cje pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach państwowych realizujących zadania publiczne a tymi instytucjami. W sensie prawnym stanowi on „szczególny stosunek prawny łączący z państwem osoby zatrudnione w aparacie państwowym, czyli sprawujące trwale i za wynagrodzeniem urząd państwowy”33. Autor, powołu- jąc się na ustawę o Policji, wskazuje na dwa tryby przyjmowania funkcjonariuszy publicznych do służby, tym samym zawierania stosunku służbowego, a mianowicie przyjmowanie osób z zewnątrz oraz osób z innych służb mundurowych34. Brzmienie art. 63 ust. 3 jest następujące: „Policjant jest obowiązany poinformować przełożone-

———————

27B. Przywora, Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012, s. 116.

28Art. 63 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

29Art.63 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

30Art. 28 ust. 1. ustawy o Policji.

31Art. 28, ust.1 a, pkt.1–3. ustawy o Policji.

32P. Szustakiewicz, Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodo- wych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012, s. 17.

33Tamże, s. 17.

34P. Szustakiewicz, B. Opaliński, Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013, s. 133.

Prawne aspekty apolityczności Policji

151

go o przynależności do stowarzyszeń krajowych działających poza służbą”35. Anali- zując ów ustęp, Wojciech Kotowski stwierdza, że apolityczność jest obligatoryjna36. Jednakże w ramach możliwości, jakiej udzielił ustawodawca, funkcjonariusz przy- należący do stowarzyszeń może, przykładowo, pełnić funkcję członka redakcji lub redaktora periodyków prawniczych, takich jak: „Prokuratura i Prawo” czy „Paragraf na Drodze”. Warto zastanowić się nad możliwością pełnienia przez funkcjonariusza powyższych funkcji w ramach współpracy z danym organem partyjnym. Niedookre- śloność sytuacji prawnej nie nakłada na funkcjonariusza takiego zakazu. Ponadto poli- cjant posiada sposobność zostania członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czy Zrzeszenia Prawników Polskich. Kotowski wspomina również o ograniczeniach nałożonych przez twórców ustawy obejmujących nałożenie zakazu członkostwa w ko- legium redakcyjnym czy publikowania swoistych pamfletów politycznych, jakichkol- wiek tekstów o charakterze politycznym, nawet gdy czyni to społecznie, a nie zarob- kowo37. Należy wspomnieć, że również Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski i Przemysław Szustakiewicz w sposób lakoniczny wspominają o możliwości przystą- pienia policjantów do organizacji o profilu społecznym czy stowarzyszeń38.

Tadeusz Hanausek uważa, że abstrahując od nazewnictwa zgodnego z prawem o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989, policjanta zobligowano do powiadomienia swojego przełożonego o przynależności do działających poza służbą organizacji, sto- warzyszeń o charakterze sportowym, naukowym czy hobbystycznym, o zasięgu lokal- nym czy międzynarodowym39. W brzmieniu art. 63 ust. 440, stanowiącym o tym, że „przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodo- wych wymaga zezwolenia Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego przez niego przełożonego”41, takiego sformułowania użyto po to, by policjant skupiał się wyłącznie na prawidłowym wykonywaniu obowiązków służbowych. Należy dodać, że funkcjonariusza nie zobligowano do powiadomienia swojego przełożonego o fakcie przynależności do stowarzyszenia czy organizacji działającej w ramach wykonywanej służby. Przykładami takich organizacji są Niezależny Samorządny Związek Poli- cjantów czy Policyjne Stowarzyszenie Sportowe42.

Drugim z omawianych przepisów prawnych ustawy o Policji jest art. 152, który brzmi następująco: „z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy ustaje członkostwo w partiach politycznych tych policjantów, którzy do takich organizacji dotąd należe- li”43. Analizując ów przepis, należy zauważyć, że w 1990 r. policjanci, którzy nale- żeli do jakiejkolwiek partii politycznej, z mocy prawa, niekoniecznie przez brak chęci kontynuowania aktywności politycznej, przestali być członkami organizacji politycznej. Ustanie, w tym przypadku członkostwa, zgodnie z definicją, którą poda-

———————

35Art. 63 ust. 3. ustawy o Policji.

36W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012, s. 656.

37Tamże, s. 656.

38B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji: komentarz, Warszawa 2015, s. 258.

39T. Hanausek, Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996, s. 91.

40Art. 63, ust. 4.

41T. Hanausek, Ustawa o Policji..., s. 91.

42Tamże, s. 91 .

43Art. 152 ustawy o Policji.

152

Michał Kruk

je Słownik języka polskiego44, oznacza zakończenie, przeminięcie, co unaocznia, że takowe członkostwo nie może zostać zawieszone, a obligatoryjnie zakończone.

Rozważając kwestię tytułowego zagadnienia z perspektywy historycznej, Piotr Majer stwierdził, że proces transformacji ustrojowej w 1989 r. umożliwił powstanie 21 kwietnia 1990 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjan- tów, propagującego ideę swobody zrzeszania się oraz zasadę apolityczności45. Należy nadmienić, że zagadnienie partycypacji w organizacji związkowej reguluje art. 67 ustawy o Policji46. Analizę zagadnienia apolityczności w tym przepisie prawnym związano z funkcjonującą w polskim prawie ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związ- kach zawodowych. Art. 1 pkt. 2 tejże ustawy wskazuje, że związek w swojej działal- ności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji47. Ustawodawca w tym samym artykule ograniczył swobodę działalności do posiadania jednego bytu związkowego, jednocześnie nieposiadającego prawa do strajku48.

Apolityczność jako zasadę prawną w przeanalizowanych przepisach ustawy o Po- licji ograniczono do zakazu przynależności do partii politycznej. Monika Gmurek wskazuje na rozszerzenie zakresu regulacji tytułowego zagadnienia do zasady etycznej poprzez Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”49. W paragrafie 6 tego zarządze- nia jest mowa o tym, że postępowanie policjanta powinno się opierać na bezstronności wykluczającej uprzedzenia polityczne50.

Funkcjonowanie zasady apolityczności w koncepcji praw człowieka

Kolejny aspekt niniejszej pracy stanowi omówienie zagadnienia apolityczności w kontekście praw człowieka. Źródło ich funkcjonowania ma wymiar etyczny, jest nim niezbywalna i przyrodzona godność ludzka, której przestrzeganie implikuje po- jawienie się właśnie między innymi praw politycznych przynależnych osobie ludz- kiej. Stanowisko ochrony praw człowieka w ustroju politycznym RP prezentowane jest przede wszystkim przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który, jak już wspo- mniano, złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą pozbawienia funk- cjonariuszy służb w RP prawa do przynależności do organizacji politycznych, za- kończoną wyrokiem tejże instytucji z dnia 10 kwietnia 2002 roku51. Wniosek

———————

44Ustanie, http://sjp.pwn.pl/slowniki/ustanie.html (dostęp: 30.01.2017).

45P. Majer, Realizacja zasad swobody zrzeszania się i apolityczności w działalności polskich służb policyjnych w latach 1918–2002, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przy- godzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010, s. 865.

46Art. 67 ustawy o Policji.

47Art.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

48Art. 67 pkt.2 ustawy o Policji.

49M. Gmurek, Loch udawanej niewiedzy..., s. 21.

50Szerzej o tym: E. Wiszowaty, Etyka policji między prawem, moralnością i skutecznością, War- szawa 2014, s. 56.

51Wyrok TK z 2002 r.

Prawne aspekty apolityczności Policji

153

Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczył zakazu przynależności funkcjonariuszy państwowych oraz osób zajmujących określone stanowiska publiczne do partii poli- tycznych, przez co w ocenie wnioskodawcy pozostawały w sprzeczności między in- nymi z przepisami: art. 58 ust. 1 i 60 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku52, regulujących odpowiednio kwestię wolności zrzeszania się dla każdego obywatela RP oraz dostępu do służby publicznej, oraz z artykułem 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych53, podkreślającym wolność tworzenia związków zawodowych, ale jednocześnie dającym ustawodawcy danego państwa prawo do na- kładania ograniczeń w stosunku do służb mundurowych, w tym Policji, a także z arty- kułami 11 i 17 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, po- rządkującymi kwestie prawa do wyrażania opinii, zgromadzania i stowarzyszania się54. Podkreślił również, że prawo zrzeszania się jest jednym z fundamentalnych praw człowieka i obywatela, zagwarantowanym w wiążących normach kodyfikacji między- narodowych. Zarówno art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolności, jak i art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Poli- tycznych ujmują prawo zrzeszania się w sposób szeroki, obejmując różne formy zrzeszeń jako prawo podmiotowe człowieka55. Przeciwne stanowisko w tej sprawie zostało wyrażone przez Prokuratora Generalnego, a także przez sam Trybunał Konsty- tucyjny. Obydwie instytucje jednym głosem stwierdziły, że przynależność do określo- nej partii jest faktycznym uzewnętrznieniem poglądów politycznych i zaprzeczeniem apolityczności. Ponadto w uzasadnieniu wyroku Trybunał uznał, że apolityczność wymaga apartyjności, nie przychylił się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich twierdzącego, że w europejskich przepisach prawnych występuje ograniczenie doty- czące przynależności do organizacji politycznych, które nie stanowi o pogwałceniu demokratycznych zasad prawa. Owo ograniczenie wynika ze specyfiki pracy Policji oraz innych służb zakłada przestrzeganie zasady bezstronności w trakcie wykonywa- nia czynności służbowych56. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyjaśniono po- nadto, że wprowadzenie prawa do przynależności do partii politycznych funkcjonariu- szy Policji mogłoby ograniczyć zaufanie obywateli do państwa.

Konkludując, wyrok Trybunał nie był zgodny ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, przez co w kontekście prawnego funkcjonowania tytułowego zagad- nienia art. 63 ustawy o Policji jest zgodny z najważniejszym aktem prawnym RP57.

Regułę apolityczności uregulowano również w dokumentach rangi międzynaro- dowej, a mianowicie w Deklaracji o Policji oraz Etycznym Kodeksie Policjanta. W punkcie drugim Deklaracji zobligowano policjantów do szeroko rozumianej bez-

———————

52Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

53Art. 11 oraz 17 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (Dz.U. z 1993, nr 61, poz. 284).

54Art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w No- wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977, nr 38, poz. 167).

55Wyrok TK z 10 IV 2002 r., K 26/00, s.4.

56Wyrok TK z 10 IV 2002 r., K 26/00.

57Tamże.

154

Michał Kruk

stronności58, natomiast Kodeks nałożył obowiązek działalności Policji w oparciu o za- sady moralne59.

Ireneusz Krzemiński zaznacza, że prawidłowe funkcjonowanie służb munduro- wych jest oparte na zasadzie hierarchicznego podporządkowania i dyscyplinie, stąd też w duchu demokracji politycznej występuje usprawiedliwiona zasadność wpro- wadzania ograniczeń swobody wypowiedzi dla grupy zawodowej policjantów60. Na- tomiast Paweł Semmler unaocznił antagonistyczne podejścia dotyczące problemu apolityczności w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Zarówno w Republice Czeskiej, jak i na Słowacji nie funkcjonują jakiekolwiek przepisy prawne regulujące kwestię apolityczności funkcjonariuszy Policji. W obydwu pań- stwach istnieją jedynie kodeksy etyczne odwołujące się do wykonywania obowiązków służbowych w oparciu o zasadę etyczną dotyczącą bezstronności politycznej61. Inaczej problem odpolitycznienia służby policyjnej w przepisach prawnych uregulowano za- równo w Polsce, jak i na Węgrzech.

Analizując kategorię apolityczności w przypadku rozwiązania węgierskiego, nale- ży się pochylić nad skargą rozpatrywaną 20 maja 1999 roku przez Wielką Izbę Euro- pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a wniesioną przez Laszlo Rekve- nyiego, węgierskiego oficera Policji, a także ówczesnego przewodniczącego tamtejszego związku zawodowego policjantów, domagającego się prawa policjanta do przystąpienia do partii politycznej62. Warto przedstawić okoliczności omawianej sprawy. Otóż 1 stycznia 1994 roku weszła w życie poprawka do węgierskiej Konsty- tucji, zakazująca funkcjonariuszom Policji członkostwa w partiach politycznych oraz angażowania się w działalność polityczną. Następnie szef węgierskiej Policji wydał dwa okólniki, które sprowadzają się zakazu łączenia służby w Policji z działalnością polityczną oraz braku występowania wyjątków od powyższej normy ustalonej w prze- pisach63. Do aktów prawnych, które obowiązywały funkcjonariuszy, należały: regula- min policji z 1990 roku, zmieniony w 1995 r. oraz ustawa o Policji z 1 października 1994 roku. Rekvenyi, reprezentujący interesy związku zawodowego, uważał, że nowe reguły prawne są sprzeczne z art. 10 i 11 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.64, kolejno regulujących prawo do wy- rażenia opinii oraz prawo do stowarzyszenia się. Sąd Konstytucyjny Republiki Wę- gierskiej oddalił złożony przez funkcjonariusza wniosek, argumentując ów fakt bra- kiem uprawnień do postanowień w sprawie ustawy zasadniczej65. Niekorzystnie dla Rekvenyiego Komisja Praw Człowieka Rady Europy (stosunkiem 21:9) uznała, że

———————

58Deklaracja o Policji, Rezolucja 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1979 r.

59P. Semmler, Apolityczność jako element…, s. 167.

60I.C. Krzemiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 678.

61P. Semmler, Apolityczność jako element…, s. 164–165.

62I.C. Krzemiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowie- ka w Strasburgu, Kraków 2003, s. 551.

63I.C. Krzemiński, Swoboda wypowiedzi…, s. 551.

64Art. 10 i 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.

65I.C. Krzemiński, Swoboda wypowiedzi…, s. 551.

Prawne aspekty apolityczności Policji

155

doszło do naruszenia art. 10, gdyż stosowne ograniczenie nie było przewidziane przez prawo, lecz nie pogwałcono art. 11, czyli prawa do stowarzyszania się66. Po- nadto stwierdzono, że ustawodawca powinien wprowadzić przed wejściem w życie ustawy o Policji regulamin orzecznictwa precyzujący znaczenie pojęcia działania politycznego. Zarzuty związku zawodowego dotyczyły ogólnikowej i arbitralnej in- terpretacji sformułowania terminu „działalność polityczna”, a także wprowadzenia zakazu pomimo postanowień ustaw niższej rangi zezwalających na ograniczone działania polityczne67. Należy dodać, że węgierskie władze nawoływały do popraw- nej interpretacji konstytucji, mianowicie analizy ustaw, którym nadaje ona sens. Jednakże koronnym argumentem rządzących była chęć zapobieżenia przejawom upolitycznienia, instrumentalnego traktowania służb przez elity będące u steru wła- dzy w okresie istnienia Węgierskiej Republiki Ludowej (1949–1989). Ponadto rząd węgierski stwierdził, że poprawki do konstytucji to rezultat odpolitycznienia poli- cji68. Swoista depolityzacja to efekt przejścia do systemu demokratycznego z totali- tarnego, w którym – jak już zostało to wspomniane – Policja stanowiła narzędzie walki politycznej oraz terroru. Jej działalność była wówczas związana z rządzącą par- tią komunistyczną, co oznaczało, że mianowanie na funkcjonariusza policji uzależnio- no od członkostwa w strukturach dominującej partii69.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał brak naruszenia art. 10 oraz art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (stosunkiem gło- sów 16:1). W uzasadnieniu podano, że wiele państw wprowadza ograniczenia co do funkcjonowania praw politycznych w służbach mundurowych po to, aby uniknąć nie- bezpieczeństwa, że funkcjonariusze są uwikłani w walkę polityczną. Celem takiego ograniczenia jest ochrona bezpieczeństwa narodowego oraz publicznego, a także za- pobieganie niepokojom społecznym. Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim uzasadnieniu powołał się na argument o charakterze historycznym, mianowicie zakaz wstępowania do partii na Węgrzech to odejście od ongiś funkcjonującego systemu au- torytarnego, zaś w sferze społecznej policjantów nie pozbawiono możliwości przystą- pienia do organizacji o profilu niepolitycznym. Ponadto stwierdzono, że realizując po- trzebę odpolitycznienia służb mundurowych, społeczeństwo może wprowadzić ograniczenia praw politycznych policji. Organ sądowy wspomniał również, że po- prawka do konstytucji, która była przedmiotem sporu, wprowadziła wyjątki od zakazu działań w sferze politycznej, takie jak: prawo do popierania programów politycznych, organizowania kampanii wyborczych, kandydowania, głosowania w wyborach i refe- rendach oraz przynależności do Związku Zawodowego Policjantów70.

Ireneusz Krzemiński przywołuje także sprawę „Otto vs Niemcy”, wniesioną przez członka skrajnie prawicowej Partii Republikanów, infiltrowanej przez Urząd Ochrony Konstytucji. Wnoszący skargę nie otrzymał awansu na wyższe stanowisko służbowe, mimo udowodnionych sukcesów i kompetencji, dlatego wniósł skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który uznał, że państwo

———————

66Tamże, s. 552.

67Tamże.

68Tamże, s. 554.

69Tamże, s. 555.

70Tamże, s. 555–556.

156

Michał Kruk

posiada dyskrecjonalną władzę, aby nie dopuścić do promocji na wyższe stanowisko członka niedemokratycznej organizacji, co wiązało się z negatywnym rozpatrzeniem wniesionej skargi71.

Opinie wobec apolityczności Policji

W opinii byłego Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka apolityczność to fundament funkcjonowania Policji. Policjant nie powinien się angażować w jaką- kolwiek działalność polityczną, zaś jego postawa powinna opierać się na neutralno- ści w realizowaniu zadań w świetle zmieniających się w zarządzaniu państwem par- tii politycznych. Ponadto funkcjonariusza wyposażono w możliwość popierania dowolnego kandydata do piastowania stanowiska politycznego, jednakże nie może się to przejawiać w postaci agitacji czy zewnętrznych wynurzeń, pozostając wyłącz- nie kwestią własnego sumienia. Dokonany przez niego wybór nie może się przekła- dać na jakość wykonywanych czynności72. Wydaje się, że tak sformułowana opinia jest słuszna, bowiem akcentuje konieczność neutralności politycznej w postawie funkcjonariuszy, upolitycznienie wyłącznie negatywnie wpływałoby na jakość peł- nienia przez niego obowiązków służbowych.

Andrzej Szary, Przewodniczący Zarządu Wykonawczego Niezależnego Samo- rządnego Związku Zawodowego Policjantów w województwie wielkopolskim, po- dał w wątpliwość przestrzeganie apolityczności w Policji73. Jego zdaniem źródłem takiego stanu są przepisy prawne, tj. ustawa o Policji, regulująca zasady powoływa- nia funkcjonariuszy na stanowiska kierownicze, najwyższe w hierarchii struktury policyjnej. Egzemplifikację upolitycznienia Policji stanowi sposób powoływania ko- mendanta wojewódzkiego Policji, które zachodzi poprzez wydanie opinii przez woje- wodę, przedstawiciela Rady Ministrów w terenie. Wydaje się, że tak sformułowane twierdzenie jest przesadne. Faktem jest uregulowana prawnie możliwość zaopiniowa- nia kandydata przez wojewodę, o czym wspomina art. 6b ust. 1 ustawy o Policji74, lecz nie jest to obowiązek. Przedstawiciel Rady Ministrów nie jest zobligowany do jej wydania, zaś jej brak nie skutkuje wstrzymaniem powołania danego kandydata na sta- nowisko komendanta wojewódzkiego75. Michał Otrębski twierdzi wręcz, że przywo- ływanie argumentu w postaci opiniowania kandydatur na stanowiska kierownicze w Policji to „nieistotny fakt”76. Szary przywołuje również inne przykłady upolitycz- nienia, tj. konkursy na stanowiska kierownicze w Policji, brak wystarczających środ- ków na funkcjonowanie Policji z budżetu państwa oraz dysponowanie budżetem przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych77. Apolityczność analizuje rów-

———————

71I.C. Krzemiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 703.

72Ł. Czebotar i in, Ustawa o Policji: komentarz, Warszawa 2014, s. 482–483.

73Apolityczność Policji?, www.nszzpwlkp.pl/policja,181,apolitycznosc-policji.htm (dostęp: 27.02.2017).

74Art. 6 b, ust.1 ustawy o Policji.

75Zob. Art. 6 b, ust. 6. ustawy o Policji.

76M. Otrębski, Apolityczność policji. Nakaz prawny czy zobowiązanie moralne władzy państwo- wej?, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2008, nr specjalny: Moralne problemy bezpieczeń- stwa, red. J. Konieczny, s. 11.

77Apolityczność Policji?…

Prawne aspekty apolityczności Policji

157

nież Monika Gmurek, która twierdzi, że kategorię apolityczności powinno się rozpa- trywać także pod kątem kontroli operacyjnej i zakresu jej stosowania przez Policję78. Tadeusz Hanausek uważa natomiast, że policjant nie powinien być członkiem partii politycznej. Ponadto musi być apolityczny, aby mógł on obiektywnie wykonywać powierzone mu zadania79. W kwestii zakazu działalności politycznej funkcjonariu- sza publicznego Bolesław Kurzępa i Elżbieta Kurzępa-Czopek twierdzą, że funkcjo- nariusz straży gminnej, oprócz posiadania prawa do własnych przekonań politycz- nych, fakultatywnie może pełnić funkcję wolontariusza w działaniach politycznych danej partii80.

Aldona Domańska i Krzysztof Skotnicki uważają, że apolityczność Policji, będącą przejawem ograniczenia wolności zrzeszania się, to wyraz woli ustawodawcy, obligu- jącego funkcjonariuszy Policji, biorących odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, do zachowania właściwej etycznie postawy. Ponadto twier- dzą, że ustawowe ograniczenie członkostwa poszczególnych grup zawodowych jest formą urzeczywistnienia demokratycznych zasad dobra wspólnego i zaufania jednost- ki do państwa. Z drugiej strony, Aleksandra Nowak wyraża wątpliwość dotyczącą ograniczenia prawa do wolności wypowiedzi, które stanowi motor napędowy rozwoju demokracji81. Sceptycyzm dotyczący ograniczenia swobody wypowiedzi podkreśla opinia prezydenta Europejskiej Rady Związków Zawodowych Policjantów odnośnie do zagadnienia apolityczności w Polsce, w której scharakteryzował funkcjonariuszy Policji jako „obywateli drugiej kategorii”, a wręcz jako osoby „niepełnoletnie”82.

Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że holistyczne spojrzenia na apolityczność Poli- cji pozwala pojmować ją zarówno jako zasadę prawną, jak i etyczną. W niniejszym ar- tykule zwrócono uwagę przede wszystkim na ów pierwszy człon tytułowego zagad- nienia. Przepisy prawne regulujące ową materię wprost zakazują przynależności funkcjonariusza do partii politycznej, co należy uznać jako regułę apartyjności. Kwe- stia apolityczności, zgodnie z przywoływanym już wyrokiem TK z 10.04.2002 roku, dotyczy niemanifestowania poglądów politycznych w sferze publicznej83, które mogą negatywnie wpływać na jakość pełnienia obowiązków służbowych powierzonych funkcjonariuszowi. Należy dodać, że powinnością ustawodawcy jest wprowadzenie do regulacji ustawowych nakazu neutralności w sprawach politycznych, analogicznie do zapisu konstytucyjnego przewidzianego dla Sił Zbrojnych RP84.

———————

78Więcej o zagadnieniu zob. M. Gmurek, Loch udawanej niewiedzy…, s. 23–29.

79T. Hanausek, Ustawa o Policji…, s. 91.

80B. Kurzępa, E. Kurzępa-Czopek, Ustawa o strażach gminnych z komentarzem, Toruń 2011, s. 21.

81A. Nowak, Apolityczność Policji…, s. 605.

82Tamże, s. 604.

83Wyrok TK z 10 IV 2002 r., K 26/00.

84Art. 26 Konstytucji RP.

158Michał Kruk

Bibliografia

Brzeziński M., Apolityczność policjantów, [w:] Słownik wiedzy o Policji, red. P. Bogdalski, M. Świderski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2015.

Czebotar Ł. i in, Ustawa o Policji: komentarz, Warszawa 2014.

Domańska A., Skotnicki K., Dopuszczalność ustawowych ograniczeń wolności zrzeszania się w zakresie aktywności politycznej, [w:] Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasady samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów – Przemyśl 2013.

Drobny W., Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 roku, Warszawa 2015.

Gmurek M., Loch udawanej niewiedzy. Polityczność CBA, Policji i Prokuratury, Warszawa 2016.

Hanausek T., Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996.

Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012.

Krzemiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.

Krzemiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2003.

Kurzępa B., Kurzępa-Czopek E., Ustawa o strażach gminnych z komentarzem, Toruń 2011.

Majer P., Realizacja zasad swobody zrzeszania się i apolityczności w działalności polskich służb policyjnych w latach 1918–2002, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010.

Nowak A., Apolityczność Policji, [w:] Ochrona człowieka w świetle praw Rzeczy- pospolitej Polskiej. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18–19 października 2001, red. S. Pikulski, Olsztyn 2002.

Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015.

Otrębski M., Apolityczność policji, Nakaz prawny czy zobowiązanie moralne władzy państwowej?, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2008, nr specjalny: Moralne problemy bezpieczeństwa, red. J. Konieczny.

Pływaczewski W., Kędzierska G., Leksykon policyjny, Szczytno 2001. Pryciak M., Służba cywilna w państwie, Poznań 2011.

Przywora B., Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012.

Semmler P., Apolityczność jako element kształtujący autorytet Policji. Analiza na przykładzie rozwiązań polskich, czeskich, słowackich i węgierskich, [w:] Autorytet w Policji, red. M. Hermanowski, S. Weremiuk, Poznań 2013.

Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.

Szustakiewicz P., Opaliński B., Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013. Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków 1998. Wiszowaty E., Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa

2014.

Prawne aspekty apolityczności Policji

159

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483).

Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.( Dz.U. z 1982 nr 31, poz. 214 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997, nr 88, poz. 553 z późn.

zm.).

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 1997, nr 98, poz. 604 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008, nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Europejska Konwencja o ochronie Praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. (Dz.U. z 1993, nr 61, poz. 284).

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977, nr 38, poz. 167).

Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz. Urz. KGP z 2004, nr 1, poz. 3).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 IV 2002 r., K 26/00.

Apolityczność Policji?, www.nszzpwlkp.pl/policja,181,apolitycznosc-policji.htm (dostęp: 27.02.2017)

J. Mordwiłko, Zestawienie przepisów(wraz z komentarzem) dotyczących apolityczności i ograniczenia prawa do aktywności politycznej różnym grupom podmiotów prawa, http://biurose.sejm.gov.pl/biuletyn/be36-3.htm (27.02.2017 r.)

Okiem prawnika. Sekretarz gminy lub powiatu musi być apartyjny, a nie apolityczny, http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/12743-sekretarz-apartyjny-a-nie- apolityczny (dostęp: 30.01.2017).

Ustanie, http://sjp.pwn.pl/slowniki/ustanie.html (dostęp: 30.01. 2017).

Summary

Police political neutrality can be interpreted in many areas of science as it is an inter- disciplinary issue in the literature. On the basis of the science of safety, the issue should be positioned primarily in the legal and functional field. In the legal sense police political neu- trality is a principle – a legal rule which obliges particular professional groups of police of- ficers not to demonstrate the natural need to participate in political life, especially in a country with a democratic political system which enables the principle of freedom of ex- pression. Police political neutrality is expressed mainly in non-partisanship – a lack of af- filiation with a political party, which in this case is the statutory ban on the involvement of police officers in political parties. The international nature of the rule and its practical application emphasize the legitimacy of the restriction of freedom of expression and asso- ciation in the name of fair and neutral performance of police officers’ duties, which is mostly reflected in the opinion forming title issue.