S T U D I A N A D B E Z P I E C Z E Ń S T W E M

NR 3

ss. 199–218

ROK 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2543–7321

 

Przyjęto:

2.11.2017

© Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku

Zaakceptowano:

8.01.2018

Oryginalna praca badawcza

Grzegorz Diemientiew

Akademia Pomorska Słupsk diemientiew@gmail.com

Joanna Brzezińska

Akademia Pomorska Słupsk asia.diemientiew@gmail.com

REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI

KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW

PSYCHOLOGICZNYCH

RESPONSE OF CIVILIANS IN CRISIS SITUATION IN CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL FACTORS

Zarys treści: Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka. W dobie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powinno ono realizować misję profilaktycznego szkolenia obywateli w zakresie samoobrony (samoratownictwa1). Bada- nia wyraźnie wskazują, że większa część ludności nie ma absolutnie żadnego przygotowa- nia do udzielania sobie wzajemnej pomocy. Nasza planeta żyje, jest w ruchu, a zmiany klimatyczne to naturalny cykl w jej ewolucji. Ciągłe podnoszenie zdolności ratowniczych

———————

1W niniejszym artykule, dla uniknięcia nazewniczych niejasności, będziemy się posługiwać ter- minem „samoratownictwo”, oznaczającym dążenie do zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa umiarkowanym kosztem, dzięki łączeniu środków o charakterze zapobiegawczym i środków łago- dzenia skutków wypadków. Samoratownictwo oznacza podstawowe narzędzia, techniki i trening. Odnosi się do myślenia konkretnego, którym posługuje się każdy człowiek. Na samoratownictwo składa się zespół postaw i świadomych zabiegów przygotowujących do przetrwania w przewidy- wanych trudnych i skrajnie trudnych sytuacjach. To sztuka dostosowywania samego siebie do wa- runków zewnętrznych, jak również wpływania na warunki zewnętrzne zgodnie z własnymi potrze- bami.

200

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

nie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy. W czasie zagrożenia liczą się minuty, dlatego każdy musi mieć świadomość potrzeby bycia gotowym do zapobiegania zagrożeniom. Ni- niejszy artykuł stanowi syntezę badań prowadzonych nad sprawdzeniem gotowości społe- czeństwa do podjęcia prób samoobrony oraz mechanizmów, jakie zachodzą w psychice człowieka w trakcie wystąpienia katastrofy.

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, psychologia katastrof, bezpieczeństwo perso- nalne, bezpieczeństwo ekologiczne, zagrożenia naturalne

Key words: crisis management, disaster psychology, personal security, ecological safety, natural threats

1. Wstęp

Wiek XXI to taki okres w dziejach ludzkości, kiedy wojny w skali globalnej nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, nie występują epidemie, ludzkość osiągnęła po- ziom technologiczny, który umożliwia odbycie lotu w kosmos, ale czy rzeczywiście jest tak bezpiecznie? Wydarzenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi (np. huragan Katrina, tsunami w Japonii, nawałnica w Rytlu) pokazują, że nie do koń- ca jesteśmy wolni od zagrożeń naszego bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach za- grożenia mogą nadejść w niespodziewanym momencie, i to wszelkiego rodzaju. Nie- stety służby nie zawsze dysponują wystarczającą ilością sił i środków, aby móc udzielić potrzebnej pomocy.

Istnieją dwa wyjścia z powyższej sytuacji. Pierwsze to bardzo prozaiczna metoda, często wykorzystywana przez polityków, czyli zwiększanie nakładów na służby ra- townicze. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że to nie nastąpi z dnia na dzień, takie rozwiązanie wymaga czasu, i to nie roku czy dwóch – taki proces może trwać nawet dekadę. Wyszkolenie odpowiedniej liczby specjalistów oraz wyposażenie ich w moż- liwości i środki to kwestia nie tylko czasu, ale i funduszy. Drugim sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa jest edukacja społeczeństwa w takim zakresie, aby jego członkowie byli w stanie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, i uczu- lenie na to, że każdy może odegrać rolę jednoosobowego oddziału ratunkowego. Wi- dać, że nasze społeczeństwo staje się obywatelskie. Tragedia, która dotknęła miesz- kańców północnej i centralnej Polski na skutek huraganu, pokazała, jak pomimo niewystarczających sił mieszkańcy sami się zmobilizowali i rozpoczęli akcję ratunko- wą. Artykuł ukazuje, jakie czynniki skłaniają ludność do niesienia pomocy w trakcie zagrożenia sytuacją kryzysową. Na podstawie próby badawczej, którą była społecz- ność powiatu słupskiego, sformułowano także wnioski natury bardziej ogólnej.

2. Aspekty percepcji zagrożeń

Co to takiego percepcja? W dużym uogólnieniu to nic innego, jak zdolność po- strzegania, organizacji i interpretacji wrażeń zmysłowych w celu zrozumienia oto- czenia2. Percepcja to przede wszystkim umiejętność postrzegania i uświadomienia

———————

2P. Gasparski, Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, Warszawa 2003, s. 22.

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

201

swojemu organizmowi poprzez zmysły i bodźce zewnętrzne zagrożeń, których źró- dłem jest świat otaczający człowieka.

Za Piotrem Gasparskim zauważmy, że są dwa modele determinantów powodują- cych gotowość do podjęcia działań ratunkowych w obliczu zagrożenia. Przypomnij- my, że w modelu gotowości do zapobiegania zagrożeniom jednym z elementów, zara- zem najważniejszym, jest diagnoza sytuacji3. Człowiek to jednostka, która posiada indywidualny, subiektywny obraz tego, co dla niej stanowi zagrożenie, a co nie. W swoim umyśle dokonuje analizy obrazu zagrożenia, na który składa się ocena prawdopodobieństwa jego wystąpienia i ewentualny wpływ na własne bezpieczeń- stwo. W myśl tego modelu, który wywodzi się wprost z teorii atrybucji Fritza Heide- ra4, każdy człowiek posiada własną wrażliwość na zagrożenia. Głównym czynnikiem ją kształtującym jest ich charakter – człowiek postrzega je w różny sposób, przy czym niektóre sytuacje (jak oddziaływanie sił natury, przestępczość czy wojna) są zagroże- niami w sposób bezsporny5. Nawet wówczas – zdaniem austriackiego uczonego – jednostka potrafi jednak przeciwstawić się swojej percepcji i ruszyć na pomoc. Czym to jest powodowane? Twórca teorii atrybucji uważał, że odnalezienie związków przy- czynowo-skutkowych daje człowiekowi poznawczą kontrolę nad rzeczywistością. To właśnie uprzednie doświadczenia – z perspektywy obserwatora czy ofiary – powodu- ją, że mniej bądź bardziej odczuwamy zagrożenie. Wiedza i odpowiednia percepcja sprawiają, że człowiek posiada zdolności do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Heider wyróżniał dwie podstawowe kategorie przyczynowości: przyczyny we- wnętrzne, mające źródła w działającym podmiocie, i zewnętrzne, mające źródła poza nim6. Zauważmy, że osoby dotknięte powodzią w 1997 roku były zupełnie zaskoczo- ne całą sytuacją, natomiast powódź roku 2010 wykazała, że mający doświadczenie byli społecznymi liderami akcji ratunkowych, wprowadzając spokój i opanowanie. Następnym determinantem zdolności przywódczych jest charakterystyka społeczno- -demograficzna i pozycja w hierarchii społecznej7.

Analiza przeprowadzonych badań oraz wnioski płynące z literatury przedmiotu uzmysławiają różnice w podejściu do zagrożeń. Stanowisko psychologów, którzy kładą nacisk na czynniki kulturowe i społeczne, wyraźnie wskazuje, że stosunek do niebezpieczeństw i percepcji zagrożeń jest „elementem szerokiego zespołu przekonań jednostki, które powstały dzięki uwewnętrznieniu wartości grupowych”8. Można za-

———————

3Tamże, s. 17.

4Fritz Heider, ojciec teorii atrybucji. Według niego każdy człowiek dąży do wyjaśnienia otaczającego świata i stara się przewidzieć, co się w nim zdarzy. Największe zainteresowanie w świecie wzbu- dzają ludzie. Człowiek obserwujący innego człowieka stara się odpowiedzieć na pytania, dlaczego zachował się tak, a nie inaczej; dlaczego ktoś taki jest; dlaczego tak postępuje. Pragnienie wyja- śnienia sobie określonych zachowań ludzi bądź ich przewidywanie powoduje, że każdy z nas staje się swego rodzaju naiwnym psychologiem, tzn. stara się na swój sposób, w oparciu o dostępną wie- dzę, uzasadnić określone zachowania, www.newworldencyclopedia.org/entry/Fritz_Heide (dostęp:

30.10.2017).

5P. Gasparski, Atrybucyjne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, „Przegląd Psy- chologiczny” 2006, t. 49, nr 2, s. 175.

6Tamże.

7P. Gasparski, Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom…, s. 17.

8 Tamże s. 65.

202

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

tem stwierdzić, że charakterystyka społeczno-demograficzna jednostki w znaczący sposób modyfikuje percepcję zagrożeń. Pewne cechy sprzyjają skłonności do za- chowań ostrożnych:

płeć,

wiek,

wielodzietność,

sytuacja materialna,

poziom wykształcenia.

Z punktu widzenia psychologii kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na postrzeganie zagrożenia, jest przekonanie jednostki o umiejscowieniu kontroli nad rzeczywistością. Osoby pewne siebie, będące liderami, o mocnym przeświadczeniu co do własnej wartości i kontroli wewnętrznej, widzą zagrożenia inaczej, a nawet cha- rakteryzują swoje otoczenie jako bezpieczne. Posłużmy się przykładem stworzonym na potrzeby artykułu. Przykładowy Pan Kowalski, wysportowany mężczyzna o wysokim poczuciu własnej wartości, nie wykazuje oznak strachu, że ktoś go napad- nie czy nie poradzi sobie podczas powodzi, bo jest przekonany o tym, że będzie miał znaczny wpływ na przebieg sytuacji. Jego doświadczenie i wiedza pozwalają mu na taką percepcję, aby być pewnym swojego bezpieczeństwa. Teraz odmienny przykład. Starsza kobieta, bez rodziny, samotna, nie będzie odczuwała takiej kontroli, bo zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie w stanie w pełni panować nad sytuacją. Należy wy- raźnie podkreślić: osobnicze przekonania o umiejscowieniu kontroli mają lub mogą mieć istotny wpływ na gotowość do reagowania na zagrożenia. Skutkiem posiadania wysokiego poczucia kontroli jest wysoka skuteczność. Potwierdzeniem tej teorii może sołtys wsi Rytel, który pomimo braku sił i środków był w stanie gotowości do reago- wania na zagrożenia.

Ostatnim, a zarazem chyba decydującym, czynnikiem psychologicznym zacho- wań w sytuacji ekstremalnej jest temperament. Jednostki wykazujące się pewnego rodzaju przebojowością, kreatywnością mają naturalną zdolność do szybkiego re- agowania na bodźce zewnętrzne, są o wiele bardziej spostrzegawcze. Ich percepcja pozwala na „dalekie patrzenie”, tzn. widzą zagrożenia spowodowane nawet małym bodźcem zewnętrznym. Człowiek jako jednostka w swojej naturze ma przekonanie o konieczności unikania ryzyka, niechętnie godzi się na zbędne narażanie swojego bezpieczeństwa. Z drugiej strony społeczeństwo często dzieli się na asekurantów oraz ryzykantów. Ryzykant ciągle pokonuje kolejne bariery, stara się zdobyć wiedzę na temat siebie – tego, jak jego organizm zachowa się w sytuacji skrajnego stresu. Brak tej potrzeby wiedzy jest ściśle związany z pogodzeniem się z przyszłym niekon- trolowaniem ryzyka. Taki styl zachowania jest właściwy dla osób ostrożnych i nieszu- kających wrażeń. Oczywiście niezależnie od interpretacji zagrożeń w podsumowaniu tej części rozważań można zauważyć, że awersja do narażania własnego bezpieczeń- stwa i poszukiwania mocnych bodźców sprzyja przecenianiu ryzyka.

Niniejszy artykuł powinien stanowić przyczynek do dalszych badań i uogólnień dotyczących kwestii czynników (jak przynależność do określonej grupy społecznej czy stopień zamożności) wpływających na postrzeganie zagrożeń i reakcje wobec nich.

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

203

2.1. Interpretacja zagrożeń i katastrof

Założeniem roboczym było uznanie ludzi za całkowicie nieprzygotowanych i bez- bronnych wobec dotykających ich nieszczęśliwych wydarzeń. Obawiają się oni kosz- tów, strat, utraty zdrowia, jakie w związku z zagrożeniem mogą wystąpić. Brak im wiary w to, że istnieją metody (instrumenty) do niwelowania szkód czy skutków za- grożeń. Jednocześnie jednak powszechny jest brak umiejętności dostrzeżenia niebez- pieczeństw tam, gdzie one rzeczywiście występują, co może wynikać z przekonania większości z nas, że np. huragany, o sile znanej chociażby ze Stanów Zjednoczonych, są bardzo odległe. Tymczasem rzeczywistość przekonuje, że znalezienie się w zasięgu niebezpieczeństwa może być jedynie kwestią czasu.

Literatura badająca psychologiczne aspekty katastrof i zagrożeń wyróżnia dwa rodzaje analizy. Pierwszy eksponuje konsekwencje zagrożeń, natomiast drugi to, co następuje po katastrofie. Dla potrzeb niniejszego artykułu będziemy odwoływać się do obu z nich. Według P. Gasparskiego „katastrofa jest to nagłe, silne zdarzenie, poważnie obciążające możliwości adaptacyjne ulegających mu ludzi”9. W kontek- ście powyższego stwierdzenia poddanie się uczuciu lęku wywołuje w organizmie niezwykle silne reakcje, które mogą powodować zupełną bezradność. Dla wielu ba- daczy zagrożenie to nic innego, jak wzrost prawdopodobieństwa pogorszenia się do- tychczasowej sytuacji człowieka; to właśnie obraz fizycznej utraty życia, kalectwa, choroby czy w wymiarze społecznym: możliwość stania się obiektem krytyki, ośmieszenia bądź kompromitacji. Są to sytuacje sygnalizujące możliwość utraty ja- kichś wartości.

Na podstawie ujęć teoretycznych można wysunąć wniosek, że zagrożenie jest to sytuacja, która z dużą dozą prawdopodobieństwa przyniesie jednostce stratę. Kata- strofa dotyka człowieka i uderza bezpośrednio w jego wartości podstawowe – życie oraz zdrowie.

2.1.1. Charakterystyka oraz skutki zagrożeń

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego zagrożenie to sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony, jak również ktoś, kto stwarza taką sytuację10. Oczywiście można podzielić kategorie zagrożeń według różnych kryteriów. W kontekście niniejszych rozważań najbardziej odpowiednim wydaje się katalog zagrożeń przedstawiony przez OBWE (wykres 1).

Wydarzenia krytyczne o zasięgu masowym, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, wybuch wulkanu, tajfun, wojna, udział w walce, zamachy terrorystyczne, masowe gwałty, obozy koncentracyjne, wypadki komunikacyjne, mają długotrwały i głęboko upośledzający wpływ na stan psychiczny wielu tysięcy ludzi. Stanowią potencjalny czynnik wystąpienia różnorodnych objawów psychopatologicznych wykraczających daleko poza zakres zwyczajnego ludzkiego cierpienia11. Im większe spustoszenie

———————

9P. Gasparski, Psychologiczne wyznaczniki…, s. 25.

10https://sjp.pwn.pl/sjp/zagrozenie;2542384.html (dostęp: 30.10.2017).

11Medycyna ratunkowa i katastrof, red. A. Zawadzki, Warszawa 2011, s. 62.

204

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

czyni katastrofa w życiu człowieka, tym poważniejsze są jego reakcje emocjonalne oraz fizjologiczne. Medycyna zajmująca się tym zjawiskiem, nazywana często psychologią katastrof, jest wykorzystywana przy przewidywaniu, minimalizacji i usuwaniu ich skutków.

Wykres 1. Katalog zagrożeń według klasyfikacji OBWE

Graph1. Catalogue of threats according to OBWE Classification

Źródło: opracowanie własne

2.1.2. Profilaktyka działania psychologicznego

Sprawne państwo nie może istnieć bez wykształconego i przygotowanego społe- czeństwa. Najlepszą metodą, aby osiągnąć taki stan, jest profilaktyka. Działania związane z przygotowaniem ludzi do wydarzeń o charakterze kataklizmu (zagroże- nia), z definicji niedających się kontrolować, nieprzewidywalnych, zmuszają każde- go do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych. Dzięki coraz większej świadomo- ści obywateli i zaangażowaniu środowisk naukowych wypracowywanych jest coraz więcej metod profilaktycznych oraz tworzy się odpowiednie systemy zarządzania bezpieczeństwem. Ważnym aspektem jest informowanie oraz stosowanie się do za- lecanych zachowań w sytuacji wzrostu ryzyka lub podczas katastrofy. Społeczność lokalna powinna być informowana oraz edukowana w zakresie:

rodzajów i znaczenia komunikatów ostrzegawczych,

czynności, jakie należy podjąć po ich usłyszeniu,

najważniejszych zasad postępowania w trakcie akcji ratowniczej.

Przy zachowaniu odpowiedniej profilaktyki szczególnie istotną rolę odgrywa ton i język, jaki jest stosowany w komunikatach. Niewłaściwie sformułowane komuni- katy sprzyjają powstawaniu paniki lub innych zachowań negatywnie wpływających na bezpieczeństwo. Zdaniem P. Gasparskiego powinien być to język zrozumiały dla wszystkich odbiorców, nietechniczny, zwięzły, konkretny i wiarygodny. Komunikaty muszą nieść jasny przekaz o tym, co się wydarzyło lub jakie mogą być skutki wy- stąpienia takiego zagrożenia. Ponadto muszą zawierać informacje, kto jest narażony oraz kto wymaga ochrony szczególnej (np. małe dzieci, mieszkańcy określonego re- jonu). Ważne, by w momencie przekazywania komunikatu służby posiadały zestaw procedur i wskazówek, jak własnymi siłami zapobiegać przewidywanym skutkom, w tym jakie działania podjąć w zaistniałej sytuacji. Zdarzają się przypadki, że dla

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

205

uniknięcia dużych strat niezbędna jest ewakuacji ludności. Tego rodzaju komunikaty należy podawać w pierwszej kolejności, w tym o sposobie jej przeprowadzenia, kie- runku i terminie, w jakim należy opuścić zagrożony teren. Takie działanie w dużym stopniu zmniejsza poczucie bezradności, paniki i niepewności ludzi zagrożonych, sprzyja natomiast ich mobilizacji, racjonalnym działaniom i aktywnemu przeciwsta- wianiu się niebezpieczeństwu. Godną uwagi propozycją jest zachęcanie poszczegól- nych rodzin mieszkających w rejonach dotkniętych prognozowanym zagrożeniem do opracowywania własnych planów działania w czasie klęski. Ich tworzenie spowoduje potrzebę poznania miejscowych źródeł zagrożeń, jak również lokalnej sieci pomocy, m.in. poprzez zaznajomienie wszystkich członków rodziny ze spisami telefonów in- terwencyjnych, adresami schronień tymczasowych, usytuowanie centrów koordynacji działań ratowniczych czy biur informacji o ofiarach. Wszystkie takie działania poma- gają także w dobrym współdziałaniu poszkodowanych ze służbami ratowniczymi.

Do działań zapobiegających skutkom katastrof zaliczyć należy oczywiście też szkolenie ratowników oraz innych osób (np. psychologów, lekarzy) nie tylko w dzie- dzinie umiejętności technicznych i organizacyjnych, ale również podstaw pomocy psychologicznej. Ważna jest także ich wiedza o fazach reakcji ofiar na katastrofę:

1.Faza katastrofy – osoby mogą reagować paniką lub odrętwieniem emocjonal-

nym, zachowują się biernie, apatycznie lub wykazują aktywność chaotyczną

ibezcelową;

2.Faza inwentaryzacji – następuje po kulminacji zdarzenia, ofiary podejmują ak- tywne działania samoratownicze, oceniają straty, poszukują innych ocalonych

iofiar;

3.Faza ratownictwa – służby ratownictwa zaczynają działania i zadaniem ocalo- nych jest podporządkowanie się im i współpraca z nimi (ważne, żeby ratownicy byli łatwo rozpoznawalni);

4.Faza naprawcza – ocaleni zwracają się często przeciw ratującym i pomagają- cym12.

Z punktu widzenia artykułu należy szczególnie wziąć pod uwagę 2. fazę. Jest ona niezmiernie ważna.

3. Badania

Poniższy rozdział opisuje metody, jakie w czasie trzech miesięcy zostały wykorzy- stane do przeprowadzenia badania, które miało wykazać poziom gotowości do podję- cia działań ratunkowych i prewencyjnych w regionie powiatu słupskiego. Badanie by- ło anonimowe, co wyraźnie ułatwiło zmobilizowanie respondentów do szczerego wyrażenia swoich poglądów i odczuć.

Dociekania naukowe, jak zresztą każdy proces społeczny, obejmują ciąg czynności ukierunkowanych na osiągnięcie pewnego celu. Głównym celem badawczym była

———————

12http://ratownictwokataklizmowe.pl/o-akademii (dostęp: 30.10.2017).

206

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

w tym wypadku odpowiedź na podstawowe pytanie, która brzmiało: „Czy czynniki i uwarunkowania psychologiczne mają wpływ na postrzeganie sytuacji kryzyso- wej?”. Na potrzeby artykułu przeprowadzone zostały badania statystyczno- -diagnostyczne i systemowo-prognostyczne, a także wykorzystano metody sondażu diagnostycznego. Wyniki uzyskano po wielokrotnym przeanalizowaniu i sprawdze- niu materiału źródłowego.

3.1. Metodyka badań

W badaniach nad czynnikami, które powodują zaangażowanie ludności w działa- nia ratunkowe, została wykorzystana technika ankiety, w której wzięło udział 105 osób z powiatu słupskiego obu płci, w różnym wieku, o różnym wykształceniu i znajdujących się w różnej sytuacji materialnej. Kwestionariusz zawierał 10 pytań, dzięki którym zostały zebrane informacje na temat psychologicznych determinantów, decydujących o podejmowaniu przez ludność cywilną działań ratowniczych w sytuacji kryzysowej. Poniższy podrozdział prezentuje wyniki badań, które stały się podstawą do weryfikacji słuszności przyjętych założeń. Zostały one przedstawione w formie zbiorczych tabel oraz wykresów.

3.2. Wyniki badań

Pierwsze pytanie dotyczyło płci – większą część, 60% badanych, stanowili mężczyźni, natomiast 40% badanych to kobiety (wykres 2).

Płeć badanych

40%

 

kobiety

 

 

mężczyźni

60%

Wykres 2. Podział badanych ze względu na płeć

Graph 2. Distribution of the respondents in terms of gender

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

207

Największa część badanych była w wieku produkcyjnym od 26 do 60 lat, co stanowiło 83% respondentów, 10% osób było w wieku 18–25 lat i tylko 7% to osoby powyżej 61. roku życia (wykres 2).

Wiek

7%

10%

43% 40%

18–25

26–40

41-60

61 i więcej

Wykres 3. Podział badanych ze względu na wiek

Graph 3. Distribution of the respondents in terms of age

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

W badaniu 48% ankietowanych miało wykształcenie średnie, 24% stanowiły osoby o wyższym wykształceniu, 22% to osoby z wykształceniem zawodowym oraz 6% – z podstawowym (wykres 4).

Wykształcenie

6%

24%

podstawowe

22%

48%

zawodowe

średnie

wyższe

Wykres 4. Podział badanych ze względu na wykształcenie

Graph 4. Distribution of the respondents in terms of education

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Kolejnym badanym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie ludzi w działa- nia ratunkowe była sytuacja materialna. Według 47% badanych wystarcza im środ- ków na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, a 42% zaspokaja większość potrzeb. Tylko 3% może sobie pozwolić na zaspokojenie wszystkich potrzeb, nato-

208

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

miast 2% nie wystarcza nawet na podstawowe funkcjonowanie; 6% badanych nie określiło swojej sytuacji materialnej – nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi (wykres 5).

 

 

Sytuacja materialna

 

6%

 

 

2%

 

3%

 

wystarcza na zaspokojenie

 

 

 

 

wszystkich potrzeb rodziny

 

 

 

 

wystarcza na zaspokojenie

 

 

 

 

 

 

 

 

większości potrzeb rodziny

 

42%

 

wystarcza na zaspokojenie

 

 

 

 

podstawowych potrzeb rodziny

47%

 

nie wystarcza na zaspokojenie

 

 

potrzeb rodziny

 

 

 

 

brak odpowiedzi

 

 

Wykres 5. Podział badanych ze względu na sytuację materialną

Graph 5. Distribution of the respondents in terms of material situation

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Kolejnym badanym czynnikiem determinującym do podjęcia „samoobrony” był temperament: 36% badanych określiło siebie jako perfekcyjnych melancholików; 27% to dusze towarzystwa, czyli sangwinicy; 24% uznało siebie za energicznych cholery- ków; 13% to spokojni flegmatycy (wykres 6).

 

Temperament

13%

 

 

 

 

24%

 

 

 

 

 

energiczny choleryk

 

 

 

 

 

 

perfekcyjny melancholik

 

 

 

27%

 

 

towarzyski sangwinik

 

 

 

 

 

36%

 

spokojny flegmatyk

 

 

 

 

 

Wykres 6. Podział badanych ze względu na temperament

Graph 6. Distribution of the respondents in terms of temperament

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Każdy z nas inaczej rozumie bezpieczeństwo i zagrożenie. Najwięcej spośród badanych (41%) zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie, mimo świadomości zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji na świecie; 24% określiło, że czuje się bezpiecznie; 22% stwierdziło, że nie ma zdania i nie potrafi określić swojego poczucia bezpieczeństwa; 11% oświadczyło, że nie czuje się bezpiecznie, a 2% wstrzymało się od odpowiedzi (wykres 7).

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 7. Poziom poczucia bezpieczeństwa

Graph 7. Level of feeling of safety

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Alicja Keplinger w swoim artykule na temat psychologicznych aspektów postrze- gania zagrożeń bezpieczeństwa narodowego dokonała ich kategoryzacji, która stała się podstawą zadanych ankietowanym pytań dotyczących tych niebezpieczeństw, których obawiają się najbardziej13. Ponad połowa (52%) wskazała, że najbardziej obawia się katastrof naturalnych, takich jak powódź, wichura, trzęsienie ziemi; 16% bało się dzia- łań terrorystycznych; 15% wyraziło obawy przed patologiami społecznymi, takimi jak bezrobocie czy bezprawie; 8% stanowiły osoby obawiające się działań typowo wojen- nych, natomiast znikome 3% – zagrożeń gospodarczych; 6% respondentów uchyliło się od odpowiedzi na to pytanie (wykres 8).

Której kategorii zagrożeń obawiasz się najbardziej?

6%

 

 

 

16%

 

 

katastrofy naturalne

 

 

 

patologie społeczne

 

 

 

3%

 

 

działania wojenne

 

 

52%

 

zagrożenia gospodarcze

 

 

 

 

8%

 

działania terrorystyczne

 

 

 

 

 

 

brak odpowiedzi

15%

 

 

 

 

 

 

Wykres 8. Postrzeganie kategorii zagrożeń przez respondentów

Graph 8. Respondents feelings about threats

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

———————

13A. Keplinger, Psychologiczne aspekty spostrzegania zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2008, nr 3079, Socjologia XLIV, s. 183.

210

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

Większość (60%) zapytanych o swoje zachowanie podczas skrajnego zagrożenia odpowiedziała, że rodzina jest dla niej najważniejsza i skupiłaby się na niej; 16% osób nie wiedziało, jak by się zachowało, natomiast 18% myślałoby wyłącznie o sobie, ra- towałoby siebie; tylko 6% badanych pomyślałoby o innych (wykres 9).

W Słupsku następuje powódź/trzęsienie ziemi/katastrofa ekologiczna.

Co robisz?

16% 18%

6%

60%

Wykres 9. Reakcja na zagrożenie Graph 9. Response to the threat

ratuję siebie

rodzina jest dla mnie najważniejsza

rodzina jest dla mnie najważniejsza, ale jeśli uda mi się pomóc, pomagam potrzebującym

nie wiem, co zrobię

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Następne pytanie – trudne ale jakże ważne – dotyczyło pomocy drugiej osobie na- wet w obliczu zagrożenia własnego bezpieczeństwa. Największy procent badanych udzielił odpowiedzi „nie wiem” – 47%; 38% nie naraziłoby swojego bezpieczeń- stwa; 12% chciałoby pomóc, ale wahałoby się, a tylko 3% bez wahania pomogłoby drugiej osobie nawet w obliczu zagrożenia swojego bezpieczeństwa (wykres 10).

Czy będąc świadomym zagrożenia wynikającego z udzielenia pomocy osobie trzeciej (tzw. samoratowanie), pomógłbyś jej, nawet gdyby było zagrożone Twoje bezpieczeństwo?

3%

12%

tak, bez wahania

tak, ale wahałbym się

47%

nie

38%

 

nie wiem

 

Wykres 10. Udzielenie pomocy w obliczu zagrożenia

Graph.10. Giving help in the face of danger

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

211

W trakcie badań zwrócono również uwagę na profilaktykę bezpieczeństwa. Pyta- nia o „samoobronę” wykazały, że społeczeństwo posiada bardzo małą wiedzę na temat dbania o bezpieczeństwo w stanach różnych zagrożeń (wykres 11).

Załóżmy, że w powiecie słupskim zostaną zorganizowane bezpłatne kursy

i szkolenia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa

i tzw. samoratownictwa. Czy byłbyś zainteresowany/zainteresowana

udziałem w takich warsztatach?

14% 13%

19%

bardzo

tak

nie wiem

54%

nie

Wykres 11. Chęć uczestniczenia w szkoleniach z bezpieczeństwa

Graph 11. Willingness to participate in safety training

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Badani zapytani, czy chcieliby wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach w tej dziedzinie, wykazali zainteresowanie – aż 54% chciałoby skorzystać z takiej możli- wości; 13% wyraziło duże zainteresowanie wzięciem udziału w warsztatach na te- mat bezpieczeństwa; 19% nie wiedziało, czy skorzystałoby z takiej oferty. Tylko 14% respondentów nie było zainteresowanych takimi szkoleniami.

3.3. Gotowość do reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa personalnego

W teorii bezpieczeństwa podkreśla się, że bezpieczeństwo stanowi jedną z podsta- wowych potrzeb podmiotów społecznych, jest określonym stanem i procesem spo- łecznym, który umożliwia swobodny rozwój podmiotowi bezpieczeństwa. Poniższa analiza ukierunkowuje badania na bezpieczeństwo personalne14. Badanie miało na ce- lu sprawdzenie:

Czego bardziej obawiają się mężczyźni, a czego kobiety?

Jakich kategorii zagrożeń obawiamy się w różnym wieku?

Czy wyższe wykształcenie determinuje większą chęć udzielenia pomocy in- nym?

Jak sytuacja materialna wpływa na chęć udzielenia pomocy innym również

w obliczu zagrożenia własnego bezpieczeństwa?

———————

14Bezpieczeństwo personalne zajmuje się obroną człowieka jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemili- tarnymi.

212

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

Czy temperament rzeczywiście wpływa na chęć pomocy?

Jaki rodzaj temperamentu u człowieka powoduje wyższe poczucie bezpie- czeństwa?

Która kategoria wiekowa jest najbardziej skłonna do uczestnictwa w bezpłat- nych warsztatach z zakresu bezpieczeństwa?

Analizując dane, można stwierdzić, że zdecydowana większość mężczyzn nie czu- ła się zagrożona (81%), a ponad połowa była świadoma zagrożeń płynących z otacza- jącego ich świata. Poczucie bezpieczeństwa u kobiet jest o wiele mniejsze – tylko 40% kobiet czuje się bezpiecznie, 36% nie ma zdania na ten temat. Wyniki wyraźnie wska- zują, że kobiety czuły się mniej bezpiecznie od mężczyzn (tabela 1).

Tabela 1

Korelacje płci badanych osób w odniesieniu do poczucia bezpieczeństwa Table 1

Gender correlation of examined persons, about sense of security

Czy czujesz się bezpiecznie?

Kobiety

Mężczyźni

Wszyscy

 

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Tak

7

16

18

29

25

24

 

 

 

 

 

 

 

Tak, ale jestem świadomy/-a zagrożeń

10

24

33

52

43

41

 

 

 

 

 

 

 

Nie mam zdania

15

36

8

13

23

22

 

 

 

 

 

 

 

Nie

8

19

4

6

12

11

 

 

 

 

 

 

 

Brak odpowiedzi

2

5

0

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Razem

42

100

63

100

105

100

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Jak wynika z tabeli nr 2, kobiety i mężczyźni obawiali się podobnych zagrożeń. Różnice zawierały się w małym przedziale procentowym: więcej mężczyzn obawia- ło się działań terrorystycznych, 5% więcej mężczyzn wskazało na działania wojenne.

 

 

 

 

 

 

Tabela 2

Procentowy rejestr zagrożeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2

Percentage threats registry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Której kategorii zagrożeń obawiasz

Kobiety

Mężczyźni

Wszyscy

się najbardziej?

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Katastrofy naturalne

22

51

33

52

55

52

Patologie społeczne

7

17

9

14

16

15

Działania wojenne

2

5

6

10

8

8

Gospodarka

2

5

1

2

3

3

Działania terrorystyczne

7

17

10

16

17

16

Brak odpowiedzi

2

5

4

6

6

6

Razem

42

100

63

100

105

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

213

Następne zestawienie dotyczy wieku, który został skorelowany z kategoriami za- grożeń. Najmłodsza grupa badanych, w wieku 18–25 lat, najbardziej obawiała się za- grożeń wynikających z patologii społecznych, takich jak bezrobocie. Największa gru- pa osób – w wieku od 26 do 60 lat – niepokoiła się katastrofami naturalnymi. Natomiast najstarsza grupa wiekowa (61 i więcej lat) odczuwała strach przed działa- niami wojennymi. Wszystkie grupy wiekowe w podobnym stopniu obawiały się dzia- łań terrorystycznych (tabela 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela3

 

Korelacja wieku i obaw wobec zagrożeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3

 

Correlation of age in threats category

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Której kategorii

18–25 lat

26–40 lat

41–60 lat

61 i więcej lat

Wszyscy

zagrożeń obawiasz się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najbardziej?

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofy naturalne

2

20

23

55

28

62

2

29

55

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologie społeczne

7

60

3

7

6

13

0

0

16

 

15

Działania wojenne

0

0

0

0

3

7

5

71

8

 

8

Gospodarka

0

0

2

5

1

2

0

0

3

 

3

Działania terrorystyczne

2

20

11

26

4

9

0

0

17

 

16

Brak odpowiedzi

0

0

3

7

3

7

0

0

6

 

6

Razem

11

100

42

100

45

100

7

100

105

 

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Analizie poddano również zależność między chęcią udzielenia pomocy innym a poziomem wykształcenia respondentów. Wynik był nieco zaskakujący, bo okazało się, że wraz z osiąganiem kolejnych szczebli wykształcenia nie zwiększa się chęć po- mocy innym (tabela 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4

Korelacja poziomu wykształcenia do chęci udzielenia pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4

Education level correlation in terms of willingness to give help

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Słupsku następuje powódź/

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

 

Ogółem

trzęsienie ziemi/ katastrofa

Liczba

 

Liczba

 

Liczba

 

Liczba

 

 

Liczba

 

ekologiczna. Co robisz?

%

%

%

%

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratuję siebie

0

0

2

10

7

16

8

23

 

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratuję siebie i rodzinę

3

50

11

55

22

48

20

59

 

56

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina jest dla mnie

0

0

2

10

3

7

0

0

 

5

6

najważniejsza,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale w miarę możliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomagam potrzebującym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wiem, co zrobię

3

50

5

25

13

29

6

18

 

27

16

Razem

6

100

20

100

45

100

34

100

 

105

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

214

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

Okazało się, że osoby lepiej wykształcone bardziej koncentrują się na sobie, niż innych, czasem nawet nie są skłonne uratować najbliższych. Najbardziej empatyczne i skore do pomocy okazały się osoby z wykształceniem średnim i zawodowym. Re- spondenci z wykształceniem podstawowym, choć stanowili grupę niewielką pod względem liczebności, byli najbardziej niezdecydowani co do własnego zachowania w sytuacji zagrożenia.

Ważną częścią badań była korelacja między sytuacją materialną i skłonnością do udzielenia ewentualnej pomocy w obliczu zagrożenia własnego bezpieczeństwa. Wszyscy ankietowani o złej sytuacji materialnej – którym nie wystarcza na podsta- wowe potrzeby rodziny – stwierdzili, że pomogliby drugiej osobie, nawet w obliczu zagrożenia własnego bezpieczeństwa. Osoby o najwyższym statusie materialnym nie wiedziały, jak by się zachowały bądź nie pomogłyby drugiemu człowiekowi w obliczu zagrożenia. Respondenci, których rodzinom wystarcza na większość potrzeb, w 16% pomogliby, z czego 11% wahałoby się, natomiast 43% należących do tej grupy nie udzieliłoby pomocy, podczas gdy 41% nie wiedziałoby jak postąpić. Osoby, których dochody gwarantują zaspokojenie podstawowych potrzeb, w 14% pomogłyby w sytu- acji zagrożenia, z czego 2% bez wahania, natomiast połowa (50%) nie wiedziała, jak się by się zachowała. Można na tej podstawie sformułować wniosek, że wraz z popra- wą sytuacji materialnej rosną obawy, a czasami niechęć do niesienia pomocy drugie- mu człowiekowi, gdyby miało się z tym wiązać zagrożenie własnego bezpieczeństwa (tabela 5).

Tabela 5

Korelacja sytuacji materialnej do chęci udzielenia pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5

Correlation of material situation in terms of willingness to give help

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy pomógłbyś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drugiej osobie,

naWystarcza

zaspokojenie potrzebwszystkich

naWystarcza zaspokojenie

potrzebwiększości

naWystarcza zaspokojenie

podstawowych potrzeb

wystarczaNiena zaspokojenie

podstawowych potrzeb

 

odpowiedziBrak

 

Ogółem

nawet w obliczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zagrożenia wła-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snego bezpieczeń-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stwa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba

%

Liczba

 

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak, bez wahania

0

0

2

 

5

1

2

0

0

0

0

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak, ale

0

0

5

 

11

6

12

2

100

0

0

13

12

wahałbym się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie

1

33

19

 

43

18

36

0

0

2

33

40

38

Nie wiem

2

67

18

 

41

25

50

0

0

4

67

49

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

3

100

44

 

100

50

100

2

100

6

100

105

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

215

Następnym czynnikiem, który podlegał sprawdzeniu, był temperament i to, jak bardzo charakter wpływa na chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Energicz- ny choleryk, czyli urodzony szef: władczy, który nie może usiedzieć w miejscu, musi działać, ale jest porywczy, niewyrozumiały i niecierpliwy. Podporządkowuje sobie in- nych, łatwo ulega gwałtownym emocjom; jest osobą, która przede wszystkim ratuje siebie i rodzinę oraz jako jeden z nielicznych chce nieść pomoc innym ludziom. Per- fekcyjny melancholik to idealista: uczuciowy, wrażliwy, dokładny, poważny. Jego „wzloty” są najwyższe, a „dołki” najniższe. Ma głębokie wnętrze, a z drugiej strony skłonny jest do depresji, nadmiernie wymagający, narzekający – najbardziej dba o ra- towanie siebie i rodziny, a 29% ankietowanych z tej grupy nie wiedziało, co by zrobiło w takiej sytuacji. Towarzyski sangwinik – dusza towarzystwa: wesoły, pogodny, towa- rzyski, gadatliwy, ale przy tym niezorganizowany i zapominalski. Jest charyzmatyczny i łatwo przekonuje innych, używając swego czaru. Mówi szybko, żywo, śmieje się. Ludzie obdarzeni takim rodzajem charakteru aż w 50% ratowaliby siebie; tylko 36% ratowałoby rodzinę, 14% nie potrafiło określić, co by zrobiło. Natomiast spokojny flegmatyk to „ambasador pokoju”: jest powolny, zrównoważony, najbardziej elastycz- ny. Za wszelką cenę unika konfliktów. Nie śpieszy się, obserwuje otoczenie. Odkłada jednak sprawy na później, powoduje bałagan. To grupa najbardziej niezdecydowanych osób wśród badanych, aż 50% nie wiedziało, jak by się zachowało. Reszta głosów roz- łożyła się pomiędzy ratowaniem siebie (14%) a ratowaniem również rodziny (36%).

Wyniki ankiety potwierdziły tezę, że charakter bardzo wpływa na zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi (tabela 6).

Tabela 6

Wpływ temperamentu na chęć udzielenia pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6

Influence of temperament on willingness to give help

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Słupsku ma miejsce

Energiczny

Perfekcyjny

Towarzyski

Spokojny

Ogółem

powódź/trzęsienie

choleryk

melancholik

sangwinik

flegmatyk

ziemi/katastrofa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekologiczna. Co robisz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

 

%

Liczba

%

 

 

 

 

 

 

 

Ratuję siebie

0

0

1

3

14

50

2

 

14

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratuję siebie i rodzinę

16

64

25

65

10

36

5

 

36

56

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina jest dla mnie

4

16

1

3

0

0

0

 

0

5

6

najważniejsza, ale w miarę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

możliwości pomagam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrzebującym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wiem, co zrobię

5

20

11

29

4

14

7

 

50

27

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

25

100

38

100

28

100

14

 

100

105

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

216

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

Następnym aspektem, który został poddany badaniu, był rodzaj temperamentu człowieka, ale w stosunku do poczucia bezpieczeństwa. Na podstawie danych zawar- tych w tabeli nr 7 można stwierdzić, że osoby o charakterze energicznego choleryka czują się najbezpieczniej, bo aż w 96%, z czego w 48% są świadome zagrożeń ota- czającego ich świata. Podobnie jest w przypadku sangwiników, którzy w 79% mają wysokie poczucie bezpieczeństwa a w 43% są świadomi zagrożeń, 21% badanych sangwiników nie ma zdania na temat poczucia własnego bezpieczeństwa. Spokojni flegmatycy są kolejni w rankingu wysokości poczucia bezpieczeństwa – 50% z nich deklaruje takie postrzeganie rzeczywistości. Najbardziej niepewni swojego bezpie- czeństwa są perfekcyjni melancholicy. Aż 40% stwierdziło, że nie czuje się bez- piecznie, 29% nie ma zdania, a 40% deklaruje świadomość zagrożeń, jakie przynosi współczesny świat.

Tabela 7

Wpływ temperamentu na poczucie bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7

Influence of temperament in a sense of security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy czujesz się bezpiecznie?

Energiczny

Perfekcyjny

Towarzyski

Spokojny

Ogółem

 

choleryk

melancholik

sangwinik

flegmatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuję się bezpiecznie

12

48

0

0

10

36

3

21

25

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuję się bezpiecznie, ale

12

48

15

40

12

43

4

29

43

41

jestem świadomy zagrożeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie mam zdania

1

4

11

29

6

21

5

36

23

22

Nie czuję się bezpiecznie

0

0

10

26

0

0

2

14

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak odpowiedzi

0

0

2

5

0

0

0

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

25

100

38

100

28

100

14

100

105

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Ostatnie pytanie dotyczyło profilaktyki i bezpłatnych kursów z zakresu bezpieczeń- stwa w kontekście skorzystania z takiej oferty, w tym która kategoria wiekowa byłaby najbardziej chętna na warsztaty szkoleniowe. Analiza danych zestawionych w tabeli nr 8 pozwala wysnuć wniosek, że najbardziej zainteresowani kursami z zakresu bezpie- czeństwa byli respondenci należący do najmłodszej i najstarszej grupy wiekowej.

4. Podsumowanie i wnioski

Społeczna percepcja bezpieczeństwa jest ważnym i nowym kierunkiem analizy w nauce. Powyższe analizy i im podobne podkreślają potrzebę prowadzenia takich ba- dań. Poszerzają one w dużej mierze perspektywę badawczą, przede wszystkim zwięk- szając katalog podmiotów mających wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa i reakcję w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Paradygmat badawczy musi zostać ukierun- kowany na społecznie rozumienie zjawisk w czasie i przestrzeni.

Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników…

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8

Zaangażowanie na rzecz profilaktyki „samoobrony” do wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 8

Involvement for prophylaxis of “self-rescuing” to age

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy byłbyś

18–25 lat

26–40 lat

41–60 lat

61 i więcej

Ogółem

zainteresowany/zainteresowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziałem w warsztatach z zakresu

Liczba

 

Liczba

 

Liczba

 

Liczba

 

Liczba

 

bezpieczeństwa i tzw. samoobrony?

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo

7

64

5

12

0

0

1

14

13

13

Tak

2

18

24

57

27

60

4

58

57

54

Nie wiem

2

18

8

19

9

20

1

14

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie

0

0

5

12

9

20

1

14

15

14

Razem

11

100

42

100

45

100

7

100

105

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów

Ostatnie kataklizmy wykazały, jak ważna jest samoobrona. Zachowanie osób po- szkodowanych może wynikać z psychologicznych następstw katastrofy i należy przewidywać, że część z nich może wykazywać postawę agresywną, obarczając od- powiedzialnością za to, co się stało, nie tylko naturę czy sprawców, ale także innych ludzi i instytucje. Poczucie żalu, gniewu i agresja mogą zostać wywołane przez złą in- formację, brak ostrzeżeń we właściwym czasie, niedotrzymanie obietnic dotyczących pomocy czy pogłoski o tym, że pomoc jest udzielana w sposób niesprawiedliwy. Ofia- rom łatwiej się pogodzić z myślą, że tragedia jest dziełem natury niż z tym, że można było jej zapobiec lub zmniejszyć jej skutki. Intensywność reakcji ocalonych może być tym większa, im bardziej zostało naruszone ich dotychczasowe życie. W stresie wy- wołanym kataklizmem działania irracjonalne są swoistą normą. Ratujący powinni być świadomi możliwości takich zachowań, aby nie brać wrogich reakcji ocalonych do siebie, nie traktować ich jako osobisty atak, lecz jako psychologiczne następstwo kata- strofy. Ocalonym, by zmniejszyć destrukcyjność ich zachowań, można np. dać stałe zajęcie przy organizowaniu pomocy, opiece nad poszkodowanymi itp.

Społeczna percepcja bezpieczeństwa, jako tworzona oddolnie, poza racjonalnością ekspercką, wskazuje na to, czego rzeczywiście boją się ludzie. Zagrożenia ze strony czynników niepaństwowych, katastrof ekologicznych, ryzyko modernizacyjne, proce- sy społeczne modyfikują sytuację bezpieczeństwa państw i ich społeczności. W naj- bliższej przyszłości problemem badawczym może się stać społeczna hierarchizacja zagrożeń, gdy niespodziewane zjawiska pogodowe będą coraz częstsze, społeczeń- stwo będzie wymagało rozwiązań systemowych, a dotychczasowa polityka społeczna nie będzie przynosiła efektów.

Niniejszy artykuł ma w swoim założeniu stanowić wstęp do refleksji nad ideą stworzenia narodowego programu szkolenia społeczeństwa z zakresu samoobrony. Badania wyraźnie ukazały istotę problemu natury ludzkiej – brak wiedzy i przeszkole- nia generuje strach oraz brak chęci pomocy innym. Niestety szybko zmieniające się środowisko naturalne może wywołać znaczną ewolucję w kontaktach interper-

218

Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska

sonalnych, na którą państwo musi być przygotowane. Promowanie i upowszechnianie wzorców bezpiecznego postępowania i racjonalnego działania może ograniczyć nega- tywne skutki katastrof, a przede wszystkim decydować o ocaleniu ludzkiego życia.

Bibliografia

Gasparski P., Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, Warszawa 2003.

Gasparski P., Atrybucyjne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, „Prze- gląd Psychologiczny” 2006, t. 49, nr 2.

Keplinger A., Psychologiczne aspekty spostrzegania zagrożeń bezpieczeństwa narodowe- go, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2008, nr 3079, Socjologia XLIV, s. 177–190.

Medycyna ratunkowa i katastrof, red. A. Zawadzki, Warszawa 2011.

https://sjp.pwn.pl/sjp/zagrozenie;2542384.html (dostęp: 30.10.2017).

http://ratownictwokataklizmowe.pl/o-akademii/ (dostęp: 30.10.2017).

www.newworldencyclopedia.org/entry/Fritz_Heide (dostęp: 30.10.2017).

Summary

Public safety is one of the most fundamental needs of people. Preventive training of citizens in the field of self-rescuing should be undertaken. Nowadays human security is exposed to many threats, so the government must prepare solutions to provide for the safety of its citizens. It is important to prepare citizens to help each other. In times of cri- sis every minute counts, so the public must be prepared to help prevent danger. This arti- cle is a synthesis of the research into human behaviours in self-rescuing and the mecha- nisms that occur in the human psyche during catastrophes. This article shows how important the contribution of society in rescue actions is. These actions can minimize the number of victims in any crisis.