Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

75

 

 

 

S T U D I A N A D B E Z P I E C Z E Ń S T W E M

 

Nr 5

ss. 75–89

2020

 

 

 

 

 

ISSN 2543–7321

 

Przyjęto:

05.07.2020

© Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku

Zaakceptowano:

05.07.2020

Oryginalna praca badawcza

 

DOI: 10.34858/SNB.1.2020.005

Aldona Kulikowska

Akademia Pomorska w Słupsku ORCID: 0000-0003-1124-832X e-mail: aldona.kulikowska@apsl.edu.pl

MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA

WYNIKIEM FINANSOWYM

PROFIT MULTIPLIERS AS A FINANCIAL RESULT

MANAGEMENT TOOL

Zarys treści: Artykuł przedstawia narzędzie rachunkowości zarządczej, służące zarządzaniu podstawowym ryzykiem działalności gospodarczej, tj. ryzykiem wyniku finansowego. Decy- zje menedżerskie, mające pozwalać na uzyskanie założonych celów, obarczone są niepewnoś- cią rezultatów. Rachunkowość zarządcza, która łączy funkcje zarządzania z funkcjami rezul- tatów, pozwala zarządzać ryzykiem działalności gospodarczej. Mnożniki zysku, jako jedno z jej narzędzi, badają wrażliwość wyniku finansowego na zmiany wartości jego komponentów. Pozwalają zarządzać, głównie na poziomie taktycznym, przychodami i kosztami w warunkach niepewności otoczenia, niwelując negatywne jej skutki wpływu na efektywność.

Słowa kluczowe: ryzyko wyniku finansowego, narzędzia rachunkowości zarządczej, mnożniki zysku

Key words: financial result risk, management accounting tools, profit multiplier

Wstęp

Procesy gospodarowania wymagają podejmowania decyzji, których celem jest osiągnięcie założonego efektu końcowego. Złożoność otoczenia, w którym wspo- mniane procesy są realizowane sprawia, że realizacja celu nie przebiega prostolinij- nie, a podmiot gospodarujący musi być przygotowany na zmiany w sposobie swo- jego działania. Zwłaszcza plany średnio- i długookresowe narażone są na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia odchyleń od pierwotnych założeń. Gospodaro- wanie wymaga więc właściwego przygotowania przy podejmowaniu decyzji, któ- re pozwoli ograniczyć rozbieżność pomiędzy planem a jego wykonaniem, pozwoli

76

Aldona Kulikowska

 

 

zareagować we właściwym czasie na zmianę warunków otoczenia. Narzędzia służące ograniczaniu ryzyka gospodarczego oferuje m.in. rachunkowość zarządcza, łącząca różne wymiary gospodarowania, a jednocześnie oferująca kwantyfikowalność opisy- wanych zjawisk.

Rachunkowość zarządcza jako system wspomagania procesów zarządzania

Rachunkowość zarządcza powstała w odpowiedzi na ograniczoność informacji przydatnych dla celów decyzyjnych, dostarczanych przez rachunek kosztów. Wzrost poziomu konkurencji rynkowej wraz z rozwojem gospodarek oraz rozwój procesów biznesowych wymusił na kadrze zarządzającej poszukiwania nowocześniejszych na- rzędzi optymalizacyjnych, odpowiadających nie tylko na pytanie: ile wynosi koszt wytworzenia danego wyrobu, ale także wskazujących strukturę tego kosztu, moż- liwości sterowania poziomem jego poszczególnych komponentów w powiązaniu z rozmiarami działalności gospodarczej i polityką cenową. Efektywność zyskała moż- liwość wielowariantowości jej osiągania. Na tę cechę rachunkowości zarządczej wska- zuje M. Dobija, określając jej cel jako „pogłębienie i rozszerzenie możliwości two- rzenia informacji ekonomicznej, racjonalizującej decyzje zarządzających”.1 Podobnie I. Sobańska, definiując ją jako „system rachunków służących odkrywaniu efektyw- nych obszarów podmiotu”2. Definicje powyższe wskazują, że za efektywność całko- witą odpowiadają poszczególne obszary biznesowe, które współistnieją na zasadzie uzupełniania się: straty z jednego obszaru mogą być kompensowane zyskami z inne- go obszaru, osiągnięcie efektywności tylko wybranych obszarów może być kluczowe dla wyników ogólnozakładowych dzięki wykorzystaniu trendów rynkowych czy też możliwości zarządzania strukturą generowanych przez niego kosztów. Analiza możli- wości wykorzystania poszczególnych obszarów biznesowych dla wspólnego celu, ja- kim jest wzrost wartości firmy, jest nadrzędnym zadaniem rachunkowości zarządczej. Zadania szczegółowe sprowadzają się do3:

▪▪ formułowania strategii biznesu;

▪▪ planowania i kontroli działalności; ▪▪ podejmowania decyzji;

▪▪ zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów; ▪▪ poprawy rezultatów i zwiększenia wartości.

Tak szeroki zakres zadań czyni z rachunkowości zarządczej cały system wspoma- gania procesów decyzyjnych. Jego przydatność w zarządzaniu jest pochodną spełnie- nia warunków takich, jak4:

1

2

3

4

G. Lew, E. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, Warsza- wa 2019, s. 19.

Ibidem, s. 19.

E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Warszawa 2018, s. 25.

G. Lew, E. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, Warsza- wa 2019, s. 25.

Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

77

 

 

1)analiza zależności celów operacyjnych i celu strategicznego;

2)zebranie i porównanie istotnych informacji o możliwych działaniach;

3)wskazanie krytycznych czynników warunkujących podjęcie decyzji, nadanie rang czynnikom;

4)wyznaczenie miar osiągnięcia celu;

5)aktywny udział w systematycznej analizie i zestawieniu możliwych efektów;

6)zaprojektowanie formuły raportu uwzględniającego przyjęte miary realizacji celu;

7)gromadzenie i przetwarzanie informacji kontrolnych; ustalenie zasad oblicza- nia odchyleń.

Efektywność narzędzi rachunkowości zarządczej uzależniona została przede wszystkim od jakości procesów informacyjnych, ich ukierunkowania problemowego oraz umiejętności pozyskiwania dzięki nim informacji istotnych. Właściwie zorga- nizowany przepływ informacji odpowiada za koordynację oraz integrację procesów zarządzania. „Współcześnie informacje są strategicznym czynnikiem powodzenia jednostki gospodarczej. Przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorstwa oraz przesą- dzają o racjonalności i efektywności jego gospodarowania”5. Informacja jest źród- łem wiedzy, na podstawie której podejmowane decyzje są trafne, tzn. integrują cele przedsiębiorstwa z możliwościami i ograniczeniami otoczenia zewnętrznego w taki sposób, by ograniczyć zjawisko rozbieżności pomiędzy założonymi a zrealizowany- mi efektami działań. Znaczenie informacji ekonomicznych dla celów zarządczych zostało podkreślone przez globalne zasady rachunkowości zarządczej6:

1)zasadę komunikacji – dopasowania informacji do problemu oraz użytkow- nika/jej odbiorcy informacji istotnych, czytelnych; określenie zakresu infor- macji;

2)zasadę istotności informacji – koncentrowanie działań na obszarach kluczo- wych dla podjęcia decyzji; informacje muszą: być umiejscowione w czasie

– rzeczywiste i przewidywane; funkcjonować w przestrzeni, tzn. przypisa- ne części organizacji lub grupom zewnętrznym/dostawcom, odbiorcom, sektorowi;

3)zasadę analizy oddziaływania na wartość – skonstruowanie możliwych wa- riantów decyzyjnych, ich prioretryzacja w zestawieniu ze strategią podmiotu;

4)zasadę rozsądnego zarządzania – odpowiedzialność biznesu za wpływ na: re- lacje wewnętrzne (zaufanie), wartość organizacji, społeczeństwo/otoczenie.

Z powyższych zasad wynika ogólna rola rachunkowości zarządczej: dostar- czania informacji, które pozwolą na przygotowanie podmiotu gospodarczego na zmienność warunków otoczenia, w którym funkcjonuje. Ze zmienności wywo- dzi się ryzyko niedotrzymania założonych celów. Jednakże „ryzyko prowadzi do sukcesów, gdy jest podejmowane z całą świadomością niepewności, gdy opiera się na

5

6

Nowak E., Strategiczna rachunkowość zarządcza, Warszawa 2008, s. 101 Ibidem, s. 597–601.

78

Aldona Kulikowska

 

 

wszechstronnych analizach szans i zagrożeń”7. Analizy te umożliwiają narzędzia ra- chunkowości zarządczej.

Zarządzanie ryzykiem działalności głównym obszarem zainteresowań rachunkowości zarządczej

Niepewność efektów podejmowanych decyzji oznacza, że ostateczny rezultat może odbiegać zarówno in plus, jak i in minus od celu. Im szersze spektrum moż- liwości potencjalnych wyników, tym wyższe ryzyko nieosiągnięcia efektu dokonań. Poziom ryzyka jest skutkiem niepewności. W literaturze przedmiotu ryzyko i nie- pewność są rozróżniane możliwością wyznaczenia wartości odchylenia od wartości oczekiwanej za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. Dla celów niniejszego opra- cowania przyjęto, że ryzyko to „odchylenie od spodziewanej wartości”8.

Zarządzanie ryzykiem to proces wieloetapowy, na który składają się: rozpoznanie potencjalnych zdarzeń o negatywnym wpływie na funkcjonowanie podmiotu wraz z oszacowaniem ich wpływu na wartości docelowe, przygotowanie narzędzi zapobie- gania, wczesnego reagowania oraz niwelowania skutków zrealizowania się ryzyka. Charakter wspomnianych zdarzeń, obszar biznesowy, którego mogą dotyczyć, będzie inny na poziomie strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym. Na każdym z nich będą występowały inne narzędzia zapobiegania ryzyku lub niwelowania jego wpły- wu. Niezależnie od zastosowanych w danych okolicznościach kryteriów, miary ryzy- ka ukierunkowane są na ekonomiczne rezultaty działań, jak np.: wynik operacyjny, wynik finansowy, wartość przedsiębiorstwa, wartość wybranych aktywów podmiotu. Z punktu widzenia ryzyka gospodarczego istotne jest ich badanie w kontekście9:

▪▪ zmienności, tj. odchyleń rezultatów od potencjalnej wartości docelowej; etapem wyjściowym jest badanie poziomu fluktuacji danych w przeszłości;

▪▪ bezpieczeństwa, tj. granicznych poziomów, których nieprzekroczenie zabezpie- cza przed procesami regresowymi w przedsiębiorstwie;

▪▪ wrażliwości, tj. zmienności ich poziomu efektywności w związku ze zmia- ną wartości innych czynników współzależnych; związana z wariantowością decyzji.

W dalszej części pracy uwaga zostanie skupiona na badaniu wrażliwości w ob- szarze biznesowym stanowiącym podstawę działalności gospodarczej, czyli części operacyjnej.

7W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, Warszawa 2001, s. 334.

8Ibidem, s. 334.

9E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Warszawa 2018, s. 334.

Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

79

 

 

Zastosowanie mnożników zysku w procesach decyzyjnych

Wynik finansowy jest podstawowym miernikiem efektów działalności gospodar- czej. Stanowi podstawę oceny zdolności dochodowej podmiotu, która z kolei jest wa- runkiem jego funkcjonowania w długim okresie. Perspektywiczne działanie musi być oparte na wynikach z powtarzalnego obszaru biznesowego, czyli działalności opera- cyjnej. Zjawiska gospodarcze jednorazowe, występujące doraźnie i nieregularnie, nie zagwarantują możliwości przetrwania podmiotu, bowiem jak ich charakter wskazuje, są trudne do przewidzenia zarówno w kontekście czasu wystąpienia, jak i ich siły. Z tych samych powodów nie stanowią podstawy budowania wartości podmiotu. Rolę poboczną w kreowaniu wartości pełni także obszar finansowy rachunku wyników. Przy braku wiarygodności obszaru operacyjnego, niemożliwe wręcz może się okazać pozyskanie kapitału zewnętrznego, ale także użyczenie środków własnych innemu podmiotowi. Z powyższych względów, największe zainteresowanie z punktu widze- nia zarządzania wynikami firm skierowane jest na obszar operacyjny.

Zarządzanie wynikiem finansowym oznacza zarządzanie wszystkimi jego kompo- nentami, tj. przychodami oraz kosztami. Zarządzanie kosztami skupia się „na analizie procesów ponoszenia kosztów, rozpoznania możliwości ich obniżenia oraz wzrostu efektywności wykorzystania zasobów”10. Zarządzanie przychodami sprowadza się do rozpoznania strategii konkurencji i budowania własnej pozycji konkurencyjnej na tyle silnej, by móc wpływać na ceny rynkowe.

W zależności od szczebla zarządzania, na którym są rozpatrywane, narzędzia za- rządzania kosztami oraz przychodami będą miały inny charakter oraz zakres wpływu na ich poziom. Będą przedstawiały inne możliwości reakcji na odchylenia od wartości zaplanowanych. Na poziomie strategicznym dokonuje się podstawowy wybór polityki kosztowo-przychodowej pomiędzy strategią rynkową a strategią kosztową. Podstawą tego wyboru jest obrana polityka kosztowa, która określa najbardziej ogólne, specy- ficzne czynniki kosztotwórcze. Koszty w długim okresie nazywane są „strategiczny- mi nośnikami kosztów i sprowadzają się do11:

▪▪ strukturalnych nośników kosztów – są pochodną struktury ekonomicznej przed- siębiorstwa, decydują o relacji kosztów stałych do kosztów zmiennych;

▪▪ wykonawczych nośników kosztów – są pochodną procesów operacyjnych i wpływają na zdolność reakcji na zmiany warunków gospodarowania w kontek- ście wpływu na poziom kosztów; o zakresie wykonawczych nośników kosztów będą decydowały koszty decyzyjne w poszczególnych przedziałach czasowych oraz koszty kontrolowane na danym poziomie organizacji; im bardziej struktura kosztów będzie współgrała ze strukturą organizacji, tym większa część kosztów na każdym jej poziomie będzie kontrolowana, tzn. menedżerowie odpowiedzial- ni na danym poziomie organizacji będą mieli wpływ na poziom generowanych tam kosztów.

10Ibidem.

11Por. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Warszawa 2018, s. 335–336.

80

Aldona Kulikowska

 

 

Strategiczny poziom kosztów, w powiązaniu ze strategią przychodów, może być opisany przez dwie podstawowe orientacje cenowo-kosztowe.

 

Tabela 1

Strategie cenowo-kosztowe

 

Table 1

Prices and costs strategies

 

 

Orientacja rynkowa

Orientacja kosztowa

 

 

▪▪ podmiot posiada wysoki udział kosztów sta-

▪▪ podmiot posiada niski udział kosztów stałych

łych w strukturze kosztów (wysoka DOL)

w strukturze kosztów

▪▪ relatywnie wyższa marża jednostkowa brutto

▪▪ większość kosztów ma charakter zmienny

w porównaniu do orientacji kosztowej

– szerszy zakres kontroli kosztów w porów-

▪▪ duża fluktuacja popytu

naniu z orientacją rynkową

▪▪ szeroki zakres ustalania ceny

▪▪ relatywnie niższa marża jednostkowa brutto

▪▪ uwaga skierowana na przychody

w porównaniu do orientacji rynkowej

▪▪ istotne mierniki oceny działalności: wielkość

▪▪ względnie stabilny popyt

i struktura sprzedaży, polityka cenowa

▪▪ niski zakres marży brutto i ustalania ceny

 

▪▪ uwaga skierowana na koszty

Źródło: opracowanie własne na podstawie/Source: own study based on: S. Sojak, Rachunko- wość zarządcza, s. 403–406.

Czynnikiem spajającym strategię kosztów oraz strategię przychodów jest ogólny docelowy poziom rentowności. Na strategicznym poziomie zarządzania wszystkie pozycje kosztowe oraz przychodowe mają charakter decyzyjny oraz istotny – w dłu- gim czasie każda z pozycji może ulec zmianie, jednak waga tych decyzji jest widocz- na na poziomie taktycznym oraz operacyjnym, gdzie coraz więcej kosztów i decyzji cenowych ma charakter zapadłych oraz niekontrolowanych. W efekcie przyjętej stra- tegii nadawana jest waga polityce kosztów oraz polityce przychodów, co implikuje zestaw narzędzi dostępnych w zarządzaniu taktycznym oraz operacyjnym. Przewaga orientacji rynkowej oznacza skupienie uwagi na aktywnej polityce cenowej: struktu- ryzowaniu ilości sprzedaży w uzależnieniu od poziomu ceny, znaczącej roli mene- dżerów sprzedaży oraz silnym związku ich wynagrodzeń z efektami sprzedaży, zarzą- dzaniu średnioważoną ceną sprzedawanych wyrobów. Przewaga orientacji kosztowej oznacza z kolei większe możliwości zarządzania kosztami, dlatego w przypadku jej wyboru im mniejszy odsetek kosztów zostaje określony jako zapadły na poziomie strategicznym, tym większe możliwości wpływu na koszty delegowane są na poziom taktyczny oraz operacyjny. Nie bez znaczenia pozostaje swoboda w kształtowaniu klasyfikacji kosztów dla celów zarządzania, zwłaszcza taktycznego. Przekroje pozio- me oraz pionowe, wynikające ze struktury procesu wytwarzania oraz struktury orga- nizacyjnej, powinny umożliwiać ocenę efektywności kosztowej zarówno produktów, jak i ośrodków odpowiedzialnych za ich produkcję lub dystrybucję.

Poziom taktyczny wprowadza uszczegółowienie zakresu polityki cenowej oraz kosztów istotnych i kontrolowanych w średnim czasie. Stanowi bezpośredni etap

Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

81

 

 

przygotowania działalności operacyjnej. W obszarze jego kompetencji odbywa się korekta pozycji kosztów i przychodów jako reakcja na odchylenia wykazane w bie- żącej działalności operacyjnej. Skuteczność poziomu taktycznego jest uzależniona od zarządczego podejścia do przychodów oraz kosztów. Od elastyczności polityki cenowej oraz marżowej. Od przekrojów klasyfikacyjnych kosztów. Od poziomu kosztów uznanych za istotne oraz nieistotne. Od zakresu możliwości kształtowania zmienności oraz poziomu kosztów istotnych. Przygotowując wytyczne dla poziomu operacyjnego, na poziomie taktycznym przede wszystkim jest określana wrażliwość wyniku operacyjnego na zmiany wartości kolejnych pozycji rachunku dochodów, rozpatrywane są możliwe warianty zmienności kosztów oraz przychodów, a także badany ich wpływ na wynik finansowy. Zarządzanie taktyczne przygotowuje poten- cjalne scenariusze reakcji na zmienność pozycji kosztowych oraz przychodowych w działaniu operacyjnym. Poziom operacyjny sprowadza się do najwierniejszego wy- konania planów bieżących, a stopniem ich wykonania są wykazywane odchylenia od założonych wyników.

Narzędziem, które umożliwia zarządzanie wynikiem finansowym, zarówno na po- ziomie operacyjnym, jak i efektywności na całej działalności gospodarczej, są mnoż- niki zysku. Pozwalają one:

▪▪ pozyskać informacje o charakterze: w jakim kierunku oraz w jakim stopniu zmieni się wynik finansowy po zaistnieniu zmienności jego komponentów skła- dowych;

▪▪ podjąć decyzje względem wybranych komponentów rachunku dochodów, by uzyskać oczekiwany poziom efektywności;

▪▪ podjąć decyzje niwelujące wpływ zmienności komponentów rachunku docho- dów na poziom efektywności.

Poniżej została przedstawiona metodyka wyznaczania mnożników zysku, przy założeniu prostej struktury rachunku dochodów. Należy zauważyć, że zwłaszcza mnożniki kosztów mogą posiadać złożoną strukturę wewnętrzną. Koszty zmienne to grupa kosztów, w skład której wchodzą m.in. koszty materiałów, koszty wynagrodzeń bezpośrednich, koszty wydziałowe zmienne. Koszty stałe z kolei to m.in. amortyzacja, wynagrodzenia etatowe, stałe opłaty. Każda z wymienionych grup kosztów może zostać przedstawiona w sposób szczegółowy na tyle, na ile jest możliwa ich strukturyzacja z punktu widzenia pozyskania tego rodzaju danych.

82

 

Aldona Kulikowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnożniki zysku

 

 

Tabela 2

 

 

 

 

Table 2

 

 

Profit multipliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

Postać mnożnika:

Interpretacja mnożnika:

 

 

 

 

 

 

o ile % zmieni się wynik

mnożnika

 

dynamiczna

 

statyczna

 

 

operacyjny, jeżeli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przychody

 

 

 

 

Mnożnik

 

Δ % wyniku operacyjnego

 

wynik operacyjny

 

przychody lub cena zmienią się

 

 

 

 

 

 

 

lub

o 1%.

 

 

 

przychodów ceny)

 

Δ % przychodów

 

 

 

 

 

cena

Zmiany jednokierunkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wynik operacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koszty

zmienne

zmienią

się

Mnożnik kosztów

 

Δ % wyniku operacyjnego

 

koszty zmienne

o 1%.

 

 

 

zmiennych

 

Δ % kosztów zmiennych

 

wynik operacyjny

 

Zmiany w przeciwnych kierun-

 

 

 

 

 

 

 

kach.

 

 

 

Mnożnik marży

 

Δ % wyniku operacyjnego

 

 

 

 

marża brutto lub liczba sprze-

brutto (liczby

 

 

marża brutto

danych produktów zmienią się

 

Δ % marży brutto

 

sprzedanych

 

 

 

o 1%.

Zmiany

jedno

lub

 

 

wynik operacyjny

 

produktów)

 

 

 

 

 

 

w przeciwnych kierunkach.

 

Mnożnik kosztów

 

Δ % wyniku operacyjnego

 

koszty stałe

 

koszty stałe zmienią się o 1%.

 

 

Zmiany w przeciwnych kierun-

stałych

 

Δ % kosztów stałych

 

wynik operacyjny

 

 

kach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnożnik wyniku

 

Δ % wyniku operacyjnego

 

 

Zawsze wynosi 1 – zmiany

 

 

wynik operacyjny

 

operacyjnego

 

Δ % wyniku operacyjnego

 

 

 

 

wprost proporcjonalne.

 

 

 

wynik operacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady metodyczne wyznaczania mnożników zysku

Mnożnik przychodów (ceny) - Mnożnik kosztów zmiennych = Mnożnik marży brutto Mnożnik marży brutto - Mnożnik kosztów stałych = Mnożnik wyniku operacyjnego = 1

Suma mnożników kosztów tworzących grupę kosztów (przy wprowadzeniu szczegółowej struktu- ry kosztów zmiennych) = Mnożnik kosztów zmiennych.

Zasada ta dotyczy każdej pozycji rachunku dochodów, dla której zostanie przedstawiona jej we- wnętrzna struktura.

Źródło: opracowanie własne na podstawie/ Source: own study based on: S. Sojak, Rachunko- wość zarządcza, s. 324–336.

Zaprezentowane w tabeli powyżej zasady zostały przedstawione na przykładzie praktycznym, którego dotyczą poniższe dwie tabele. Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych opublikowanych za trzeci kwartał 2019 r. przez dwie spółki prawa han- dlowego, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Ra- chunki dochodów sporządzone zostały wg metody porównawczej. Skutkiem tego nie zostały podane informacje w formacie zarządczym wg kryterium zmienności kosztów. Dla potrzeb artykułu oraz pełniejszego przedstawienia narzędzia, jakim są mnożniki zysku, została wprowadzona dodatkowo struktura wewnętrzna dla „kosztu własnego sprzedanych wyrobów gotowych” oraz dla „kosztów sprzedaży”.

Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

83

 

 

 

 

 

 

 

Mnożniki zysku dla Indykpol S.A. oraz Kruszwica S.A.

Tabela 3

 

 

– sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2019 roku

Table 3

Profit multipliers for Indykpol S.A. and Kruszwica S.A.

 

– the financial statement for the 3rd quarter of 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja rachunku

 

Indykpol S.A.

 

Kruszwica S.A.

 

Wartość pozycji

 

Mnożniki

Wartość pozycji

Mnożniki

dochodów

 

 

 

rachunku dochodów

 

zysku

rachunku dochodów

zysku

 

 

 

Przychody

 

745 959

 

20,3247

2 138 109

6,7617

ze sprzedaży

 

 

 

 

 

 

Koszt własny

 

630 581

 

17,1811

1 689 060

5,3416

sprzedanych wyrobów

 

 

 

 

 

 

gotowych, w tym:

 

 

 

 

 

 

– zmienne

 

378 348

 

10,308

1 182 342

3,7391

– stałe

 

252 233

 

6,8731

506 718

1,6025

Wynik brutto

 

115 378

 

3,1436

449 049

1,4201

na sprzedaży

 

 

 

 

 

 

Koszty sprzedaży,

 

47 377

 

1,2908

110 133

0,3483

w tym:

 

 

 

 

 

 

– zmienne

 

18 951

 

0,5163

66 079

0,2089

 

 

 

 

 

 

 

– stałe

 

28 426

 

0,7745

44 054

0,1394

 

 

 

 

 

 

 

Koszty zarządu

 

31 299

 

0,8528

22 709

0,0718

 

 

 

 

 

 

 

Wynik na działalności

 

36 702

 

1

316 207

1

operacyjnej

 

 

 

 

 

 

Mnożniki dla grup

 

Mnożnik przychodów (ceny) - Mnożnik kosztów zmiennych = Mnoż-

danych:

 

nik marży brutto

 

 

 

 

 

20,3247 - 10,308 - 0,5163= 9,5004

6,7617 - 3,7391 - 0,2089= 2,8137

 

 

Mnożnik marży brutto - Mnożnik kosztów stałych = Mnożnik wyniku

 

 

operacyjnego = 1

 

 

 

 

 

9,5004 - 6,8731 - 0,7745 - 0,8528

2,8137 - 1,6025 - 0,1394 - 0,0718

 

 

= 1

 

 

= 1

 

 

 

Mnożnik kosztów całkowitych, np. mnożnik kosztu własnego sprze-

 

 

danych wyrobów gotowych = mnożnik k. zmiennych + mnożnik k.

 

 

stałych

 

 

 

 

 

17,1811 = 10,308 + 6,8731

5,3416 = 3,7391 + 1,6025

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie/ Source: own study based on: Sprawozdanie finan- sowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019r./the financial statement for the 3rd quarter of 2019: Indykpol S.A.: https://www.indykpol.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/ oraz Kruszwica S.A. https://ztkruszwica.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-kwar- talne/2019 [dostęp: 01.06. 2020].

Podstawowa informacja zarządcza dostarczana przez zestawienie mnożni- ków zysku dotyczy rentowności. Jej warunek spełniony jest wówczas, kiedy suma

84

Aldona Kulikowska

 

 

mnożników przychodów jest wyższa od sumy mnożników kosztów. W przeciwnym wypadku, oprócz odwrócenia wyniku opisanego działania, wskaźniki wykazują zwrot przeciwny do właściwego, tzn. mnożniki przychodów wykazują zwrot ujemny, zaś mnożniki kosztów – dodatni. Wynika to z faktu ujemnej wartości wyniku na działal- ności operacyjnej. Istotną informacją jest także poziom rentowności operacyjnej – im wyższa wartość mnożnika przychodów, tym niższy wskaźnik rentowności, bowiem stanowi on odwrotność tegoż mnożnika. Wynika to z faktu, że wysoki mnożnik przy- chodów oznacza ich poziom wielokrotnie wyższy od wyniku operacyjnego, a stan taki zawsze ma przyczynę w wysokich kosztach działalności. Indykpol, posiadając mnożnik przychodów na poziomie 20,3247, wykazuje rentowność: 100/ 20,3247 =

=4,92% lub 36 702/ 745 959= 4,92%. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w Krusz- wicy, gdzie rentowność wykazuje duży wyższy poziom: 100/6,7617 = 14,78% lub

316 207/ 2 138 109 = 14,78%.

Inna informacja zarządcza wypływa z samych poziomów mnożników – im wyż- sza ich wartość, tym posiadają większy wpływ na zmianę wyniku operacyjnego. W przypadku spełnienia warunku rentowności, najwyższą wartość wykazuje mnoż- nik przychodów (ceny). Warunek ten jest spełniony w obydwu przedstawionych przypadkach, jednak sama wartość mnożników znacząco się różni. W przypadku Indykpolu 1% zmiana ceny wywołuje aż ponad 20% zmianę wyniku operacyjnego, zaś w przypadku Kruszwicy – zmiana ta osiąga poziom ponad 6%. Różnice są po- chodną przyjętej na potrzeby artykułu struktury kosztów – udziału kosztów stałych w kosztach ogółem generowanych przez obszar operacyjny. Dla Indykpolu jest to (252 233 + 28 426 + 31 299)/709257, czyli 43,98%, zaś dla Kruszwicy (506 718 + + 44 054 + 22 709)/1821902, czyli 31,17%. Poziom mnożników ceny pozostaje więc w zgodzie z warunkami strategii cenowo-kosztowej. Indykpol z wyższym udziałem kosztów stałych jest przykładem orientacji rynkowej, w której istotne znaczenie ma polityka cenowo-ilościowa – stąd wysoka wartość mnożnika ceny, a także mnożnika marży brutto, czyli ilości sprzedawanych produktów. Kruszwica z niższym udziałem kosztów stałych reprezentuje orientację rynkową, w której uwaga skierowana jest na za- rządzanie kosztami – mnożnik ceny oraz mnożnik marży brutto przedstawiają dużo niż- sze wartości. Wagę mnożników kosztów stałych można odczytać, porównując ich war- tość z wartością mnożnika przychodów. W przedstawionym przykładzie dla Indykpolu jest to: (6,8731 + 0,7745 + 0,8528)/20,3247 = 0,4182 i odpowiednio dla Kruszwicy: (1,6025 + 0,1394 + 0,0718)/ 6,7617 = 0,2682. Wyznaczone wartości końcowe potwier- dzają wcześniej przypisane podmiotom strategie cenowo-kosztowe. Należy pamiętać, że koszty stałe na poziomie zarządzania taktycznego, a tym bardziej operacyjnego, na- leżą do grupy zapadłych, czyli nieistotnych, niekontrolowanych. Dlatego też im wyższy ich udział w strukturze kosztów, tym mniejszy zakres wpływu posiadają menedżerowie na zmianę ich wartości lub możliwość sterowania ich wysokością dla potrzeb zniwelo- wania skutków innych zjawisk gospodarczych. Uwagę muszą więc kierować na stronę przychodów, gdzie narzędziami są cena oraz ilość sprzedanych produktów.

Mnożniki zysku w obszarze kosztów dostarczają także informacji o obciążeniu kosztami pozaprodukcyjnymi względem kosztów produkcyjnych. Decyzje zarządcze

Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

85

 

 

mogą wskazywać jako cel optymalną ich relację. Dla Indykpolu relacja ta wynosi: (1,2908 + 0,8528)/ 17,1811 = 0,1247 oraz odpowiednio dla Kruszwicy: (0,3483 +

+0,0718)/ 5,3416 = 0,0786. W przypadku przekroczenia poziomów docelowych, narzędziem menedżerów dla zniwelowania odchylenia w grupie kosztów pozostają koszty zmienne w obszarze kosztów pozaprodukcyjnych.

Mnożniki zysku, oprócz dostarczania odpowiedzi na pytania o poziom rentowno- ści czy relacje kosztowe, mogą stanowić skuteczne narzędzie zarządcze o charakte- rze korekcyjnym w sytuacjach występowania odchyleń od założonych celów. Poniżej zostaną zaprezentowane przykłady problemów zarządczych, dla których rozwiązanie może zostać wskazane w drodze wykorzystania wspomnianych mnożników. Za ma- teriał analityczny zostały przyjęte dane finansowe firmy Indykpol.

Pierwsza grupa problemów zarządczych dotyczy odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku oraz w jakim stopniu zmieni się wynik finansowy po zaistnieniu zmienności jego komponentów składowych?

Tabela 4

Problemy zarządcze: zmiana wyniku finansowego jako skutek zmienności wartości wybranych pozycji rachunku dochodów

Table 4

Managerial problems: a change in the financial result as a result of the volatility of the value of selected items in the income account

Propozycja rozwiązania problemu

Kontrola

rozwiązania problemu

Zasada rozstrzygania problemu: suma mnożników wszystkich pozycji rachunku dochodów two- rzy mnożnik wyniku na działalności operacyjnej, którego wartość wynosi jeden. Zapis zmian poszczególnych komponentów to: mnożnik komponentu x procent zmiany.

M. przychodów - m. kosztu własnego sprzedaży - m.k.sprzedaży - m.k.zarządu = m.wyniku Przy założeniu 5% zmiany, np. kosztu własnego sprzedaży, zapis zmian ma postać:

M. przychodów x 0% - m. kosztu własnego sprzedaży x 5% - m.k.sprzedaży x 0% - m.k.zarządu x 0% = ∆ m.wyniku

- m. kosztu własnego sprzedaży x 5% = ∆ m.wyniku

Problem zarządczy: cena wzrosła o 5%, koszty zmienne wzrosły o 5%. Należy określić wpływ zmian na poziom wyniku na działalności operacyjnej oraz na poziom marży brutto.

Źródło: opracowanie własne na podstawie/Source: own study based on: Sprawozdanie finan- sowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019 r. /the financial statement for the 3rd quarter of 2019: Indykpol S.A.: https://www.indykpol.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/ [dostęp: 01.06.2020].

Druga grupa problemów zarządczych dotyczy odpowiedzi na pytanie: jakie decy- zje można podjąć względem wybranych komponentów rachunku dochodów, by uzy- skać oczekiwany poziom efektywności?

86

Aldona Kulikowska

 

 

Tabela 5

Decyzje zarządcze dotyczące wybranych komponentów

rachunku dochodów w kontekście oczekiwanej efektywności

Table 5

Managerial decisions concerning selected components

of the income account in a context of the expected effectiveness

Propozycja rozwiązania problemu

Kontrola rozwiązania problemu

Zasada rozstrzygania problemu: suma mnożników wszystkich pozycji rachunku dochodów two- rzy mnożnik wyniku na działalności operacyjnej, którego wartość wynosi jeden. Zapis zmian poszczególnych komponentów to: mnożnik komponentu x procent zmiany.

M. przychodów - m. kosztu własnego sprzedaży - m.k.sprzedaży - m.k.zarządu = m.wyniku Przy założeniu, że 5% zmiana wartości zysku na działalności operacyjnej ma być uzyskana dzięki zmianie kosztu własnego sprzedaży, zapis zmian ma postać:

M. przychodów x 0% - m. kosztu własnego sprzedaży x X% - m.k.sprzedaży x 0% - m.k.zarządu x 0% = 5% x m.wyniku

- m. kosztu własnego sprzedaży x X% = 5% x ∆ m.wyniku

Problem zarządczy: o ile powinny zmaleć koszty zmienne, żeby wynik na działalności opera- cyjnej wzrósł o 10%?

-10,308 X+(-0,5163 X) = 1 x 10% -10,8243 X = 10%

X = - 0,9238%

Koszty zmienne po zmianie:

(378 348 + 18 951) x (-0,9238%) = - 3670,24 Zysk po zmianie:

Zysk wzrośnie o wartość spadku kosztów zmien- nych, tj. o 3670,24. Wartość ta z wartości pierwot- nej zysku 36 702 stanowi circa 10%.

Problem zarządczy: o ile jednocześnie mogą wzrosnąć koszty zmienne i muszą zmaleć koszty stałe, żeby wynik na działalności operacyjnej zmalał maksymalnie o 10%?

-10,308 X + (-0,5163 X) - [6,8731(-X) +

Zmiana wartości kosztów zmiennych:

0,7745 (-X)] = 1 x 10%

(378 348 + 18 951) x 3,1479% = 12 506,57

-10,8243X - [7,6476(-X)] = 10%

Zmiana wartości kosztów stałych:

- 3,1767X = 10%

(252 233 + 28 426) x (-3,1479%) = - 8 834,86

X = - 3,1479

Zysk po zmianie (spadek):

-10,308 X + (-0,5163 X) + [6,8731(-X) +

-12 506,57 + 8 834,86 = - 3 671,71

0,7745(-X)] = 1 x 10%

Spadek zysku na działalności operacyjnej wzglę-

-10,8243 X + [7,6476 (-X)] = 10%

dem jego pierwotnej wartości 36 702 wyniósł circa

-18,4719 X = 10%

10%.

X = - 0,54

 

Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

87

 

 

Problem zarządczy: o ile powinny zmienić się koszty zmienne i koszty stałe, żeby mimo spadku przychodów o 5%, wynik na działalności operacyjnej wzrósł o 8%?

20,3247 (-5%) - 10,308 (-X) + (-0,5163 (-X)

-[-6,8731 (-X) + -0,7745 (-X)] = 1 x 8% 20,3247 (-5%) - 10,8243 (-X) - 7,6476 (-X)] = 8%

-101,6235% + 18,4719 X = 8% 18,4719 X = 109,6235%

X = 5,9346%

Zmiana wartości przychodów:

745 959 x 5% = 37 297,95 Zmiana wartości kosztów:

(378 348 + 18 951) + (252 233 + 28 426)] x 5,9346% = 677 958 x 5,9346% = 40 234,09 Zysk po zmianie:

-37 297,95 + 40 234,09 = 2 936,1

Zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 2 936,1, co względem jego pierwotnej wartości stanowi 8%: 36 702 x 8%= 2 936,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie/Source: own study based on: Sprawozdanie finan- sowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019r./the financial statement for the 3rd quarter of 2019: Indykpol S.A.: https://www.indykpol.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/ [dostęp: 01.06.2020].

Trzecia grupa problemów zarządczych dotyczy odpowiedzi na pytanie: jakie de- cyzje można podjąć, by zniwelować wpływ zmienności komponentów rachunku do- chodów na poziom efektywności?

Tabela 6

Decyzje zarządcze dotyczące wybranych komponentów rachunku

dochodów w kontekście niwelowania skutków innych zjawisk ekonomicznych

Table 6

Managerial decisions concerning selected components of the income account

in a context of levelling the effects of other economic phenomena

Propozycja rozwiązania problemu

Kontrola rozwiązania problemu

Zasada rozstrzygania problemu: suma mnożników wszystkich pozycji rachunku dochodów two- rzy mnożnik wyniku na działalności operacyjnej, którego wartość wynosi jeden.

Zapis zmian poszczególnych komponentów to: mnożnik komponentu x procent zmiany.

Przy założeniu, że 10% spadek ceny ma zostać zniwelowany spadkiem kosztów zmiennych, zapis zmian ma postać:

M. przychodów x (-10%) = - m.k.zmiennych KWS x (-X%) + (-m.k.zmiennych KS x (-X%))

Problem zarządczy: o ile powinna wzrosnąć cena, by zniwelować 5% wzrost kosztów zmien- nych?

20,3247X = [|-10,308| + |-0,5163|] x 5%

20,3247X = |-10,8243| x 5%

20,3247X = |-54,1215| X = 2,6628%

Zmiana wartości przychodów:

745 959 x 2,6628% = 19 863,39 Zmiana wartości kosztów zmiennych: (378 348 + 18 951) x 5% = 19 864,95 19 863,39 ≈ 19 864,95

88

Aldona Kulikowska

 

 

Problem zarządczy: o ile powinny zmaleć koszty zmienne sprzedaży, żeby po spadku wyniku brutto na sprzedaży o 8%, zysk operacyjny pozostał na nie zmienionym poziomie?

3,1436 x (-8%) = -0,5163(-X) -25,1488% = 0,5163X

X = -48,709%

Koszty zmienne sprzedaży po zmianie: 18 951 x - 48,709% x 18 951 = 9 230,84 Wynik brutto na sprzedaży po zmianie: 115 378 x (-8%) = -9 230,24

9 230,84 ≈ |-9 230,24|

Problem zarządczy: o ile powinny wzrosnąć przychody i jednocześnie zmaleć wszystkie po- zostałe koszty, by zniwelować 10% wzrost kosztów stałych w koszcie własnym wytworzenia produkcji?

20,3247X - 10,308 (-X) + (- 1,2908 (-X) - [-0,8528 (-X)] = -6,8731x10%

20,3247X + 12,4516X = -68,731

32,7763X = -68,731% X = 2,096%

Zmiana wartości przychodów (wzrost):

745 959 x 2,096% = 15 635,30

Zmiana wartości kosztów, z wyjątkiem kosztów stałych KWS, po zmianie (spadek):

(378 348 + 47 377 + 31 299) x (-2,096%) =

=457 024 x (-2,096%) = - 9 579,22 Nadwyżka osiągnięta po zmianach:

15 635,30 - (-9 579,22) = 25 214,52

Koszty stałe z KWS po zmianie (do zniwelowa- nia):

252 233 x 10% = 25 223,3

25 214,52 ≈ 25 223,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie/Source: own study based on: Sprawozdanie finan- sowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019r./the financial statement for the 3rd quarter of 2019: Indykpol S.A.: https://www.indykpol.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/ [dostęp: 01.06.2020].

Podsumowanie

Narzędzie rachunkowości zarządczej, jakim są mnożniki zysku, posiada szerokie spektrum zastosowań. Bada zmienność, wrażliwość oraz wyznacza graniczne pozio- my bezpieczeństwa czynników wyniku finansowego. W krótkim okresie pozwala bezpośrednio zarządzać obszarem sprzedaży – reagować na zmiany: cen, rozmiarów sprzedaży, kosztów uzależnionych od efektów sprzedaży. W długim okresie pozwala zarządzać scenariuszami polityki cenowo-kosztowej. Tym samym, na różnych szczeb- lach zarządzania, może stanowić jedno z podstawowych narzędzi zarządzania efek- tywnością poszczególnych obszarów biznesu oraz całego podmiotu gospodarczego.

Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym

89

 

 

Bibliografia

Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Warszawa 1998.

Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetsche H., Rachunkowość zarządcza, Warszawa 2001.

Kotapski R., Kowalak R., Lew G., Rachunkowość zarządcza, Wrocław 2008.

Lew G., Maruszewska E.W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, Warszawa 2019.

Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Warszawa 2001. Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Warszawa 2018. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 2007. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Toruń 2003.

Strategiczna rachunkowość zarządcza, Nowak E. (red.), Warszawa 2008.

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019 r. Indykpol S.A. https:// www.indykpol.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/ [dostęp: 01.06.2020].

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019 r. Kruszwica S.A. https:// ztkruszwica.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-kwartalne/2019 [dostęp:

01.06.2020].

Summary

The management accounting tool, which are profit multipliers, has a broad spectrum of appli- cations. It examines changeability, sensitivity and set terminal security levels of financial risk factors. It allows, in a short period of time, to manage directly the sales territory - react to the changes of: prices, the sales volume and costs dependent on the sales effect. Over a long period it allows scenario management of the costs and prices policy. At the same time, at different levels of management, it may constitute one of the principal tools of management of the effec- tiveness of particular business fields and the whole business entity.