ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI
PDF
TIF
HTML

Słowa kluczowe

critical infrastructure
critical infrastructure systems
critical infrastructure condi-tion
terrorist attacks infrastruktura krytyczna
systemy infrastruktury krytycznej
stan infrastruk-tury krytycznej
ataki terrorystyczne

Jak cytować

Sadowski, J. . (2019). ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 7-15. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.001

Abstrakt

Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym infrastruktura krytyczna w Polsce obejmuje 11 systemów, spełniających kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W artykule przedstawiono stosowane formy ataków terrorystycznych na systemy infrastruktury krytycznej. Na podstawie prowadzonych kontroli opisano spotykane błędy w zakresie ochrony systemów IK. W końcowej części artykułu powtórzono za NPOIK, że stosowane systemy ochrony IK powinny mieć zastosowanie do wszystkich typów zagrożeń, a także być przygotowane do możliwie szybkiego przywrócenia funkcji realizowanych przez daną IK.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.001
PDF
TIF
HTML

Bibliografia

Materiały wyjściowe do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008––2033, Sztab Generalny WP, Zarząd Planowania Operacyjnego – P3, P3/1061/08 z 9 maja 2008 r.Narodowy Program Ochrony Infrastruktury krytycznej – tekst jednolity, https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Narodowy-Program-Ochrony-Infrastruktury-Krytycznej-2015-Do-kument-Główny-tekst-jednolity.pdf (dostęp: 12.04.2018).

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Załącznik 1 – Charakterystyka sy-stemów infrastruktury krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013. Syta J., Sektor bankowy jako potencjalny cel ataku cyberterrorystycznego, [w:] Cyberterro-ryzm – nowe wyzwania XXI wieku,T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2009.

Wojtczak A., Infrastruktura krytyczna, [w:] Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w za-rządzaniu kryzysowym, B. Kosowski (red.), Katowice 2014. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjono-wanie, Warszawa 1999.

Żuber M., Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terro-rystycznego, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.