STYLIZACJA BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

zagrożenia
bezpieczeństwo
stylizacja
kultura bezpieczeństwa
edukacja dla bezpieczeństwa threats
safety
stylization
safety culture
safety education

Jak cytować

Pieczywok, A. (2018). STYLIZACJA BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 5-24. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.001

Abstrakt

Obecne czasy niosą ze sobą ogromny ładunek różnorodnych zdarzeń, bowiem wiek XXI jest okresem wielkich przemian i ogromnego postępu w różnych sferach życia człowieka. W związku z nawarstwiającymi się zagrożeniami społecznymi i cywiliza-cyjnymi zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wielu środowisk i grup społecznych. Dlatego też stylizacja bezpieczeństwa człowieka może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Uświadomienie rodzajów i możliwości zagrożeń, szeroko pojęta profilaktyka oraz racjonalne wychowanie we wszystkich możliwych płaszczyznach życia ludzkiego powinny przyczynić się do marginalizacji zjawisk kryzysowych i patologicznych.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.001
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.