PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

tymczasowo aresztowani
prawa
obowiązki detained in custody
rights
obligations

Jak cytować

Nikołajew, J. (2018). PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 25-46. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.002

Abstrakt

Przyjęty przez ustawodawcę katalog uprawnień i obowiązków osób tymczasowo aresztowanych uwzględnia konstytucyjną zasadę zakazu naruszania godności ludzkiej. W Kodeksie karnym wykonawczym uwzględniono prawo aresztanta do powiadomienia o miejscu jego pobytu, prawo do obrony, prawo do korzystania z wyżywienia, środków leczniczych i higienicznych otrzymywanych spoza aresztu śledczego oraz prawo do zatrudnienia. Natomiast do podstawowych obowiązków tymczasowo aresztowanych zaliczono przestrzeganie postanowień regulaminowych i porządkowych oraz wykonywanie prac porządkowych w obrębie aresztu śledczego. Jednak realizacja powyższych uprawnień, jak również egzekwowanie obowiązków nastręcza trudności, przez co ogranicza się wolności obywatelskie.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.002
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.