BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ

PERSONAL SECURITY IN CULTURAL PERSPECTIVE

  • Wojciech Czajkowski Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”, Kraków
  • Jolanta Wąs-Gubała Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”, Kraków

Abstract

Autorzy w prezentowanym opracowaniu podejmują kwestię mechanizmów regulujących zachowanie jednostki w warunkach sytuacji trudnej i sytuacji zagrożenia. Realizacja instynktownego i świadomego dążenia do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa jest interpretowana poprzez przywołanie kategorii wiedzy osobistej stanowiącej istotny instrument radzenia sobie z wymaganiami otoczenia. W systemie funkcjonowania osobowości sytuuje się obecność i działanie standardów regulacyjnych stanowiących mechanizm oceny i wartościowania celów oraz sposobów własnego działania. Zwraca się także uwagę na relacje społeczne jednostki i społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konstruktywnych i zachowań stanowiących akty manipulacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku bezpieczeństwa personalnego, istotnie powiązanego z koncepcją human security i nawiązującego do fenomenologiczno-egzystencjalnej interpretacji relacji społecznych jednostki. Wskazując na kontekst bezpieczeństwa, sugeruje się potrzebę podejmowania problematyki wartości uwikłanych w możliwość oceny relacji
z innymi ludźmi.


 


The authors of the present study examine the mechanisms regulating individual behavior under conditions of difficult and emergency situations. Instinctive and conscious activities, which are used to meet the need for security, are interpreted by invoking
a category of personal knowledge and is an important instrument to deal with the requirements of the situation. In the personality structure, these are regulatory standards and mechanisms for assessing and evaluating objectives and ways of subjects' actions. Attention is also drawn to the social relations of the individual and socio-cultural conditions of constructive behaviors and behaviors which constitute acts of manipulation. This is particularly important in the process of personal security interpretation and application and strictly connected with  the human security concept related to the phenomenological and existential interpretation of subjects' social relations. In the security context the authors suggest the need to consider the issue of values involved in the ability to assess relationships with other people.

Published
May 21, 2017
How to Cite
CZAJKOWSKI, Wojciech; WĄS-GUBAŁA, Jolanta. BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 5–16, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/15>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.001.