Bezpieczeństwo personalne w perspektywie kulturowej
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo personalne
bezpieczeństwo człowieka
standardy regulacyjne osobowości
wartości personal security
human security
personality regulative standards
values

Jak cytować

Czajkowski, W., & Wąs-Gubała, J. (2017). Bezpieczeństwo personalne w perspektywie kulturowej. Studia Nad Bezpieczeństwem, (2), 5–16. https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.001

Abstrakt

Autorzy w prezentowanym opracowaniu podejmują kwestię mechanizmów regulujących zachowanie jednostki w warunkach sytuacji trudnej i sytuacji zagrożenia. Realizacja instynktownego i świadomego dążenia do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa jest interpretowana poprzez przywołanie kategorii wiedzy osobistej stanowiącej istotny instrument radzenia sobie z wymaganiami otoczenia. W systemie funkcjonowania osobowości sytuuje się obecność i działanie standardów regulacyjnych stanowiących mechanizm oceny i wartościowania celów oraz sposobów własnego działania. Zwraca się także uwagę na relacje społeczne jednostki i społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konstruktywnych i zachowań stanowiących akty manipulacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku bezpieczeństwa personalnego, istotnie powiązanego z koncepcją human security i nawiązującego do fenomenologiczno-egzystencjalnej interpretacji relacji społecznych jednostki. Wskazując na kontekst bezpieczeństwa, sugeruje się potrzebę podejmowania problematyki wartości uwikłanych w możliwość oceny relacji z innymi ludźmi.
https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.001
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.