STYLIZACJA BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

THE STYLIZATION OF PERSONAL SAFETY IN SOCIAL ENVIRONMENTS

  • Andrzej Pieczywok Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Abstract

Obecne czasy niosą ze sobą ogromny ładunek różnorodnych zdarzeń, bowiem wiek XXI jest okresem wielkich przemian i ogromnego postępu w różnych sferach życia człowieka. W związku z nawarstwiającymi się zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wielu środowisk i grup społecznych. Dlatego też stylizacja bezpieczeństwa człowieka może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Uświadomienie rodzajów i możliwości zagrożeń, szeroko pojęta profilaktyka oraz racjonalne wychowanie we wszystkich możliwych płaszczyznach życia ludzkiego powinny przyczynić się do marginalizacji zjawisk kryzysowych i patologicznych.


 


Current times give rise to numerous events because the 21st century is a century of great change and progress in the various spheres of human life. The feeling of safety in many environments and social groups is decreasing in the relationship with progressive social and civilization threats. That is, the stylization of personal safety can also considerably help to counteract threats. Awareness of the types and possibilities of threats, broadly defined prevention and rational education in all possible aspects of people’s lives should contribute to the marginalization of critical and pathological phenomena.

Published
May 22, 2019
How to Cite
PIECZYWOK, Andrzej. STYLIZACJA BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 5-24, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/31>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.001.