PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE

RIGHTS VS OBLIGATIONS OF PEOPLE DETAINED IN CUSTODY IN POLAND

  • Jerzy Nikołajew Uniwersytet Opolski w Opolu

Abstract

Przyjęty przez ustawodawcę katalog uprawnień i obowiązków osób tymczasowo aresztowanych uwzględnia konstytucyjną zasadę zakazu naruszania godności ludzkiej. W Kodeksie karnym wykonawczym uwzględniono prawo aresztanta do powiadomienia o miejscu jego pobytu, prawo do obrony, prawo do korzystania z wyżywienia, środków leczniczych i higienicznych otrzymywanych spoza aresztu śledczego oraz prawo do zatrudnienia. Natomiast do podstawowych obowiązków tymczasowo aresztowanych zaliczono przestrzeganie postanowień regulaminowych i porządkowych oraz wykonywanie prac porządkowych w obrębie aresztu śledczego. Jednak realizacja powyższych uprawnień, jak również egzekwowanie obowiązków nastręcza trudności, przez co ogranicza się wolności obywatelskie.


 


The catalogue of rights and obligations of people detained in custody takes into account the constitutional prohibition against violating human dignity. The Executive Penal Code provides for the right of a person detained in custody to notify his/her place of residence, the right of defence, the right to use food, medical and hygienic resources received from outside of the pre-trial detention centre and the right to employment. On the other hand, the basic duties of detainees include the observance of the detention centre’s rules and regulations as well as cleaning duties within the detention centre. However, the exercise of these powers and the enforcement of obligations are difficult, thus limiting civil liberties.

Published
May 22, 2019
How to Cite
NIKOŁAJEW, Jerzy. PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 25-46, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/32>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.002.