ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI

THREATS OF TERRORIST ATTACKS TO CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS

  • Józef Sadowski Akademia Pomorska w Słupsku

Abstract

Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym infrastruktura krytyczna w Polsce obejmuje 11 systemów, spełniających kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W artykule przedstawiono stosowane formy ataków terrorystycznych na systemy infrastruktury krytycznej. Na podstawie prowadzonych kontroli opisano spotykane błędy w zakresie ochrony systemów IK. W końcowej części artykułu powtórzono za NPOIK, że stosowane systemy ochrony IK powinny mieć zastosowanie do wszystkich typów zagrożeń, a także być przygotowane do możliwie szybkiego przywrócenia funkcji realizowanych przez daną IK.


 


According to the Act on Crisis Management, critical infrastructure (CI) in Poland includes 11 systems that fulfill a key role in the functioning of the state and the life of its citizens. The article presents applied forms of terrorist attacks on CI systems. On the basis of checks that were carried out, errors in the protection of CI systems are described. In the final part of the article it is repeated after NPOIK that the applied CI protection systems should apply to all types of threats and be prepared for the fastest possible restoration of functions performed by the given CI.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
SADOWSKI, Józef. ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 5-15, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/45>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.001.