POMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

MEASURING ECONOMIC SECURITY OF THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

Abstract

Niniejsza publikacja przedstawia problematykę pomiaru bezpieczeństwa ekonomicznego państw krajów Grupy Wyszehradzkiej. Bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi istotny element funkcjonowania gospodarek narodowych, które dążą poprzez płaszczyznę gospodarczą do stabilizacji politycznej w regionie, co przyczynia się do ograniczenia ryzyka konfliktu zbrojnego. W kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego należy wskazywać także na problemy nierówności ekonomicznej państw. To ich scentrowany dostęp do kapitału, rynków czy innych kategorii ekonomicznych, a także znajdowanie się na określonym etapie rozwoju systemowego może nasilać to zjawisko, jak i wpływać na zachwianie poziomu suwerenności ekonomicznej państw. Celem artykułu jest próba wskazania poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego państw Grupy Wyszehradzkiej w aspekcie poziomu wzrostu gospodarczego mierzonego wskaźnikiem PKB oraz oceny ratingowej i relacji długu publicznego do PKB. Autorka artykułu jest świadoma, iż mierniki te nie dają podstaw do wyrażania sądów wartościujących w kontekście szeroko rozumianego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, ale stanowią ich niezbędne składniki i podstawę do dalszych analiz i ocen.


 


Economic security is an important element of the functioning of national economies, including the countries of the Visegrad Group. By perceiving economic security as a balance of the developmental needs of these countries, we can identify several areas of activity of its quantifiers, which may include development, infrastructure and possibilities of balance and needs. To determine the levels of these quantifiers, we must use a carefully selected set of measurements. One of these is gross domestic product (GDP), the rating and the ratio of public debt to GDP. The purpose of this article is to attempt to indicate the level of economic security of the Visegrad Group countries. The proposed measures do not provide grounds for expressing value judgments in the context of the broadly understood level of economic security, but constitute their necessary component and the basis for further analysis and evaluation.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
SAŁEK-IMIŃSKA, Agnieszka. POMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 17–30, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/46>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.002.