PRÓBA ZBADANIA REAKCJI OBYWATELI NA WZMOŻONE TRANSPORTY WOJSKOWE

AN ATTEMPT TO ANALYSE THE CITIZENS’ REACTION TO INTENSIFIED MILITARY TRANSPORTS

Abstract

W artykule przedstawiono reakcję obywateli na wzmożone transporty wojskowe. Wynikiem analizy autorów jest opisanie prawdopodobnych zachowań badanej populacji, która uczestniczy w procesie obserwacji przemieszczania się ludzi i ładunków o przeznaczeniu militarnym. Artykuł składa się ze wstępu, trzech części i wniosków końcowych. We wprowadzeniu został przedstawiony podział środowiska naturalnego jako miejsca przemieszczania się sił i środków. W następnej części zebrano podstawowe informacje dotyczące mobilności wojskowej. Autorzy zdają sobie sprawę, że nie zaspokoi to ciekawości wszystkich, ale w stopniu zrozumiałym wprowadzi do następnej części artykułu. Są tu przedstawione wiadomości potrzebne do prowadzenia dalszych rozważań. Całość kończą wnioski, będące wynikiem badań empirycznych, które pozwalają w dużym stopniu przewidzieć prognozowane zachowania.


 


This article attempts to highlight the issues related to the response of citizens to increased military transports. It is difficult to conceal the movement of troops over long distances, both on land, by sea or in the air. Troop movements are visible and arouse the curiosity of observers.
Due to the volume of the article, the issues of international law and those being handled by law enforcement representatives are skipped. Regional geography, hydrometeorological conditions as well as broadly understood logistics are treated in a very fragmentary way. Also the railway, road and air infrastructure as well as the organization of traffic, transport, technical characteristics and possibilities of transport have not been mentioned. The focus is on the problem itself and the selected target group has been examined with the help of a questionnaire.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
SOMMER, Hanna; ZAKRZEWSKI, Grzegorz. PRÓBA ZBADANIA REAKCJI OBYWATELI NA WZMOŻONE TRANSPORTY WOJSKOWE. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 31–45, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/47>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.003.