BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI

HUMAN SAFETY IN RISK AND UNCERTAINTY CONDITIONS

Abstract

W niestabilnym świecie można zaobserwować coraz większą determinację człowieka w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Obecne czasy niosą ze sobą wiele różnorodnych zdarzeń i zagrożeń mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa wielu osób. Bardzo często człowiek podejmuje ważne decyzje w warunkach ryzyka i niepewności. Dlatego też odpowiednia edukacja człowieka może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo człowieka w kontekście istniejących zagrożeń i wyzwań, w tym pokazanie skutków zagrożeń oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania tym zdarzeniom, wykorzystując instrumentarium edukacji dla bezpieczeństwa.


 


In an unstable world one can observe a growing determination of man in the search for security. These days bring with them a wide variety of events and threats that affect the sense of security of many people. Very often a person makes important decisions in conditions of risk and uncertainty. Therefore, proper education can significantly help in counteracting threats. The purpose of this article is to draw attention to human safety in the context of existing threats and challenges, including showing the effects of threats and indicating the possibilities of counteracting these events by using educational instruments for security.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
PIECZYWOK, Andrzej. BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 95-109, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/51>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.007.