FUNKCJE ETYKI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI OBRONNYMI

ETHICS FUNCTIONS IN DEFENSE MANAGEMENT

Abstract

Etyka jako subdyscyplina filozoficzna nie jest tylko narzędziem opisu kultury moralnej, ale wypełnia funkcję praktyczną, formułując kryteria słuszności i powinności w określonej przestrzeni społecznej (zawodowej). Zarządzanie zasobami obronnymi również opiera się na określonych pryncypiach etycznych, które warunkują moralny status i atrybuty działalności podmiotów w kontekście osiągania postawionych celów.


 


Ethics as a philosophical subdiscipline is not only a tool for describing moral culture, but fulfills a practical function, formulating criteria of equity and duty in a specific social (professional) space. Management of defense resources is also based on specific ethical principles that condition the moral status and attributes of entities’ activities in the context of achieving the set goals.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
DRABIK, Krzysztof. FUNKCJE ETYKI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI OBRONNYMI. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 11-119, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/52>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.008.