KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU I ROLI SŁUŻBY DYŻURNEJ W INSTYTUCJACH POLICYJNYCH I JEJ OBECNE ZNACZENIE W ZAINICJOWANIU DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA SZCZEBLU LOKALNYM
PDF
TIF
HTML

Słowa kluczowe

internal security
management of internal security institutions
human resources
duty service
police bezpieczeństwo wewnętrzne
zarządzanie dziedziną bezpieczeństwa wewnętrznego
zarządzanie zasobami ludzkimi
służba dyżurna
policja

Jak cytować

Winnicki, A. (2020). KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU I ROLI SŁUŻBY DYŻURNEJ W INSTYTUCJACH POLICYJNYCH I JEJ OBECNE ZNACZENIE W ZAINICJOWANIU DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA SZCZEBLU LOKALNYM. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 91–103. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.006

Abstrakt

Autor przedstawia w sposób przekrojowy kształtowanie się modelu służby dyżurnej w strukturach instytucji policyjnych w poprzednim stuleciu, aż po czasy obecne. Zwraca uwagę na postrzeganie stanowiska dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji na przestrzeni dziesięcioleci w jednostkach terenowych. Dostrzega coraz to donioślejszą rolę sprawowanej funkcji w strukturach jednostek na szczeblu lokalnym. Uzmysławia wartość, jaką ze sobą niesie to ogniowo w funkcjonowaniu działań Policji i innych służb  na rzecz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Publikacja ukazuje najważniejsze zadania, jakie spoczywają na policjancie kierującym obsadą stanowiska kierowania, w kontekście ukierunkowania wstępnych działań w związku z wystąpieniem zdarzenia.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.006
PDF
TIF
HTML

Bibliografia

Misiuk A., Pepłoński A., Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918–1926: wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1994.

Majer P., Okupacyjne i powojenne losy polskich policjantów, ,,Przegląd Policyjny”, 1999, nr 1(53)–2(54).

Majer P., Ustawy polskiej policji (1791–1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2007.

Pączek T., Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945–1975, Słupsk 2014.

Pączek T., Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945–1954, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, Rzeszów 2009.

Radkowski J., Organizacja służby dyżurnego jednostki (materiały pomocnicze), Słupsk 1998.

Akty normatywne Komendy Głównej MO i Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1952–1956.

Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz.U. 1919 Nr 61, poz. 363).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2020, poz. 360).

Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 779).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz.U. 1928 Nr 28, poz. 257).

Zarządzenie nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP z 2018 r., poz. 4).

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP Nr 18, poz. 135).

Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, nr 43/2020, ,,Zaufanie społeczne”, kwiecień 2020.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Sprawozdania Komendanta Powiatowego MO w Słupsku.

Sprawozdania Komendy Wojewódzkiej MO w Szczecinie.

Zespół Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Koszalinie.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.