BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE JAKO ISTOTNY KOMPONENT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

HEALTH SECURITY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE SECURITY OF THE STATE

  • Benedykt Bober Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań

Abstract

W artykule zaprezentowano wybrane czynniki determinujące bezpieczeństwo zdrowotne. Na bazie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że bezpieczeństwo zdrowotne zależy zarówno od czynników wewnętrznych, jak i uwarunkowań egzogenicznych, a w szczególności jakości polityki zdrowotnej, determinantami której są m.in. czynniki społeczno-kulturowe, demograficzne oraz jakość rozwiązań prawnych. Niniejsze opracowanie przedstawia diagnozę obszarów o zasadniczym wpływie na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Infrastruktura ochrony zdrowia, informacja oraz technologie diagnostyczno-terapeutyczne przedstawione zostały jako istotne elementy budowania materialnej równowagi wewnętrznej systemu w procesie kształtowania bezpieczeństwa zdrowotnego.


This article presents selected determinants of health security. Consideration is based on the literature as well as source documents. Critical analysis of the literature, induction, observation and deduction is used. On the basis of deliberations conducted it is found that health security depends on both internal factors and exogenous conditions, and in particular the quality of health policy determinants, which include socio-cultural, demographic and quality legal solutions. Among the endogenous conditions, factors such as socio-culturally stimulating, creative and innovative behavior should stress the importance of projects aimed at creating a network of public hospitals – a knowledge-based organization, the formation of a pro-innovation culture, establish a system of personnel development, generating changes in the system to stimulate creative thinking (creativity) and action (innovation), as well as entering into synergistic systems of innovative cooperation – building a “knowledge network” with the external environment. The last section presents the conclusions from the analysis of literature and documentation on the activities of public entities and knowledge of health safety, based on the results of individual interviews conducted between January 2007 to December 2011.
In such an adopted framework, this paper presents a diagnosis of areas of major impact on health security. Health care infrastructure, information and diagnostic and therapeutic technologies are presented as essential elements in building an internally balanced system in the development of health security.

Published
Oct 31, 2016
How to Cite
BOBER, Benedykt. BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE JAKO ISTOTNY KOMPONENT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 1, p. 33-64, oct. 2016. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/6>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.002.