ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – PRÓBA SYSTEMATYZACJI W ŚWIETLE BADANYCH DOKUMENTÓW
PDF
TIF
HTML

Słowa kluczowe

ecological safety
ecosystem
desertification
water stress
air and water pollution bezpieczeństwo ekologiczne
ekosystem
pustynnienie
water stress
zanieczyszczenia powietrza i wód

Jak cytować

Ziętarski, M. (2020). ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – PRÓBA SYSTEMATYZACJI W ŚWIETLE BADANYCH DOKUMENTÓW. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 185–195. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.012

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego. Cel postawiony przez autora realizowany jest poprzez analizę historyczną dokumentów i raportów zogniskowanych wokół problematyki ekologii. Ważnym zjawiskiem jest rozwój prac opisujących i objaśniających bezpieczeństwo pozamilitarne. W powyższych publikacjach ekologia staje się coraz częściej opisywanym zagadnieniem i wpływa na właściwą – szerszą – optykę na sprawy bezpieczeństwa. O wpływie bezpieczeństwa ekologicznego świadczy fakt, iż zmiany klimatyczne są wskazywane jako jeden z kluczowych megatrendów bezpieczeństwa w XXI wieku. W artykule opisano determinanty bezpieczeństwa ekologicznego, ukazano wyzwania, które należy dostrzec i którym trzeba sprostać, aby skutecznie kreować bezpieczeństwo na wielu poziomach.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.012
PDF
TIF
HTML

Bibliografia

Buzan B., People, States and fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era, Boulder 1991.

Chabasińska A., Czachór Z., Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Warszawa 2016.

Gormley V.P., Human Rights and Environment – the Need for International Cooperation, Leyden 1976.

Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005.

Kasperek T., Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim. Historia, teraźniejszość, zagrożenia, możliwości przeciwdziałania, Toruń 1999.

Kocot K., Wolfke K., Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego 1976 – Wybór tekstów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław–Warszawa 1976.

Kołodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Olsztyn 2008.

Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005.

Kukułka J., Stosunki międzynarodowe i polityka. Wyzwania końca stulecia. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bogusława Mrozka, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.

Lis W., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Lublin 2015.

Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin 1996.

Pietraś M., Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne, Lublin 1991.

„Plant, Cell and Environment”

Sobieraj K., Wpływ porozumienia paryskiego na zmianę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i unijnych regulacji prawnych w tym zakresie, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, nr 4/2017.

Stefański M., Piotrów E., Gliszczyński A., Problemy bezpieczeństwa personalnego w epoce ponowoczesności, Słupsk 2016.

Szubrycht T., Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu, Gdynia 2011.

Śladkowski S., Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004.

„The Guardian”

„Wieś i Rolnictwo”

Żuber M., Repozytorium z przedmiotu bezpieczeństwo ekologiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014.

Air quality in Europe – 2016 report, EEA Report Nr 28/2016, European Environment Agency, Kopenhaga 2016.

Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych. Środowisko i Rozwój, Rio de Janeiro, 3–14 czerwca 1992, Warszawa 1993.

Ochrona środowiska 1992, Warszawa 1992.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

www.consilium.europa.eu

www.naszbaltyk.pl

www.natemat.pl

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.