WYKORZYSTANIE TECHNIKI AKTYWIZUJĄCEJ – MIND MAPPING – W REALIZACJI PRZEDMIOTU: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

activating methods
Mind maps
didactic process
activating techniques metody aktywizujące
techniki aktywizujące
mapy umysłu
proces dydaktyczny

Jak cytować

RYCHŁY-LIPIŃSKA, A. (2021). WYKORZYSTANIE TECHNIKI AKTYWIZUJĄCEJ – MIND MAPPING – W REALIZACJI PRZEDMIOTU: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (6), 39–55. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.004

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i zachęcenie do stosowania metod aktywizacyjnych w prowadzeniu zajęć ze studentami. Artykuł opisuje jedną technikę aktywacji – Mind Mapping. Autorka pisze również o przebiegu zajęć podsumowujących z przedmiotu „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, podczas których zastosowano tę technikę. Głównymi celami prowadzenia w/w zajęć z wykorzystaniem Mind Mapping były: 1. Włączenie wszystkich studentów z danej grupy w proces podsumowania wiedzy z danego przedmiotu; 2. Zmotywowanie studentów do samodzielnego usystematyzowania treści poznanych na zajęciach. Autorka zadała sobie również pytania. 1. Czy warto łączyć tzw. tradycyjne formy nauczania z metodami aktywizującymi? Czy uczniowie lubią zajęcia z wykorzystaniem metod aktywnych? Na podstawie przeglądu literatury oraz odpowiedzi studentów na ankietę przeprowadzoną na zakończenie zajęć można z całą pewnością stwierdzić, że warto na zajęciach stosować metody aktywizujące, które aktywnie angażują studentów w proces uczenia się. Stosowanie metod aktywizacyjnych prowadzi do znacznego wzrostu efektywności i usprawnienia całego procesu dydaktycznego. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury przedmiotu oraz kwestionariusz ankiety. Celem przeglądu literatury jest zapoznanie czytelnika z metodami aktywizacji, ich podziałem oraz poszczególnymi etapami tworzenia map myśli. Celem badania ankietowego wśród uczniów było uzyskanie informacji zwrotnej na temat prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywizacyjnej metody mapowania umysłu. W artykule przedstawiono mapę wykonaną przez studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w ramach zajęć końcowych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 kursu „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, którzy przygotowali podsumowanie zdobytej wiedzy z wykorzystaniem omawianej techniki aktywizacyjnej.

https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.004
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Gola B., Pauluk D., Stosowanie metod aktywizujących przejawem profesjonalizmu nauczyciela akademickiego, https://edukacjaustawicznadoroslych.itee.radom.pl/images/2015/2/03_2_2015.pdf, [access: 04.12.2021].

Pawełczyk M., Nowoczesne metody nauczania w technicznej uczelni wyższej, https://www--arch.polsl.pl/Jednostki/RJO3-KS/Documents/MPawelczyk.pdf, [access: 04.12.2021].

Radomski A., O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji, “Kultura i Historia” 2019, nr 36 (2). Rapacka-Wojtala S., Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych czyli jak sprawić, aby studentom chciało się chcieć, 187_208_Rapacka-Wojtala.pdf (lodz.pl), [access: 04.12.2021].

The Effects of Szewczuk-Stępień M., Adamska M., Efektywność procesu dydaktycznego wykorzystującego metody aktywizujące, Współczesne zarządzanie. Koncepcje i wyzwania, A. Sopińska, A. Modliński (red.), Warszawa 2020.

Mind Mapping Activities on Students’ Motivation, https://digitalcommons. georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=ij-sotl, [access: 04.12.2021].

Wnęk-Gozdek J., Formy i metody aktywizowania studentów, Formy i metody aktywizowania studentów, [w:] Współczesne wyzwania dydaktyki szkoły wyższej (up.krakow.pl), [access: 04.12.2021].

Ying Liu,Guoqing Zhao, Guozhen Ma and Yuwei Bo, The Effect of Mind Mapping on Teaching and Learning Meta-Analysis, https://www.researchgate.net/publication/297833919_ The_Effect_of_Mind_Mapping_on_Teaching_and_Learning_A_Meta-Analysis, [access: 04.12.2021].

https://learningscoop.fi/activating-methods-in-classroom/, [access: 04.12.2021].

https://medium.com/cultivate-grow-your-teaching/tips-for-student-activating-teaching-fe72a-e0c8de9, [access: 04.12.2021].

https://www.mindmaps.com/what-is-mind-mapping, [access: 04.12.2021].

https://www.mindmeister.com/blog/why-mind-mapping/, [access: 04.12.2021]. https://www.port.ac.uk/student-life/help-and-advice/study-skills/mind-mapping, [access:04.12.2021].

https://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/04_what_is_active_learning.html, [access: 04.12.2021].

https://wyborcza.pl/napamiec/7,139301,16645287,ile-mamy-neuronow-w-mozgu.html?disableRedirects=true, [access: 04.12.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.