AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH

SPIES CIVIC MILITIA IN THE LIGHT OF THE SECRET INSTRUCTIONS CRIMINAL

  • Tomasz Pączek Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

Milicja Obywatelska była elementem polskiego państwa komunistycznego. W strukturach MO znajdował się pion kryminalny, którego zadaniem było zwalczanie przestępczości kryminalnej. Służba kryminalna MO, jak każda policja na świecie, wykorzystywała w swojej pracy tajnych współpracowników. Praca z agenturą okreś-lona została w instrukcjach operacyjnych. Przepisy instrukcji były często niezgodne z ówczesnym prawem oraz prawami człowieka. W latach stalinowskich służyły również zwalczaniu przeciwników politycznych. Zapisy instrukcji operacyjnych pozwalają na poznanie taktyki pracy operacyjnej MO w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w Polsce Ludowej.


 


The Civic Militia was an element of the Polish communist state. In the structures of MO was a criminal division, whose task was to combat crime. This criminal division, like any police force in the world, worked with the help of secret informers. Working with such informers was determined by secret criminal guidelines. These guidelines were often inconsistent with the then law and human rights. During the Stalinist years they were used in the fight against political opponents. The records of the secret criminal guidelines allows one to learn the tactics of criminal service MO in combating crime in the People’s Poland.

Published
Oct 31, 2016
How to Cite
PĄCZEK, Tomasz. AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 1, p. 65–84, oct. 2016. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/7>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.003.