WDRAŻANIE ZASAD „DOBREGO RZĄDZENIA” W PRAKTYCE KONTROLI PUBLICZNEJ
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

public administration
functioning
European principles
security
control administracja publiczna
funkcjonowanie
zasady europejskie
bezpieczeństwo
kontrola

Jak cytować

LIPIY, Y., KOMZIUK, M., & KOMZIUK, A. (2021). WDRAŻANIE ZASAD „DOBREGO RZĄDZENIA” W PRAKTYCE KONTROLI PUBLICZNEJ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (6), 95–103. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.008

Abstrakt

Zdefiniowano pojęcie bezpiecznego funkcjonowania administracji publicznej, rozumiane jako prawidłowe wykonywanie jej funkcji, co wiąże się z wdrażaniem europejskichzasad i standardów dobrej administracji. W Ukrainie, aspirującej do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej realizacja, tych zasad jest jednym z zadań priorytetowych, gdyż oznacza pełną ochronę praw i wolności człowieka. Analizowane jest uregulowanie normatywne i treść tych zasad, w tym legalność, niedyskryminacja, brak nadużycia władzy, poszanowanie prywatności, poszanowanie poufności, pewność prawa (sądowa ochrona naruszonych praw) oraz odwołania od decyzji. Stwierdza się, że realizacja tych zasad wymaga stałej i skutecznej kontroli nad działalnością administracji publicznej, powierzonej wszystkim podmiotom rządowym, a także członkom społeczeństwa. Wyjaśniono specyfikę niektórych rodzajów takiej kontroli: parlamentarnej, prezydenckiej, wewnętrznej administracji (kontrola organów wykonawczych), sądowej, komunalnej i publicznej.

https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.008
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Batalli M., Fejzullahu A., Principles of Good Administration under the European Code of Good Administrative Behaviour, Pécs Journal of International and European Law – 2018/I, http://ceere.eu/pjiel/wp-content/uploads/2018/08/28_pjielPJIEL1801.pdf, [access: 23.02.2022].

Code of Good Administrative Behaviour for Staff of the European Commission in Their Relations with the Public, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code-of-good-administrative-behaviour_en.pdf, [access: 23.02.2022].

Constitution of the Republic of Lithuania, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt045en.pdf, [access: 23.02.2022].

Council of Europe Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good administration, https://rm.coe.int/cmrec-2007-7-of-the-cm-to-ms-ongood-administration/16809f007c, [access: 23.02.2022].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.

Konstytutsiya Ukrayinyvid 28 chervnya 1996 r., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text, [access: 23.02.2022].

Pro natsionalʹnubezpekuUkrayiny: zakon Ukrayinyvid 21 chervnya 2018 roku № 2469-VIII.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19?lang=en#Text, [access: 23.02.2022].

Pukhtetsʹka A.A., Zaprovadzhennya pryntsyp i vtastandartiv nalezhnoho uryaduvannya udiyalʹnosti publichnoyi administratsiyi., http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/han- dle/123456789/3840/Pukhtetska_Zaprovadzhennia_pryntsypiv.pdf;jsessionid=2CB367A 63F732B45EA54BBBFB9708EF6?sequence=18, [access: 23.02.2022].

Republic of Lithuania Law on Public Administration, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/ TAD/6996d4c0d86111e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-fxdp6xrf#part_3e432904ef014c3da d16d29b0df755fa, [access: 23.02.2022].

Stratehiya natsionalʹnoyi bezpekyUkrayiny: zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrayinyvid 14 veresnya 2020 roku № 392/2020, https://www.president.gov.ua/docu- ments/3922020-35037, [access: 23.02.2022].

The European Code of Good Administrative Behaviour, https://www.ombudsman.europa.eu/en/publication/en/3510, [access: 23.02.2022].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.