SYSTEM ZARZĄDZANIA DETERMINANTĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MANAGEMENT SYSTEM AS A DETERMINANT OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IN BUSINESS

  • Marcin Olkiewicz Politechnika Koszalińska, Koszalin

Abstract

Bezpieczeństwo informacji stanowi coraz większe wyzwanie dla przedsiębiorców, gdyż rynkowe zapotrzebowanie na informacje o odpowiedniej jakości jest bardzo duże i ciągle wzrasta. Rosnąca świadomość możliwości utraty informacji niejawnych wymusza na organizacjach podejmowanie często radykalnych działań mających zagwarantować bezpieczeństwo lub zminimalizować ryzyko. Dlatego coraz częściej do sektorów ochrony informacji kwalifikuje się między innymi następujące obszary: danych osobowych, fizycznego i przemysłowego bezpieczeństwa (procesy tworzenia, grupowania, przechowywania i dystrybuowania informacji), teleinformatyczne (obejmujące systemy informatyczne, narzędzia zabezpieczające, przedmioty rejestrujące) oraz logistyczne. Praca skupia się na identyfikacji procesowego zarządzania bezpieczeństwem informacji według znormalizowanych systemów zarządzania stosowanych w organizacjach lub instytucjach różnych branż oraz obszarów funkcjonowania gospodarki. Działania takie są szczególnie istotne dla zwiększania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Wykorzystywanie międzynarodowych znormalizowanych standardów, między innymi takich jak ISO 9001, ISO 27001, PN-ISO/IEC 24762:2010, AQAP, przestrzeganych w 176 krajach na świecie, daje poczucie gwarancji i bezpieczeństwa klientom, społeczeństwu, interesariuszom rynku oraz pozwala zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój.


 


Information security is an increasing challenge for companies because market demand for information about quality is very high and still increasing. Because of the growing awareness of the possibility of loss of classified information organizations often take radical action to ensure the safety or minimize the risk of loss of such information. As a result, more and more is being done to protect information in the following areas: personal, physical and industrial security (creating processes, groups, storing and distributing information), data (including information systems, security tools, recording items) and logistics.
The proper management of security of classified information is part of the increasing competitive advantage because it is focused on international standards. This standard includes, inter alia, the Management System according to ISO 27001.

Published
Oct 31, 2016
How to Cite
OLKIEWICZ, Marcin. SYSTEM ZARZĄDZANIA DETERMINANTĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 1, p. 85–112, oct. 2016. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/8>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.004.