• "Studia nad Bezpieczeństwem" - Zeszyt 4/2019 - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Studia nad Bezpieczeństwem
  No 4 (2019)

  Od Redakcji

  Drodzy Czytelnicy,
  Przekazujemy w Wasze ręce kolejny – czwarty numer czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”. Opracowane rozdziały zamieszczone w monografii mają charakter teoretyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią istotny wkład w dyskusję nad problematyką z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa międzynarodowego, a także bezpieczeństwa informacji czy personalnego.

  Numer otwiera rozdział zatytułowany „Zagrożenia systemów infrastruktury krytycznej atakami terrorystycznymi”. W artykule przedstawiono stosowane formy ataków terrorystycznych na systemy infrastruktury krytycznej. Na podstawie prowadzonych kontroli opisano spotykane błędy w zakresie ochrony systemów IK. Powtórzono za NPOIK, że stosowane systemy ochrony IK powinny mieć zastosowanie do wszystkich typów zagrożeń, a także być przygotowane do możliwie szybkiego przywrócenia funkcji realizowanych przez daną IK. Autor Józef Sadowski potwierdza, że działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mają na celu minimalizację ryzyka zakłócenia przez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia.

  Agnieszka Sałek-Imińska w artykule pt. „Pomiar bezpieczeństwa ekonomicznego państw Grupy Wyszehradzkiej” zwraca uwagę na problem poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego w aspekcie poziomu wzrostu gospodarczego, mierzonego wskaźnikiem PKB oraz oceny ratingowej i relacji długu publicznego do PKB. Autorka artykułu jest świadoma, iż mierniki te nie dają podstaw do wyrażania sądów wartościujących w kontekście szeroko rozumianego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, ale stanowią ich niezbędne składniki i podstawę do dalszych analiz i ocen. Bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi istotny element funkcjonowania gospodarek narodowych, dążących poprzez płaszczyznę gospodarczą do stabilizacji politycznej w regionie, co przyczynia się do ograniczenia ryzyka konfliktu zbrojnego. Zdaniem Autorki, w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego należy wskazywać także na problemy nierówności ekonomicznej państw. To ich scentrowany dostęp do kapitału, rynków czy innych kategorii ekonomicznych, a także znajdowanie się na określonym etapie rozwoju systemowego może nasilać to zjawisko, jak i wpływać na zachwianie poziomu suwerenności ekonomicznej państw.

  „Próba zbadania reakcji obywateli na wzmożone transporty wojskowe” autorstwa Hanny Sommer oraz Grzegorza Zakrzewskiego, opisuje reakcję obywateli na wzmożone transporty wojskowe. Wynikiem analizy autorów jest opis prawdopodobnych zachowań badanej populacji, która uczestniczy w procesie obserwacji przemieszczania się ludzi i ładunków o przeznaczeniu militarnym. Przedstawione treści, będące wynikiem badań empirycznych, pozwalają w dużym stopniu przewidzieć prognozowane zachowania.

  W obecnym numerze znajdziecie Państwo także kwestie współczesnych aspektów bezpieczeństwa narodowego. W artykule: „Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec drugiej dekady XXI wieku” Piotra Krzykowskiego zwrócono uwagę na znaczenie spraw militarnych. Polska, jako państwo członkowskie UE i NATO, jest beneficjentem pozytywnych przemian politycznych i gospodarczych w Europie. Dlatego też nasze bezpieczeństwo determinowane jest przez szereg zjawisk, które zaistniały w XX i na początku XXI wieku. Autor wskazuje współczesne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe (państwa), a także jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa powodować mogą czynniki wpływające na zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa na świecie. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i bezpieczeństwa narodowego RP wskazuje na konieczność zapewnienia zdolności do odparcia wyzwań, które osiągnęły w ciągu ostatnich lat nowy wymiar.

  Wątek militarny porusza również Stanisław Zarobny w artykule: „Przemiany w polskiej kulturze strategicznej w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku”. Artykuł jest analizą kultury strategicznej Polski, jej źródeł oraz cech, w której Autor próbuje udzielić odpowiedzi na następujące pytania: Co warunkuje polską kulturę strategiczną oraz jakie są jej cechy, a także w jakich działaniach i zaniechaniach dochodzi do ich uzewnętrznienia? Podstawowym wnioskiem powyższej analizy jest potwierdzenie, że Polska posiada własną kulturę strategiczną ukształtowaną przez historyczne doświadczenie.

  W artykule pt.: „Jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza i ich wykorzystanie na rzecz bezpieczeństwa granicy morskiej PRL w drugiej połowie XX wieku” autorstwa Ireneusza Bienieckiego, omówiono m.in. takie zagadnienia, jak rozwój służby morskiej tej formacji, rozmieszczenie i charakterystykę posiadanych jednostek pływających, ich wykorzystanie w służbie granicznej, a także plany dalszej rozbudowy. Zaprezentowano również powstanie, rozwój organizacyjny i charakterystykę jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza wykorzystywanych w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1945–1991.

  W prowadzonych konstatacjach zwrócono uwagę na istnienie i determinację człowieka w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Celem artykułu Andrzeja Pieczywoka pt.: „Bezpieczeństwo człowieka w warunkach ryzyka i niepewności” jest zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo człowieka w kontekście istniejących zagrożeń i wyzwań, w tym pokazanie skutków zagrożeń oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania tym zdarzeniom, wykorzystując instrumentarium edukacji dla bezpieczeństwa. Obecne czasy niosą ze sobą wiele różnorodnych zdarzeń i zagrożeń mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa wielu osób. Bardzo często człowiek podejmuje ważne decyzje w warunkach ryzyka i niepewności. Dlatego Autor zwraca uwagę na odpowiednią edukację człowieka, która może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom.

  W numerze czwartym „Studiów nad Bezpieczeństwem”, podjęta została również tematyka etyki, jako subdyscypliny filozoficznej. Artykuł pt.: „Funkcje etyki w zarządzaniu zasobami obronnymi” autorstwa Krzysztofa Drabika, zwraca uwagę na etykę nie tylko jako narzędzie opisu kultury moralnej, ale wypełnia funkcję praktyczną, formułując kryteria słuszności i powinności w określonej przestrzeni społecznej (zawodowej). Zarządzanie zasobami obronnymi opiera się również na określonych pryncypiach etycznych, które warunkują moralny status i atrybuty działalności podmiotów w kontekście osiągania postawionych celów.

  W obecnym numerze znajdziecie Państwo również opracowanie dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego. Andrzej Żebrowski w artykule pt.: „Relacje sojusznicze zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw członkowskich na początku XXI wieku (wybrane aspekty)”, zwraca uwagę na fakt, iż złożone środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga współpracy ukierunkowanej na utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Walka o dominacje, wspierana przez operacje informacyjne, to podporządkowanie i wykorzystywanie państw słabszych, m.in. poprzez iluzoryczne wsparcie polityczne, gospodarcze czy wojskowe. Takie państwa nie zdają sobie sprawy, że przychodzi moment zapłaty za udzielone wsparcie. Zawierane sojusze mają zapewnić wszystkim państwom członkowskim bezpieczny rozwój. Jednak wiele z nich ma inne cele strategiczne, co m.in. narusza spójność i interesy sojuszu (w tym i poszczególnych państw członkowskich). Takim przykładem jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulujących m.in. zasady ochrony informacji niejawnych. Każde ujawnienie tego rodzaju informacji uderza w podstawy jedności sojuszu, naruszające jednocześnie bezpieczeństwo jego państw członkowskich. Trudno nie postawić pytania, czym kierowano się, podejmując decyzje o ujawnieniu.

  W artykule pt. „Facebook jako determinant uzależnienia behawioralnego” (Autorki: D. Zbroszczyk, K. Zaremba) poruszają zagadnienie uzależnienie behawioralne. Zdaniem Autorek, zagadnienie to jest złożone, dlatego że nie ma jednoznacznego określenia, czym jest, a czym nie jest. Współcześnie to nie tylko przemoc czy przestępczość klasyfikują się do nieprawidłowych zachowań – ten wachlarz znacznie się rozszerzył o zachowania określane jako behawioralne. Celem badań było określenie poziomu aktywności i uzależnienia od portalu społecznościowego Facebook, klasyfikowanego do wskazanego uzależnienia.

  Sabina Brakoniecka w artykule pt. „Tradycja Zbrojnego Dżihadu W Północnej Nigerii” porusza problematykę tradycyjnego zbrojnego dżihadu w północnej Nigerii. W artykule zarysowano początki muzułmańskiej myśli reformatorskiej w tym regionie, a ponadto zaprezentowano również dziewiętnastowieczny dżihad Usmana dan Fodio oraz zamieszki samozwańczego proroka Maitatsine w Kano w 1980 roku. Na tle tak zarysowanej tradycji dżihadystycznej w północnej Nigerii przedstawiono następnie najnowszą aktywność militarną Boko Haram.

  Warto podkreślić, iż to niezwykle wartościowe opracowanie, stanowi źródło informacji dla czytelników interesujących się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa.
  Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer czwarty naszego czasopisma. Teksty zawarte w kolejnym numerze „Studia nad Bezpieczeństwem” inspirują do refleksji, dyskusji, projektowania i realizowania interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych.

  Kolegium Redakcyjne

 • "Studia nad Bezpieczeństwem" - Zeszyt 3/2018 - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Studia nad Bezpieczeństwem
  No 3 (2018)

  Od Redakcji

  Drodzy Czytelnicy, z ogromną radością przekazujemy do Waszych rąk kolejny, już trzeci, numer czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, w którym podobnie jak i w  poprzednich numerach, znajdziecie Państwo tematy z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa międzynarodowego, a także bezpieczeństwa informacji czy personalnego.

  Obecne czasy niosą ze sobą ogromny ładunek różnorodnych zdarzeń, bowiem wiek XXI jest okresem wielkich przemian i ogromnego postępu w różnych sferach życia człowieka. W związku z nawarstwiającymi się zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wielu środowisk i grup społecznych. Dlatego też stylizacja bezpieczeństwa człowieka może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Uświadomienie rodzajów i możliwości zagrożeń, szeroko pojęta profilaktyka oraz racjonalne wychowanie we wszystkich możliwych płaszczyznach życia ludzkiego powinny przyczynić się do marginalizacji zjawisk kryzysowych i patologicznych”. Takimi słowami rozpoczyna się artykuł pod tytułem „Stylizacja bezpieczeństwa człowieka w środowisku społecznym” (Autor: A. Pieczywok), w którym opisano funkcjonowanie jednostki w wielu środowiskach i przestrzeniach społecznych, gdzie występują rozmaite zagrożenia. Zagrożenia, które z jednej strony mogą być splotem niekorzystnych sytuacji, nieszczęść, ale także mogą wynikać z celowego działania.

  St. Zarobny w artykule pt. „Unia Europejska jako aktor nowocześnie pojmowanego bezpieczeństwa” porusza problematykę genezy procesu integracyjnego w Europie Zachodniej, a ściślej powstania Unii Europejskiej. Przedstawia jej genezę, proces ewolucyjny, funkcjonowanie oraz jej zadania od 1992 r., czyli od podpisania Traktatu w Maastricht, aż do dnia dzisiejszego. Autor, wskazuje, że głównym motorem napędowym UE w obszarze bezpieczeństwa europejskiego jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.

  1. Tryk w opracowaniu pt. „Terroryzm islamski w XXI wieku i jego nowe oblicze: państwo islamskie (ISIS, DAESH)” opisuje, że terroryzm może mieć różne podłoże. Bowiem zawsze znajdą się ludzie, którzy są gotowi – dla idei, przekonań religijnych czy celów polityczno-ekonomicznych – używać przemocy lub stosować groźby jej użycia. Autor podkreśla, że czasy, w których przyszło nam żyć, a zwłaszcza szybki postęp w technice informacyjnej sprawił, że terroryści mogą liczyć na tzw. szeroką widownię. Dzięki Internetowi oraz 24-godzinnym serwisom informacyjnym mają oni pewność, że ich przesłanie może trafić do maksymalnej liczby odbiorców, wywołując w nich stan zagrożenia, co sprawi, że wywrą wpływ na rządzących w poszczególnych krajach.

  W tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego wpisuje się również artykuł dr M. Brylewa pt. „Kurdowie – naród podzielony pomiędzy czworo”, w którym Autor przybliża historię oraz sytuację Kurdów na Bliskim Wschodzie.

  W obecnym numerze znajdziecie Państwo także opracowania poruszające kwestie prawne w różnych obszarach: „Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce” (Autor: J. Nikołajew), „Prawne aspekty apolityczności Policji” (Autor: M. Kruk), „Obowiązki i ograniczenia funkcjonariuszy Policji w życiu prywatnym” (Autor: K. Forytarz).

  W artykule pt. „Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. Ujęcie statystyczne i prawne” (Autorzy: J. Gierszewski, B. Bajorski) przedstawiono na podstawie danych statystycznych, że w Polsce co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Jak wskazują Autorzy, pomimo starań administracji publicznej – polegających głównie na opracowaniu programów prewencyjnych, prowadzeniu cyklicznych akcji oraz podejmowaniu działań w ramach codziennych interwencji – sytuacja nie ulega radykalnej poprawie. Autorzy poszukują przyczyn takiego stanu rzeczy i wskazują obszary, które mogą pomóc w dalszej poprawie bezpieczeństwa pieszych.

  W obecnym numerze znajdziecie Państwo opracowanie dotyczące bezpieczeństwa informacji. E. Matuska w artykule pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty personalne” zwraca uwagę na fakt, iż dziedziną, w której szczególnie należy zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych w biznesie, jest obszar procesów kadrowych oraz marketingowych związanych z relacjami z klientami. Opracowanie podejmuje kwestię oceny przygotowania sektora polskich MŚP do zarządzania cyberbezpieczeństwem w kontekście upowszechniania praktyk cyfrowych w procesach przekazywania i przetwarzania danych biznesowych oraz wyzwań nowej ustawy o ochronie danych osobowych (NUODO). Opisuje luki obszarowe, w tym luki kompetencyjne menadżerów i pracowników, w sferze odpowiedzialnej ochrony procesów gospodarczych przed zagrożeniami cyfrowymi.

  Numer trzeci „Studiów nad Bezpieczeństwem”, to także tematyka dotycząca pełnieniu funkcji przez środki masowego przekazu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w której masowa komunikacja jest niezbędnym elementem służącym opanowaniu paniki lub negatywnych emocji ludności, wskazaniu odpowiednich postaw wobec zaistniałej sytuacji lub udzieleniu pomocy. M. Beskosty w artykule pt. „Funkcje i rola mediów zarządzaniu kryzysowym” opisuje sposób w jaki media zmierzają do umacniania swojego wpływu i siły oddziaływania na społeczeństwo w coraz rozleglejszych sferach życia człowieka. Autorka podjęła próbę analizy roli mediów w procesie zarządzania kryzysowego, ich funkcji i znaczenia w warunkach wystąpienia stanów nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.

   „Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników psychologicznych”(Autorzy: G. Diemientiew, J. Brzezińska) opisuje jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka – potrzebę bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono badania dotyczące psychologicznych determinantów, decydujących o podejmowaniu przez ludność cywilną działań ratowniczych w sytuacji kryzysowej.

   Numer trzeci to także publikacje I. Bienieckiego pt.: „Szkoła podoficerów sanitarnych wojsk wewnętrznych w szczecinie i jej znaczenie w szkoleniu niższego personelu medycznego dla potrzeb wojsk ochrony pogranicza i korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1958–1966” oraz P. Pokwickiego pt. „Ewolucja oddziałów prewencji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji policji w latach 1990–2016”.

  Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer trzeci naszego czasopisma, w którym każdy interesujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem znajdzie interesujące dla siebie zagadnienie. Jesteśmy przekonani, że tematy, które poruszamy rozbudzą Państwa zainteresowanie i będziecie z niecierpliwością oczekiwali na kolejny nasz numer.

  Kolegium Redakcyjne

 • "Studia nad Bezpieczeństwem" - Zeszyt 2/2017 - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Studia nad Bezpieczeństwem
  No 2 (2017)

  Od Redakcji

  „Współczesny człowiek narażony jest każdego dnia na różnego rodzaju zagrożenia, które w zależności od okoliczności i skali wystąpienia określonego zjawiska mogą przybrać rozmiar klęski żywiołowej czy też katastrofy. Powszechność skutków tego typu zdarzeń i sytuacji powoduje, że stają się one przedmiotem zainteresowania ważnej dziedziny bezpieczeństwa narodowego, jaką jest niewątpliwie bezpieczeństwo powszechne”. Takimi słowami rozpoczyna się artykuł dr hab. prof. nadzw. A. Urbanka pod tytułem „Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego”, zamieszczony w  zeszycie 2 naszego czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”. W numerze tym znajdziecie Państwo także tematy z zakresu bezpieczeństwa personalnego. Problematyka ta została poruszona w artykułach W. Czajkowskiego, J. Wąs-Gubały pt.: „Bezpieczeństwo personalne w perspektywie kulturowej”, A. Rychły-Lipińskiej pt.: „Model bezpieczeństwa jednostki we współczesnym zmieniającym się otoczeniu – wstępne rozważania”, A. Kamińskiej-Nawrot pt.: „Kontrola osobista – racjonalność ustawodawcy” oraz E. Matuskiej pt.: „Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą”.

  Numer drugi czasopisma zawiera również tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szczególności bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich. Artykuł M. Ziętarskiego pt.: „Strategia MODUS VIVENDI, jako element wzmacniający bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich” przedstawia tzw. „zderzone” dwa podejścia – popierające zbliżenie Polski z Ukrainą oraz przeciwne – krytykujące. A. Stec w publikacji pt.: „Polska i Ukraina na tle zmian w układzie geopolitycznym” opisuje te dwa kraje, które łączy przeszło tysiącletnie sąsiedztwo oparte na podobnych doświadczeniach oraz historii. Autor, zwraca uwagę na fakt, iż oba kraje z racji położenia geograficznego znalazły się na styku rywalizacji mocarstw tj. Stanów Zjednoczonych i Chin oraz polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską.

  W numerze tym znajdziecie Państwo także artykuły dotyczące bezpieczeństwa informacji. J. Sadowski w artykule pt.: „Cybernetyczny wymiar współczesnych zagrożeń” zwraca uwagę na fakt, iż rośnie podatność państw na zagrożenia cybernetyczne, w tym zagrożenia typu terrorystycznego. Autor prezentując przykłady pokazuje, iż celem ataków stają się elementy infrastruktury krytycznej, systemy bankowe, uzbrojenia i kierowania państwem. Bezpieczeństwo informacji poruszane jest również w publikacjach M. Terebeckiego i M. Olkiewicza pt.: „Jakość zabezpieczeń informacji determinantą rozwoju bankowości internetowej” oraz M. Beskoty pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

  Numer drugi wzbogacają publikacje S. Kozdrowskiego pt.: „Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej w II Rzeczypospolitej (1919-1934)” oraz I. Bienieckiego pt.: „Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969-1991”.

  Numer kończy recenzja książki J. i R. Pasztelańskich pt.: „Policjanci. Za cenę życia”, opracowana przez B. Sprengel i K. Ambrozy.

  Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer drugi naszego czasopisma, w którym każdy interesujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem znajdzie interesujące dla siebie zagadnienie.

  Kolegium Redakcyjne

 • "Studia nad Bezpieczeństwem" - Zeszyt 1/2016 - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Studia nad Bezpieczeństwem
  No 1 (2016)

  Szanowni Czytelnicy,

  Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer czasopisma Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku „Studia nad Bezpieczeństwem” (SnB) poświęcone różnym problemom bezpieczeństwa.

  Zapraszamy wszystkich prowadzących badania nad bezpieczeństwem i zajmujących się sprawami bezpieczeństwa, od strony teorii lub praktyki, do publikacji. Na łamach czasopisma mogą pojawiać się artykuły i opracowania zawierające różne aspekty bezpieczeństwa, w ujęciu socjologicznym, nauk o polityce, zarządzaniu, prawa czy nauk o bezpieczeństwie. Czekamy też na opracowania empiryczne, wynikające z badań własnych czy krytycznej analizy danych zastanych.

  Problem tożsamości nauk o bezpieczeństwie jest problemem ważnym i niezmiennie wywołuje poznawcze zaangażowania intelektualne i emocjonalne wśród przedstawicieli różnych przedstawicieli nauki. To zróżnicowanie opinii, poglądów i przekonań jest w naszym przekonaniu szansą uzyskania wiedzy o postulowanej przez Piotra Sienkiewicza ontologii bezpieczeństwa, a także konkretyzowaniu i doskonaleniu prakseologii jego kształtowania ze wskazaniem możliwych kierunkach badania tego fenomenu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Mamy tym samym nadzieję, że SnB staną się również swoistą prolegomeną do intelektualnej debaty nad stanem współczesnej teorii i metodologii nauk o bezpieczeństwie, debaty, w której uczestniczyć będą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również doktoranci i studenci różnych ośrodków akademickich.

  Na koniec pozostaje mi tylko podziękować Komitetom: Redakcyjnemu i Naukowemu oraz w sposób szczególny Pani Sekretarz, za przygotowanie pierwszego wydania SnB. Słowa podziękowania kieruję także w stronę wszystkich Autorów opracowań, Recenzentów i wszystkich tych osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do jego powstania.

  Z życzeniami ciekawej poznawczo lektury
  dr hab. prof. nadzw. Janusz Gierszewski
  Redaktor naczelny SnB

   

  Od Redakcji

  Oddajemy do rąk Czytelników czasopismo naukowe Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego „Studia nad Bezpieczeństwem” wydawane w  formie zeszytów naukowych przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

  „Studia nad Bezpieczeństwem” to zbiór publikacji naukowych zawierających oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, a autorzy publikacji to zarówno doświadczeni naukowcy pochodzący z różnych środowisk naukowych w kraju i za granicą, jak i młodzi ludzie, dopiero co wchodzący w świat nauki.

  Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w takich obszarach jak społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

  W czasopiśmie „Studia nad Bezpieczeństwem” nasi Czytelnicy znajdą zarówno badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne. Tak szeroki wachlarz problematyki pokazuje znaczenie tematyki związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem we współczesnym świecie. Ta różnorodność poruszanych w zakresie bezpieczeństwa zagadnień, daje Czytelnikowi możliwość analizy prac naukowców, a także może być inspiracją do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań.

  W zeszycie 1 czasopisma znajdziecie Państwo artykuły dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osobistego, a także bezpieczeństwa międzynarodowego.

  Serdecznie zapraszamy nie tylko do sięgnięcia i zapoznania się z szeroką tematyką związaną z bezpieczeństwem, ale również do podejmowania wysiłku w zakresie przygotowywania publikacji naukowych i  współpracy z naszym czasopismem, które ma charakter otwarty.

  Kolegium Redakcyjne

1 - 4 of 4 items