Nr 2 (2017)
Opis numeru

Od Redakcji
„Współczesny człowiek narażony jest każdego dnia na różnego rodzaju zagrożenia, które w zależności od okoliczności i skali wystąpienia określonego zjawiska mogą przybrać rozmiar klęski żywiołowej czy też katastrofy. Powszechność skutków tego typu zdarzeń i sytuacji powoduje, że stają się one przedmiotem zainteresowania ważnej dziedziny bezpieczeństwa narodowego, jaką jest niewątpliwie bezpieczeństwo powszechne”. Takimi słowami rozpoczyna się artykuł dr hab. prof. nadzw. A. Urbanka pod tytułem „Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego”, zamieszczony w  zeszycie 2 naszego czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”. W numerze tym znajdziecie Państwo także tematy z zakresu bezpieczeństwa personalnego. Problematyka ta została poruszona w artykułach W. Czajkowskiego, J. Wąs-Gubały pt.: „Bezpieczeństwo personalne w perspektywie kulturowej”, A. Rychły-Lipińskiej pt.: „Model bezpieczeństwa jednostki we współczesnym zmieniającym się otoczeniu – wstępne rozważania”, A. Kamińskiej-Nawrot pt.: „Kontrola osobista – racjonalność ustawodawcy” oraz E. Matuskiej pt.: „Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą”.

Numer drugi czasopisma zawiera również tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szczególności bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich. Artykuł M. Ziętarskiego pt.: „Strategia MODUS VIVENDI, jako element wzmacniający bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich” przedstawia tzw. „zderzone” dwa podejścia – popierające zbliżenie Polski z Ukrainą oraz przeciwne – krytykujące. A. Stec w publikacji pt.: „Polska i Ukraina na tle zmian w układzie geopolitycznym” opisuje te dwa kraje, które łączy przeszło tysiącletnie sąsiedztwo oparte na podobnych doświadczeniach oraz historii. Autor, zwraca uwagę na fakt, iż oba kraje z racji położenia geograficznego znalazły się na styku rywalizacji mocarstw tj. Stanów Zjednoczonych i Chin oraz polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską.

W numerze tym znajdziecie Państwo także artykuły dotyczące bezpieczeństwa informacji. J. Sadowski w artykule pt.: „Cybernetyczny wymiar współczesnych zagrożeń” zwraca uwagę na fakt, iż rośnie podatność państw na zagrożenia cybernetyczne, w tym zagrożenia typu terrorystycznego. Autor prezentując przykłady pokazuje, iż celem ataków stają się elementy infrastruktury krytycznej, systemy bankowe, uzbrojenia i kierowania państwem. Bezpieczeństwo informacji poruszane jest również w publikacjach M. Terebeckiego i M. Olkiewicza pt.: „Jakość zabezpieczeń informacji determinantą rozwoju bankowości internetowej” oraz M. Beskoty pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Numer drugi wzbogacają publikacje S. Kozdrowskiego pt.: „Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej w II Rzeczypospolitej (1919-1934)” oraz I. Bienieckiego pt.: „Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969-1991”.

Numer kończy recenzja książki J. i R. Pasztelańskich pt.: „Policjanci. Za cenę życia”, opracowana przez B. Sprengel i K. Ambrozy.

Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer drugi naszego czasopisma, w którym każdy interesujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem znajdzie interesujące dla siebie zagadnienie.

Kolegium Redakcyjne

 

https://doi.org/10.34858/snb.2.2017

Artykuły

Wojciech Czajkowski, Jolanta Wąs-Gubała
5–16
Bezpieczeństwo personalne w perspektywie kulturowej
PDF HTML TIF
Andrzej Urbanek
17–32
Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego
PDF HTML TIF
Anna Rychły-Lipińska
33–44
Model bezpieczeństwa jednostki we współczesnym zmieniającym się otoczeniu – wstępne rozważania
PDF HTML TIF
Aneta Kamińska-Nawrot
45–56
Kontrola osobista – racjonalność ustawodawcy
PDF HTML TIF
Józef Sadowski
57–76
Cybernetyczny wymiar współczesnych zagrożeń
PDF HTML TIF
Stanisław Kozdrowski
77–88
Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej w II Rzeczypospolitej (1919–1934)
PDF HTML TIF
Mateusz Ziętarski
89–100
Strategia modus vivendi jako element wzmacniający bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich
PDF HTML TIF
Ireneusz Bieniecki
101–118
Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969–1991
PDF HTML TIF
Andrzej Stec
119–128
Polska i Ukraina na tle zmian w układzie geopolitycznym
PDF HTML TIF
Ewa Matuska
129–142
Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą
PDF HTML TIF
Mariusz Terebecki, Marcin Olkiewicz
143–162
Jakość zabezpieczeń informacji determinantą rozwoju bankowości internetowej
PDF HTML TIF
Małgorzata Beskosty
163–173
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
PDF HTML TIF
Bolesław Sprengel, Katarzyna Amrozy
173–176
Recenzja książki - Joanna i Rafał Pasztelańscy, Policjanci. Za cenę życia
PDF HTML TIF