"Studia nad Bezpieczeństwem" - Zeszyt 2/2017 - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Od Redakcji

„Współczesny człowiek narażony jest każdego dnia na różnego rodzaju zagrożenia, które w zależności od okoliczności i skali wystąpienia określonego zjawiska mogą przybrać rozmiar klęski żywiołowej czy też katastrofy. Powszechność skutków tego typu zdarzeń i sytuacji powoduje, że stają się one przedmiotem zainteresowania ważnej dziedziny bezpieczeństwa narodowego, jaką jest niewątpliwie bezpieczeństwo powszechne”. Takimi słowami rozpoczyna się artykuł dr hab. prof. nadzw. A. Urbanka pod tytułem „Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego”, zamieszczony w  zeszycie 2 naszego czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”. W numerze tym znajdziecie Państwo także tematy z zakresu bezpieczeństwa personalnego. Problematyka ta została poruszona w artykułach W. Czajkowskiego, J. Wąs-Gubały pt.: „Bezpieczeństwo personalne w perspektywie kulturowej”, A. Rychły-Lipińskiej pt.: „Model bezpieczeństwa jednostki we współczesnym zmieniającym się otoczeniu – wstępne rozważania”, A. Kamińskiej-Nawrot pt.: „Kontrola osobista – racjonalność ustawodawcy” oraz E. Matuskiej pt.: „Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą”.

Numer drugi czasopisma zawiera również tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szczególności bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich. Artykuł M. Ziętarskiego pt.: „Strategia MODUS VIVENDI, jako element wzmacniający bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich” przedstawia tzw. „zderzone” dwa podejścia – popierające zbliżenie Polski z Ukrainą oraz przeciwne – krytykujące. A. Stec w publikacji pt.: „Polska i Ukraina na tle zmian w układzie geopolitycznym” opisuje te dwa kraje, które łączy przeszło tysiącletnie sąsiedztwo oparte na podobnych doświadczeniach oraz historii. Autor, zwraca uwagę na fakt, iż oba kraje z racji położenia geograficznego znalazły się na styku rywalizacji mocarstw tj. Stanów Zjednoczonych i Chin oraz polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską.

W numerze tym znajdziecie Państwo także artykuły dotyczące bezpieczeństwa informacji. J. Sadowski w artykule pt.: „Cybernetyczny wymiar współczesnych zagrożeń” zwraca uwagę na fakt, iż rośnie podatność państw na zagrożenia cybernetyczne, w tym zagrożenia typu terrorystycznego. Autor prezentując przykłady pokazuje, iż celem ataków stają się elementy infrastruktury krytycznej, systemy bankowe, uzbrojenia i kierowania państwem. Bezpieczeństwo informacji poruszane jest również w publikacjach M. Terebeckiego i M. Olkiewicza pt.: „Jakość zabezpieczeń informacji determinantą rozwoju bankowości internetowej” oraz M. Beskoty pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Numer drugi wzbogacają publikacje S. Kozdrowskiego pt.: „Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej w II Rzeczypospolitej (1919-1934)” oraz I. Bienieckiego pt.: „Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969-1991”.

Numer kończy recenzja książki J. i R. Pasztelańskich pt.: „Policjanci. Za cenę życia”, opracowana przez B. Sprengel i K. Ambrozy.

Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer drugi naszego czasopisma, w którym każdy interesujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem znajdzie interesujące dla siebie zagadnienie.

Kolegium Redakcyjne

Published: 2017-06-06

Full Issue

Articles