Nr 5 (2020)
Opis numeru

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy,
Problemy bezpieczeństwa były i są nierozłączną częścią życia człowieka, ponieważ dotyczą głównie jego bytu i możliwości funkcjonowania w określonym środowisku lub świecie. Bez względu na to, czy problemy bezpieczeństwa postrzegano i definiowano, czy ich nie dostrzegano, to właśnie one determinowały poziom rozwoju cywilizacyjnego i są obecne współcześnie. Aktualnie, istotną sferą życia człowieka jest relatywnie nowa przestrzeń zwana wirtualną rzeczywistością. Jest to przestrzeń interakcji stworzona przez światową sieć komputerową, jaką jest Internet. Ta sztucznie wykreowana rzeczywistość, jako dodatkowy, niezwykle istotny dzisiaj obszar życia człowieka, niejako sytuuje nas pomiędzy dwoma światami: realnym i wirtualnym.

Artykuł J. Grubickiej pt. Wirtualna rzeczywistość – oksymoron kulturowy instrumentarium wolności otwierający zeszyt nr 5 jest próbą  interpretacji pojęcia wolności i jej aspektów oraz zagrożeń w Internecie. Na podstawie aktualnie obserwowanych zjawisk, a także bieżących wydarzeń wskazane zostały zagrożenia wynikające z powszechnej dostępności do publikacji opinii w sieci.

Zagrożenia biologiczne i kategorię zagrożeń, które mogą wywołać negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt czy roślin w trwających obecnie na świecie pandemiach aids czy covid podejmuje A. Urbanek.

Problematykę bezpieczeństwa ekologicznego przedstawia również M. Ziętarski w artykule: Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego – próba systematyzacji w świetle badanych dokumentów. W swym artykule autor opisał zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego, które mają wpływ na zmiany klimatyczne i stanowią kluczowy trend w obszarze bezpieczeństwa XXI wieku.

Numer piąty czasopisma zawiera również tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in.: z zakresu zagrożeń migracji, współpracy strukturalnej WPBIO Unii Europejskiej oraz kwestię stosunków NATO i UE. Zagadnienia te  poruszone zostały również w artykułach: G. Pietrka „Zagrożenia związane z migracją – punkt widzenia Polski i Unii Europejskiej”, A. Ciupińskiego „Państwa Europy Środkowej w stałej współpracy strukturalnej WPBIO Unii Europejskiej” oraz A. Kalyayeva, „Europejskie realia obrony zbiorowej: kwestie stosunków NATO i UE”.

Istotne elementy zagrożeń społecznych z punktu jednostki i narodu opisano w artykułach: K. Dubycha, N. Serohiny „Szara strefa rynku pracy i zatrudnienia na Ukrainie – zagrażający trend w bezpieczeństwie narodowym” oraz N. Serohiny, „Bezrobocie jako prawdziwe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA w latach wielkiej depresji: retrospektywa historyczna” oraz W. Walczaka „Korupcja i zasady praworządności – analiza krytyczna”.

A. Winnicki w artykule „Kształtowanie się modelu i roli służby dyżurnej w instytucjach policyjnych i jej obecne znaczenie w zainicjowaniu działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu lokalnym” zwraca uwagę na postrzeganie stanowiska dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji w jednostkach terenowych. Autor dostrzega coraz to donioślejszą rolę sprawowanej funkcji w strukturach jednostek na szczeblu lokalnym.

W artykule „Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym” A. Kulikowskiej opisane zostały zagrożenia ekonomiczne oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, służące zarządzaniu podstawowym ryzykiem działalności gospodarczej. Mnożniki zysku, m.in. pozwalają zarządzać przychodami i kosztami w warunkach niepewności otoczenia, niwelując negatywne jej skutki wpływu na efektywność.

Krzysztof Klimek, autor artykułu „(Nie)bezpieczeństwo i jego edukacyjne implikacje” zwraca uwagę na konieczność kształtowania umiejętności, postaw oraz zachowań pozwalających reagować w obliczu sytuacji stwarzających niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia, a także innych osób. Wiedza o zagrożeniach i umiejętnościach działania w przypadku wystąpienia zagrożeń pozwalają człowiekowi na tworzenie sobie (i innym) bezpiecznych warunków życia.

Kolegium Redaktorskie pragnie wyrazić swoje najserdeczniejsze podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego zeszytu Studia nad Bezpieczeństwem, a czytelników serdecznie zaprosić do sięgnięcia po numer piąty naszego czasopisma. Jesteśmy przekonani, że tematy, które poruszamy rozbudzą Państwa zainteresowanie i będziecie z niecierpliwością oczekiwali na kolejny nasz numer.

 

Kolegium Redakcyjne

 

https://doi.org/10.34858/snb.1.2020

Artykuły

Joanna Grubicka
5-22
WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – OKSYMORON KULTUROWY INSTRUMENTARIUM WOLNOŚCI
PDF TIF HTML
Andrzej Urbanek
23–37
ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE NATURALNEGO POCHODZENIA WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI BEZPIECZEŃSTWA – PRÓBA SYSTEMATYZACJI
PDF TIF HTML
Grzegorz Pietrek
39–52
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIGRACJĄ – PUNKT WIDZENIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
PDF TIF HTML
Krzysztof KLIMEK
53–73
(NIE)BEZPIECZEŃSTWO I JEGO EDUKACYJNE IMPLIKACJE
PDF TIF HTML
Aldona Kulikowska
75–89
MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM
PDF TIF HTML
Artur Winnicki
91–103
KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU I ROLI SŁUŻBY DYŻURNEJ W INSTYTUCJACH POLICYJNYCH I JEJ OBECNE ZNACZENIE W ZAINICJOWANIU DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA SZCZEBLU LOKALNYM
PDF TIF HTML
Andrzej Ciupiński
105-118
PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ W STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ WPBIO UNII EUROPEJSKIEJ
PDF TIF HTML
Nina DIDENKO, Viktor TSUGAN
119–129
ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ JAKO CZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
PDF (English) TIF (English) HTML (English)
Klavdia DUBYCH, Nataliia SEROHINA
131–146
SZARA STREAFA RYNKU PRACY I ZATRUDNIENIA NA UKRAINIE – ZAGRAŻAJĄCY TREND W BEZPIECZEŃ STWIE NARODOWYM
PDF (English) TIF (English) HTML (English)
Nataliia SEROHINA
147–165
BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA
PDF (English) TIF (English) HTML (English)
Waldemar Walczak
167–183
KORUPCJA I ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI – ANALIZA KRYTYCZNA
PDF TIF HTML
Mateusz Ziętarski
185–195
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – PRÓBA SYSTEMATYZACJI W ŚWIETLE BADANYCH DOKUMENTÓW
PDF TIF HTML
Anatoliy Kalyayev
197–210
EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE
PDF (English) TIF (English) HTML (English)