Nr 6 (2021)
Opis numeru

Od Redakcji

 

Drodzy Czytelnicy,

Przekazujemy w Wasze ręce kolejny, już szósty numer „Studia nad Bezpieczeństwem”. W swoich rozważaniach Autorzy publikacji odnieśli się do różnych kontekstów bezpieczeństwa. Punktem wyjścia w ich analizach stało się naukowe rozumienie bezpieczeństwa, które zaświadcza, że określone problemy znajdują swoje uzasadnienie w nauce. Autorzy dokonali zatem identyfikacji, eksplantacji i diagnozy oraz prognozy bezpieczeństwa.

Tom szósty otwiera rozdział zatytułowany „Potencjał wojskowo-polityczny w zakresie utrzymania pokoju i stabilności przez globalne struktury zarządzania (na przykładzie ONZ)”. W artykule przedstawiono efektywność globalnych struktur zarządzania w obszarze bezpieczeństwa na tle narastającej konfrontacji między potężnymi graczami geopolitycznymi, napięć między krajami bogatymi i biednymi oraz walki o zasoby i rynki. Zidentyfikowano problemy, które negatywnie wpływają na skuteczność i powodzenie operacji pokojowych oraz tendencje w dalszym rozwoju działań pokojowych sił ONZ. Autorzy artykułu zwracają, że system bezpieczeństwa wymaga reorganizacji i usprawnienia poprzez rozbudowę sił pokojowych ONZ oraz tworzenie nowych wspólnych formacji wojskowych na stałe.

Elitsa Stoyanova-Petrova w artykule pt. „Komponenty wojskowej kultury organizacyjnej wpływające na wyniki indywidualne w procesie szkolenia” zwraca uwagę na problem wpływu wojskowej kultury organizacyjnej na indywidualne wyniki uczniów. Przedmiotem artykułu jest identyfikacja niektórych elementów wojskowej kultury organizacyjnej, które wpływają na indywidualne wyniki w procesie szkolenia, co jest szczególnie związane z motywacją do szkolenia i działalności wojskowej. Autorka zwróciła czytelnikowi uwagę na przedmiot badań empirycznych, jakim są stażyści w dziedzinie nauk wojskowych specjalizujący się w organizacji i zarządzaniu jednostkami wojskowymi na poziomie taktycznym w Narodowym Uniwersytecie Wojskowym w Bułgarii.

„Informacja GIS w etapach zdarzenia kryzysowego w strefie przybrzeżnej miejscowości Rowy, Ustka i Darłowo” autorstwa Krzysztofa Rogowskiego, stanowi prezentację niekorzystnych zjawisk, jakie mogą wystąpić podczas burzy w związku z zauważalnymi zmianami klimatu. Nacisk położono na przedstawienie metod prognozowania i łagodzenia skutków. Opisano możliwość korzystania z systemu informacji geograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych – sztormów – na obszarach przybrzeżnych Rowów, Ustki i Darłowa.

W artykule pt.: „Wykorzystanie techniki aktywizującej – MIND MAPPING – w realizacji przedmiotu: bezpieczeństwo ekonomiczne” Anny Rychły-Lipińskiej przedstawiono technikę aktywacji – MIND MAPPING. Autorka przedstawiła mapę wykonaną przez studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w ramach zajęć końcowych kursu „Bezpieczeństwo ekonomiczne”.

W obecnym numerze znajdziecie Państwo także kwestie aspektów bezpieczeństwa militarnego. W artykule: „System przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa militarnego Ukrainy na tle zmian pozycji geopolitycznych i zadań geostrategicznych” autorstwa Larysy Novak-Kalyayeva. Autorka rozpatruje problemy interakcji pomiędzy głównymi komponentami Sektora Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy: siłami bezpieczeństwa i obrony, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. W artykule analizowane zostały dokumenty prawne określające zadania i cel Sił Zbrojnych oraz nakreślone ich funkcje, które znajdują odzwierciedlenie w nowych dokumentach strategicznych.

Ivan Bryhadyr, Iryna Panova, Volodymyr Strelianyi w artykule pt.: „Przejście z silników spalinowych na silniki elektryczne – wymiar prawny i organizacyjny” zbadali aktualne tendencje w transporcie samochodowym, zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego ludzi wynikające z wprowadzania nowych technologii, tj.: gromadzenie zużytych akumulatorów z pojazdów zasilanych bateryjnie jako odpady niebezpieczne oraz problem ich jednolitej utylizacji; redystrybucji emisji z operacji transportowych, ale nie ich redukcji. Ponadto Autorzy zwrócili uwagę na podstawy prawne mechanizmów przezwyciężania badanych problemów zarówno na Ukrainie, jak i na przykładzie innych krajów poruszonego problemu.

Hryhorii Dzhahupov w artykule: „Czynniki wpływające na bezpieczeństwo transgraniczne” analizuje problematykę bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa społecznego. Autor przeanalizował obecność dużej liczby czynników wpływających na rozwój państwa, jego wewnętrzną strukturę, rozwój społeczeństwa, gospodarkę, poziom przestępczości, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo transgraniczne, a tym samym na poziom życia różnych osób – grupy i jednostki.

W prowadzonych konstatacjach zwrócono uwagę na ochronę praw i wolności człowieka, funkcjonowania administracji publicznej na przykładzie Ukrainy. Celem artykułu Yevheniia Lipiy, Mykola Komziuk, Anny Komziuk pt.: „Wdrażanie zasad dobrego rządzenia w praktyce kontroli publicznej” jest zwrócenie uwagi na prawidłowe wykonywanie jej funkcji, co wiąże się z wdrażaniem europejskich zasad i standardów dobrej administracji.

Analiza rozwoju sytuacji wokół Ukrainy daje wszelkie powody by twierdzić, że dziś Ukraina ma do czynienia z formą operacji militarnych, jaką jest wojna hybrydowa. Svitlana Koval w artykule pt.: „Konfrontacja informacyjna i psychologiczna w wojnie hybrydowej” analizuje informacyjne i psychologiczne komponenty współczesnych wojen hybrydowych.

W artykule pt.: „Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości dla nieletnich” Olena Zavorina dokonuje prawnej analizy międzynarodowych standardów przesłuchiwania nieletnich podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Analiza odnosi się do porządku proceduralnego i taktyki przesłuchania nieletniego, które określone zostały w prawie międzynarodowym. Autorka wskazała kryteria oraz szczegółowe zasady przesłuchania, a także wymagania dotyczące postępowania procesowego.

Zawarte w publikacji artykuły stanowią opis wyników badań prowadzonych indywidualnie przez poszczególnych Autorów i w zdecydowanej większości oddają istotę aktualnych problemów bezpieczeństwa zarówno w kraju jak i za granicą. Opracowana antologia bezpieczeństwa powstała w wyniku wzajemnej inspiracji naukowej członków komitetu redakcyjnego oraz Autorów prezentowanych artykułów.

Serdecznie zapraszamy Czytelników do sięgnięcia po numer szósty naszego czasopisma.

 

Komitet Redakcyjny

 

https://doi.org/10.34858/snb.6.2021

Artykuły

Anatoliy KALYAYEV, Lesia RUDENKO
5-17
POTENCJAŁ WOJSKOWO-POLITYCZNY W ZAKRESIE UTRZYMANIA POKOJU I STABILNOŚCI PRZEZ GLOBALNE STRUKTURY ZARZĄDZANIA (NA PRZYKŁADZIE ONZ)
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Elitsa STOYANOVA-PETROVA
19–27
KOMPONENTY WOJSKOWEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI INDYWIDUALNE W PROCESIE SZKOLENIA
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Krzysztof ROGOWSKI
29–38
INFORMACJA GIS W ETAPACH ZDARZENIA KRYZYSOWEGO W STREFIE PRZYBRZEŻNEJ MIEJSCOWOŚCI ROWY, USTKA I DARŁOWO
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Anna RYCHŁY-LIPIŃSKA
39–55
WYKORZYSTANIE TECHNIKI AKTYWIZUJĄCEJ – MIND MAPPING – W REALIZACJI PRZEDMIOTU: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Larysa NOVAK-KALYAYEVA
57–75
SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Ivan BRYHADYR, Iryna PANOVA, Volodymyr STRELIANYI
77–85
PRZEJŚCIE Z SILNIKÓW SPALINOWYCH NA SILNIKI ELEKTRYCZNE – WYMIAR PRAWNY I ORGANIZACYJNY
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Hryhorii DZHAHUPOV
87–94
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Yevheniia LIPIY, Mykola KOMZIUK, Anna KOMZIUK
95–103
WDRAŻANIE ZASAD „DOBREGO RZĄDZENIA” W PRAKTYCE KONTROLI PUBLICZNEJ
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Svitlana KOVAL
105–113
KONFRONTACJA INFORMACYJNA I PSYCHOLOGICZNA W WOJNIE HYBRYDOWEJ
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Olena ZAVORINA
115–123
MIĘDZYNARODOWY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DLA NIELETNICH
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)