Krzykowski, Piotr, Akademia Sztuki Wojennej, Poland