Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);
  • Dostarczony artykuł jest w formacie edytowalnym OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Wyrażam zgodę na dokonanie recenzji mojego artykułu oraz na poddanie treści artykułu ocenie technicznej i publikacji w Zeszytach Naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  • Oświadczam, że wyżej wymieniona praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem autorskim.

Author Guidelines

WYMOGI EDYTORSKIE
„Studia nad Bezpieczeństwem”


1. Objętość pracy: 20-40 tys. znaków ze spacjami – odczytać można w opcji „Narzędzia – Statystyka wyrazów”.


2. Przy edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:
− czcionka typu Times New Roman – 12 pkt,
− odstęp między wierszami – 1,5,
− lewy i prawy margines – 2,5 cm,
− ciągła numeracja stron,
− można używać pogrubionych liter (bold) i kursywy (italic),
− nie używać podkreśleń.
− należy usunąć hiperłącza.


3. Tekst artykułu powinien zawierać następujące elementy:
− Imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail – w lewym górnym rogu,
− Tytuł w języku polskim i języku angielskim,
− Zarys treści (bezpośrednio pod tytułem) w języku polskim i języku angielskim – o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. do ok. 1000 znaków,
− Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – bezpośrednio po zarysie treści,
− Tekst główny,
− Tabele (opis tabel także w języku angielskim),
− Ilustracje (opis ilustracji także w języku angielskim),
− Przypisy dolne,
− Bibliografia,
− Aneksy,
− Podsumowanie (w języku polskim i angielskim) – o objętości do ok. 0,5 strony maszynopisu, tj. do ok. 1000 znaków, ewentualnie z podaniem imienia i nazwiska tłumacza. Za treść i poprawność podsumowania bierze odpowiedzialność Autor.


4. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej (mail, płyta CD, pendrive) edytor tekstu Word 97 for Windows lub nowszy oraz z jednostronnym wydrukiem laserowym lub atramentowym, w formacie A4, w jednym egzemplarzu.


5. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy)
− powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych,
− na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji,
− mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście,
− tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel 12,5 cm x 19 cm,
− nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kserokopie i materiały z Internetu,
− musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, pod rysunkiem i wykresem).
− pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów,
− wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie,
− autorzy są zobowiązani do dostarczenia Redakcji zgody na wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i tabel pochodzących z innych publikacji.


6. Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module rysunkowym (nie zaś rysowana na stronie dokumentu), natomiast jeżeli jest sporządzana w innych programach, powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana.


Regulamin czasopisma naukowego "Studia nad Bezpieczeństwem"