Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);
 • Dostarczony artykuł jest w formacie edytowalnym OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Wyrażam zgodę na dokonanie recenzji mojego artykułu oraz na poddanie treści artykułu ocenie technicznej i publikacji w Zeszytach Naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 • Oświadczam, że wyżej wymieniona praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem autorskim.

Wytyczne dla autorów

 1. Objętość pracy: 20-40 tys. znaków ze spacjami – odczytać można w opcji „Narzędzia – Statystyka wyrazów”.
 2. Przy edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:
  − czcionka typu Times New Roman – 12 pkt,
  − odstęp między wierszami – 1,5,
  − lewy i prawy margines – 2,5 cm,
  − ciągła numeracja stron,
  − można używać pogrubionych liter (bold) i kursywy (italic),
  − nie używać podkreśleń.
  − należy usunąć hiperłącza.
 3. Tekst artykułu powinien zawierać następujące elementy:
  − Imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail – w lewym górnym rogu,
  − Tytuł w języku polskim i języku angielskim,
  − Zarys treści (bezpośrednio pod tytułem) w języku polskim i języku angielskim – o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. do ok. 1000 znaków,
  − Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – bezpośrednio po zarysie treści,
  − Tekst główny,
  − Tabele (opis tabel także w języku angielskim),
  − Ilustracje (opis ilustracji także w języku angielskim),
  − Przypisy dolne,
  − Bibliografia,
  − Aneksy,
  − Podsumowanie (w języku polskim i angielskim) – o objętości do ok. 0,5 strony maszynopisu, tj. do ok. 1000 znaków, ewentualnie z podaniem imienia i nazwiska tłumacza. Za treść i poprawność podsumowania bierze odpowiedzialność Autor.
 4. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej (mail, płyta CD, pendrive) edytor tekstu Word 97 for Windows lub nowszy oraz z jednostronnym wydrukiem laserowym lub atramentowym, w formacie A4, w jednym egzemplarzu.
 5. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy)
  − powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych,
  − na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji,
  − mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście,
  − tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel 12,5 cm x 19 cm,
  − nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kserokopie i materiały z Internetu,
  − musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, pod rysunkiem i wykresem).
  − pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów,
  − wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie,
  − autorzy są zobowiązani do dostarczenia Redakcji zgody na wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i tabel pochodzących z innych publikacji.
 6. Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module rysunkowym (nie zaś rysowana na stronie dokumentu), natomiast jeżeli jest sporządzana w innych programach, powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana.

Wymogi edytorskie

Oświadczenie dla autora

Procedura przyjmowania i recenzowania artykułów do czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”

Regulamin czasopisma naukowego „Studia nad Bezpieczeństwem” z dnia 20 grudnia 2019 zmieniający regulamin z dnia 28 października 2016 r.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone na stronie tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane do żadnych innych celów ani osobom trzecim.