Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);
  • Dostarczony artykuł jest w formacie edytowalnym OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Wyrażam zgodę na dokonanie recenzji mojego artykułu oraz na poddanie treści artykułu ocenie technicznej i publikacji w Zeszytach Naukowych Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  • Oświadczam, że wyżej wymieniona praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem autorskim.

Author Guidelines

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.


W całej pracy obowiązuje:
1. standardowa wielkość czcionki typu Times New Roman – 12 pkt.;
2. tytuł – 14 pkt.;
3. zarys treści, słowa kluczowe, bibliografia, streszczenie – 11 pkt.;
4. przypisy, opisy rysunków i tabel – 10 pkt.

Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:
1. odstęp między wierszami – 1,5;
2. lewy i prawy margines – 2,5 cm;
3. ciągła numeracja stron;
4. można używać pogrubionych liter i kursywy;
5. nie używać podkreśleń;
6. usunąć hiperłącza.

Objętość pracy minimum 20 000 znaków ze spacjami – odczytać można w opcji "Narzędzia – Statystyka wyrazów".

Tekst artykułu powinien zawierać następujące elementy:
1. Imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail – w lewym górnym rogu;
2. Tytuł (w języku polskim i języku angielskim);
3. Zarys treści (bezpośrednio pod tytułem) – o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. do ok. 1000 znaków;
4. Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – bezpośrednio po zarysie treści;
5. Tekst główny;
6. Tabele (opis tabel także w języku angielskim);
7. Ilustracje (opis ilustracji także w języku angielskim);
8. Przypisy dolne;
9. Bibliografia;
10. Aneksy;
11. Streszczenie (w języku polskim i angielskim) – o objętości do ok. 0,5 strony maszynopisu, tj. do ok. 1000 znaków, ewentualnie z podaniem imienia i nazwiska tłumacza. Za treść i poprawność streszczenia bierze odpowiedzialność Autor.

Regulamin czasopisma naukowego "Studia nad Bezpieczeństwem"
Wymogi edytorskie