OBRONA CYWILNA W POLSCE W ASPEKCIE POTRZEB I PRAWNYCH REGULACJI
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

civil defence
security
threats
law obrona cywilna
bezpieczeństwo
zagrożenia
prawo

Jak cytować

Kołpaczyński, E. (2023). OBRONA CYWILNA W POLSCE W ASPEKCIE POTRZEB I PRAWNYCH REGULACJI. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 113–125. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.010

Abstrakt

W opracowaniu Autor podjął próbę przedstawienia obrony cywilnej w Polsce w aspekcie potrzeb i prawnych regulacji. Badania stanu i potrzeb ochrony ludności w Polsce prowadzone są przez instytucje państwowe, społeczne oraz naukowców z różnych ośrodków akademickich. Stan ochrony ludności nie jest spójny pod względem prawnym i organizacyjnym. Jednym z przykładów jest nieuchwalenie projektu nowej ustawy O ochronie ludności i obronie cywilnej. Pomimo, tego iż Polska ratyfikowała konwencje międzynarodowe, to w dalszym ciągu wiele ich norm nie wdrożono do praktycznego stosowania.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.010
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Bosek, M., Kilka uwag o myśli społecznej Rafaela Termesa, [in:] Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, J. Kieniewicz (ed.), Warszawa 2004.

Kalinowski, R., Obrona Cywilna w Polsce, Siedlce 2011.

Kitler, W. (ed.), Koncepcja systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

Kitler, W., Skrabacz, A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Wydawnictwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.

Kołpaczyński, E., Działania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa wymagają reformy, [in:] Ochrona i ratownictwo w miastach i środowisku, A. Ostrokólski, R. Tomaszewski (eds.), Naval Academy, Gdynia 2018.

Kołpaczyński, E., Ochrona ludności w aspekcie możliwości prawnych po wystąpieniu zagrożeń, [in:] Bezpieczniej w miastach i środowisku, A. Ostrokólski, R. Tomaszewski (eds.), Naval Academy, Gdynia 2018.

Kołpaczyński, E., Ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych i podczas wojny, [in:] Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI wieku. Sektory infrastruktury krytycznej i ich zagrożenia, M. Kopczewski, D. Sienkiewicz (eds.), Air Force Training Center, Koszalin 2018.

Kołpaczynski, E., Przygotowanie Obrony Cywilnej do zadań ochrony ludności, “Scientific and Methodical Review” 2019, no. 3 (44).

Pikulski, S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [in:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, W. Bednarek, S. Piskulski (eds.), Olsztyn 2000.

Prokop, K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, “Państwo i Prawo” 3, Warszawa 2003.

Urbanek, A., Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teoretycznego bezpieczeństwa osobistego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2014.

Wolanin, J., Wybrane problemy bezpieczeństwa, [in:] „Zarządzanie bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia ochrony ludności”, Warszawa 2003.

Convention Concerning the Laws and Customs of War on Land, OJ 1927, no. 21, item 161.

Law on Associations Act of 7 April 1989, Dz. U. (Journal of Laws) 1989, no. 20, item 104, as amended.

On Amendments to the Act on Universal Obligation to Defend the Republic of Poland and

Amendments to Certain Other Acts Act of 29 October 2003, Dz. U. (Journal of Laws) 2003, no. 210, item 2036.

On fire protection Act of 24 August 1991, Dz. U. (Journal of Laws) 1991, no. 81, item 351, as amended.

On National Emergency Medical Services Act of 8 September 2006, Dz. U. (Journal of Laws) 2006, no. 191, item 1410, as amended.

On the defence of the Fatherland Act of 11 March 2022, Dz. U. (Journal of Laws) 2022, item 655.

On the general duty to defend the Republic of Poland Act of 21 November 1967, Dz. U. (Journal of Laws) 1967, no 44, item 2399, as amended.

On the Police Act of 6 April 1990, Dz. U. (Journal of Laws) 1990, no. 30, item 179, as amended.

On the State Fire Service Act of 24 August 1991, Dz. U. (Journal of Laws) 1991, no. 88, item 400, as amended.

Regulation of the Council of Ministers of 13 January 2004. On control of performance of defence tasks, Dz. U. (Journal of Laws) 2004, no. 16, item 151.

Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 17 September 2021. On the detailed organisation of the national rescue and firefighting system, Dz. U. (Journal of Laws) 2021, item 1737.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.