OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŻYCIU PRYWATNYM
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

policja
obowiązki
ograniczenia
życie prywatne
etyka zawodowa
dyscyplina służbowa
stosunek służbowy police
obligations
restrictions
private lives
professional ethics
service discipline
employment

Jak cytować

Forytarz, K. (2018). OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŻYCIU PRYWATNYM. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 161-174. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.010

Abstrakt

Policjantów, jak i funkcjonariuszy innych służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych, dotyczą szczególne uprawnienia, ale również szczególne obowiązki oraz ograniczenia. Niektóre z tych ostatnich wkraczają także w życie prywatne policjantów. W artykule poddano analizie postać i zakres tych obowiązków oraz ograniczeń, odnosząc się zarówno do ustawy pragmatycznej, jak i aktów wykonawczych oraz orzecznictwa sądowego. Wyjaśniona została także istota stosunku służbowego w formacjach zmilitaryzowanych, dyspozycyjności oraz podległości służbowej i ich wpływu na kształt i zakres obowiązków oraz ograniczeń, którym podlegają policjanci nie tylko w związku ze sprawowaniem służby, ale i w życiu prywatnym.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.010
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.