POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM

POLAND AND UKRAINE AGAINST THE BACKGROUND OF CHANGES IN THE GEOPOLITICAL SYSTEM

  • Andrzej Stec Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

Polskę i Ukrainę łączy przeszło tysiącletnie sąsiedztwo oparte na podobnych doświadczeniach oraz złożonej historii. Oba kraje z racji położenia geograficznego znalazły się na styku rywalizacji mocarstw, tj. Stanów Zjednoczonych i Chin, które chcą rozszerzyć swoje wpływy na państwa naszego regionu. Dużego znaczenia nabiera w tej sytuacji polityka Federacji Rosyjskiej, która dzięki potencjałowi obszarowemu uzyskuje możliwość rewizji ładu światowego i kwestionowania pozycji Stanów Zjednoczonych. Realizacja koncepcji chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku może doprowadzić do zasadniczego przewartościowania i podważenia koncepcji światowego systemu potęg morskich w drodze zmiany „architektury handlu”, co będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo naszego regionu.


 


Poland and Ukraine have been joined over millennia based on similar experiences and a complex history. Both countries, due to their geographical location, have found themselves at the crossroads of great-power rivalry. The United States and China both want to expand their influence in the region. An important role in this situation is the policy of the Russian Federation which, thanks to the area's potential, has the opportunity to revise global governance and challenge the position of the United States. Implementation of the concept of the New Chinese Silk Road may lead to a fundamental re-evaluation and undermine the concept of a global system of maritime powers, by amending the "trade architecture", which will have a direct impact on the security of the region.

Published
May 21, 2017
How to Cite
STEC, Andrzej. POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 119–128, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/23>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.009.