Nr 3 (2018)
Opis numeru

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy,
z ogromną radością przekazujemy do Waszych rąk kolejny, już trzeci, numer czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, w którym podobnie jak i w  poprzednich numerach, znajdziecie Państwo tematy z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa międzynarodowego, a także bezpieczeństwa informacji czy personalnego.

Obecne czasy niosą ze sobą ogromny ładunek różnorodnych zdarzeń, bowiem wiek XXI jest okresem wielkich przemian i ogromnego postępu w różnych sferach życia człowieka. W związku z nawarstwiającymi się zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wielu środowisk i grup społecznych. Dlatego też stylizacja bezpieczeństwa człowieka może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Uświadomienie rodzajów i możliwości zagrożeń, szeroko pojęta profilaktyka oraz racjonalne wychowanie we wszystkich możliwych płaszczyznach życia ludzkiego powinny przyczynić się do marginalizacji zjawisk kryzysowych i patologicznych”. Takimi słowami rozpoczyna się artykuł pod tytułem „Stylizacja bezpieczeństwa człowieka w środowisku społecznym” (Autor: A. Pieczywok), w którym opisano funkcjonowanie jednostki w wielu środowiskach i przestrzeniach społecznych, gdzie występują rozmaite zagrożenia. Zagrożenia, które z jednej strony mogą być splotem niekorzystnych sytuacji, nieszczęść, ale także mogą wynikać z celowego działania.

St. Zarobny w artykule pt. „Unia Europejska jako aktor nowocześnie pojmowanego bezpieczeństwa” porusza problematykę genezy procesu integracyjnego w Europie Zachodniej, a ściślej powstania Unii Europejskiej. Przedstawia jej genezę, proces ewolucyjny, funkcjonowanie oraz jej zadania od 1992 r., czyli od podpisania Traktatu w Maastricht, aż do dnia dzisiejszego. Autor, wskazuje, że głównym motorem napędowym UE w obszarze bezpieczeństwa europejskiego jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.

Tryk w opracowaniu pt. „Terroryzm islamski w XXI wieku i jego nowe oblicze: państwo islamskie (ISIS, DAESH)” opisuje, że terroryzm może mieć różne podłoże. Bowiem zawsze znajdą się ludzie, którzy są gotowi – dla idei, przekonań religijnych czy celów polityczno-ekonomicznych – używać przemocy lub stosować groźby jej użycia. Autor podkreśla, że czasy, w których przyszło nam żyć, a zwłaszcza szybki postęp w technice informacyjnej sprawił, że terroryści mogą liczyć na tzw. szeroką widownię. Dzięki Internetowi oraz 24-godzinnym serwisom informacyjnym mają oni pewność, że ich przesłanie może trafić do maksymalnej liczby odbiorców, wywołując w nich stan zagrożenia, co sprawi, że wywrą wpływ na rządzących w poszczególnych krajach.

W tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego wpisuje się również artykuł dr M. Brylewa pt. „Kurdowie – naród podzielony pomiędzy czworo”, w którym Autor przybliża historię oraz sytuację Kurdów na Bliskim Wschodzie.

W obecnym numerze znajdziecie Państwo także opracowania poruszające kwestie prawne w różnych obszarach: „Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce” (Autor: J. Nikołajew), „Prawne aspekty apolityczności Policji” (Autor: M. Kruk), „Obowiązki i ograniczenia funkcjonariuszy Policji w życiu prywatnym” (Autor: K. Forytarz).

W artykule pt. „Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. Ujęcie statystyczne i prawne” (Autorzy: J. Gierszewski, B. Bajorski) przedstawiono na podstawie danych statystycznych, że w Polsce co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Jak wskazują Autorzy, pomimo starań administracji publicznej – polegających głównie na opracowaniu programów prewencyjnych, prowadzeniu cyklicznych akcji oraz podejmowaniu działań w ramach codziennych interwencji – sytuacja nie ulega radykalnej poprawie. Autorzy poszukują przyczyn takiego stanu rzeczy i wskazują obszary, które mogą pomóc w dalszej poprawie bezpieczeństwa pieszych.

W obecnym numerze znajdziecie Państwo opracowanie dotyczące bezpieczeństwa informacji. E. Matuska w artykule pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty personalne” zwraca uwagę na fakt, iż dziedziną, w której szczególnie należy zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych w biznesie, jest obszar procesów kadrowych oraz marketingowych związanych z relacjami z klientami. Opracowanie podejmuje kwestię oceny przygotowania sektora polskich MŚP do zarządzania cyberbezpieczeństwem w kontekście upowszechniania praktyk cyfrowych w procesach przekazywania i przetwarzania danych biznesowych oraz wyzwań nowej ustawy o ochronie danych osobowych (NUODO). Opisuje luki obszarowe, w tym luki kompetencyjne menadżerów i pracowników, w sferze odpowiedzialnej ochrony procesów gospodarczych przed zagrożeniami cyfrowymi.

Numer trzeci „Studiów nad Bezpieczeństwem”, to także tematyka dotycząca pełnieniu funkcji przez środki masowego przekazu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w której masowa komunikacja jest niezbędnym elementem służącym opanowaniu paniki lub negatywnych emocji ludności, wskazaniu odpowiednich postaw wobec zaistniałej sytuacji lub udzieleniu pomocy. M. Beskosty w artykule pt. „Funkcje i rola mediów zarządzaniu kryzysowym” opisuje sposób w jaki media zmierzają do umacniania swojego wpływu i siły oddziaływania na społeczeństwo w coraz rozleglejszych sferach życia człowieka. Autorka podjęła próbę analizy roli mediów w procesie zarządzania kryzysowego, ich funkcji i znaczenia w warunkach wystąpienia stanów nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.

 „Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników psychologicznych”(Autorzy: G. Diemientiew, J. Brzezińska) opisuje jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka – potrzebę bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono badania dotyczące psychologicznych determinantów, decydujących o podejmowaniu przez ludność cywilną działań ratowniczych w sytuacji kryzysowej.

 Numer trzeci to także publikacje I. Bienieckiego pt.: „Szkoła podoficerów sanitarnych wojsk wewnętrznych w szczecinie i jej znaczenie w szkoleniu niższego personelu medycznego dla potrzeb wojsk ochrony pogranicza i korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1958–1966” oraz P. Pokwickiego pt. „Ewolucja oddziałów prewencji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji policji w latach 1990–2016”.

Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer trzeci naszego czasopisma, w którym każdy interesujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem znajdzie interesujące dla siebie zagadnienie. Jesteśmy przekonani, że tematy, które poruszamy rozbudzą Państwa zainteresowanie i będziecie z niecierpliwością oczekiwali na kolejny nasz numer.

Kolegium Redakcyjne

 

https://doi.org/10.34858/snb.3.2018

Artykuły

Andrzej Pieczywok
5-24
STYLIZACJA BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM
PDF HTML TIF
Jerzy Nikołajew
25-46
PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE
PDF HTML TIF
Marek Brylew
47-64
KURDOWIE – NARÓD PODZIELONY POMIĘDZY CZWORO
PDF HTML TIF
Ewa Matuska
65-76
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CYFROWYM W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY PERSONALNE
PDF HTML TIF
Janusz Gierszewski, Bogdan Bajorski
77-94
BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO. UJĘCIE STATYSTYCZNE I PRAWNE
PDF HTML TIF
Ireneusz Bieniecki
95-110
SZKOŁA PODOFICERÓW SANITARNYCH WOJSK WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE I JEJ ZNACZENIE W SZKOLENIU NIŻSZEGO PERSONELU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB WOJSK OCHRONY POGRANICZA I KORPUSU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W LATACH 1958–1966
PDF HTML TIF
Stanisław Zarobny
111-132
UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA
PDF HTML TIF
Patryk Pokwicki
133-144
EWOLUCJA ODDZIAŁÓW PREWENCJI ORAZ SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W LATACH 1990–2016
PDF HTML TIF
Michał Kruk
145-160
PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI
PDF HTML TIF
Karolina Forytarz
161-174
OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŻYCIU PRYWATNYM
PDF HTML TIF
Paweł Tryk
175-186
TERRORYZM ISLAMSKI W XXI WIEKU I JEGO NOWE OBLICZE: PAŃSTWO ISLAMSKIE (ISIS, DAESH)
PDF HTML TIF
Małgorzata Beskosty
187-198
FUNKCJE I ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
PDF HTML TIF
Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska
199-218
REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH
PDF HTML TIF