ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIGRACJĄ – PUNKT WIDZENIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
PDF
TIF
HTML

Słowa kluczowe

migration
threats
safety migracja
zagrożenia
bezpieczeństwo

Jak cytować

Pietrek, G. (2020). ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIGRACJĄ – PUNKT WIDZENIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 39–52. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.003

Abstrakt

Migranci w większości przypadków nie są witani z otwartymi ramionami przez mieszkańców państw, do których przybywają. O ile prawie każde państwo bardzo chętnie przyjmie do siebie migranta posiadającego wysokie kwalifikacje, o tyle już migranci będący pracownikami zaliczanymi do niskowykwalifikowanych postrzegani są zazwyczaj przez pryzmat problemów. Ten biedny migrant pochodzący „z globalnego Południa” postrzegany jest w kategorii zagrożeń dla prosperity i publicznego porządku. Populistyczne ugrupowania funkcjonujące w Europie rosną obecnie w siłę dzięki antyemigracyjnym hasłom i programowi powstrzymania „szkodliwej migracji”. Polityka imigracyjna i integracyjna zostały podporządkowane polityce bezpieczeństwa, a postawy wobec migrantów zdominowały strach i wrogość. Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej, który jest jednocześnie odpowiedzialnym za zewnętrzny odcinek granicy UE, odgrywa również istotną rolę w tym całym procesie związanym z migracją poprzez przyjmowanie na swoim terytorium imigrantów pochodzących z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Jako kraj sąsiadujący z państwami rosyjskojęzycznymi, jest „narażony” również na napływ imigrantów ze strony wschodniej, chociażby z Ukrainy czy Białorusi. Tekst niniejszy ma na celu określenie potencjalnych zagrożeń związanych z napływem osób innej narodowości, zarówno na terytorium Polski, jak też innych państw europejskich. Jako problem badawczy do rozwiązania w niniejszym tekście autor przyjął pytanie: Jaki jest faktyczny stopień zagrożenia migracją oraz czy zauważalne są różnice w postrzeganiu zjawiska przez Polskę i Unię Europejską (jeśli tak, to jakie)? Aby rozwiązać postawiony problem, autor posłuży się między innymi metodami takimi, jak: krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza danych statystycznych, porównanie, synteza, abstrahowanie, indukcja, dedukcja oraz wnioskowanie.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.003
PDF
TIF
HTML

Bibliografia

Cabańska J., Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.

Fehler W., Cebul K., Podgórzańska R., Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Warszawa 2017.

Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, „Studia Migracyjne”, nr 49, Warszawa 2003.

Lubiewski P., Nielegalna migracja. Przeciwdziałanie. Aspekty instytucjonalne i prawne. Część 2, Szczytno 2018.

Migracje i kryzys uchodźczy w Europie, E. Jaremczuk (red.), Poznań 2017.

Termiński B., Migracje ekonomiczne w prawie współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne, Warszawa 2016.

The dictionary of human geography, D. Gregory (red.), Wiley–Blackwel, 2012.

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008).

https://amnesty.org.pl/reforma-systemu-azylowego-ue-szansa-na-realne-zmiany-dla-uchodzcow/.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf.

https://ec.europa.eu/poland/news/171115_migration_pl.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN.

https://frontex.europa.eu/pl/.

https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/en/.

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/refugees-turkey-27-2018/pl/.

https://udsc.gov.pl/ochrona-miedzynarodowa-w-2019-r/.

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratory-pressures/sea-criminal-networks/.https://www.euractiv.pl/section/migracje/news/raport-onz-w-2018-r-szesc-ofiar-dziennie-na-morzu-srodziemnym/.

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/62929/18_Agnieszka_Florczak.pdf.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.