ZAGROŻENIA NATURALNE. POJĘCIE, ISTOTA I KLASYFIKACJA
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

public safety
ecological safety
security hazards
natural hazards bezpieczeństwo powszechne
bezpieczeństwo ekologiczne
zagrożenia bezpieczeństwa
zagrożenia naturalne

Jak cytować

Urbanek, A. (2023). ZAGROŻENIA NATURALNE. POJĘCIE, ISTOTA I KLASYFIKACJA. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 25–38. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.002

Abstrakt

Bezpieczeństwo powszechne zaliczane jest obecnie do kluczowych dziedzin bezpieczeństwa narodowego. Jego głównym celem staje się ochrona ludności przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, które mogą się pojawić na terytorium Polski, ale także poza jej granicami. Zagrożenia te mają charakter zarówno zagrożeń wywołanych działalnością człowieka, ale też i zagrożeń, których źródłem są siły natury. W artykule, jego autor podjął próbę określenia pojęcia, nakreślenia istoty i przedstawienia autorskiej klasyfikacji zagrożeń naturalnych z perspektywy bezpieczeństwa powszechnego. Jest to efekt prac badawczych Autora, które znalazły swoje odzwierciedlenie w będącej aktualnie w procesie wydawniczym monografii pt. „Zagrożenia naturalne w ekologicznej przestrzeni bezpieczeństwa”. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu MEiN „Doskonała nauka”.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.002
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Balcerowicz, B., Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, Warszawa 2001.

Beck, U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.

Brzeziński, M., Kategoria bezpieczeństwa, [in:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (eds.), Warszawa 2009.

Cieślarczyk, M., Niektóre psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa, wyzwań, szans i zagrożeń, „Zeszyty Naukowe AON” 1999, no. 2.

Cieślarczyk, M., Modele i wymiary bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe AON” 1999, no. 3.

CRED, Economic, Losses, Poverty & Disasters 1998–2017, Report.

Czajkowski, W., Psychologia bezpieczeństwa. Kompendium, Kraków 2017.

Fehler, W., Bezpieczeństwo wewnętrzne – próba ujęcia modelowego, „Myśl Wojskowa” 1997.

Fehler, W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [in:] Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, W. Śmiałek, J. Tymanowski (eds.), Toruń 2002.

Furman, A., Ekologiczne, naturalne i techniczne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, [in:] S. Kowalkowski (ed.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011.

Graniczny, M., Mizerski, W., Katastrofy przyrodnicze, Warszawa 2009.

Huzarski, M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009.

Kaczmarek, J., Bezpieczeństwo w świetle praskiej konferencji NATO, „Zeszyty Naukowe AON” 2003, no. 1.

Kitler, W., Obrona cywilna – szerokie podejście do problematyki cywilnej w obronie narodowej, [in:] Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, Warszawa 2001.

Kitler, W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011.

Konieczny, J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J. (eds.), Psychologia bezpieczeństwa. Kompendium, Agencja Wydawniczo-Reklamowa Esus, Poznań 2011.

Księżopolski, K.M., Bezpieczeństwo ekologiczne, [in:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (eds.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009.

Lidwa, W., Krzeszowski, W., Więcek, W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.

Łoś-Nowak, T., Pokój i bezpieczeństwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, [in:] Współczesne stosunki międzynarodowe, T. Łoś-Nowak (ed.), Wrocław 1997.

Matczak, P., Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Poznań 2000.

Molo, B., Rozwiązywanie problemów globalnych na przykładzie ochrony środowiska, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane problemy, E. Cziomer (ed.), Kraków 2010.

Nowak, E., Nowak, M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Prońko, J., Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii, problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007.

Urbanek, A., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa, [in:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teoria. Strategia. System, A. Urbanek (ed.), Słupsk 2012.

Wolanin, J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona obywateli na czas pokoju, Warszawa 2005.

Zięba, R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, no. 10.

Zięba, R., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, R. Zięba (ed.), Warszawa 2008.

On the state of natural disaster Act of 18 April 2002, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) 2017, item 1897.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.