ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CYFROWYM W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY PERSONALNE

MANAGING CYBERSECURITY IN THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SECTOR – PERSONAL ASPECTS

  • Ewa Matuska Akademia Pomorska w Słupsku

Abstract

Dziedziną, w której szczególnie należy zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych w biznesie, jest obszar procesów kadrowych oraz marketingowych związanych
z relacjami z klientami. Artykuł podejmuje kwestię oceny przygotowania sektora polskich MŚP do zarządzania cyberbezpieczeństwem w kontekście upowszechniania praktyk cyfrowych w procesach przekazywania i przetwarzania danych biznesowych oraz wyzwań nowej ustawy o ochronie danych osobowych (NUODO). Opisuje luki obszarowe, w tym luki kompetencyjne menadżerów i pracowników, w sferze odpowiedzialnej ochrony procesów gospodarczych przed zagrożeniami cyfrowymi. We wnioskach sformułowano zalecenie umiejscowienia systemowej ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi w obszarze zarządzania strategicznego oraz powierzenie jej zadań operacyjnych także działom personalnym, a nie tylko technicznym.


 


The area in which business data security is especially important is the area of human resources and customer relationship marketing. The article addresses the issue of assessing the preparation of the Polish SME sector for cyber security in the context of dissemination of digital practices in the processes of transmitting and processing business data and the challenges of the new Data Protection Act (NUODO). It describes gap areas, including – competence gaps in managers and employees in business processes responsible for protection against digital dangers. The proposals recommend the location of systematic protection against digital threats in the area of strategic management and the assignment of operational tasks to personnel departments, not just only technical ones.

Published
May 22, 2019
How to Cite
MATUSKA, Ewa. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CYFROWYM W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY PERSONALNE. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 65-76, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/34>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.004.