Studia nad Bezpieczeństwem

Aktualny numer

Nr 7 (2022)
Opublikowany 2023-12-22
Opis numeru

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy,
Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce kolejny - siódmy numer naszego czasopisma naukowego „Studia nad Bezpieczeństwem”, w którym Autorzy podczas swoich rozważań odnieśli się w swoich publikacjach do różnych aspektów szeroko rozumianego bezpieczeństwa, także w kontekście aktualnej sytuacji na świecie.

Niniejszy numer czasopisma otwiera artykuł Andrzeja Żebrowskiego pt.: The evolution of security in Europe at the beginning of the 21st century. Selected aspects (Ewolucja bezpieczeństwa w europie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty), w którym szczególną uwagę poświęca problematyce związanej z czynnikami, mającymi istotny wpływ na zmiany w ewolucji bezpieczeństwa w Europie, z uwzględnieniem obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

W kolejnym artykule pt.: Natural hazards concept, essence and classification (Zagrożenia naturalne pojęcie, istota i klasyfikacja) Andrzej Urbanek przedstawił kluczową dziedzinę bezpieczeństwa narodowego, której głównym celem jest ochrona ludności przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, które mogą się pojawić na terytorium Polski, ale także poza jej granicami i mogą zostać wywołane działalnością człowieka, ale też i siłami natury. Autor, w oparciu o przeprowadzone prace badawcze, podjął próbę określenia pojęcia, przedstawienia istoty i autorskiej klasyfikacji zagrożeń naturalnych z perspektywy bezpieczeństwa powszechnego.

Przedmiotem artykułu Wiesława Babika pt. Information security as a global challenge for the 21st century (Bezpieczeństwo informacji globalnym wyzwaniem XXI wieku) jest bezpieczeństwo informacji, potraktowane jako globalne wyzwanie XXI wieku. Powodem tego jest istnienie wielu współczesnych zagrożeń informacji, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, które stawiają informacje w niebezpiecznej sytuacji. Odpowiedzią na to wyzwanie jest m.in. ekologia informacji, której infoekologiczne wytyczne mają uczynić informację bezpieczną.

Publikacja Aleksandry Nowak i Weroniki Libuda pt.: Public international law in the times of new challenges and new types of conflict (Międzynarodowe prawo publiczne w dobie nowych wyzwań i nowego typu konfliktów) obejmuje problematykę konfliktu, mającego miejsce na granicy Polski z Białorusią. Niniejszy artykuł zawiera przegląd najważniejszych aspektów tego konfliktu, który przez Autorki przedstawiony został w szerszej perspektywie innych działań hybrydowych stosowanych przez Rosję. W artykule przywołano przepisy prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz polskie rozwiązania krajowe związane z kryzysem migracyjnym.

Następna publikacja pt.: Terrorism: a contemporary threat to the existence of people in the world (Terroryzm współczesnym zagrożeniem dla prawidłowej egzystencji ludzi na świecie) poświecona została problematyce terroryzmu, jako jednego z największych zagrożeń na świecie. Krzysztof Jurek w swojej publikacji ukazuje terroryzm przez pryzmat powiązań z polityką, ale bez umocowań w prawie międzynarodowym czy krajowym.

Piotr Pawlak w swojej publikacji pt.: The influence of russian propaganda and disinformation on Poland’s political culture in virtual space (Wpływ rosyjskiej propagandy i dezinformacji na polską kulturę polityczną w przestrzeni wirtualnej) porusza bardzo istotny w obecnej dobie problem degradacji współczesnej debaty polityczno-publicznej. Autor z jednej strony zwraca uwagę na niebezpieczeństwo dezinformacji i propagandy Federacji Rosyjskiej w stosunkach przeciwko Polsce i jej społeczeństwu, z drugiej jednak zauważa elementy umacniania pożądanego dla demokracji modelu kultury politycznej. Tekst stanowi przyczynek do refleksji nad obecnym stanem kultury politycznej i jej rolą w niwelowaniu kryzysu demokracji.

Oleksii Valevskyi w swoim artykule pt.: Dynamics of change in the political identity of ukrainians as a result of the war with Russia (Dynamika zmian tożsamości politycznej ukraińców w wyniku wojny z Rosją poddaje analizie przemiany w świadomości obywateli Ukrainy w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę). Autor podejmuje próbę zbadania dynamiki zmian politycznych i wartościowych postaw świadomości społecznej w warunkach oporu wobec agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej oraz potrzebę zbadania koncepcyjnych podstaw kształtowania się odnowionej tożsamości w okresie powojennym. Działania te mają na celu przywrócenie ekonomicznych i społecznych podstaw społeczeństwa w kontekście realizacji państwowego kursu integracyjnego z UE.

Artykuł pt.: Financial and economic policy of Ukraine in the conditions of war with Russia: Current problems and prospects for development (Polityka finansowa i gospodarcza Ukrainy w warunkach wojny z Rosją: Aktualne problemy i perspektywy rozwoju) Svitlany Dombrovskiej i Viktorii Shvedun koncentruje się na analizie bieżących problemów polityki finansowej i gospodarczej Ukrainy w warunkach wojny z Rosją. Autorki podkreślają, że wyzwania logistyczne związane z wojną nadal obciążają gospodarkę i proponują dalszy rozwój polityki finansowej i gospodarczej Ukrainy, w szczególności import towarów luksusowych, co może być dobrą alternatywą dla bezpośredniej konwersji środków na walutę obcą.

Rozhko Vadym i Streltsov Volodymyr w swojej publikacji pt.: Mechanisms of informatisation of public administration of military-political activities (Mechanizmy informatyzacji administracji publicznej działań wojskowo-politycznych) wskazują na istotną rolę informatyzacji administracji publicznej w działalności wojskowo-politycznej szczególnie w kontekście obecnej sytuacji wojennej.

Następny artykuł pt. Civil defence in poland in terms of needs and legal regulations został poświęcony obronie cywilnej w Polsce w aspekcie potrzeb i prawnych regulacji. Eugeniusz Kołpaczyński w swojej pracy wskazuje, iż badania stanu i potrzeb ochrony ludności w Polsce prowadzone przez instytucje państwowe, społeczne oraz naukowców z różnych ośrodków akademickich nie są spójne zarówno pod względem prawnym jak i organizacyjnym, dlatego też wymagają wieloaspektowych działań naprawczych.

Marek Kania - autor publikacji pt.: Firearms permits for personal protection purposes (Pozwolenie na broń palną w celach ochrony osobistej), bazując na własnych doświadczeniach, poddaje analizie przepisy prawne i praktykę stosowaną w komendach wojewódzkich Policji w kontekście uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej. Kwestia właściwego udokumentowania przesłanek do uzyskania takiego pozwolenia, w jego ocenie wydaje się bardzo problematyczna.

Autorzy Ireneusz Bieniecki, Izabela Szkurłat w swojej publikacji pt.: The eastern border security subsystem of the PRL by border protection forces and its impact on state security in the second half of the 20th century. Selected issues. Part 1. (Podsystem zabezpieczenia granicy wschodniej prl przez wojska ochrony pogranicza i jego wpływ na bezpieczeństwo państwa w drugiej połowie xx wieku. Wybrane problemy. Cz. 1) przedstawili zadania realizowane przez WOP, organizacje i zmiany w systemie ochrony granicy PRL w latach 1945-1991, siły i środki WOP uczestniczące w ochronie granicy PRL do połowy lat 80. XX w. oraz podział pogranicza a także przestępstwa popełniane na pograniczu i granicy PRL-ZSRR.

Ostatni artykuł niniejszego wydania porusza jakże aktualne kwestie inteligentnego społeczeństwa, edukacji oraz nowych formuł edukacji społeczeństwa informacyjnego w świetle polskiego prawa i prawa Unii Europejskiej (Smart society, education. New forms of “information society” education in the light of polish and eu law). Autor - Dawid Czerw dokonuje analizy obecnych form edukacji w Polsce w 2021 r. w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych i w kontekście rozwoju nowych technologii i przeładowania informacyjnego poddaje w wątpliwość poziom edukacji w tym zakresie.

 

Podsumowując, w imieniu redakcji wyrażam przekonanie, że zamieszczone w tym wydaniu publikacje stanowią istotny wkład w problematykę bezpieczeństwa, dlatego też gorąco zachęcam do lektury.

Redakcja czasopisma

 

https://doi.org/10.34858/snb.7.2022

Ogłoszenia

Rozpoczęcie prac nad 8 numerem zeszytu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż redakcja czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, rozpoczyna prace nad numerem 8 zeszytu.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich publikacji na adres aneta.kaminska-nawrot@upsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r.

Jednocześnie bardzo proszę o stosowanie się do wymogów edytorskich, które umieszczone są na stronie internetowej.

Wytyczne dla autorów


Więcej…

grudnia 18, 2023

Punktacja czasopisma

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Komunikat


Więcej…

grudnia 18, 2023

ICI Journals Master List za rok 2021

ICI Journals Master List za rok 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN: 2543-7321) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 100.00

/-/ Redaktor Naczelna, dr Aneta Kamińska-Nawrot


Więcej…

września 21, 2022

Artykuły

Andrzej Żebrowski
5-24
EWOLUCJA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU. WYBRANE ASPEKTY
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.001
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Andrzej Urbanek
25–38
ZAGROŻENIA NATURALNE. POJĘCIE, ISTOTA I KLASYFIKACJA
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.002
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Wiesław Babik
39–47
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI GLOBALNYM WYZWANIEM XXI WIEKU
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.003
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Aleksandra Nowak, Weronika Libuda
49–58
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE W DOBIE NOWYCH WYZWAŃ I NOWEGO TYPU KONFLIKTÓW
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.004
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Krzysztof Jurek
59–67
TERRORYZM WSPÓŁCZESNYM ZAGROŻENIEM DLA PRAWIDŁOWEJ EGZYSTENCJI LUDZI NA ŚWIECIE
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.005
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Piotr Pawlak
69–81
WPŁYW ROSYJSKIEJ PROPAGANDY I DEZINFORMACJI NA POLSKĄ KULTURĘ POLITYCZNĄ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.006
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Oleksii Valevskyi
83–93
DYNAMIKA ZMIAN TOŻSAMOŚCI POLITYCZNEJ UKRAIŃCÓW W WYNIKU WOJNY Z ROSJĄ
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.007
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Svitlana Dombrovska, Viktoriia Shvedun
95–104
POLITYKA FINANSOWA I GOSPODARCZA UKRAINY W WARUNKACH WOJNY Z ROSJĄ: AKTUALNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.008
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Vadym Rozhko, Volodymyr Streltsov
105–111
MECHANIZMY INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAŃ WOJSKOWO-POLITYCZNYCH
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.009
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Eugeniusz Kołpaczyński
113–125
OBRONA CYWILNA W POLSCE W ASPEKCIE POTRZEB I PRAWNYCH REGULACJI
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.010
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Marek Kania
127–137
POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ W CELACH OCHRONY OSOBISTEJ
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.011
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Ireneusz Bieniecki, Izabela Szkurłat
139–157
PODSYSTEM ZABEZPIECZENIA GRANICY WSCHODNIEJ PRL PRZEZ WOJSKA OCHRONY POGRANICZA I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE PROBLEMY. CZ. 1
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.012
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Dawid Czerw
159–173
INTELIGENTNE SPOŁECZEŃSTWO, EDUKACJA. NOWE FORMUŁY EDUKACJI „SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO I UE
https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.013
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Wyświetl wszystkie numery